Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 14/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services d'études de marchés

2022/S 233-669341  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Roumanie-Bucure?ti: Services d'études de marchés 2022/S 233-669341 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA Numéro national d'identification: 16517187 Adresse postale: Strada: Bd. Carol I, nr. 17 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030161 Pays: Roumanie Point(s) de contact: CRISTINA GAVRILA Courriel: investiti@apia.org.ro Téléphone: +40 213054976/ +40 213054835 Fax: +40 213054835 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.apia.org.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100160308 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii pentru evaluarea Programului pentru ?coli al României, aferent perioadei 2017-2022 Numéro de référence: 16517187_2022_PAAPD1375051 16517187_2022_-UE FEGA
II.1.2) Code CPV principal 79310000 Services d'études de marchés
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectivul general al contractului îl reprezint? desemnarea, în condi?iile legii, a unui operator economic independent, cu competen?e în evaluare, care s? realizeze un studiu de evaluare a punerii în aplicare a Programului pentru ?coli al României aferent perioadei 2017-2022, în vederea aprecierii eficacit??ii acestuia în raport cu obiectivele programului pentru ?coli ?i anume m?rirea consumului de c?tre copii a unor produse agricole selec?ionate, respectiv fructe ?i legume proaspete, lapte ?i produse lactate ?i de educare a acestora cu privire la obiceiurile alimentare s?n?toase. Obiectivele specifice la care contribuie prestarea serviciilor: Obiectivele specifice ale contractului se refer? la evaluarea impactului programului implementat de România pe urm?toarele direc?ii:
   1.  Modificarea consumului direct ?i indirect de fructe ?i legume proaspete de c?tre copii (cantitate ?i/sau frecven??);
   2.  Modificarea consumului direct ?i indirect de lapte de consum ?i produse lactate, de c?tre copii (cantitate ?i/sau frecven??);
   3.  M?surarea gradului de con?tientizare a beneficiilor consumului de fructe ?i legume proaspete, de lapte ?i produse lactate pentru o alimenta?ie s?n?toas? în rândul grupului ?int? al programului;
   4.  Modificarea procentajului copiilor care respect? doza zilnic? recomandat? de fructe ?i legume;
   5.  Modificarea procentajului copiilor care iau în considera?ie recomand?rile autorit??ilor na?ionale din domeniul s?n?t??ii ?i nutri?iei privind doza zilnic? de lapte de consum ?i de alte produse lactate f?r? adaos de zah?r, arome, fructe, nuci sau cacao ?i în conformitate cu nivelurile de lipide ?i de sodiu recomandate la nivel na?ional pentru grupa de vârst? avut? în vedere;
   6.  Modificarea atitudinii copiilor fa?? de consumul de fructe, legume, lapte ?i produse lactate, în conformitate cu recomand?rile na?ionale privind o alimenta?ie s?n?toas? pentru grupa de vârst? avut? în vedere;
   7.  Modificarea cuno?tin?elor copiilor cu privire la avantajele pentru s?n?tate pe care le confer? consumul de fructe ?i legume proaspete, lapte de consum ?i produse lactate f?r? adaos de zah?r, arome, fructe, nuci sau cacao ?i în conformitate cu nivelurile de lipide ?i de sodiu recomandate la nivel na?ional pentru grupa de vârst? avut? în vedere. Obiectivul din strategia na?ional? care contribuie la satisfacerea necesit??ii acestei achizi?ii const? în evaluarea eficien?ei aplic?rii programului pentru ?coli în România cu privire la : - Cre?terea consumului de fructe ?i legume proaspete, lapte ?i produse lactate în rândul pre?colarilor ?i elevilor; - Împactul programului asupra alimenta?iei copiilor - creare sau fixare de obiceiuri alimentare s?n?toase; În vederea evalu?rii programului pentru ?coli al României ce vizeaz? cei 5 ani ?colari, respectiv perioada 2017-2022, este necesar? organizarea unei proceduri de atribuire a unui contract de prest?ri servicii. Obliga?ia este stabilit? conform prevederilor art. 8, alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39, respectiv prevederilor art. 1, pct. 1, alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/795 al Consiliului din 11 aprilie 2016.Specificitatea ?i cerin?ele tehnice ale serviciilor solicitate sunt redate detaliat din caietul de sarcini.Durata contractului va fi pân? la 31.03.2023, cu termen de prestare a serviciilor pân? la 22.02.2023.Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 8 zile înainte de data limit? de depunere a ofertelor. Autoritatea contractant? va elabora ?i posta în SICAP r?spunsul la toate solicit?rile de clarific?ri depuse în termenul de mai sus, cel târziu în a 6 zi inainte de data limit? stabilit? pentru depunerea ofertelor .Se va încheia un contract de servicii.Termenul de depunere a ofertelor va fi de cel pu?in 15 de zile de la transmiterea spre publicare a anuntului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) ?i alin. (3) din Legea 98/2016, privind achizi?iile publice.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 110 872.34 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Locul de prestare a serviciilor va fi la sediul contractantului ?i la sediul Autorit??ii Contractante doar în cazul în care este necesar? verificarea pe teren. Documentele sau orice alte informa?ii relevante vor fi puse la dispozi?ia contractantului
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul prezentei achizitii si al contractului care urmeaz? a fi atribuit, este astfel cum reiese din Caietul de Sarcini: servicii pentru evaluarea Programului pentru ?coli al României aferent perioadei 2017-2022. a. Principalele activitati care vor fi realizate în cadrul contractului, se refer? la evaluarea punerii în aplicare a programului pentru ?coli al României ?i eficien?a acestuia, dup? cum urmeaz?: realizarea unei cercet?ri calitative privind gradul de implementare a programului sub toate aspectele sale: - consumul de fructe ?i legume proaspete ?i participarea la efectuarea m?surilor educative aferente, atât în vederea cre?terii consumului de fructe ?i legume proaspete în rândul pre?colarilor ?i elevilor; - consumul de lapte ?i produse lactate ?i participarea la efectuarea m?surilor educative aferente, atât în vederea cre?terii consumului de lapte ?i produse lactate în rândul pre?colarilor ?i elevilor; - m?surarea impactului programului asupra pre?colarilor ?i elevilor cu privire la modificarea atitudinii copiilor fa?? de consumul de fructe ?i legume, lapte ?i produse lactate în conformitate cu recomand?rile nutri?ionale privind o alimenta?ie s?n?toas? pentru grupa de vârst? avut? în vedere ?i modificarea cuno?tin?elor copiilor cu privire la avantajele pentru s?n?tate conferite de consumul de fructe, legume, lapte ?i produse lactate f?r? adaos de zah?r, arome, nuci sau cacao în conformitate cu nivelurile de lipide ?i sodiu recomandate la nivel national pentru grupa de vârst? avut? în vedere; realizarea unui sondaj de opinie în rândul ?colilor participante la program, al pre?colarilor ?i elevilor, p?rin?ilor, persoanelor responsabile din ?coli ?i autorit??ilor, care are ca scop evaluarea programului ?i a eficien?ei acestuia; realizarea unui sondaj de opinie în rândul autorit??ilor care nu au participat la program; raport de cercetare privind evaluarea Programului pentru ?coli al României. b. Activit??ile specifice realizate în cadrul contractului vor fi: Realizarea metodologiei de cercetare calitativ? ?i cantitativ? Cercetarea de birou (Desk Research) Realizarea cercet?rii calitative Realizarea cercet?rii cantitative printr-un sondaj de opinie în rândul beneficiarilor programului - pre?colari ?i elevi Realizarea cercet?rii cantitative printr-un sondaj de opinie în rândul p?rin?ilor Realizarea cercet?rii cantitative printr-un sondaj de opinie în rândul institu?iilor de înv???mânt Realizarea cercet?rii cantitative printr-un sondaj de opinie la nivelul autorit??ilor locale Realizarea cercet?rii cantitative printr-un sondaj de opinie la nivelul structurilor centrale ale administra?iei publice Realizarea analizei comparative Elaborarea Raportului de cercetare c. Rezultatele asteptate dup? realizarea serviciilor ?i elaborarea raportului de evaluare trebuie s? reflecte urm?toarele:
   1.  În ce m?sur? programul pentru ?coli a m?rit consumul general de fructe, legume ?i lapte ?i produse lactate de c?tre copii, în conformitate cu recomand?rile na?ionale privind o alimenta?ie s?n?toas? pentru grupa de vârst? avut? în vedere.
