Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 28/12/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services de nettoyage et d'hygiËne

2023/S 227-714532  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Roumanie-Bucure?ti: Services de nettoyage et d'hygiËne 2023/S 227-714532 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Clinic Colentina NumÈro national d'identification: 4283929 Adresse postale: Strada: ?tefan cel Mare, nr. 19-21 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020125 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Carmen Gheorghe Courriel: achizitii@spitalulcolentina.ro TÈlÈphone: +40 213180666 Fax: +40 0213164515/+4 0213165512 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalulcolentina.ro Adresse du profil díacheteur: https://www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173244 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spital
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
SERVICII DE CURATENIE SI DEZINFECTIE SPATII INTERIOARE NumÈro de rÈfÈrence: 4283929 2023 ........
II.1.2) Code CPV principal 90900000 Services de nettoyage et d'hygiËne
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Acord cadru de prestari pentru SERVICII DE CURATENIE SI DEZINFECTIE SPATII INTERIOARE pentru o perioada de 24 luni Cantitatea minima estimata a acordului cadru este de 709,024.44 mp Cantitatea maxima estimata a acordului cadru este de 1,418,048.88 mp Cantitatea minima estimata contract subsecvent este de 10,000 mp Cantitatea maxima estimata contract subsecvent este de 59,085.37mp Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile. Termenul limita in care se va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este in a 11-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 14 889 513.24 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Clinic Colentina, Sos. Stefan cel Mare nr. 19 - 21, sector 2, Bucuresti,
II.2.4) Description des prestations:
SERVICII DE CURATENIE SI DEZINFECTIE SPATII INTERIOARE conform cerintelor Caietului de sarcini. Durata acordului cadru este de 24 luni. Cantitatea minima estimata a acordului cadru este de 709,024.44 mp Cantitatea maxima estimata a acordului cadru este de 1,418,048.88 mp Cantitatea minima estimata contract subsecvent este de 10,000 mp Cantitatea maxima estimata contract subsecvent este de 59,085.37mp
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Modul de departajare a ofertelor - In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, comisia de evaluare va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In cazul in care egalitatea ofertelor se mentine autoritatea contractanta solicita din nou reofertarea pretului, in functie de situatia concreta, autoritatea contractanta va aplica corespunzator prevederile art.138 alin 1 si 2 din Anexa la H.G. nr.395/2016 In cazul in care dupa rereofertare preturile vor fi egale procedura se va anula in conformitate cu art 212 din legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Operatorul economic participant la procedur?, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofert? individual?, ofertant asociat, subcontractant, ter? sus?in?tor), nu trebuie s? se afle sub inciden?a prevederilor 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, care determin? excluderea din procedura de atribuire. Modalitatea de Óndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se va completa ?i prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizi?ie European) pentru fiecare operator economic participant la procedur? (nominalizat la nivelul unei oferte). Se va completa ?i prezenta obligatoriu un DUAE separat inclusiv pentru asocia?i, subcontractan?i sau ter?i sus?in?tori, dac? ace?tia exist?. OEn cazul Ón care ofertantul demonstreaz? Óndeplinirea criteriilor referitoare la situa?ia economic? ?i financiar? ori privind capacitatea tehnic? ?i profesional? baz'ndu-se pe capacit??ile altor entit??i, invoc'nd, dup? caz, sus?inerea unui ter?, DUAE, Ómpreun? cu angajamentul de sus?inere, trebuie s? fie completat separat ?i de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor(i) pe a c?ror capacitate se bazeaz? ofertantul. DUAE prezentat de ter?ul/ter?ii sus?in?tor(i) va include toate informa?iile men?ionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i informa?iile de la alin. (1) lit. b) ?i c) ale aceluia?i articol, care prezint? relevan?? pentru sus?inerea acordat? Ón cadrul procedurii de atribuire respective. OEn cazul Ón care ofertantul inten?ioneaz? s? subcontracteze o parte/p?r?i din contract, DUAE include ?i informa?ii privind partea din contract care urmeaz? a fi eventual subcontractat? ?i va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractan?ii pe ale c?ror capacit??i se bazeaz? ofertantul trebuie s? completeze, la r'ndul lor, DUAE separat, incluz'nd toate informa?iile men?ionate la art. 193, alin. (1) lit. a), din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i cele de la alin. (1) lit. b) ?i c), ale aceluia?i articol, care prezint? relevan?? din perspectiva capacit??ilor subcontractan?ilor pe care se bazeaz? ofertantul Ón cadrul procedurii de atribuire. OEn cazul subcontractan?ilor pe ale c?ror capacit??i ofertantul nu se bazeaz?, DUAE va con?ine numai informa?iile men?ionate la art. 193, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. OEnainte de atribuirea contractului, autoritatea contractant? va solicita ofertantilor clasati pe primele trei locuri, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, s? prezinte documente justificative actualizate prin care s? demonstreze Óndeplinirea criteriilor de calificare, Ón conformitate cu informa?iile cuprinse Ón DUAE. Se vor solicita/prezenta urm?toarele documente justificative, valabile (actuale/reale) la momentul prezent?rii acestora:
