Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 24/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Services de conduite des travaux

2021/S 199-519472  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Roumanie-Bucure?ti: Services de conduite des travaux 2021/S 199-519472 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. NumÈro national d'identification: 16054368 Adresse postale: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Horia NICOLAE, Sef Departament Achizitii Fonduri Externe/ Directia Achizitii Publice Courriel: achizitiipublicebuget@andnet.ro TÈlÈphone: +40 212643299 Fax: +40 212643298 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cnadnr.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128948 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii de Supervizare ,,Proiectarea ?i execu?ia Autostr?zii Bra?ov ñ T'rgu Mure ñ Cluj ñ Oradea Subsec?iunea 3A2: N?d??elu ñ Mih?ie?ti (km 8+700 ñ km 25+500) ?i Subsec?iunea 3B1: Mih?ie?ti ñ Zimbor (km 0+000 ñ km 13+260)î NumÈro de rÈfÈrence: 16054368/2021/2379/S/10
II.1.2) Code CPV principal 71520000 Services de conduite des travaux
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectul ctr Servicii de Supervizare pentru ìProiectarea ?i execu?ia Autostr?zii Bra?ov ñ T'rgu Mure ñ Cluj ñ Oradea Subsec?iunea 3A2: N?d??elu ñ Mih?ie?ti (km 8+700 ñ km 25+500) ?i Subsec?iunea 3B1: Mih?ie?ti ñ Zimbor (km 0+000 ñ km 13+260)î va consta Ón furnizarea de servicii de supervizare de Ónalt calitate, at't Ón timpul perioadei de proiectare ?i execu?ie a lucr?rilor, c't ?i pe parcursul perioadei de garan?ie a lucr?rilor, Ón vederea urm?ririi corectei utiliz?ri a fondurilor disponibile ?i pentru a se asigura c Antreprenorul proiecteaz ?i execut lucr?rile Ón conformitate cu obliga?iile contractuale, Ón special Ón ceea ce prive?te durata, cantitatea, calitatea ?i costul proiectarii ?i al lucr?rilor. In conf cu prev art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modif si complet ult, termenul limita pana la care orice op ec interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarif sau informatii suplim in leg cu doc de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conf cu prev art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modif si complet ult, Autoritatea Contractanta stabileste doua termene limita in care va raspunde tuturor solicit de clarif/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: primul termen - limita este cu 25 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; al doilea termen - limita este cu 11 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Precizam ca cele doua termene de raspuns la clarificari nu afecteaza dreptul op ec de a adresa solicit de clarif pe parcursul intregii perioade care se scurge de la momentul publicarii Anuntului de Participare si pana la termenul limita cu 18 zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor stabilit de Autoritatea Contractanta. Cu toate acestea, avand in vedere faptul ca A C are obligatia de a raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare, sens in care aceasta trebuie sa isi aloce un termen rezonabil pentru procesarea solicitarilor de clarificarea si formularea raspunsurilor care se impun, la primul termen de raspuns la clarificari A C va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare adresate de oper econ in intervalul de la publicarea Anuntului de Participare si pana la data la care se implineste termenul cu 33 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar la al doilea termen de raspuns A C va raspunde restului de solicitari de clarificare adresate pana la termenul limita cu 18 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. In functie de complexitatea solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici, pentru care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarificarile respective la al doilea termen stabilit in Documentatia de Atribuire. Termenele de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat oper econ sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de A C. In conf cu prev art. 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, A C opteaz pentru achiz ulterioar de noi servicii similare de la ofertantul a c?rui ofert va fi declarat c'?tig?toare Ón cadrul prezentei proceduri de achizi?ie public Ón cuantum de
   5. 528.257,48 lei fara TVA, valoarea reprezent'nd 20% din valoarea estimat a contractului (f?r sumele provizionate si rezerve de implementare). Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv servicii similare) este de 36.133.673,62 lei f?r TVA Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprez val estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar val maxima a interv de la Sect II.1.5 reprez val estimata ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri cat si valoarea posibilelor servicii noi similare conform art. 104 alin (8) din Legea 98/2016.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 36 133 673.62 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Jud. Cluj, Salaj si Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul prezentului Contract de Servicii este furnizarea de servicii de supervizare de inalta calitate, atat in timpul perioadei de proiectare si executie a lucrarilor, cat si pe parcursul perioadei de garantiei a lucrarilor, in vederea urmarii corectei utilizari a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul proiecteaza si executa lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce priveste durata, cantitatea, calitatea si costul proiectarii si al lucrarilor. Consultantul va avea rolul de Supervizor conform prevederilor Condi?iilor Contractului ,,Proiectarea ?i execu?ia Autostr?zii Bra?ov ñ T'rgu Mure ñ Cluj ñ Oradea Subsec?iunea 3A2: N?d??elu ñ Mih?ie?ti (km 8+700 ñ km 25+500) ?i Subsec?iunea 3B1: Mih?ie?ti ñ Zimbor (km 0+000 ñ km 13+260)î. In conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea articolului 24 din Contractul de servicii, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:
   1.  Modificari ale partilor contractante;
   2.  Modificari care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare/expertize;
   3.  Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc);
   4.  Modificari legislative sau de norme tehnice/stas-uri/normative/standarde pe parcursul derularii contractului;
   5.  Modificari generate de includerea/introducerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali;
   6.  Modificari generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie/alt personal (altul decat expertii/persoanele care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire);
   7.  Modific?rile privind prelungirea termenelor de predare de catre Prestator a rapoartelor/livrabilelor specificate in contract sau modificari referitoare la verificarea si aprobarea raportelor/livrabilelor de catre Beneficiar
   8.  Modificarea Graficului de Activitati Gantt existent initial in cadrul Contractului pe parcursul Perioadei de Prestare a Serviciilor prin prisma realocarii personalului si/sau a resurselor/economiilor existente.