   2.  În ce m?sur? programul pentru ?coli a educat copiii cu privire la obiceiurile alimentare s?n?toase Termenul de depunere a ofertelor va fi de cel pu?in 15 de zile de la transmiterea spre publicare a anuntului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) ?i alin. (3) din Legea 98/2016, privind achizi?iile publice.Necesitatea stabilirii acestui termen vine ca urmare a faptului c?, în conformitate cu prevederile art. 8, alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European ?i al Consiliului în ceea ce prive?te ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe ?i legume, de banane ?i de lapte în institu?iile de înv???mânt, cu modific?rile ulterioare ?i cu prevederile art. 1, pct. 1, alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/795 al Consiliului din 11 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind m?surile pentru stabilirea anumitor ajutoare ?i restitu?ii în leg?tur? cu organizarea comun? a pie?elor produselor agricole, Ministerul Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale va transmite Comisiei Europene un raport de evaluare a programului pentru ?coli, care con?ine rezultatele evalu?rii prev?zute la art. 9 din Regulamentul delegat (UE) 2017/40, cu privire la perioada de implementare ce vizeaz? primii 5 ani ?colari, respectiv 2017-2022, pân? la data de 1 martie a anului urm?tor perioadei respective. Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? este responsabil? de organizarea procedurii de achizi?ie public? pentru realizarea exerci?iului de evaluare aferent perioadei 2017-2022, în conformitate cu prevederile alin. (22) al art. 20 din Hot?rârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru ?coli al României în perioada 2017-2023 ?i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul ?colar 2017-2018, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Având în vedere c?: - Termenul final de realizare a contractului ?i a transmiterii raportului final de evaluare ?i a unui rezumat în limba englez? de maximum 30 de pagini c?tre Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? ?i Ministerul Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale este la data de 22 februarie 2023; - 1 martie 2023 este data când MADR trebuie s? transmit? Comisiei Europene raportul de evaluare a programului pentru ?coli; - Publicarea Hot?rârii Guvernului nr. 1007 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru ?coli al Roma?niei ??n perioada 2017-2023 pentru anul ?colar 2022-2023, precum ?i pentru modificarea ?i completarea Hot?rârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea programului pentru ?coli al României în perioada 2017-2023 ?i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul ?colar 2017- 2018, în data de 12.08.2022 a dus la întârzierea demar?rii procedurii pentru achizi?ia de servicii în vederea evalu?rii programului pentru ?coli prin lipsa unui buget aprobat cu aceast? destina?ie, printr-un act normativ national; - publicarea Ordinului nr. 296 privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evalu?rii Programului pentru ?coli al României aferent perioadei 2017-2022 ?i obliga?iile evaluatorului a fost în data de 29.09.2022, de asemenea, a dus la întârzierea demar?rii procedurii privind achizi?ia de servicii; - Publicarea Ordinului MADR nr. 340/17.11.2022 prin care a fost modificat Ordinul MADR nr. 296/29.09.2022 privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evalu?rii Programului pentru ?coli al României aferent perioadei 2017-2022 ?i obliga?iile evaluatorului, a fost în data de 17.11.2022, de asemenea, a dus la întârzierea demar?rii procedurii privind achizi?ia de servicii; - Programul pentru ?coli se sprijin? pe dou? componente, respectiv pe distribuirea de fructe ?i/sau legume proaspete, lapte natural de consum ?i/sau produse lactate f?r? adaos de lapte praf ?i pe implementarea de m?suri educative care înso?esc distribu?ia produselor (m?suri educative care devin obligatorii ?i pentru schema de lapte ?i produse lactate). Acest lucru presupune un volum mare de munc? iar prestatorul de servicii trebuie s? ?in? cont de indicatorii de evaluare stabili?i de Ordinul nr. 296/29.09.2022, astfel cum a fost modiifcat prin Ordinul MADR nr. 340/17.11.2022; - Atât HG 1007/2022, cât ?i HG 640/2017 au fost modificate în data de 16.11.2022 prin HG 1383/2022 pentru modificarea Hot?rârii Guvernului nr.
