Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services de formation professionnelle

2023/S 18-048331  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Roumanie-Bucure?ti: Services de formation professionnelle 2023/S 018-048331 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene Numéro national d'identification: 38918422 Adresse postale: Strada: Mendeleev D.I., nr. 36-38 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010366 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Constantin Saragea Courriel: achizitii@mfe.gov.ro Téléphone: +40 372838800 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mfe.gov.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizitionarea serviciilor de formare profesionala si organizare programe de formare in cadrul proiectului "Formare continua a personalului Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene/Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, in vederea gestionarii eficiente a Fondurilor Europene Structurale si de Investitii (FESI)" - LOT 2,3,4 si 6 Numéro de référence: 38918422/2021/1
II.1.2) Code CPV principal 80530000 Services de formation professionnelle
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectivul general al proiectului const? în înt?rirea capacit??ii resursei umane implicate în coordonarea, controlul ?i gestionarea FESI. Obiectivul specific al proiectului const? în instruirea personalului Ministerului Investi?iilor ?i Proiectelor Europene, în vederea gestion?rii eficiente a Fondurilor Europene Structurale ?i de Investi?ii (FESI)" implicat în coordonarea FESI ?i gestionarea POAT, POIM ?i POC, în vederea dobândirii cuno?tin?elor necesare pentru îndeplinirea atribu?iilor ce decurg din punerea în aplicare a prevederilor regulamentelor comunitare ?i a legisla?iei na?ionale. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20; Autoritatea contractanta va raspunde tuturor clarificarilor in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 670 774.00 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 6 - Formare în domeniul juridic.

Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80530000 Services de formation professionnelle 55110000 Services d'hébergement hôtelier 55520000 Services traiteur 63000000 Services d'appui et services auxiliaires dans le domaine des transports, services des agences de voyages
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Valorile minime ?i maxime estimate ale acordului cadru sunt: - valoare minim? a acordului-cadru: 158.265,74 lei f?r? TVA - valoare maxim? a acordului-cadru: 265.442,90 lei f?r? TVA Valorile minime ?i maxime estimate unui contract subsecvent sunt: - valoare minim? a unui contract subsecvent: 53.588,58 lei f?r? TVA - valoare maxim? a unui contract subsecvent: 158.265,74 lei f?r? TVA Cantit??ile minime ?i maxime estimate la nivelul acordului-cadru ?i la nivelul unui contract subsecvent sunt: Num?rul sesiunilor de instruire - Cantit??i minime estimate CS:1;Cantit??i maxime estimate CS:3;Cantit??i minime estimate AC:3;Cantit??i maxime estimate AC:5. Num?rul participan?ilor la sesiunile de instruire - Cantit??i minime estimate CS: 20;Cantit??i maxime estimate CS: 60; Cantit??i minime estimate AC: 60; Cantit??i maxime estimate AC: 100.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta Tehnic? / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Formare continua a personalului Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene/Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, in vederea gestionarii eficiente a Fondurilor Europene Structurale si de Investitii (FESI)
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 2 - Programare, evaluare, selec?ia ?i contractarea proiectelor
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80530000 Services de formation professionnelle 55110000 Services d'hébergement hôtelier 55520000 Services traiteur 63000000 Services d'appui et services auxiliaires dans le domaine des transports, services des agences de voyages
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
LOT 2 - Programare, evaluare, selec?ia ?i contractarea proiectelor Valorile minime ?i maxime estimate ale acordului cadru sunt: - valoare minim? a acordului-cadru: 416.208,64 lei f?r? TVA - valoare maxim? a acordului-cadru: 778.828,70 lei f?r? TVA Valorile minime ?i maxime estimate unui contract subsecvent sunt: - valoare minim? a unui contract subsecvent: 206.854,32 lei f?r? TVA - valoare maxim? a unui contract subsecvent: 416.208,64 lei f?r? TVA Cantit??ile minime ?i maxime estimate la nivelul acordului-cadru ?i la nivelul unui contract subsecvent sunt: Num?rul sesiunilor de instruire - Cantit??i minime estimate CS:4;Cantit??i maxime estimate CS:8;Cantit??i minime estimate AC:8;Cantit??i maxime estimate AC:15. Num?rul participan?ilor la sesiunile de instruire - Cantit??i minime estimate CS: 80;Cantit??i maxime estimate CS: 160; Cantit??i minime estimate AC: 160; Cantit??i maxime estimate AC: 300.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta Tehnic? / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Formare continua a personalului Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene/Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, in vederea gestionarii eficiente a Fondurilor Europene Structurale si de Investitii (FESI)
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 4 - Dezvoltare personal? (managementul timpului, managementul echipei ?i managementul comunic?rii).
