Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 11/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Services de photocopie

2021/S 199-519484  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Roumanie-Bucure?ti: Services de photocopie 2021/S 199-519484 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) NumÈro national d'identification: 4433953 Adresse postale: Strada: fabrica de chibrituri , nr. 9-11 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 75540 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Adrian Cormos Courriel: achizitii@sector5.ro TÈlÈphone: +40 213126279 Fax: +40 213126279 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.e-licitatie.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129074 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
îSERVICII DE PRINTARE, COPIERE, SCANARE, CARE IMPLICA PUNEREA LA DISPOZITIA BENEFICIARULUI DE ECHIPAMENTE MULTIFUNCTIONALE DE PRINTARE-COPIERE-SCANARE, APLICATIE DE MANAGEMENT PENTRU SISTEMUL INTEGRAT SI FURNIZAREA CONSUMABILELOR NECESARE FUNCTIONARII SISTEMULUIî NumÈro de rÈfÈrence: 4433953/2021/13
II.1.2) Code CPV principal 79521000 Services de photocopie
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
îSERVICII DE PRINTARE, COPIERE, SCANARE, CARE IMPLICA PUNEREA LA DISPOZITIA BENEFICIARULUI DE ECHIPAMENTE MULTIFUNCTIONALE DE PRINTARE-COPIERE-SCANARE, APLICATIE DE MANAGEMENT PENTRU SISTEMUL INTEGRAT SI FURNIZAREA CONSUMABILELOR NECESARE FUNCTIONARII SISTEMULUIî 1) Autoritatea contractant va r?spunde Ón mod clar si complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?iilor suplimentare Ón a 11-a zi Ónainte de termenul limit stabilit pentru depunerea ofertelor, conform Legii nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. 2) Num?r de zile p'n la care se pot solicita clarific?ri Ónainte de data limit de depunere a ofertelor/candidaturilor : 16 zile.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 4 080 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30232000 PÈriphÈriques (appareils) 50313200 Services d'entretien de photocopieurs 79999100 Services de scanning
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE DIN STRADA FABRICA DE CHIBRITURI NR. 9-11
II.2.4) Description des prestations:
SERVICIILE AU CARACTER DE REPETABILITATE, VOLUMETRIA ASOCIATA ACHIZITIEI NU ESTE FIXA, IN FUNCTIE DE FLUCTUATIA PRESTARII SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 48 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr.
   1.  Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare. Modalitate de indeplinire: Se va completa si prezenta initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente justificative sunt:
   1.  Certificate constatatoare si fiscale privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc), la momentul prezentarii. Aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii certificatelor. Nota: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta, la momentul prezentarii.
   2.  Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
   3.  Daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin. 2, art.167, alin. 2, art.171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare.
   4.  Alte documente edificatoare, dupa caz. Cerinta nr. 2: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare. Ofertan?ii, asociatii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc Ón situa?iile prev?zute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare. Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, conform model de la sectiunea Formulare, se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator / subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si ofertei in SICAP, cu informatii aferente situatiei lor. Modalitatea prin care poate fi demonstrat Óndeplinirea cerin?ei: completarea Formularului ÑDeclara?ie privind neÓncadrarea Ón situa?iile prev?zute la art. 59- 60 din Legea nr 98/2016 privind achizi?iileî. Declara?ia se va prezenta odat cu DUAE, de c?tre to?i operatorii economici (ofertanti, asociati, terti sustinatori si subcontractanti) cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative, care probeaz Óndeplinirea cerin?ei asumate prin completarea DUAE, urmeaz a fi prezentate, la solicitarea autoritatuii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediarintocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. OEn acest sens, ofertantul sau, dac este cazul, ofertantul asociat, ter?ul sus?in?tor ?i subcontractantul nu trebuie s se afle Ón conflict de interese cu urm?toarele persoane cu func?ie de decizie din cadrul autorit??ii contractante: POPESCU CRISTIAN-VICTOR PIEDONE, NICOLAIDIS MIRCEA-HORA?IU, MELNIC CONSTANTIN-ION, C¬RLOGEA IULIAN-CONSTANTIN, DIS?GIL ISABELA-NICOLETA, DRAGNEA FLORINA, MATECIUC CRISTINEL-LAUREN?IU. De asemenea, operatorii economici partcipanti la procedura de atribuire vor declara ca nu se afla in niciuna dintre situatiile potential generatoare de conflict de interese enumerate la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare. Operatorii economici care depun ofert trebuie s dovedeasc o form de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii sale, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile care fac obiectul acordului-cadru. Modalitatea prin care poate fi demonstrat Óndeplinirea cerin?ei: Se va completa initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Ón raza c?ruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului principal aferent obiectului acordului-cadru dovada autorizarii conf. Legii nr. 359/2004, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire. Precizari: - in cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract; - cerinta se aplica si pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct; - informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii lor.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Cifra de afaceri medie anualaCerinta 1: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei de afaceri generala aferenta anilor 2018, 2019 si 2020 a fost de minim