   1. 007/2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru ?coli al României în perioada 2017-2023 pentru anul ?colar 2022-2023, precum ?i pentru modificarea ?i completarea Hot?rârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru ?coli al României în perioada 2017-2023 ?i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul ?colar 2017-2018, precum ?i pentru modificarea Hot?rârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru ?coli al României în perioada 2017-2023 ?i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul ?colar 2017-2018. - Evaluarea programului pentru ?coli al României este cerin?? obligatorie, Ca urmare a celor de mai sus, termenul de depunere a ofertelor va fi de cel pu?in 15 de zile de la transmiterea spre publicare a anuntului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) ?i alin. (3) din Legea 98/2016, privind achizi?iile publice.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: 1 -Propunerea tehnica
   1. 3 Resursele umane asigurate -punctaj maxim 16 puncte / Pondération: 16 Critère de qualité - Nom: 1 -Propunerea tehnica -1.2 Completitudinea ?i adecvarea instrumentelor de cercetare propuse -punctaj maxim 24 puncte / Pondération: 24 Critère de qualité - Nom: 1 -Propunerea tehnica -
   1. 1 Relevan?a ?i calitatea metodologiei de cercetare propuse- punctaj maxim 20 puncte / Pondération: 20 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 3 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)
II.2.14) Informations complémentaires Durata contractului în luni: 3 luni.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta
   1.  Ofertantii, ter?ii sustin?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se regaseasca în situatiile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Autorit??ii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dup? aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii; Operatorii economici vor prezenta pentru sediul principal documente din care s? reias? neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), respectiv: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, operatorul economic va prezenta o declara?ie pe propria r?spundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 165 alin. (2), art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz; În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?in?tor/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz? toate situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167, autoritatea contractant? are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac? în ?ara respectiv? nu exist? prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic? dat? în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Completarea ?i prezentarea acestor declara?ii de c?tre participantul la procedura se va realiza indiferent de calitatea în care acesta particip? (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/ter? sus?in?tor). Nedepunerea DUAE odat? cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?in?tor/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?. Odata cu DUAE, se va depune, dupa caz si angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere. În cazul în care ofertantul demonstreaz? îndeplinirea criteriilor referitoare la situa?ia economic? ?i financiar? ori privind capacitatea tehnic? ?i profesional? bazându-se pe capacit??ile altor entit??i, invocând, dup? caz, sus?inerea unui ter?, DUAE, împreun? cu angajamentul de sus?inere, trebuie s? fie completat separat ?i de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor (i) pe a c?ror capacitate se bazeaz? ofertantul, DUAE prezentat de ter?ul/ter?ii sus?in?tor (i) va include toate informa?iile privind situa?iile de excludere prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, precum ?i informa?iile privind capacitatea care prezint? relevan?? pentru sus?inerea acordat? în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul în care ofertantul inten?ioneaz? s? subcontracteze o parte/p?r?i din contract, DUAE include ?i informa?ii privind partea din contract care urmeaz? a fi eventual subcontractat? ?i va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i se bazeaz? ofertantul trebuie s? completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informa?iile privind situa?iile de excludere prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, precum ?i cele care prezint? relevan?? din perspectiva capacit??ilor subcontractan?ilor pe care se bazeaz? ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractan?ilor pe a c?ror capacit??i ofertantul nu se bazeaz?, DUAE va con?ine numai informa?iile privind situa?iile de excludere prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016. DUAE se va completa direct în SICAP, de c?tre ofertant/ofertant asociat, subcontractant/tert sustinator, având în vedere integrarea Documentului Unic de Achizi?ii European (DUAE) în Sistemul Electronic de Achizi?ii Publice (SEAP). Tineti cont de NOTIFICAREA privind utilizarea DUAE în procedurile desf??urate exclusiv prin mijloace electronice, notificare ce poate fi regasita pe site-ul ANAP; Cerinta
   2.  Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori si subcontractantii nu trebuie s? se reg?seasca în situa?iile prev?zute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016 privind conflictul de interese. Încadrarea în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie. Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerin?a în formularul DUAE si va prezenta odata cu DUAE si formularul privind declaratie privind conflictul de interese din sec?iunea formulare corespunzator pân? la data limita a depunerii ofertelor. Persoanele care de?in func?ii de decizie în cadrul autoritatii contractante, conform articolului 21, alin. 5 si 6 din HG nr. 395/2016 prin raportare la implicarea în procesul de achizi?ie public? sunt: Pintea Adrian- Director General Kmen Paul Eduard - Director General Adjunct Turcescu Cornel Constantin - Director General Adjunct Kerekes Melinda Klara -Director Direc?ia Economic? Luca Iordache Adina Madalina - Director Direc?ia Juridic? Sava Adrian Florin - Director Direc?ia M?suri de Pia??, Comer? Exterior Gavril? Cristina -Director Direc?ia Patrimoniu, Achizi?ii Publice ?i Administrativ Chirea Adriana - Director Adjunct Direc?ia M?suri de Pia??, Comer? Exterior Mih?il? Dumitra - ?ef Serviciu Achizi?ii Popa Constantin Emilian - ?ef Serviciu M?suri de Pia?? Marinescu Mihaela- consilier achizitii publice Serviciul Achizi?ii Cali?oiu Victoria, consilier Serviciul M?suri de Pia?? ?urlea Cristina, consilier juridic superior Nedepunerea DUAE odat? cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?in?tor) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?. Nedepunerea odat? cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult? modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, sau dup? caz, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?. Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerin?a în formularul DUAE si va prezenta odata cu DUAE si formularul privind declaratie privind conflictul de interese (Formularul 2) din sec?iunea formulare corespunzator pân? la data limita a depunerii ofertelor. Completarea ?i prezentarea acestor declara?ii de c?tre participantul la procedura se va realiza indiferent de calitatea în care acesta particip? (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/ter? sus?in?tor). Operatorii economici ce depun oferta trebuie s? dovedeasc? o form? de înregistrare în condi?iile legii în ?ara de reziden??, s? reias? c? ace?tia sunt legal constitui?i, c? nu se afl? în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c? au capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului, sens în care trebuie s? existe o coresponden?? între capacitatea de exercitare profesional? ?i obiectul principal al contractului. Cerin?a se aplic? inclusiv pentru subcontractan?i care completeaz? informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. In situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada înregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Nota: Pentru persoanele juridice str?ine: Persoanele juridice str?ine vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legisla?ia aplicabil? în ?ara în care ofertantul este rezident.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Experien?a similar?: Ofertan?ii trebuie s? fac? dovada c? au prestat în ultimii trei ani calcula?i prin raportare la data limit? de depunere a ofertelor, servicii similare cu cele care fac obiectul prezentului contract, respectiv servicii de elaborare ?i realizare de studii de cercetare social? efectuate în ultimii trei ani, în diferite proiecte sociale (de ex. sondaje sociale, sondaje politice, sondaje privind s?n?tatea, etc...). Ofertan?ii trebuie s? fac? dovada c? au realizat contracte în domeniul statisticilor economico-sociale, cercet?rilor sociale ?i evalu?rii de programe care a presupus desf??urarea de activit??i similare din punct de vedere metodologic cu cele cuprinse în prezenta documenta?ie de atribuire, în valoare cumulat? de cel putin 300.000,00 lei f?r? TVA, la nivelul a unul sau a maxim 3 contracte Urm?toarele documente justificative care probeaz? îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire: - copii ale unor p?r?i relevante ale contractelor prin care se