   9.  Realocarea resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii provenite din: a) neconsumarea zilelor lucratoare datorita nemobilizarii/demobilizarii/mobilizarii reduse a expertilor/personalului; b) probabilitatea ca anumite resurse sa nu mai fi consumate/necesare; c) aplicarea prevederilor art. 20.9 din Contractul de Servicii; d) neconsumarea zilelor lucratoare datorita semnarii cu intarziere a contractului de servicii fata de contractul de proiectare si executie (in conditiile in care anumite faze ale contractului de proiectare si executie au fost deja realizate); e) redistribuirea zilelor lucratoare intre experti/personae si/sau intre etapele/fazele contractului de servicii in scopul corelarii serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evolu?ia/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare ?i execu?ie lucr?ri; 10. Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor avand la baza modificarile mentionate la punctele de mai sus precum si in urmatoarele situatii: a) prelungirea perioadei de proiectare a lucrarilor si/sau a duratei de executie a lucrarilor si/sau a perioadei de garantie a lucrarilor; b) necesitatea corel?rii perioadei de prestare a serviciilor cu durata/faza/etapa/evolu?ia/stadiulfizic/progresul fizic al contractului de proiectare ?i execu?ie lucr?ri; c) int'rzierea Ón execu?ia lucr?rilor sau in activitatea de proiectare ca urmare a unor dificult??i Ónt'mpinate de Antreprenor; d) suspendarea/rezilierea contractului de proiectare si executie; e) aparitia unor reglement?ri/dispozi?ii ale Poli?iei Rutiere ulterior semnarii contractului de proiectare si executie; f) apari?ia unor lucr?ri suplimentare in cadrul contractului de proiectare si executie identificate dup Ónceperea lucr?rilor; g) mobilizarea slab ?i Óndelungat a Antreprenorului; h) aparitia necesitatii utilizarii sumelor aferente rezervelor de implementare; i) aparitia necesitatii realocarii/utilizarii resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii; j) aparitia riscurilor privind obtinerea avizelor/permiselor/certificatelor/autorizatiilor (inclusiv Autorizatia de construire) ce trebuie obtinute de la terti; Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile articolului 24 din Contractul de servicii. Mai multe informatii se regasesc in Contract.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Abordarea propusa privind planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului de supervizare / PondÈration: 8 CritËre de qualitÈ - Nom: Abordarea propusa privind implementarea contractului prin prisma metodologiei de prestare a serviciilor / PondÈration: 22 CritËre de qualitÈ - Nom: Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil structuri si /sau Inginer Structuri si/sau Inginer de Poduri si/sau Inspector de Poduri, in cadrul unor contracte de supervizare/ consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi care au inclus cel putin un pod si/sau pasaj suprateran si/sau viaduct aferent acestor categorii de drum. / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Experienta detinuta in pozitia de Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect si/sau Inginer proiectant de drumuri in cadrul unor contracte de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi. / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Experienta profesionala detinuta in pozitia de Inginer Constructor Responsabil Drum si/sau Inginer de Drumuri si/sau Inspector de drumuri, in cadrul unor contracte de supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Experienta detinuta in pozitia de Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Responsabil Calitate si/ sau Inspector Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Calitate si/ sau Responsabil calitate si/ sau Responsabil tehnic cu calitatea si/ sau Responsabil cu asigurarea calitatii si/sau Inspector materiale si/sau Inginer materiale, in cadrul unor contracte de supervizarea/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi / PondÈration: 8 CritËre de qualitÈ - Nom: Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/ contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/ contract si/sau Inginer Rezident si/sau Manager proiect/ contract si/sau Adjunct Manager proiect/ contract si/sau Director proiect/ contract si/sau Adjunct Director proiect/ contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager Adjunct, in cadrul unor contracte de supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil Cantitati si/sau Responsabil Cantitati si/sau Inginer Cantitate si/sau Inspector Cantitati, in cadrul unor contracte de supervizarea/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi. / PondÈration: 7 Prix - PondÈration: 30
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 160 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de
   5. 528.257,48 lei fara TVA, valoarea reprezentand 20% din valoarea estimata a contractului (fara sumele provizionate si rezerve de implementare). A se vedea si informatiile din Sectiunea II.1.4.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea
II.2.14) Informations complÈmentaires Proiect cu finantare din fonduri externe nerabursabile aferente cadrului financiar 2014 ñ 2020 ñ ìPrograme din Fondul de Coeziuneî.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/ cerintelor de calificare se vor prezenta: I. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Sectiunea "Motive de excludere" - punctul A "Motive referitoare la condamnarile penale". De asemenea, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; - alte documente edificatoare, dupa caz. II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE ñ Sectiunea "Motive de excludere" - punctul B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale". De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: A.Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia. B.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a Ofertantului unic/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului/ Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. [Ö] III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Sectiunea "Motive de excludere" - punctul C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte: Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul C va fi incarcat in mod obligatoriu odata cu oferta, si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: - certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul; - alte documente edificatoare, dupa caz. [Ö] IV. Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt: Director General ñ dl. Cristian ñ Ovidiu ñ Catalin PISTOL Director General ñ dna. Mariana IONITA (pana la data de 28.09.2021) Director General Adjunct - dl. Gabriel BUDESCU Sef Departament Achizitii Fonduri Externe - dl. Mihai Horia NICOLAE Sef Serviciu Achizitii Lucrari - Victor Cristian STEFAN Salariati in cadrul Serviciului Achizitii Lucrari: Alin Daniel ILIE, Madalina-Aurora PANA, Gabriel Elian GEORGESCU, Nicoleta ENACHE, Georgeta BALAN, Andronica COJOACA Salariat in cadrul Serviciului Achizitii Produse si Servicii: Cristian-Daniel RADU Sef Serviciu Contracte si Achizitii Directe - dna Anca Elena BOBALCA Salariati in cadrul Serviciului Contracte si Achizitii Directe: Cristina Stefania RADU, Cecilia Florentina GHEORGHE, Claudia Agipsina MTIR, Oana - Maria GHEORGHITA Sef Departament Achizitii Buget de Stat si Venituri Proprii ñ dna. Ioana Silvia BARBULESCU Sef Birou Analiza Preturi - Tudor Mihail BANA Salariata in cadrul Biroului Analiza Preturi - Raluca RUSOIU Director Directia Economica si Financiara - dl. Ionut Laurentiu MASALA Director Adjunct Directia Financiara ñ dl. Adrian Marian MARIN Sef Serviciu CFP Propriu - dl. Catalin Alexandru TICU Salariati in cadrul Serviciului CFP Propriu: Neluta Veronica DUINA, Danut Grigore GIVAN, Georgian Victor OTELEA, Ioan Victor DOGARU, Sef Departament Avizare ñ dl. ZANFIR Valeriu Bebe Salariati in cadrul Departament Avizare: Raluca Maria PALII, Laura CAMBOSIE, Mihai Iulian STAN, Cristina DUMITRU, Aura Georgiana SERBAN, Roxana Mihaela STANESCU, Mihai Daniel BERDEI. Salariati in cadrul Compartiment indrumare metodologica: Ruxandra Mihaela HLIBOCIANU, Andreea Roxana MARINICA, Bogdan-Aurel SULTANA Director Directia Implementare Proiecte - dl. Cristian Ovidiu Catalin PISTOL (la data elaborarii documentatiei) Director Adjunct Directia Implementare Proiecte ñ dl. Grigore CHIS ?ef Unitatea de Implementare 2 ñ Autostr?zi ñ DIACONESCU Mihaela-Andreea (la data elaborarii documentatiei), ?ef Unitatea de Implementare 2 ñ Autostr?zi ñ DICU Sorin Salariati in cadrul Unitatii de Implementare 2 ñ Autostr?zi: IOAN Radu Daniar, Florin Claudiu NICOLAE, IONESCU Ionela, DRAGAN Claudia, SPERIATU Paula-Luminita Bogdan PASCU, Presedinte Consiliul de Administratie al C.N.A.I.R. S.A Membrii Consiliului de Administratie al C.N.A.I.R. S.A.: Stefania Gabriella FERENCZ, Alexandru George POPESCU, Ion LIXANDRU, Cristian ñ Ovidiu ñ Catalin PISTOL. Membrii Adunarii Generale a Actionarilor CNAIR SA nu au atributii/competente cu privire la documentatia de atribuire si derularea procesului de achizitie publica. In virtutea obligatiilor ce ii revin potrivit prevederilor art. 58 din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta va verifica respectarea dispozitiilor privind relatiile intre Supervizor/ Consultant si Antreprenor de natura sa afecteze impartialitatea Supervizorului/ Consultantului. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va prezenta o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal, privind absenta conflictului de interese, in conformitate cu modelul pus la dispozitie in Documentatia de atribuire (Formularul E "Declaratie privind absenta conflictului de interese in relatia dintre supervizor/ consultant si antreprenor"). Antreprenorul desemnat pentru proiectarea si executia lucrarilor care fac obiectul supervizarii este Asocierea SPEDITION UMB SRL ñ TEHNOSTRADE SRL ñ ELECTROMONTAJ SA. [Ö] Avand in vedere numarul limitat de caractere, informatiile complete aferente acestei sectiuni se vor consulta in Anexa 1 la Documentatia de Atribuire, inclusiv in ce priveste persoanele cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante/ persoanelor din cadrul Autoritatii Contractante care pot influenta continutul Documentatiei de Atribuire si/sau derularea procedurii. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE - Sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Capacitatea de a corespunde cerintelor". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN c... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Cifra de afaceri anuala generalaOfertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala pentru fiecare din exercitiile financiare aferente anilor 2018, 2019 si 2020 a fost de minim