   1. 020.000, 00 lei fara TVA In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator vor completa si depune DUAE. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Prezentarea oric?rui document financiar contabil legal edificator pe ultimii 3 ani, prin care ofertantul Ó?i poate dovedi capacitatea economico ñ financiar (ex. Bilan?ul contabil vizat ?i Ónregistrat la organele competente sau orice alt document din care s reias cifra de afaceri solicitat?). Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat lei, pentru calculul echivalentei se va avea in vedere cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Capacitatea economic ?i financiar a operatorului economic poate fi sus?inut Ón conformitate cu art.184 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare.Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE.De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator.Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2018, 2019 si 2020, din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara.Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc in clasament, dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii acordului-cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatCerinta 1: Experienta similara - Lista principalelor prestari de servicii derulate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ofertantul/ofertantii trebuie sa faca dovada ca a/au prestat in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, in cadrul a maxim 3 contracte, servicii similare celor care fac obiectul procedurii de atribuire a caror valoare cumulata sa fie de minimum
   1. 020.00,00 lei fara TVA.Prin servicii similare se inteleg servicii care sa fi presupus: printare/copiere/scanare.Se vor accepta de catre autoritatea contractanta ca fiind servicii similare orice operatiune/activitate similara celor de mai sus, chiar daca sunt prestate/executate/derulate ca si activitati (nu obligatoriu servicii) in cadrul unui contract de servicii/furnizare, situatie in care revine operatorului economic obligatia completarii DUAE de asa maniera astfel incat sa rezulte natura activitatilor realizate in cadrul contractului invocat, perioada de derulare, valoarea, prin raportare la cerinta de calificare.Nota: Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei stabilita initial in anuntul de participare, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa si depune DUAE cu urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, activitatile derulate in cadrul contractului, perioada de derulare, valoarea acestora in lei fara TVA, data si numarul documentului de receptie, precum si orice alte informatii relevante care fac dovada preliminara a indeplinirii cerintei. Documentele justificative care probeaza i?ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conform prevederilor art.196, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare. Documentele justificative, care probeaza i?ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: - Certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de receptie/parti relevante ale contractului, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Autoritatea contractanta va avea dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. In cazul in care contractul/ contractele prezentate ca experienta similara au fost executate in asociere, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu procentul prevazut in contractul de asociere. In cazul in care contractul/contractele prezentate ca experienta similara au fost executate ca subcontractant, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu valoarea contractului de subcontractare. Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei, pentru calculul echivalentei se va avea in vedere cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionatea) Se va prezenta, dupa caz, Acord de asociere conf.art. 53 din Legea nr. 98/2016;b) Se vor prezenta Angajamente de sustinere, dupa caz, de catre terti, conf. art.182 din Legea nr. 98/2016 si art.48 alin. 2 din H.G. 395/2016 persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea privind achizitiile nr 98/2016; c) Se va prezenta dupa caz ACORD DE SUBCONTRACTARE. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual, intentia sa o subcontracteze, conform prevederilor art. 55 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare. Subcontractantul nu trebuie sa se afle Ón situatia prevazuta de art. 164, 165 si 167 din Legea privind achizitiile nr. 98/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.Modalitatea de indeplinireSe va completa DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. Documentele solicitate (angajamente de sustinere, acord de asociere, acord de subcontractare etc) vor fi prezentate obligatoriu odat cu oferta si cu DUAE. a) Se va completa, dupa caz ñ Acord de asociere - Formular nr. 7,b) Se va completa, dupa caz - Angajamente de sus?inere - Formularele nr. 8A si 8B,c) Se va completa, dupa caz, ACORD DE SUBCONTRACTARE Formular nr
   9.  Fara a i se diminua raspunderea Ón ceea ce priveste modul de Óndeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 55 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a include Ón propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Avand in vedere Notificarea nr 256/08.12.2016 se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE si a ofertei pana la data limita a depunerii ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere/acordul de asociere vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Se va completa un DUAE distinct de cel al ofertantului de catre tertul sustinator. Nota: Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul Ón vederea Óndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului sau prin indicarea resurselor tehnice/educationale si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (se va descrie modul concret Ón care va realiza acest lucru). Documentele vor fi depuse cu semnatura electronica extinsa aferenta tertului sustinator.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opÈrateur
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 11/11/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 11/03/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 11/11/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Comisia de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
îCerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. OEn cazul Ón care dou sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea prin SEAP de noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat cea care va prezenta pre?ul cel mai sc?zut. Operatorii economici pot fi exclu?i din procedura de achizi?ii publice sau pot fi urm?ri?i Ón justi?ie Ón temeiul legisla?iei na?ionale Ón cazuri grave de declara?ii false atunci c'nd au completat DUAE sau, Ón general, atunci c'nd au furnizat informa?iile solicitate pentru verificarea absen?ei motivelor de excludere sau a Óndeplinirii criteriilor de selec?ie ori Ón cazul Ón care nu au divulgat aceste informa?ii sau nu au fost Ón m?sur s prezinte documentele justificative.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti , Directia Generala Juridica Adresse postale: Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Localitate:Bucurest Ville: Bucuresti Pays: Roumanie Courriel: achizitii@sector5.ro TÈlÈphone: +40 213126279 Fax: +40 213126279 Adresse internet: www.sector5.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30232000 - Périphériques (appareils) 
50313200 - Services d'entretien de photocopieurs 
79521000 - Services de photocopie 
79999100 - Services de scanning