probeaz? experien?a similar? solicitat?, prin care s? se fac? dovada c? au fost prestate servicii similare de complexitate comparabil? cu cele care fac obiectul contractului de servicii de elaborare ?i realizare de studii de cercetare social? (de ex. sondaje sociale, sondaje politice, sondaje privind s?n?tatea, etc...).). Din contractele prezentate trebuie sa reiasa identitatea partilor, serviciile prestate, valoarea acestora, perioada de desf??urare - procesul-verbal de recep?ie sau alte documente din care s? reias? urm?toarele informa?ii: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada prestarii; - recomand?ri; - alte documente echivalente. Preciz?m c? factura fiscala nu reprezinta document care probeaz? prestarea serviciilor. Aceasta poate fi luat? în considerare doar daca este insotita de documente de recep?ie care s? ateste prestarea serviciilor. Not?: autoritatea contractant? î?i rezerv? dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului/contractelor prezentat/e drept experien?? similar?, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Proportia de subcontractare 2) Asocia?i/subcontractan?i. Daca este cazul, se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente acestei cerin?e. a) Pentru asociati: odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. b) Pentru subcontractanti : Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante dup? aplicarea criteriului de atribuire. (Subcontractantul este definit ca fiind orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizi?ie public? ?i care execut? anumite p?r?i ori elemente ale serviciilor, r?spunzând în fa?a contractantului de organizarea ?i derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispozi?ie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achizi?ie public? nu este considerat? subcontractare). Acordul de asociere si acordul de subcontractare vor contine informatii privind partea de contract care se realizeaza sau subcontracteaza, leaderul asocierii, precum si conditiile de participare si de plata pentru fiecare ofertant/subcontractant, în functie de calitatea în care participa la asociere, În cazul în care ofertantul demonstreaz? îndeplinirea criteriilor referitoare la situa?ia economic? ?i financiar? ori privind capacitatea tehnic? ?i profesional? bazându-se pe capacit??ile altor entit??i, invocând, dup? caz, sus?inerea unui ter?, DUAE, împreun? cu angajamentul de sus?inere, trebuie s? fie completat separat ?i de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor (i) pe a c?ror capacitate se bazeaz? ofertantul, DUAE prezentat de ter?ul/ter?ii sus?in?tor (i) va include toate informa?iile privind situa?iile de excludere prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, precum ?i informa?iile privind capacitatea care prezint? relevan?? pentru sus?inerea acordat? în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul în care ofertantul inten?ioneaz? s? subcontracteze o parte/p?r?i din contract, DUAE include ?i informa?ii privind partea din contract care urmeaz? a fi eventual subcontractat? ?i va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i ofertantul se bazeaz? pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare ?i selec?ie sunt considera?i ?i ter?i sus?in?tori, caz în care acordul de subcontractare reprezint?, în acela?i timp, ?i angajamentul ferm. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i se bazeaz? ofertantul trebuie s? completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informa?iile privind situa?iile de excludere prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, precum ?i cele care prezint? relevan?? din perspectiva capacit??ilor subcontractan?ilor pe care se bazeaz? ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. respective. În cazul subcontractan?ilor pe a c?ror capacit??i ofertantul nu se bazeaz?, DUAE va con?ine numai informa?iile privind situa?iile de excludere prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Operatorii economici, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data - înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. NOT?: Autoritatea contractant? va accepta la momentul depunerii solicit?rilor de participare sau ofertelor formularul DUAE, constând într-o declara?ie pe propria r?spundere actualizat?, ca dovad? preliminar? în locul certificatelor eliberate de c?tre autorit??ile publice sau de c?tre ter?i care confirm? c? operatorul economic în cauz? îndepline?te urm?toarele condi?ii: a) nu se afl? în niciuna din situa?iile de excludere men?ionate la art. 164, 165 ?i 167; b) îndepline?te criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractant?; c) dac? este cazul, îndepline?te