Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 22/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services de conseil et d'Èvaluation

2023/S 97-302485  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Roumanie-Bucure?ti: Services de conseil et d'Èvaluation 2023/S 097-302485 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene NumÈro national d'identification: 38918422 Adresse postale: Strada: Mendeleev D.I., nr. 36-38 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010366 Pays: Roumanie Point(s) de contact: MFE Achizitii Courriel: achizitii@mfe.gov.ro TÈlÈphone: +40 372838800 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mfe.gov.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166177 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii de evaluare a resurselor REACT-EU Ón Rom'nia NumÈro de rÈfÈrence: 38918422/2023/2
II.1.2) Code CPV principal 79419000 Services de conseil et d'Èvaluation
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului Ól constituie achizi?ionarea de servicii de evaluare a resurselor REACT-EU Ón Rom'nia aferente proiectului ÑImplementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat ñ faza 2î Cod SMIS 2014+: 128322. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 1 349 600.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79311100 Services de conception d'Ètudes 79311400 Services de recherche Èconomique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
Romania
II.2.4) Description des prestations:
Contractorul va furniza un raport ini?ial ?i un raport de evaluare. Raportul ini?ial va fi livrat la 6 s?pt?m'ni de la semnarea contractului, cuprinz'nd: ï Teoria programului (POIM, POCU, POC, POAD) ï Metodologia de evaluare va cuprinde: instrumentele de cercetare documentar?/cercetare de birou, cercetare de teren (efectuarea de sondaje, interviuri, focus grupuri etc.), metodele ?i instrumentele de colectare a datelor, metodele ?i instrumentele de analiz? a datelor precum ?i calendarul de aplicare a instrumentelor/metodelor utilizate ï Descrierea expertizei mobilizate ï Calendarul detaliat al activit??ilor. Instrumentele detaliate pentru faza de cercetare de teren ?i anume, formatul cadru pentru chestionare, ghid interviu, ghid focus grup etc. vor fi anexate la raportul ini?ial. Rezultatele utiliz?rii acestor instrumente vor fi anexate la raportul de evaluare. Raportul de evaluare va cuprinde cel pu?in: ï Sumarul executiv Ón limba rom'n?, englez?, roma ?i maghiar?, precum ?i Ón limbajul Braille ï Descrierea metodologiei utilizate pentru aplicarea instrumentelor de cercetare utilizate ï Analizele efectuate pentru a r?spunde la Óntreb?rile de evaluare ï R?spunsurile la Óntreb?rile de evaluare ï Concluzii ?i recomand?ri at't pentru perioada de programare 2014-2020 c't ?i pentru perioada de programare 2021-20207 dac? este cazul ï Anexe ï Tabelul de corelare Óntre constat?ri, concluzii ?i recomand?ri ï Metodologia utilizat?, inclusiv instrumentele de evaluare ï Lista documentelor ?i a literaturii parcurse ï Lista institu?iilor/structurilor interviurilor ï Lista institu?iilor membre Ón Comitetul de Coordonare a Evalu?rii ï Setul de date ?i metadate Operatorul economic trebuie s? execute urm?toarele activit??i/sarcini de baz?: ï sinteza literaturii de specialitate relevant? pentru abordarea Óntreb?rilor de evaluare ; ï cercetare documentar? / cercetare Ón birou; ï cercetare de teren (efectuarea de sondaje, interviuri, focus grupuri etc.); ï reconstruirea ?i verificarea logicii de interven?ie; ï aplicarea metodelor de analiz? a datelor a.Ó. s? r?spund? Óntreb?rilor de evaluare; ï identificarea de exemple de bune practici Ón vederea replic?rii implement?rii acestora; ï prezentarea rapoartelor Ón cadrul reuniunilor CCE; ï Óncorporarea Ón rapoarte a observa?iilor formulate de CCE; ï prezentarea ?i diseminarea rezultatelor evalu?rilor; ï organizarea de evenimente Ón contextul contractului; ï administrarea contractului ?i controlul calit??ii livrabilelor.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica / PondÈration: 40 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 40
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 6 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Servicii aferente proiectului ÑImplementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat ñ faza 2î Cod SMIS 2014+: 128322, ÑEvaluarea resurselor REACT-EU Ón Rom'niaî, finan?at din Fondul european de dezvoltare regional? prin Programul Opera?ional Asisten?? Tehnic? 2014-2020.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
   1.  certificate de atestare fiscal? privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru sediul principal, valabile la momentul prezent?rii, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru o declara?ie pe proprie r?spundere privind Óndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate; dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul ca operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea nr. 98/2016; alte documente edificatoare, dup? caz. Operatorii economici str?ini vor depune documente Ón conformitate cu prevederile art.168 alin.(3) din Legea nr. 98/2016
   2.  cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul ca operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea nr. 98/2016; alte documente edificatoare, dup? caz. Operatorii economici str?ini vor depune documente Ón conformitate cu prevederile art.168 alin.(3) din Legea nr. 98/2016.
