Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Services informatiques professionnels

2022/S 130-370950  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Roumanie-Bucure?ti: Services informatiques professionnels 2022/S 130-370950 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA Numéro national d'identification: 16517187 Adresse postale: Strada: Bd. Carol I, nr. 17 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030161 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Cristina Gavrila, Dumitra Mihaila Courriel: investitii@apia.org.ro Téléphone: +40 213054976/+40 213054835 Fax: +40 213054803 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.apia.org.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a sistemului informatic al APIA" Numéro de référence: 16517187_2018_PAAPD1015420
II.1.2) Code CPV principal 72590000 Services informatiques professionnels
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
La data prezentei, APIA de?ine un sistem informatic specific activitatilor pe care le desfasoara in directia gestionarii fondurilor europene si nationale destinate sprijinirii agriculturii. Modificarea permanenta si completarea manualelor cu proceduri si a politicilor europene si nationale care reglemen. politicile in domeniul agricol fac insa necesare atât adaptari, modificari si dezvoltari continue ale acestui sistem informatic, cât ?i servicii de mentenan?? ?i întretinere, astfel incat el sa raspunda in permanenta nevoilor operative ale APIA.Obiectivul general al acordului cadru este mentinerea functionalitatilor sistemului informatic al APIA, respectiv, prestarea de servicii software de dezvoltare/extindere si suport tehnic pentru intretinerea sistemului informatic centralizat APIA in acord cu modificarile legislatiei europene si nationale pentru asigurarea gestionarii corecte (administrare, control, plata) a subventiilor in domeniul agriculturii, conform Polticii Agricole Comune.Totodata, se urmareste asigurarea suportului tehnic necesar utilizarii in parametri normali de functionare a sistemului.Serviciile care se propun a fi achizitionate constau, pe de o parte, în realizarea de servicii de dezvoltare software pentru realizarea de noi functionalitati ale Sistemului IT sau de extindere a celor existente, iar pe de alta parte constau în prestarea de servicii cu caracter de regularitate, respectiv, servicii de suport tehnic, mentenanta corectiva si administrare pentru sistemul informatic, prestate în vederea rezolvarii eventualelor disfunctionalitati care pot apare în operarea sistemului, conform caietului de sarcini, dupa cum urmeaza: I. Servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic, respectiv servicii de call Center, administrare baze de date, administrare servere de aplicatie si mentenanta,II. Servicii de dezvoltare de functionalitati/module noi si actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, in acord cu modificarile regulamentelor europene si nationale, respectiv schimbarilor organizationale Durata acordului-cadru: Durata în luni: 36 de luni.Acordul cadru se va încheia cu un singur operator economic . Calendarul estimativ de aplicare a procedurii de atribuire a acordului-cadru: Se estimeaza ca Ac. cadr se va aplica în per: febr 2019 -febr 2022. Estimam ca se vor atribui câte 20 de ctr. subs/an. Se estimeaza ca pe parcursul celor 3 ani ai acordului cadru, sa existe mai multe ctr subs de valoare maxima ce se pot desfasura in paralel cat si o serie de ctr sub de valoare mai mica. Descrierea detaliata a serviciilor care se solicita a fi realizate, precum ?i cerin?ele tehnice ale serviciilor, sunt prezentate în Caietul de sarcini.Operatorii economici pot solicita clarificari cu un numar de 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractant? va r?spunde solicit?rilor de clarific?ri in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 74 063 731.54 RON / Offre la plus élevée: 74 063 731.54 RON prise en considération
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72210000 Services de programmation de progiciels 72600000 Services d'assistance et de conseils informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Serviciile vor fi prestate la sediul Autoritatii Contractante si la sediul prestatorului
II.2.4) Description des prestations:
Descrierea serviciilor si cerintelor solicitate se regaseste in Caietul de sarcini. Se estimeaza prestarea urmatoarelor cantitati de servicii: Cantitatea maxima estimata de servicii care urmeaza a fi achizitionate pe toata durata acordului-cadru se regaseste în Anexa 4 la caietul de sarcini - Cantitati minime si maxime estimate, Cantitatea minima estimata de servicii care urmeaza a fi achizitionate pe toata durata acordului-cadru se regaseste în Anexa 4 la caietul de sarcini - Cantitati minime si maxime estimate, Cantitatea maxima de servicii care se preconizeaza a fi achizitionate pe durata celui mai mare contract subsecvent care va fi atribuit pe durata acordului-cadru, se regaseste în Anexa 4 la caietul de sarcini - Cantitati minime si maxime estimate, Cantitatea minima de servicii care se preconizeaza a fi achizitionate pe durata unui contract subsecvent care va fi atribuit pe durata acordului-cadru, se regaseste în Anexa 4 la caietul de sarcini - Cantitati minime si maxime estimate, Ctr. subs care se vor atribui in derularea acordului sunt de aceeasi natura unele cu altele si cuprind aceleasi tipuri de servicii respectiv de mentenanta si de dezvoltare. Cantit de servicii de dezvoltare software pentru realizarea de noi functionalitati ale Sistemului IT sau de extindere a celor existente sunt cuantificate in zile/om., (man/days), iar cantit de servicii cu caracter de regularitate, lunare, sunt cuantificate in abonamente de servicii. Valoarea total? maxim? estimat? a acordului cadru este 80.514.219,26 lei f?r? TVA ?i corespunde cantit maxime de servicii care urmeaz? a fi achizi?ionate pe toat? durata acordului-cadru. Fat? de aceast? valoare estimat?, se vor elabora ?i evalua ofertele din punct de vedere financiar. Valoarea maxim? estimat? a celui mai mare contr subs dintre cele care se vor atribui pe durata acordului-cadru este de 14.063.119,00 lei f?r? TVA, ?i corespunde cantit??ii maxime de servicii pt. cel mai mare ctr subsecvent