   1. ï Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;
   2. ï Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justi?iei - Oficiul Registrului Comer?ului / Actul constitutiv al operatorului economic;
   3. ï Dupa caz, alte documente prin care operatorul economic demonstreaz? c? se Óncadreaz? Ón situa?iile de excep?ie care nu determin? excluderea din procedur?, prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin.(2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
   4. ï Dupa caz, orice alte documente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin (1) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Ofertan?ii vor prezenta odat? cu DUAE o list? cu datele de identificare ale ter?ilor sus?in?tori/subcontractan?ilor, Ón vederea respect?rii prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Nedepunerea DUAE odat? cu oferta (inclusiv pentru asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?in?tori) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil? conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Se vor depune, odat? cu DUAE, urm?toarele documente: angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult? modul efectiv Ón care se va materializa sus?inerea acestuia, acordul de subcontractare ?i/sau acordul de asociere, dup? caz. OEn conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Ón cazul Ón care Ón ?ara de origine sau Ón ?ara Ón care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaz? toate situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se va accepta o declara?ie pe propria r?spundere sau, dac? Ón ?ara respectiv? nu exist? prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic? dat? Ón fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e Ón acest sens. Persoanele cu func?ii de decizie la nivelul autorit??ii contractante, Ón sensul prevederilor art. 60 ?i art. 167 lit. e) din Legea nr.98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare: Manager: Dr. Calin Liviu Oltean Director medical: Dr. Rodica Olteanu Director Financiar Contabil: Ec.Robert Gabriel Ivascu Director Ingrijiri : As. Gheorghe Daniela Stefania Sef Serviciul Achizitii Publice: Ec.Gheorghe Carmen Coordonator CPIAAM: Dr. Iacobi Florentina Serviciu Tehnic Administrativ: Ing. Florea Gabriel Modalitatea de Óndeplinire: Fiecare operator economic care va participa la procedur? va trebui s? prezinte, odat? cu DUAE, o declara?ie pe propria r?spundere Ón conformitate cu art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. OEn vederea verific?rii capacit??ii de exercitare a activitatii profesionale a ofertantului de a Óncheia acte juridice cu Spitalul Clinic Colentina, respectiv dac? domeniul de activitate corespunde obiectului procedurii, acesta din urm? Ón calitate de autoritate contractant? va solicita operatorul economic participant la procedur?, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofert? individual?, ofertant asociat,subcontractant, ter? sus?in?tor) s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, respectiv c? este legal constituit, c? nu se afl? Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii ?i c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului ?i care cad Ón sarcina sa conform ofertei depuse. Modalitate de Óndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se va completa ?i prezenta DUAE.
   1.  Pentru persoanele juridice rom'ne: se va solicita certificatul constatator emis de Ministerul Justi?iei - Oficiul Registrului Comer?ului din care s? rezulte denumirea complet?, sediul social ?i punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane Ómputernicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare ?i codurile CAEN aferente acestora. Obiectul procedurii de achizitie trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN din certificatul ONRC
   2.  Pentru persoanele juridice str?ine: se vor solicita documente edificatoare care s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare/atestare ori apartenen?? din punct de vedere profesional, Ón conformitate cu legisla?ia din ?ara de reziden?? a operatorului economic. OEn cazul unei oferte depuse Ón asociere, documentele se prezint? de c?tre fiecare ofertant asociat, pentru partea de contract pe care o realizeaz?. Documentele prezentate trebuie s? fie valabile (actuale/reale) la data prezent?rii. OEn cazul Ón care, potrivit legisla?iei Ón vigoare din ?ara de reziden?? a operatorului economic, pentru documentele prezentate nu este prev?zut? o perioad? de valabilitate (de exemplu, cazul Certificatului constatator emis de Ministerul Justi?iei - Oficiul Registrului Comer?ului), documentele prezentate vor purta men?iunea ìConfirm pe propria r?spundere c? prezentul document con?ine informa?ii actuale, conforme cu realitatea de la data prezent?riiî, sub semn?tura reprezentantului legal/Ómputernicit al operatorului economic respectiv sau vor fi Ónso?ite de o declara?ie pe propria r?spundere a reprezentantului legal/Ómputernicit al operatorului economic respectiv prin care acesta confirma valabilitatea informa?iilor din documentele prezentate. Documentele emise Óntr-o alt? limb? dec't limba rom'n? vor fi prezentate Ónso?ite de traducerile autorizate Ón limba rom'n?. Toate documentele vor avea, pe l'ng? semn?tur?, men?ionat Ón clar, numele Óntreg al persoanei semnatare. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Specificati cifra de afaceri medie anualaCerinta nr. 1 - Prezentarea mediei cifrei de afaceri globale din ultimii 3 ani (2020, 2021, 2022). Media cifrei de afaceri globale trebuie sa fie de cel putin
   1. 240.792 lei, fara TVA. Asigurarea riscului profesionalCerinta nr. 2 - Ofertantul detine poli?? de asigurare de r?spundere civil? acoperind pagube cauzate din culpa exclusiva a prestatorului in cunantum de 297.000 Euro minimum. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Modalitate de Óndeplinire: Completarea DUAE de catre toti operatorii economici, urm'nd ca documentele justificative, din care s? rezulte c? nivelul cifrei de afaceri globale din ultimii 3 ani (2020, 2021, 2022) este cel putin
   1. 240.792 lei,fara TVA, sa fie prezentate numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP. Modalitate de Óndeplinire: Completarea DUAE de catre toti operatorii economici, urm'nd ca documentele justificative, respectiv poli?? de asigurare de r?spundere civil? acoperind pagube cauzate din culpa exclusiva a prestatorului spitalului sau ter?elor persoane de 297.000 Euro, valabila la momentul prezentarii, sa fie prezentate numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatExperienta similara: Operatorii economici vor face dovada ca in ultimii 3 ani (calculati pana la termenul limita de depunere a ofertelor) au prestat servicii similare, respectiv Ñservicii de curatenie si igienizareî in valoare cumulata de
   1. 240.792 lei, fara TVA. Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantii trebuie sa faca dovada Implementarii Standardului de Management al Calit??ii Ón conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Modalitate de Óndeplinire: Completarea DUAE de catre toti operatorii economici, urm'nd ca documentele justificative (un contract sau maxim 3 contracte), sa fie prezentate numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP. Modalitate de Óndeplinire: Completarea DUAE de catre toti operatorii economici, urm'nd ca documentele justificative sa fie prezentate numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs Nombre maximal envisagÈ de participants l'accord-cadre: 3
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 28/12/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 28/06/2024
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 28/12/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Membrii comisiei de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Documentatia va fi descarcata de pe site-ul: www.e-licitatie.ro Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/Decizii, precum si prin publicarea de erate. In cazul in care ofertele clasate pe primele trei locuri au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in SEAP, in vederea departajarii ofertelor. De fiecare dat? c'nd inten?ioneaz? s? atribuie un contract de achizi?ie public? subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractant? va solicita operatorului contractant semnarea contractului subsecvent, conform prevederilor ofertei. In cazul in care operatorul economic aflat in prima pozitie din clasament nu poate presta serviciile si/sau nu poate respecta termenele de prestare, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a transmite solicitare in vederea atribuirii contractului subsecvent celui de-al doilea operator economic aflat in clasamentul intocmit in baza preturilor ofertate pentru lotul respectiv. Se va proceda in consecinta si daca cel de-al doilea, nu poate nu poate presta serviciile si/sau nu poate respecta termenele de livrare trimitandu-se solicitare in vederea atribuirii contractului subsecvent urmatorului clasat, cu care autoritatea contractanta a incheiat acord ñ cadru. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral acordul cadru inainte de termen in cazul in care ASSM Bucuresti sau Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012 acorduri cadru avand ca obiect serviciile din prezenta procedura. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea ÑIntrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea ÑDocumentatie, clarificari si deciziiî din cadrul anuntului/invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Documentelor transmise prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semn?tura electronic? (Legea nr. 455/2001, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare). Astfel, documentele ofertei, DUAE, documentele de calificare, orice alte documente justificative, precum ?i, dup? caz, r?spunsurile la solicit?rile de clarific?ri, se transmit conform solicit?rii AC, prin intermediul SEAP, Ón mod obligatoriu semnate cu semn?tura electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fiind considerate documente originale. Documentele emise de institu?ii/ organisme oficiale abilitate trebuie s? fie semnate ?i parafate conform prevederilor legale, urm'nd ca semn?tura electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, apar?in'nd OE s? fie aplicat? de acesta asupra copiei respectivului document. DUAE va fi completat conform Instructiunilor prezentate in anexa nr. 1 din Ordinul Presedintelui ANAP nr.1017/ 2019. Datele cu caracter personal solicitate Ón prezenta procedur?, sunt prelucrate Ón conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679/2016. Scopul prelucr?rii datelor cu caracter personal este cel stabilit de Óndeplinirea obliga?iilor instituite de legislatia privind achizi?iile publice, iar durata de prelucrare a acestora este perioada derul?rii procedurii, c't ?i cea ulterior? acesteia, Ón conformitate cu actele normative in vigoare. ATEN?IE: Pentru a fi declarat? conform?, oferta trebuie s? respecte fiecare cerin?? minim? ?i obligatorie, specificat? ca atare Ón caietul de sarcini. www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Conform Legii 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023 SERVICII DE CURATENIE SI DEZINFECTIE SPATII INTERIOARE 28/12/2023 24/11/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90900000 - Services de nettoyage et d'hygiène