Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Services de gardiennage

2022/S 131-374582  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Roumanie-Bucure?ti: Services de gardiennage 2022/S 131-374582 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de préinformation Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1 Numéro national d'identification: 15318810 Adresse postale: Bulevardul Maresal Averescu nr.17, Sector 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Point(s) de contact: Bataran Alina Courriel: achizitiipublice@dgaspc-sectorul1.ro Téléphone: +40 212231514 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dgaspc-sectorul1.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.e-licitatie.ro Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1 Numéro national d'identification: 15318810 Adresse postale: Bulevardul Maresal Averescu nr.17, Sector 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Point(s) de contact: Bataran Alina Courriel: achizitiipublice@dgaspc-sectorul1.ro Téléphone: +40 212231514 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dgaspc-sectorul1.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Institution/agence européenne ou organisation internationale
I.5) Activité principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de paza, protectie si interventie rapida
II.1.2) Code CPV principal 79713000 Services de gardiennage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Procedura proprie de atribuire a acordului-cadru de servicii de paza, protectie si interventie rapida la locatiile din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1, pentru asigurarea pazei obiectivelor, a bunurilor materiale si a protectiei umane. Procedura se initiaza prin: publicarea unui anunt de intentie pe pagina de internet a Oficiului pentru publicatii, disponibila la adresa https://ted.europa.eu si prin utilizarea anuntului publicitar disponibil in e-licitatie.ro, in sectiunea "Initieri de proceduri de achizitie/Publicitate anunturi". Serviciile solicitate sunt servicii de paza, protectie si interventie rapida cu masina si echipaj corespunzator. Se va oferta un pret unitar/ora/agent si va include un nr.nelimitat de interventii/post/luna.Termen limita de solicitare clarificari:2 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in termen de 1 zi lucratoare de la primirea solicitarii. Criteriul de atribuire este "cel mai bun raport calitate-pret". https://ted.europa.eu
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 12 416 986.40 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Prestarea serviciilor se va face la locatiile din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1 conform cerintelor caietului de sarcini. Obiectivele identificate nu au caracter limitativ.
II.2.4) Description des prestations:
D.G.A.S.P.C. Sector 1 intentioneaza sa achizitioneze pt.o perioada de 24 luni servicii pt. asigurarea pazei obiectivelor si bunurilor materiale, protectie umana si interventie rapida. Serviciile solicitate sunt de paza, protectie si interventie rapida cu masina si echipaj corespunzator, in situatiile in care este escaladata ordinea si siguranta publica in oricare din obiectivele aflate in subordinea D.G.A.S.P.C. Sector
   1. Se va oferta un pret unitar/ora/agent si va include un nr.nelimitat de interventii/post/luna. Modificarea acordului-cadru in perioada de valabilitate a acestuia poate interveni in conformitate cu prev.art.221 din Legea nr.98/2016 si a art.164 din H.G. nr.395/2016 privind achizitiile publice, ajustarea pretului se va face avand la baza modificarile legislative al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, respectiv pretul unitar poate fi revizuit in cazul in care se modifica cuantumul salariului minim garantat in plata, proportional cu valoarea modificarii acestora. Solicitarea de ajustare a pretului va fi insotita de justificari si va fi adresata cu cel putin 5 zile inainte de data punerii in aplicatie a modificarii solicitate. In caz contrar ajustarea este inaplicabila. Formula de ajustare a pretului va fi: X2=X1 * Sn/Sv unde X2 = tarif actualizat X1 = tarif ofertat declarat câ?tig?tor în cadrul procedurii Sn = salariul minim nou brut pe ?ar? garantat în plat? Sv = salariul minim vechi brut pe ?ar? garantat în plat? Cantitatea maxim? aferent? acordului-cadru este de: 660.478 ore Cantitatea minim? aferenta acordului-cadru este de: 55.040 ore Cantitatea maxim? aferent? celui mai mare contract subsecvent este de: 83.193 ore Cantitatea minim? aferent? celui mai mare contract subsecvent este de: 27.981 ore Valoarea estimat? maxim? a acordului-cadru: 12.416.986,40 lei Valoarea estimat? minim? a acordului-cadru:
   1. 034.752,00 lei Valoarea estimat? maxim? a celui mare contract subsecvent:
   1. 564.028,40 lei Valoarea estimat? minim? a celui mare contract subsecvent: 526.042,80 lei
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
11/07/2022
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmisa prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare:fax/email/posta/curier sau prin orice combinatie a celor prevazute mai inainte.Solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire, venite din partea operatorilor economici, vor fi transmise pe adresa de e-mail:achizitiipublice@dgaspc-sectorul1.ro. Raspunsul la solicitarile de clarificari se va transmite, in termen legal, pe e-mail, punctual operatorului economic solicitant si va fi publicat pe site-ul institutiei:www.dgaspc-sectorul1.ro, sectiunea Transparenta decizionala-Achizitii Publice. Termenele de notificare si de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.8 din Legea nr.101/2016. achizitiipublice@dgaspc-sectorul1.ro www.dgaspc-sectorul1.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Roumanie-Bucure?ti: Services de gardiennageType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Services 11/07/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
79713000 - Services de gardiennage