Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services de développement de logiciels de gestion de documents

2023/S 227-714551  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Roumanie-Bucure?ti: Services de développement de logiciels de gestion de documents 2023/S 227-714551 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Curtea de Conturi a Romaniei Numéro national d'identification: 4265922 Adresse postale: Strada: Tolstoi Lev Nikolaevici, scriitor, nr. 22-24 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011948 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Valentina Hubati Courriel: valentina.hubati@rcc.ro Téléphone: +40 213078899 Fax: +40 213078880 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.curteadeconturi.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Curtea de Conturi
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord cadru servicii mentenanta si suport tehnic pentru platforma OnBase si sistemul informatic SPID Numéro de référence: 4265922/20.01.30/3/2021
II.1.2) Code CPV principal 72212311 Services de développement de logiciels de gestion de documents
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului îl constituie Achizi?ionarea de servicii de mentenan?? ?i suport tehnic pentru platforma OnBase ?i sistemul informatic SPID, prin încheierea unui acord-cadru cu o durat? de 36 de luni, cu doi operatori economici ale c?ror oferte declarate admisibile s-au clasat pe primele dou? locuri în clasamentul întocmit dup? aplicarea criteriului de atribuire, f?r? reluarea competi?iei. În cadrul caietului de sarcini - Cap. 6 se regasesc cantitatile minime si maxime ale acordului cadru/contractului subsecvent. Achizi?ia va fi derulat? integral prin mijloace electronice, într-o singur? etap?, potrivit dispozi?iilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Num?r zile pân? la care se pot solicita clarific?ri înainte de data limit? de depunere a ofertelor: 15 zile. Autoritatea contractanta va r?spunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri în a 11-a zi înainte de data limit? stabilit? pentru depunerea ofertelor. Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i ale art. 27 din Anexa la H.G. nr. 395/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 089 211.92 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50324100 Services de maintenance de systèmes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
str. Lev Tolstoi, nr. 22-24, sector 1, Bucure?ti
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul contractului îl constituie Achizi?ionarea de servicii de mentenan?? ?i suport tehnic pentru platforma OnBase ?i sistemul informatic SPID, prin încheierea unui acord-cadru cu o durat? de 36 de luni, cu doi operatori economici ale c?ror oferte declarate admisibile s-au clasat pe primele dou? locuri în clasamentul întocmit dup? aplicarea criteriului de atribuire, f?r? reluarea competi?iei.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Sursa de finan?are: bugetul de stat ?i alte surse legal atrase.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 131-417025
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 948 Intitulé:
Acord-cadru de prestari servicii
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Matricia Solutions Numéro national d'identification: RO 16397579 Adresse postale: Strada Danielopolu Daniel, Nr. 34, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014134 Pays: Roumanie Courriel: diana.lungulescu@matricia.ro Téléphone: +40 212326232 Fax: +40 212320301 Adresse internet: www.matricia.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 099 160.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 089 211.92 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Autoritatea contractanta va incheia Acordul cadru, pentru 36 luni, fara reluarea competitiei, cu 2 operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile în urma aplic?rii criteriului de atribuire. In situatia in care operatorul economic aflat pe primul loc nu are capacitatea de a raspunde solicitarii de incheiere a unui contract subsecvent, Autoritatea contractanta va putea semna contractul subsecvent cu operatorul economic clasat pe al doilea loc. În situa?ia în care nu exist? dou? oferte admisibile, Acordul-cadru va fi semnat doar cu acel operator economic a c?rui ofert? a fost declarat? admisibil?. Pe durata Acordului-cadru se estimeaza? încheierea a minim 1 contract subsecvent, maxim 8 contracte subsecvente. Ofertan?ii vor depune modelul de acord cadru ?i cel de contract subsecvent însu?it sau declara?ie de acceptare a clauzelor contractuale. În situa?ia prev?zut? la art. 139 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 395/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, "În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?." Ofertan?ii vor declara respectarea, la întocmirea ofertei, a obliga?iilor relevante din domeniile mediului, social ?i al rela?iilor de munc?, conform dispozi?iilor art. 51 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Pe parcursul execut?rii contractului, operatorii economici vor respecta reglement?rile obligatorii în domeniul mediului, social ?i al rela?iilor de munc?. În acest sens, informa?ii detaliate privind reglement?rile respective se pot ob?ine prin accesarea urm?toarelor adrese www.anpm.ro ?i http://www.mmuncii.ro. Toate documentele depuse în SEAP, atât de c?tre autoritatea contractant? cât ?i de c?tre operatorii economici (documenta?ii, solicit?ri de / r?spunsuri la clarific?ri, întreb?ri, etc.) vor fi semnate cu semnatur? electronic? extins? (conf art. 22, alin. (2) din Anexa la H.G. nr.395/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare), bazat? pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat conform legisla?iei în vigoare. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". www.anpm.ro http://www.mmuncii.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Curtea de Conturi a României Adresse postale: Str. Lev Tolstoi, nr. 22-24, sector 1 Ville: Bucuresti Code postal: 011948 Pays: Roumanie Courriel: valentina.hubati@rcc.ro Téléphone: +40 213078899 Adresse internet: www.curteadeconturi.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/11/2023 Acord cadru servicii mentenanta si suport tehnic pentru platforma OnBase si sistemul informatic SPID 24/11/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
50324100 - Services de maintenance de systèmes 
72212311 - Services de développement de logiciels de gestion de documents