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: P4. - Metodologii utilizate / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: P3. TERMENE DE GARANTIE / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: P2. termene de interventie / Pondération: 14 Critère de qualité - Nom: P1-4 -Resurse umane - Experienta si calific. personalului propus pt îndeplinirea contractului - Coordonator echipa analiza / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: P1-3 -Resurse umane - Experienta si calific. personalului propus pt îndeplinirea contractului - Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS) ) / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: P1-2 -Resurse umane - Experienta si calific. personalului propus pt îndeplinirea contractului - Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul IACS (Sistemul Integrat de Administrare si Control) / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: P1-1 -Resurse umane asigurate - Experienta si calificarea personalului propus pentru îndeplinirea contractului - Manager de proiect / Pondération: 6 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 025-055821
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 124 Intitulé:
CS nr.27 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de "Servicii de mentenan??, extindere ?i dezvoltare a sistemului informatic al APIA"-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 866 939.09 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 866 939.09 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 84 Intitulé:
CS nr.26 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de "Servicii de mentenan??, extindere ?i dezvoltare a sistemului informatic al APIA"-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 104 900.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 104 900.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 278 Intitulé:
CS nr.25 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de "Servicii de mentenan??, extindere ?i dezvoltare a sistemului informatic al APIA"-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 9 084 298.33 RON Valeur totale du marché/du lot: 9 084 298.33 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 197 Intitulé:
CS nr.23 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de "Servicii de mentenan??, extindere ?i dezvoltare a sistemului informatic al APIA"-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 441 505.90 RON Valeur totale du marché/du lot: 441 505.90 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5 Intitulé:
CS nr.24 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de "Servicii de mentenan??, extindere ?i dezvoltare a sistemului informatic al APIA"-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 209 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 209 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 148 Intitulé:
CS nr.20 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de "Servicii de mentenan??, extindere ?i dezvoltare a sistemului informatic al APIA"-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 068 256.53 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 068 256.53 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 228 Intitulé:
CS 1 -Servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic, respectiv servicii de call Center, administrare baze de date, administrare servere de aplicatie si mentenanta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/07/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 777 100.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 475 241.30 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 306 Intitulé:
CS3- Servicii de dezvoltare de functionalit??i/module noi ?i actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 020 291.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 020 291.15 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8 Intitulé:
CS 4 - Servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic, respectiv servicii de call Center, administrare baze de date, administrare servere de aplicatie si mentenanta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 851 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 596 832.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 135 Intitulé:
CS nr. 8 la AC nr.209/2774/02.07.2019 de "Servicii de mentenan??, extindere ?i dezvoltare a sistemului informatic al APIA"-Servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic, respectiv servicii de call Center, administrare baze de date, administrare servere de aplica?ie ?i mentenan??
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 388 550.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 388 550.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 279 Intitulé:
CS 15 la Acordul cadru nr. 209/2774/02.07.2019 -Servicii de dezvoltare de func?ionalit??i/module noi ?i actualizarea sistemului informatic existent APIA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 624 290.56 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 624 290.56 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 284 Intitulé:
CS 14 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 - Servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic respectiv servicii de call Center, administrare baze de date, administrare servere de aplica?ie ?i mentenan??