   3.  alte documente edificatoare, dupa caz.
   4.  Declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta conflictului de interese, completata in conformitate cu documenta?ia de atribuire se va depune de catre toti ofertantii odata cu DUAE. NOTA: In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta declaratia privind conflictul de interese. OEn cazul Ón care vor exista subcontractanti/terti sustinatori, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare subcontractant/tert sustinator Ón parte. Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Ioan Marcel BOLO? Ministru Petronel MUNTEANU Secretar General Adjunct Cecilia V?DUVA Secretar General Adjunct Ileana Mirela IORDACHE Director General Mioara ?ERBU Director General Veronica Valentina MITRAN PITICU Director General Liana C?t?lina MANEA Director Laura MARINA? Director General Florentina CIOC?NEL Director General Adjunct Claudia M?GD?LINA ?ef Serviciu Delia CR?CIUN ?ef Birou Mihai BOC?NE? Consilier achizi?ii publice
   5.  Declaratie pe proprie raspundere conform Regulament (UE) 2022/576. Declaratia , pe proprie raspundere conform Regulament (UE) 2022/576 (conform model de la sectiunea Formulare) se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator / subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si ofertei in SEAP, cu informatii aferente situatiei lor. Inclusiv subcontractan?ii declara?i Ón derularea contractului vor trebui s? depun? aceast? declara?ie la momentul introducerii lor Ón contract. Autoritatea contractant? solicit? ca operatorii economici ce depun ofert? (ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/ter?ul sus?in?tor) s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, structura ac?ionariatului/asocia?ilor acestuia, c? nu se afl? Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Autoritatea contractant? solicit? prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului, care s? ateste c? obiectul contractului are corespondent Ón codul C.A.E.N. De asemenea, prin Certificatul constatator trebuie s? se reflecte structura ac?ionariatului/asocia?ilor societ??ii comerciale. -pentru persoanele juridice/fizice str?ine: documente care dovedesc o form? de Ónregistrare/atestare ori apartenen?? din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate Ómpreun? cu traducerea autorizat? Ón limba rom'n?. -certificatul constatator trebuie s? certifice faptul c? societatea comercial? apar?ine categoriei profesionale impuse de Óndeplinirea contractului, respectiv are activitate corespunz?toare obiectului achizi?iei publice. -informa?iile cuprinse Ón certificatul constatator trebuie s? fie reale/valabile la data prezent?rii. -certificatul constatator va trebui prezentat de ofertant sau ofertant asociat, dac? este cazul, pentru partea de contract pe care o realizeaz?. Documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractantedoar de catre ofertantul clasat pe primul loc intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. sunt: a) certificat constatator emis de ONRC, sau Ón cazul ofertan?ilor str?ini documente echivalente emise Ón ?ara de reziden??, urmeaz? s? fie prezentate la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc Ón clasamentul Óntocmit Ón urma aplic?rii criteriului de atribuire, conform prevederilor art.132 alin.(2) din H.G. nr. 395/2016.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Cifra de afaceri anuala generalaOfertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici Ómpreun?) va prezenta informa?ii din care s? rezulte cifra de afaceri anual? pentru ultimele trei exerci?ii financiare disponibile, Ón func?ie de data Ónfiin??rii sau Ónceperii activit??ii operatorului economic. Cifra de afaceri medie anual? pentru ultimele 3 exerci?ii financiare disponibile trebuie s? fie de minimum:
   1. 349.600,00 lei. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Atunci c'nd operatorul economic s-a Ónfiin?at sau ?i-a Ónceput activitatea Ón unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicit? informa?ii, operatorul economic Ón cauz? va include informa?ii despre cifra de afaceri pentru exerci?iile financiare Óncheiate p'n? la momentul depunerii ofertei.Pentru a demonstra Óndeplinirea cerin?ei minime privind cifra de afaceri, orice operator economic are dreptul:1. s? invoce sus?inerea unui ter? ?i s? utilizeze capacit??ile acestuia pentru a satisface cerin?a minim?, indiferent de natura rela?iilor juridice existente Óntre operatorul economic ofertant ?i entitatea ale c?rei capacit??i le utilizeaz? Ón condi?iile art.182 din Legea nr. 98/2016,2. s? participe Ón comun cu al?i operatori economici la procedura de atribuire, Ón condi?iile art.53 din Legea nr. 98/2016.Documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea cerin?ei minime privind cifra de afaceri: bilan?urile contabile aferente ultimilor trei ani fiscali/extrase de bilan?/ rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare in sus?inerea cifrei de afaceri.Pentru calculul echivalen?ei din alte monede, se va aplica cursul mediu anual comunicat de BNR, pentru anul respectiv. Documentele justificative care probeaz? cele asumate Ón angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autorit??ii contractante.Documentele precizate mai sus, vor fi Óncarcate Ón SEAP de c?tre ofertant, semnate cu semnatura electronic? extins? a reprezentantului legal/Ómputernicit al operatorului economic, Ón func?ie de calitatea acestuia ñ asociat/ter?/subcontractant.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Proportia de subcontractareInformatii privind asocia?ii/sub-contractan?ii/ ter?ii sus?in?tori (daca este cazul). Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Ofertantii vor declara subcontractantii la momentul depunerii ofertei si vor completa un DUAE distinct in acest sens (cerinta valabila si pentru tertul sustinator, daca exista). Ofertantii vor prezenta odata cu depunerea DUAE angajamentului tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator (clasat pe primul loc) la solicitarea autoritatii contractante.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 22/06/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 22/12/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 22/06/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalent". Pentru indeplinirea cerintelor de calificare, DUAE se completeaza electronic in SEAP, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite documentele de calificare ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire potrivit prevederilor art.196 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta precizeaza ca in modelul de contract se regaseste clauza de revizuire a pretului contractului. Pentru indeplinirea obligatiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de catre operatorii economici participanti acestia vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat si analizat de catre autoritatea contractanta in sectiunea dedicata acestuia. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea îIntrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Autoritatea contractanta nu este obligata sa dea curs solicitarilor depuse dupa data limita de solicitare clarificari. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP . Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP , integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiec?rui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat in caietul de sarcini.Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerat? oferta c'?tig?toare.OEn cazul Ón care, dup? aplicarea criteriilor de evaluare, dou? oferte prezint? punctaj egal, Ón vederea departaj?rii acestora, Autoritatea Contractant? va alege oferta cu cel mai mare punctaj ob?inut la factorul de evaluare ÑPre?ul oferteiî, av'nd in vedere c?, acesta are ponderea cea mai mare dintre factorii de evaluare. In cazul in care punctajele obtinute pentru factorul de evaluare "Pretul ofertei" sunt egale, se va solicita o noua propunere financiara imbunatatita. IMPORTANT: Ofertan?ii au obliga?ia de a respecta prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protec?ia persoanelor fizice in ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circula?ie a acestor date (Regulamentul general privind protec?ia datelor), precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunica?iilor publice (Directiva asupra confidentialitatii si comunica?iilor electronice), transpusa in legisla?ia na?ionala prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protec?ia vie?ii private in sectorul comunica?iilor electronice, cu modific?rile si complet?rile ulterioare. In acest sens, ofertan?ii, prin depunerea ofertelor consimt at't asupra propriului acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, cat si asupra permisiunii de a furniza datele personale ale partenerilor in vederea prelucr?rii at't in aplica?iile electronice SMIS/MySMIS, cat si in toate fazele de evaluare/contractare/ implementare/sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozi?iilor legale men?ionate anterior.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile ?i c?ile de atac Ón materie de atribuire a contractelor de achizi?ie public?, a contractelor sectoriale ?i a contractelor de concesiune de lucr?ri ?i concesiune de servicii, precum ?i pentru organizarea ?i func?ionarea Consiliului Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Termenele de contestare ?i exercitare a c?ilor de atac sunt cele prev?zute in Legea nr. 101/2016.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Servicii de evaluare a resurselor REACT-EU Ón Rom'nia 22/06/2023 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
79311100 - Services de conception d'études 
79311400 - Services de recherche économique 
79419000 - Services de conseil et d'évaluation