   8. 500.000 Lei.Nota 1
:
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara".Nota 3:a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru 2018 ñ 1 Euro = 4,6535 Lei, 2019 ñ 1 Euro = 4,7452 Lei si 2020 - 1 Euro = 4,8371 Lei.b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019 si 2020 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro. Cursul mediu anual pentru anii de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa, DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2018, 2019 si 2020. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3A. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pentru anii 2018, 2019 si 2020 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 3: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului, b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din Instructiunile catre ofertanti
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de supervizare/consultanta*** pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare si/sau reabilitare aferente drumurilor nationale si/sau autostrazilor si/ sau drumurilor expres, la nivelul a maxim 5 contracte in valoare**** cumulata de minim: 20.000.000 Lei fara TVA *) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii. **) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). ***)OEn sensul prezentelor cerinte, prin îsupervizare/consultantaî se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare. ****) In calcularea valorii cumulate de minim 20.000.000 lei fara TVA se vor lua in considerare doar valorile aferente serviciilor prestate in ultimii 5 ani. Nu se vor lua in considerare valorile prestatiilor realizate in cadrul acestor contracte anterior ultimilor 5 ani, chiar daca contractul/contractele prezentate au o durata mai mare de 5 ani. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2016 - 1 Euro = 4,4908 Lei, 2017-1 Euro = 4,5681 Lei, 2018-1 Euro = 4,6535 Lei, 2019-1 Euro = 4,7452 Lei, 2020-1 Euro = 4,8371 Lei, 2021 - 1 Euro = 4,9066 Lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 si 2021 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro. Cursul mediu anual pentru anii de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. Proportia de subcontractare Ofertantul va preciza categoriile de servicii din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze. In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa, DUAE- sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica categoriile de servicii subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Subcontractan?ii pe ale c?ror capacit??i ofertantul se bazeaz pentru demonstrarea Óndeplinirii criteriilor de calificare sunt considera?i ?i ter?i sus?in?tori, caz Ón care acordul de subcontractare reprezint?, Ón acela?i timp, ?i angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire - Formularul 3C. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in Sectiunile "Motive de excludere"; "Criteriile de selectie" ñ pct. A ÑCapacitatea de a corespunde cerintelorî si C ÑCapacitatea tehnica si profesionalaî (numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica). In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 174, alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la categoriile de servicii din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru categoriile de servicii din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174, alin. (2) din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru categoriile de servicii din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Of/of asociat/tertul sustinator va completa, DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pt fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele info necesare pt a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Benef, tipul serviciilor duse la bun sfarsit, tipul lucrarilor pt care au fost realizate serviciile, categoria drumului, perioada de prestare a serviciilor, valoarea serviciilor duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani. Of clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea A C, certif/ doc care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certif/ doc emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Doc constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pt confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste doc vor fi prez si de catre of asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pt indeplinirea cerintei. Nota 1: A C isi rezerva dreptul de a se adresa benefui final al serviciilor pt confirmarea experientei similare prez de ofertant in cadrul DUAE. Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, of va prezenta, : a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Form nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) doc transmise of de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Doc prez trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care of intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor doc fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin doc prez ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a of. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. c) certif/ doc emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau doc constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pt confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Doc mentionate la pct c) vor fi prez de of clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea A C, cu respectarea cerintelor privind semnarea el a doc. Nota 3: A C va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pt indeplinirea criteriilor minime impuse in doc de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a of b) of poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pt realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Info suplim privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din Instructiunile catre of. Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, acordul de subcontractare va include in mod obligatoriu clauzele minime din cuprinsul Formularului 3C. In conformitate cu prevederile art. 218, alin. (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la Óncheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor Óncheiate Óntre contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica : - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine valoarea la care se ridica categoriile de servicii subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de subcontractare inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE, - vor fi in concordanta cu Oferta si - se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. In situatia in care Subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platiti direct de catre Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor include,pe langa cele mai sus mentionate, in mod obligatoriu o anexa in care Ofertantul desemnat castigator si Subcontractantul: - vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului, daca este cazul; - vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile, daca este cazul; - vor indica valoarea aferenta serviciilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre Beneficiar. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care categorii de servicii din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 24/11/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 24/06/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 24/11/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei conditii: a) Incheierea contractului de achizi?ie public este condi?ionat de ob?inerea/ aprobarea finan??rii serviciilor din fonduri de la bugetul de stat ?i/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibil doar Ón situa?ia Ón care se respect dispozi?iile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice. OEn cazul Ón care, indiferent de motive, ob?inerea/aprobarea finan??rii serviciilor din fonduri de la bugetul de stat ?i/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaz?, Autoritatea Contractant va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibil Óncheierea contractului de achizi?ie public?. Autoritatea Contractant estimeaz c va ob?ine finan?area necesar semn?rii contractului Ón primul semestru al anului 2022. b) Av'nd Ón vedere c la data lans?rii prezentei proceduri de achizi?ie public exist Ón desf??urare contractul nr. 2562/2004 Óncheiat Óntre Autoritatea Contractant ?i J.V. Egis Royte Scetaroute ñ Egis International, av'nd ca obiect supervizarea Óntregului obiectiv de investi?ii: Autostrada Bra?ov ñ T'rgu Mure ñ Cluj ñ Oradea, semnarea contractului de achizi?ie public este condi?ionat de decizia Autorit??ii Contractante privind Óncetarea contractului mai sus men?ionat.
   2.  Termenele specificate in Contract cu privire la plati sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major), precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului.
   3.  Durata contractului este de 160 luni incepand de la Data de Incepere a Contractului si cuprinde: 12 luni supervizarea pentru etapa de proiectare, 24luni supervizarea pentru etapa de executie a lucrarilor si 124 de luni supervizarea pentru perioada de garantie a lucrarilor.
   4.  In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul electronic disponibil in SEAP, in conformitate cu Notificarile ANAP din 08.04.2019 si 02.07.2019. Informatii suplimentare in sectiunea IV.4.3).
   5.  Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea in SEAP. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia TrustSigner, disponibila la adresa https://www.alfasign.ro/download. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul Autoritatii Contractante eachizitii.cnadnr.ro.
   6.  Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului Autoritatii Contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum ?i pentru recunoa?terea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sau art. 49 din Legea 101/2016, sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune in conditiile prevazute la art. 61 indice 1 din Legea nr.101/2016.
   7.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. https://www.alfasign.ro/download
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
10 zile, conform art. 8, alin (1) lit. a) din Legea nr.101/2016. A se vedea informatiile suplimentare din sectiunea VI.3) de mai sus.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Lucrari Adresse postale: Bulevardul Dinicu Golescu, numarul 38, Sector 1 Ville: Bucuresti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Courriel: victor.stefan@andnet.ro TÈlÈphone: +40 212643299 Fax: +40 212643298 Adresse internet: www.cnadnr.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71520000 - Services de conduite des travaux