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80530000 Services de formation professionnelle 55110000 Services d'hébergement hôtelier 55520000 Services traiteur 63000000 Services d'appui et services auxiliaires dans le domaine des transports, services des agences de voyages
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Valorile minime ?i maxime estimate ale acordului cadru sunt: - valoare minim? a acordului-cadru: 209.918,72 lei f?r? TVA - valoare maxim? a acordului-cadru: 314.878,08 lei f?r? TVA Valorile minime ?i maxime estimate unui contract subsecvent sunt: - valoare minim? a unui contract subsecvent: 104.959,36 lei f?r? TVA - valoare maxim? a unui contract subsecvent: 209.918,72 lei f?r? TVA Cantit??ile minime ?i maxime estimate la nivelul acordului-cadru ?i la nivelul unui contract subsecvent sunt: Num?rul sesiunilor de instruire - Cantit??i minime estimate CS:3;Cantit??i maxime estimate CS:6;Cantit??i minime estimate AC:6;Cantit??i maxime estimate AC:9. Num?rul participan?ilor la sesiunile de instruire - Cantit??i minime estimate CS: 60;Cantit??i maxime estimate CS: 120; Cantit??i minime estimate AC: 120; Cantit??i maxime estimate AC: 180.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta Tehnic? / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Formare continua a personalului Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene/Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, in vederea gestionarii eficiente a Fondurilor Europene Structurale si de Investitii (FESI)
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
lot 3 - Training în domeniul auditului, controlului, CFPP ?i managementului financiar, pentru persoanele angajate din cadrul M.I.P.E. ?i implicate în auditul, controlul ?i managementul financiar al FESI.
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80530000 Services de formation professionnelle 55110000 Services d'hébergement hôtelier 55520000 Services traiteur 63000000 Services d'appui et services auxiliaires dans le domaine des transports, services des agences de voyages
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Valorile minime ?i maxime estimate ale acordului cadru sunt: - valoare minim? a acordului-cadru: 257.942,90 lei f?r? TVA - valoare maxim? a acordului-cadru: 416.208,64 lei f?r? TVA Valorile minime ?i maxime estimate unui contract subsecvent sunt: - valoare minim? a unui contract subsecvent: 158.265,74 lei f?r? TVA - valoare maxim? a unui contract subsecvent: 257.942,90 lei f?r? TVA Cantit??ile minime ?i maxime estimate la nivelul acordului-cadru ?i la nivelul unui contract subsecvent sunt: Num?rul sesiunilor de instruire - Cantit??i minime estimate CS:3;Cantit??i maxime estimate CS:5;Cantit??i minime estimate AC:5;Cantit??i maxime estimate AC:8. Num?rul participan?ilor la sesiunile de instruire - Cantit??i minime estimate CS: 60;Cantit??i maxime estimate CS: 100; Cantit??i minime estimate AC: 100; Cantit??i maxime estimate AC: 160.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta Tehnic? / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Formare continua a personalului Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene/Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, in vederea gestionarii eficiente a Fondurilor Europene Structurale si de Investitii (FESI)
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 230-604740
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 142260
Lot nº: 3 Intitulé:
CS2 -LOT3
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC Avangarde Business Group SRL Numéro national d'identification: 32128882 Adresse postale: Strada MARGELELOR, Nr. 70 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062304 Pays: Roumanie Courriel: office@group-avangarde.ro Téléphone: +40 212520414 Adresse internet: www.avangardeacademy.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 146 399.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 146 399.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 85421
Lot nº: 3 Intitulé:
Contract subsecvent Nr.1 - Lotul 3
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC Avangarde Business Group SRL Numéro national d'identification: 32128882 Adresse postale: Strada MARGELELOR, Nr. 70 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062304 Pays: Roumanie Courriel: office@group-avangarde.ro Téléphone: +40 212520414 Adresse internet: www.avangardeacademy.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 241 665.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 241 665.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 59141
Lot nº: 6 Intitulé:
Acord cadru lot 6
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC Avangarde Business Group SRL Numéro national d'identification: 32128882 Adresse postale: Strada MARGELELOR, Nr. 70 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062304 Pays: Roumanie Courriel: office@group-avangarde.ro Téléphone: +40 212520414 Adresse internet: www.avangardeacademy.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 265 442.90 RON Valeur totale du marché/du lot: 244 165.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 59140
Lot nº: 3 Intitulé:
Acord cadru lot 3
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC Avangarde Business Group SRL Numéro national d'identification: 32128882 Adresse postale: Strada MARGELELOR, Nr. 70 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062304 Pays: Roumanie Courriel: office@group-avangarde.ro Téléphone: +40 212520414 Adresse internet: www.avangardeacademy.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 416 208.64 RON Valeur totale du marché/du lot: 388 064.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 59138
Lot nº: 2 Intitulé:
Acord cadru lot 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC Avangarde Business Group SRL Numéro national d'identification: 32128882 Adresse postale: Strada MARGELELOR, Nr. 70 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062304 Pays: Roumanie Courriel: office@group-avangarde.ro Téléphone: +40 212520414 Adresse internet: www.avangardeacademy.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 778 828.70 RON Valeur totale du marché/du lot: 727 745.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 63993
Lot nº: 4 Intitulé:
Acord cadru lot 4
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BEST SMART CONSULTING Numéro national d'identification: RO 21040008 Adresse postale: Strada ?epe? Vod?, Nr. 130, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021527 Pays: Roumanie Courriel: ligia.neacsu@bestsmart.ro Téléphone: +40 722531496 Adresse internet: www.bestsmart.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC Avangarde Business Group SRL Numéro national d'identification: 32128882 Adresse postale: Strada MARGELELOR, Nr. 70 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062304 Pays: Roumanie Courriel: office@group-avangarde.ro Téléphone: +40 212520414 Adresse internet: www.avangardeacademy.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 314 878.08 RON Valeur totale du marché/du lot: 310 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 87832
Lot nº: 4 Intitulé:
Contract subsecvent Nr.1 - Lot 4
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC Avangarde Business Group SRL Numéro national d'identification: 32128882 Adresse postale: Strada MARGELELOR, Nr. 70 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062304 Pays: Roumanie Courriel: office@group-avangarde.ro Téléphone: +40 212520414 Adresse internet: www.avangardeacademy.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 162 398.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 162 398.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 87835
Lot nº: 6 Intitulé:
Contract subsecvent Nr.1- Lot 6
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC Avangarde Business Group SRL Numéro national d'identification: 32128882 Adresse postale: Strada MARGELELOR, Nr. 70 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062304 Pays: Roumanie Courriel: office@group-avangarde.ro Téléphone: +40 212520414 Adresse internet: www.avangardeacademy.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 265 442.90 RON Valeur totale du marché/du lot: 244 165.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 87827
Lot nº: 2 Intitulé:
contract subsecvent 1 - lot 2-Formare programare, evaluare, selectia si contractare proiecte
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC Avangarde Business Group SRL Numéro national d'identification: 32128882 Adresse postale: Strada MARGELELOR, Nr. 70 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062304 Pays: Roumanie Courriel: office@group-avangarde.ro Téléphone: +40 212520414 Adresse internet: www.avangardeacademy.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 339 281.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 339 281.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 94607
Lot nº: 4 Intitulé:
Contract Subsecvent 2 - lotul 4
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC Avangarde Business Group SRL Numéro national d'identification: 32128882 Adresse postale: Strada MARGELELOR, Nr. 70 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062304 Pays: Roumanie Courriel: office@group-avangarde.ro Téléphone: +40 212520414 Adresse internet: www.avangardeacademy.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 81 199.40 RON Valeur totale du marché/du lot: 81 199.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 142253
Lot nº: 2 Intitulé:
CS 2- Lotul 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC Avangarde Business Group SRL Numéro national d'identification: 32128882 Adresse postale: Strada MARGELELOR, Nr. 70 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062304 Pays: Roumanie Courriel: office@group-avangarde.ro Téléphone: +40 212520414 Adresse internet: www.avangardeacademy.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 388 464.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 388 464.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 142266
Lot nº: 6 Intitulé:
CS2- LOT 6
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC Avangarde Business Group SRL Numéro national d'identification: 32128882 Adresse postale: Strada MARGELELOR, Nr. 70 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062304 Pays: Roumanie Courriel: office@group-avangarde.ro Téléphone: +40 212520414 Adresse internet: www.avangardeacademy.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 98 066.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 98 066.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Pentru indeplinirea cerintelor de calicare, operatorii economici vor completa DUAE in SEAP, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite documentele de calificare ofertantilor clasati pe primele 3 locuri, in urma aplicarii criteriului de atribuire sau oricand in perioada de derulare a procedurii potrivit prevederilor art.196 alin.1 din Legea 98/2016. În cazul în care, dup? aplicarea criteriului de atribuire, dou? oferte prezint? punctaj egal, în vederea departaj?rii acestora, Autoritatea Contractant? va alege oferta cu cel mai mare punctaj ob?inut la factorul de evaluare "Pre?ul ofertei". IMPORTANT: Ofertan?ii au obliga?ia de a respecta prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protec?ia persoanelor fizice in ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circula?ie a acestor date (Regulamentul general privind protec?ia datelor), precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunica?iilor publice (Directiva asupra confidentialitatii si comunica?iilor electronice), transpusa in legisla?ia na?ionala prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protec?ia vie?ii private in sectorul comunica?iilor electronice, cu modific?rile si complet?rile ulterioare. In acest sens, ofertan?ii, prin depunerea ofertelor consimt atât asupra propriului acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, cat si asupra permisiunii de a furniza datele personale ale partenerilor in vederea prelucr?rii atât in aplica?iile electronice SMIS/MySMIS, cat si in toate fazele de evaluare/contractare/ implementare/sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozi?iilor legale men?ionate anterior.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023 Achizitionarea serviciilor de formare profesionala si organizare programe de formare in cadrul proiectului "Formare continua a personalului Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene/Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, in vederea gestionarii eficiente a Fondurilor Europene Structurale si de Investitii (FESI)" - LOT 2,3,4 si 6 25/01/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
55110000 - Services d'hébergement hôtelier 
55520000 - Services traiteur 
63000000 - Services d'appui et services auxiliaires dans le domaine des transports, services des agences de voyages 
80530000 - Services de formation professionnelle