Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services de maintenance et de rÈparation de logiciels

2023/S 195-610581  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Roumanie-Bucure?ti: Services de maintenance et de rÈparation de logiciels 2023/S 195-610581 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Banca Nationala a Romaniei NumÈro national d'identification: R 361684 Adresse postale: Strada: Doamnei, nr. 8 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030051 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Broasca Catalin Courriel: Catalin.Broasca@bnro.ro TÈlÈphone: +40 311323243 Fax: +40 213110162 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bnr.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: banca
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Politica monetara
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii de asisten?? tehnic? ?i func?ional? pentru sistemele informatice BNR dezvoltate pe platforma tehnologic? Oracle NumÈro de rÈfÈrence: 361684_2023_7
II.1.2) Code CPV principal 72267000 Services de maintenance et de rÈparation de logiciels
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului Ól reprezint? prestarea serviciilor de asisten?? tehnic? ?i func?ional? pentru sistemele informatice BNR construite pe platforma tehnologic? Oracle Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 Data de raspuns la toate solicitarile de clarificari: a 11-a zi, anterior datei limita de depunere oferte
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 124 495.68 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sediul central BNR
II.2.4) Description des prestations:
Conform specificatiilor caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Experien?a personalului / PondÈration: 18 Prix - PondÈration: 82
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 139-444778
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 123/P/2023 IntitulÈ:
Servicii de asisten?? tehnic? ?i func?ional? pentru sistemele informatice BNR dezvoltate pe platforma tehnologic? Oracle
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AROBS SYSTEMS SRL NumÈro national d'identification: RO46034001 Adresse postale: Strada Albini Septimiu, Nr. 63 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400409 Pays: Roumanie Courriel: marian.nidelea@arobs.systems TÈlÈphone: +40 731040981 Adresse internet: www.arobs.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 124 569.60 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 124 495.68 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc: OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? va recurge la solicitarea transmiterii de c?tre operatorii economici de documente care con?in noi pre?uri (re-ofertare de pre?). Ulterior, Ón cazul Ón care vor continua s? subziste situa?ii de natura celor anterior men?ionate se va reaplica sistemul explicitat, p'n? la momentul Ón care se va realiza o departajare a ofertelor pe pozi?ii distincte Ón clasament. Operatorii economici vor adresa solicitarile de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire, in limba romana, prin intermediul S.E.A.P., in Sectiunea îSolicitari de clarificare/Intrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SEAP la Sectiunea îLista clarificari, notificari si deciziiî din cadrul anuntului de participare. In calculul termenului aferent solicit?rilor de clarificari adresate de operatorii economici cu privire la documentatia de atribuire, data transmiterii solicit?rii de clarific?ri Ón S.E.A.P. (SICAP) si data limita stabilita pentru depunerea ofertelor nu se iau in calcul. In calculul termenului de raspuns la solicitarile de clarificari, data publicarii raspunsului la solicitarile de clarificari si data limita precizata pentru depunerea ofertelor nu se iau in calcul. Pt transmiterea solic de clarificari operatorii economici trebuie sa se inregistreze in S.E.A.P. (SICAP) (www.e-licitatie.ro) ca operator economic si sa se inscrie la procedura de atribuire, ca participant. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, in limba romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP - Sectiunea ìSolicitari de clarificare/Intrebariî. Operatorii economici vor transmite rasp la clarific si eventualele doc solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP - Sectiunea ìSolicitari de clarificare/Intrebariî, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Toate doc/inscrisurile ref la proc de atribuire, transmise de catre ofertanti (oferta, documente de calificare, solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificari) vor fi redactate in lb romana sau vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in lb romana. Pt particip la proc de atribuire, to?i ofertan?ii/ofertan?ii asocia?i, subcontractan?ii ?i ter?ii sus?in?tori trebuie s? fie Ónregistra?i Ón SEAP ?i s? de?in? un certificat digital valid necesar accesului Ón SEAP, precum ?i Ón termen de valabilitate. Toate cerintele sunt obligatorii. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor doc complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. Referitor la factorul de evaluare "Experien?a personalului", se considera experienta similara pentru fiecare dintre cei 6 experti cheie, dupa cum urmeaza:
   1.  Manager de proiect - max 3 pcte Se puncteaz? experien?a acumulat? cu ocazia unor proiecte anterioare, respectiv experien?? similar? Ón rolul de manager de proiect Ón care a desf??urat activit??i precum: men?inerea rela?iei cu beneficiarul pe tot parcursul contractului, coordonarea activit??ilor, coordonarea resurselor, managementul escalad?rilor, monitorizarea pro-activ? a performan?elor ?i a calit??ii serviciilor prestate Algoritm de punctare: - specialist cu experien?? solid?, ob?inut? prin implicarea anterioar? Ón 3 sau mai multe proiecte/contracte, Ón care se acoper? cerin?ele proiectului actual conform descrierii criteriului - 3 pcte; - specialist cu exp solid?, ob? prin implicarea anterioar? Ón 2 proiecte/contracte, Ón care se acoper? cerin?ele proiectului actual cf descrierii criteriului - 2 pcte; - specialist cu exp solid?, ob? prin implicarea anterioar? Óntr-un singur proiect/contract, Ón care se acoper? cerin?ele proiectului actual cf descrierii criteriului - 1 pct;
   2.  Expert Ón baze de date Oracle - max 3 pcte Se puncteaz? experien?a acumulat? cu ocazia unor proiecte anterioare, respectiv: ï experien?? Ón rolul de expert baza de date Ón care a prestat servicii de mentenan?? si/sau migrare si/sau upgrade pentru un sistem bazat pe produsele software cu licen?? Oracle de tip Oracle Database ?i Oracle Real Application Cluster, sub sisteme de operare Linux ï experien?? Ón rolul de expert baza de date Ón care a prestat servicii de mentenan?? si/sau migrare si/sau upgrade pentru un sistem informatic care a avut Ón arhitectur? Oracle Exadata ?i Oracle Database Algoritm de punctare: - specialist cu experien?? solid?, ob?inut? prin implicarea anterioar? Ón 3 sau mai multe proiecte/contracte, Ón care se acoper? cerin?ele proiectului actual conform descrierii criteriului. Se iau Ón considerare doar proiectele/contractele din care rezult? c? Ón cadrul acestora, expertul a derulat activit??i corespunz?toare ambelor puncte de experien?? men?ionate Ón descriere - 3 pcte; - specialist cu experien?? solid?, ob?inut? prin implicarea anterioar? Ón 2 proiecte/contracte, Ón care se acoper? cerin?ele proiectului actual conform descrierii criteriului. Se iau Ón considerare doar proiectele/contractele din care rezult? c? Ón cadrul acestora, expertul a derulat activit??i corespunz?toare ambelor puncte de experien?? men?ionate Ón descriere - 2 pcte; - specialist cu experien?? solid?, ob?inut? prin implicarea anterioar? Óntr-un singur proiect/contract, sau mai multe contracte din care s? rezulte doar unul dintre punctele de experien?? din descriere, indiferent care - 1 pct;