criteriile de selec?ie stabilite de autoritatea contractant? în conformitate cu prevederile prezentei legi, conform art. 193 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice, publice cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Înainte de atribuirea contractului de achizi?ie public?, autoritatea contractant? va solicita ofertantului clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire s? prezinte documente justificative actualizate prin care s? demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare ?i selec?ie, în conformitate cu informa?iile cuprinse în DUAE. Autoritatea contractant? poate invita ofertan?ii s? completeze sau s? clarifice documentele de calificare solicitate. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile ce descriu nivelul lor de experien??, prin raportare la contractele executate în ultimii trei ani, corespunz?tor cerin?elor autorit??ii contractante. Asociatul/asocia?ii nominaliza?i va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informa?iile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii cum ar fi: num?rul ?i data contractului invocat drept experien?? similar?, tipul/categoriile de servicii prestate, beneficiarul, data ?i num?rul documentului de recep?ie Cerinta va fi indeplinita prin completarea DUAE, conform art 193 din legea 98/2016 privind achizitiile publice
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 14/12/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 14/04/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 14/12/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Oferta care va fi declarat? câ?tig?toare este oferta care va ob?ine cel mai mare punctaj total din clasamentul ofertelor întocmit prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective, oferta câ?tig?toare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
   2.  Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire înc?rcate în SICAP operatorii economici trebuie s? aib? un program necesar vizualiz?rii fi?ierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semn?tur? electronic?).
   3.  Operatorii economici indic? ?i dovedesc în cuprinsul ofertei care informa?ii din propunerea tehnic?, elemente din propunerea financiar? ?i/sau fundament?ri/justific?ri de pre?/cost sunt confiden?iale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectual?. Informa?iile indicate de operatorii economici din propunerea tehnic?, elemente din propunerea financiar? ?i/sau fundament?ri/justific?ri de pre?/cost ca fiind confiden?iale trebuie s? fie înso?ite de dovada care le confer? caracterul de confiden?ialitate, dovad? ce devine anex? la ofert?, în caz contrar acestea nu vor fi considerate confidentiale.
   4.  În vederea complet?rii DUAE operatorii economici vor utiliza prevederile din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 conform HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. DUAE se va completa direct în SICAP, de c?tre ofertant/ofertant asociat, subcontractant/tert sustinator, având în vedere integrarea Documentului Unic de Achizi?ii European (DUAE) în Sistemul Electronic de Achizi?ii Publice (SEAP). Tineti cont de NOTIFICAREA privind utilizarea DUAE în procedurile desf??urate exclusiv prin mijloace electronice, notificare ce poate fi regasita pe site-ul ANAP;
   5.  Operatorii economici pot solicita clarific?ri cu un num?r de 8 zile înainte de data limit? de depunere a ofertelor. Autoritatea contractant? va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficari/informatiilor suplimentare în a 6-a zi înainte de termenul limit? stabilit pentru depunerea ofertelor".
   6. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
   7. Documentele depuse/emise în alt? limb? decât român? vor fi înso?ite de traducerea autorizat? în limba român?
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Preciz?ri privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile ?i c?ile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizi?ie public?, a contractelor sectoriale ?i a contractelor de concesiune de lucr?ri ?i concesiune de servicii, precum ?i pentru organizarea ?i func?ionarea Consiliului Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - Serviciul Achizitii Adresse postale: Bd. Carol I nr. 17, sector 2 Ville: Bucuresti Code postal: 030161 Pays: Roumanie Courriel: investitii@apia.org.ro Téléphone: +40 213054835/+40 213054976 Adresse internet: www.apia.org.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022 Servicii pentru evaluarea Programului pentru ?coli al României, aferent perioadei 2017-2022 14/12/2022 02/12/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
79310000 - Services d'études de marchés