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 851 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 851 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 95 Intitulé:
CS nr. 17 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de "Servicii de mentenan??, extindere ?i dezvoltare a sistemului informatic al APIA"-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 419 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 309 110.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 103 Intitulé:
CS nr. 18 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de "Servicii de mentenan??, extindere ?i dezvoltare a sistemului informatic al APIA"-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 092 941.66 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 092 941.66 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 130 Intitulé:
CS nr. 19 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de "Servicii de mentenan??, extindere ?i dezvoltare a sistemului informatic al APIA"-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 259 156.91 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 259 156.91 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 281 Intitulé:
CS 16 la Acordul cadru nr. 209/2774/02.07.2019 - Servicii de dezvoltare de func?ionalit??i/module noi ?i actualizarea sistemului informatic existent APIA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 896 932.92 RON Valeur totale du marché/du lot: 6 896 932.92 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 102 Intitulé:
CS 7-Servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic, respectiv servicii de call Center, administrare baze de date, administrare servere de aplicatie si mentenanta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 925 700.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 925 700.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 163 Intitulé:
Contract subsecvent nr. 10- Servicii lunare de support, call center, mentenanta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 388 550.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 388 550.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 206 Intitulé:
CS nr. 12 la Acordul cadru nr. 209/2774/02.07.2019 -Servicii de dezvoltare de func?ionalit??i/module noi ?i actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 554 288.68 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 554 288.68 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 215 Intitulé:
CS 13 la Acordul cadru nr. 209/2774/02.07.2019 -Servicii de dezvoltare de func?ionalit??i/module noi ?i actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 460 213.37 RON Valeur totale du marché/du lot: 460 213.37 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 201 Intitulé:
CS 11 la Acordul cadru nr. 209/2774/02.07.2019 - Servicii de dezvoltare de func?ionalit??i/module noi ?i actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 855 366.46 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 855 366.46 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 146 Intitulé:
CS 9 la Acordul cadru nr. 209/2774/02.07.2019 de "Servicii de mentenan??, extindere ?i dezvoltare a sistemului informatic al APIA"- Servicii de dezvoltare de func?ionalit??i/module noi ?i actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, în acord cu modific?rile regulamentelor europene ?i na?ionale, respectiv schimb?rilor organiza?ionale
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 181 285.10 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 181 285.10 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 55 Intitulé:
CS nr. 6 la Acordul cadru nr. 209/2774/02.07.2019- Servicii de dezvoltare de functionalit??i/module noi ?i actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, în acord cu modificarile regulamentelor europene si nationale, respectiv schimbarilor organizationale
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 964 520.87 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 964 520.87 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 388 Intitulé:
CS 5 Servicii de dezvoltare de functionalit??i/module noi ?i actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, în acord cu modificarile regulamentelor europene si nationale, respectiv schimbarilor organizationale
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 200 079.79 RON Valeur totale du marché/du lot: 6 192 143.33 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 299 Intitulé:
CS 2-Servicii de dezvoltare de functionalit??i/module noi ?i actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 453 228.20 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 406 847.75 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 209 Intitulé:
Acord cadru de Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a sistemului informatic al APIA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/07/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 80 514 219.26 RON Offre la plus basse: 74 063 731.54 RON / Offre la plus élevée: 74 063 731.54 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 27 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
27% sunt impartiti astfel:
   1. 15% - din valoarea serviciilor de analiza,proiectare, dezvoltare, testare, implementare ,dupa deducerea serviciilor de management si coordonare ce vor fi realizate de catre SIVECO- Trencadis Corp SRL
   2. 12% - Servicii de dezvoltare din Anexa 1 la acordul de subcontractare, în limita a 12% din valoarea acordului cadru semnat între autorit... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 125 Intitulé:
CS nr.29 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de "Servicii de mentenan??, extindere ?i dezvoltare a sistemului informatic al APIA"-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 956 548.43 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 956 548.43 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 126 Intitulé:
CS nr.28 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de "Servicii de mentenan??, extindere ?i dezvoltare a sistemului informatic al APIA"-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 946 728.54 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 946 728.54 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 179 Intitulé:
CS nr.22 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de "Servicii de mentenan??, extindere ?i dezvoltare a sistemului informatic al APIA"-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 747 801.10 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 747 801.10 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 163 Intitulé:
CS nr.21 la Acordul cadru nr.209/2774/02.07.2019 de "Servicii de mentenan??, extindere ?i dezvoltare a sistemului informatic al APIA"-prestator Asocierea SIVECO TECHNOLOGY S.R.L si WORLD PROFESSIONAL SERVICES SRL cu lider SIVECO TECHNOLOGY S.R.L
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIVECO Romania S.A.
Numéro national d'identification: RO 476331 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: notificari_seap@siveco.ro Téléphone: +40 723364558 Fax: +40 213023391 Adresse internet: www.siveco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 612 912.96 RON Valeur totale du marché/du lot: 612 912.96 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - Serviciul Achizitii Adresse postale: Bd. Carol I nr. 17,sector 2 Ville: Bucuresti Code postal: 030161 Pays: Roumanie Courriel: investitii@apia.org.ro Téléphone: +40 213054974/+40 213054835/+40 213054976 Adresse internet: www.apia.org.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/07/2022 Roumanie-Bucure?ti: Services informatiques professionnelsType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 08/07/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
72210000 - Services de programmation de progiciels 
72590000 - Services informatiques professionnels 
72600000 - Services d'assistance et de conseils informatiques