   3.  Expert infrastructur? integrare - max 3 pcte Se puncteaz? experien?a acumulat? cu ocazia unor proiecte anterioare respectiv experien?? Ón rolul de expert infrastructur? integrare Ón care a prestat servicii de mentenan?? si/sau migrare si/sau upgrade pentru un sistem bazat pe produsele software cu licen?? Oracle de tip Oracle Database, Oracle Weblogic, Oracle SOA, sub sisteme de operare Linux. Algoritm de punctare: - specialist cu exp solid?, ob?inut? prin implicarea anterioar? Ón 3 sau mai multe proiecte/contracte, Ón care se acoper? cerin?ele proiectului actual conform descrierii criteriului. - 3 pcte; - specialist cu exp solid?, ob? prin implicarea anterioar? Ón 2 proiecte/contracte, Ón care se acoper? cerin?ele proiectului actual conform descrierii criteriului - 2 pcte; - specialist cu exp solid?, ob?i prin implicarea anterioar? Óntr-un singur proiect/contract, Ón care se acoper? cerin?ele proiectului actual conform descrierii criteriului - 1 pct;
   4.  Expert infrastructura software Oracle utilizat Ón arhitectura Datawarehouse - max 3 pcte Se puncteaz? exp acumulat? cu ocazia unor proiecte anterioare respectiv experien?? Ón rolul de expert infrastructura Oracle Data warehouse Ón care a prestat servicii de mentenan?? si/sau /migrare si/sau/ upgrade pentru un sistem bazat pe produsele software cu licen?? Oracle utilizat Ón arhitectura Data warehouse, sub sisteme de operare Linux. Algoritm de punctare: - specialist cu exp solid?, ob?inut? prin implicarea anterioar? Ón 3 sau mai multe proiecte/contracte, Ón care se acoper? cerin?ele proiectului actual conform descrierii criteriului. - 3 pcte; - specialist cu exp solid?, ob?inut? prin implicarea anterioar? Ón 2 proiecte/contracte, Ón care se acoper? cerin?ele proiectului actual conform descrierii criteriului - 2 pcte; - specialist cu exp solid?, ob?inut? prin implicarea anterioar? Óntr-un singur proiect/contract, Ón care se acoper? cerin?ele proiectului actual conform descrierii criteriului - 1 pct;
   5.  Expert infrastructura software Oracle de management al identit??ilor ?i accesului- max 3 pcte Se puncteaz? experien?a acumulat? cu ocazia unor proiecte anterioare respectiv experien?? Ón rolul de expert infrastructura Oracle de management al identit??ilor ?i accesului Ón care a prestat servicii de mentenan?? si/sau /migrare si/sau/ upgradepentru un sistem bazat pe produsele software cu licen?? Oracle de management al identit??ilor ?i accesului, sub sisteme de operare Linux Algoritm de punctare: - specialist cu experien?? solid?, ob?inut? prin implicarea anterioar? Ón 3 sau mai multe proiecte/contracte, Ón care se acoper? cerin?ele proiectului actual conform descrierii criteriului. - 3 pcte; - specialist cu exp solid?, ob?inut? prin implicarea anterioar? Ón 2 proiecte/contracte, Ón care se acoper? cerin?ele proiectului actual cf descrierii criteriului - 2 pcte; - specialist cu exp solid?, ob?inut? prin implicarea anterioar? Óntr-un singur proiect/contract, Ón care se acoper? cerin?ele proiectului actual cf descrierii criteriului - 1 pct;
   6.  Expert Java ?i server de aplica?ie- max 3 pcte Se puncteaz? experien?a acumulat? cu ocazia unor proiecte anterioare respectiv experien?? Ón rolul de expert Ón care a prestat servicii de de mentenan?? si/sau /migrare si/sau/ upgradepentru un sistem bazat pe produsele software cu licen?a Oracle ADF ?i server de aplica?ie Oracle specialist cu exp. ob?in prin implicarea anterioar? Ón 3 sau mai multe proiecte/contracte, Ón care se acoper? cerin?ele proiectului actual conform descrierii criteriului. - 3 pcte; - specialist cu exp. ob?in prin implicarea anterioar? Ón 2 proiecte/contracte, Ón care se acoper? cerin?ele proiectului actual cf descrierii criteriului - 2 pcte; - specialist cu exp. ob?in prin implicarea Óntr-un singur proiect/contract, Ón care se acoper? cerin? proiectului actual cf descr criteriului - 1 pct; www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Servicii de asisten?? tehnic? ?i func?ional? pentru sistemele informatice BNR dezvoltate pe platforma tehnologic? Oracle 10/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels