Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 12/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services de recherche et dÈveloppement et services de conseil connexes

2022/S 233-668688  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Roumanie-Bucure?ti: Services de recherche et dÈveloppement et services de conseil connexes 2022/S 233-668688 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI NumÈro national d'identification: 45336915 Adresse postale: Calea Victoriei, Nr. 152, SECTOR 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010096 Pays: Roumanie Point(s) de contact: GEORGIANA BAJENARU Courriel: georgiana.bajenaru@mturism.ro TÈlÈphone: +4 0372492726 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.turism.gov.ro Adresse du profil díacheteur: www.turism.gov.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/simplified-notice/v2/view/100176920 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: www.e-licitatie.ro
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizi?ie de servicii pentru realizare ÑStudiu de cercetare privind extinderea/optimizarea domeniului schiabil din Romaniaî NumÈro de rÈfÈrence: 45336915202205
II.1.2) Code CPV principal 73000000 Services de recherche et dÈveloppement et services de conseil connexes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Scopul ?i sarcinile studiului impun Ón mod necesar dou? etape, absolut corelative, prima ñ cea de analiz? complex? ?i complet?, interdisciplinar?, a func?iei turistice ?i a suportului s?u natural ?i social-economic, urm'nd s? fundamenteze dimensiunile parametrilor fizici ?i economici ai propunerilor/modelelor de dezvoltare ce va face obiectul celei de a doua etape. Datele ?i informa?iile utilizate trebuie s? fie veridice ?i verificabile ?i vor forma baza de date necesar? realiz?rii documenta?iei. Vor fi preluate informa?ii din surse autorizate (Comisia European?, Autoritatea Contractant?, Ministerul Mediului, Apelor ?i P?durilor, Ministerul Dezvolt?rii, Lucr?rilor Publice ?i Administra?iei, Autorit??i publice jude?ene/locale, Institutul Na?ional de Statistic?), precum ?i alte surse, dup? caz
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 595 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
ROMANIA
II.2.4) Description des prestations:
PARTEA I Cap. I Experien?a european? privind valorificarea poten?ialului zonei montane pentru practicarea sporturilor de iarn? Cap. II Analiza poten?ialului natural pentru amenajarea domeniilor schiabile din arealul montan al Rom'niei Cap. III Situa?ia actual? privind amenaj?rile pentru sporturi de iarn? din Rom'nia; analiza cererii ?i a ofertei Cap. IV Impactul economico-social asupra economiilor locale ?i cel asupra factorilor de mediu Ón ce prive?te amenaj?rile pentru sporturi de iarn? Cap. V Principii generale ?i criterii de amenajare a domeniilor schiabile/destinate practic?rii sporturilor de iarn? Ón Rom'nia PARTEA a II-a Cap. VI Prezentarea unor zone reprezentative pentru practicarea sporturilor de iarn? din Rom'nia, cu poten?ial de valorificare pe plan european Cap. VII Propuneri de modernizare ?i extindere a unor zone/domenii schiabile Ón vederea introducerii Ón circuitul european al sporturilor de iarn?
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Manager de proiect, specialist Ón turism, studii de amenajare a domeniului schiabil, strategii de dezvoltare a turismului, responsabil direct de Óndeplinirea contractului / PondÈration: 20% CritËre de qualitÈ - Nom: Consultant Ón turism, economist, specialist Ón evaluarea impactului economic al investi?iilor Ón turism / PondÈration: 15% CritËre de qualitÈ - Nom: Consultant proiectare domenii schiabile, inginer/arhitect / PondÈration: 10% CritËre de qualitÈ - Nom: Arhitect, specialist Ón domeniul amenaj?rii turistice a teritoriului / PondÈration: 5% CritËre de qualitÈ - Nom: Geograf - specialist GIS / PondÈration: 55 CritËre de qualitÈ - Nom: Geograf/Geolog / PondÈration: 5% Prix - PondÈration: 40%
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 595 000.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 9 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Informatii suplimenatre cu privire la factorii de evaluare corespunzatori criteriului de atribuire "Cel mai bun raport calitate pret" se regasesc la adresa url https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/simplified-notice/v2/view/100176920. www.e-licitatie.ro numar anunt participare simplificat SCN1117804 din data de 29.11.2022. https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/simplified-notice/v2/view/100176920 www.e-licitatie.ro
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? Ón situa?iile prev?zute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? Óndeplinirea cerin?ei: Se va completa DUAE, iar documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor ?i, dac? este cazul, de c?tre ter?i sus?in?tori ?i subcontractan?i. Aceste documente pot fi: a) certificate atestare fiscal? privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezent?rii; b) cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166, alin. (2), art. 167, alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; d) garan?ia de participare se va depune o data cu oferta, Ón cuantum de
   5. 950 lei, cu o perioada de valabilitate a garan?iei de participare de 60 de zile de la data stabilit? pentru depunerea ofertelor, constituit? ca un instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din Rom'nia sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, Ón condi?iile legii, sau ca virament bancar Ón contul RO79TREZ7005005XXX014553 deschis la A.T.C.P.M.B.; e) alte documente edificatoare, dup? caz. OEn sensul prevederilor art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, se va depune o declara?ie de c?tre to?i participan?ii (ofertant, subcontractant, ter? sus?in?tor). Persoanele juridice str?ine vor prezenta documente edificatoare pentru dovada eligibilit??ii. Pentru ofertan?ii nereziden?i se vor aplica prev. art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice. Documentele vor fi prezentate Ón original, copie legalizat? sau copie lizibil? cu men?iunea Ñconform cu originalulî, Ónso?ite de traducerea autorizat? a acestora Ón limba rom'n?. OEn m?sura Ón care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situa?iei datoriilor la data solicitat?, operatorii economici pot depune o declara?ie pe proprie r?spundere potrivit art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice. Pentru Óndeplinirea obliga?iilor prev?zute la art. 58 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, declar?m persoanele cu func?ie de decizie Ón cadrul autorit??ii contractante: Constantin-Daniel CADARIU ñ Ministru; Corneliu COERSTEA - Secretar general adjunct; Darius Georgel VOD? - Secretar general; Veronica D?nu?a GEORGESCU - Director - Direc?ia Juridic? ?i Administrare Societ??i; Silvia TARNA ñ Director, Direc?ia Economic?; George Bogdan BORUN? ñ Director general, Directia Generala Turism; Alina Camelia C¬RLOGEA, Sef serviciu ñ Serviciul Dezvoltare in Turism; Eduard Gabriel MATEI ñ Director, Direc?ia Achizi?ii Publice ?i Administrativ; Andrei ?UGUI - Director Adjunct, Direc?ia Achizi?ii Publice ?i Administrativ; Georgiana B?JENARU ?ef serviciu - Serviciul Achizi?ii Publice. OEn conformitate cu prevederile art. 173 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, se solicit? documente relevante care s? dovedeasc? forma de Ónregistrare ?i, dup? caz, de atestare ori apartenen?a din punct de vedere profesional, Ón conformitate cu cerin?ele legale din ?ara Ón care este stabilit operatorul economic. Operatorii economici (ofertant, subcontractant, ter? sus?in?tor) ce depun oferta trebuie s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, s? reias? c?
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:

   1. ) Specificati cifra de afaceri medie anuala Ofertantul (operator economic sau membrii asocia?iei Ómpreun?) trebuie s? demonstreze media cifrei de afaceri global? pe ultimii trei ani (2019, 2020, 2021) de minimum valoarea estimat? de 595.000,00 lei f?r? TVA. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
 - Se va completa DUAE, iar documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor ?i, dac? este cazul, de c?tre ter?i sus?in?tori ?i subcontractan?i. Documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin declara?ia pe propria r?spundere, urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul 1 Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Documentele suport Ón vederea Óndeplinirii cerin?ei minime de calificare: - bilan?uri contabile/audituri financiare/raportul cenzorilor/orice alte documente relevante care demonstreaz? Óndeplinirea acesteia.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:

   1. ) Pentru contractele de achizitie de servicii
:
executarea de servicii de tipul specificat Potrivit prevederilor art. 9, alin. (3) lit. f) din Hot?r'rea Guvernului 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi?ie public?/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, se justific? alegerea cerin?ei privind capacitatea tehnic? legat? de experien?? similar?: Ón baza art. 179, lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, coroborat cu art. 178 alin. (2) din acela?i act normativ, se solicit? ca ofertan?ii s? prezinte o list? a serviciilor furnizate Ón ultimii 3 ani (calcula?i de la data limit? pentru primirea ofertelor; modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decal?ri ale termenului limit? prev?zut Ón anun?ul de participare publicat ini?ial) din care s? rezulte c? ofertantul a furnizat servicii de natur? similar?, celor care fac obiectul contractului ce urmeaz? a fi atribuit, Ón valoare cumulat? de minim valoarea 595.000,00 lei f?r? TVA, aceasta reprezent'nd valoarea maxim? a contractului. Prin stabilirea acestui nivel al cerin?ei, se asigur? respectarea principiului propor?ionalit??ii consacrat de art. 2 lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice. Apreciem ca fiind justificat? impunerea acestei cerin?e deoarece numai Ón aceste condi?ii se poate face o evaluare a capacit??ii ofertantului de a executa Ón bune condi?ii furnizarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achizi?ii. Prin aceast? valoare ofertan?ii Ó?i vor putea demonstra poten?ialul organizatoric ?i capacitatea concret? de Óndeplinire a contractului de achizi?ie. Documentele vor fi prezentate Ón original, copie legalizat? sau copie lizibil? cu men?iunea ìconform cu originalulî. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
 - Se va completa DUAE, iar documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor ?i, dac? este cazul, de c?tre ter?i sus?in?tori ?i subcontractan?i. Documentele solicitate pentru Óndeplinirea experien?ei similiare, Ón vederea verific?rii informa?iilor, sunt: - certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor men?ionat/e Ón lista de servicii similare care s? confirme Óndeplinirea cerin?elor privind experien?a relevan?? ?i informa?iile Ónscrise Ón declara?ia pe propria r?spundere. Not?:
   1.  Certificatele/documentele de mai sus trebuie Ónso?ite de traducere autorizat? Ón limba rom'n?, dac? este cazul.
   2.  OEn cazul contractelor Ón valut?, pentru transformarea Ón Lei se va utiliza cursul mediu anual Lei/valut? comunicat de BNR aferent contractelor men?ionate Ón formular.
   3.  OEn cazul unei oferte comune, cerin?ele de calificare cu privire la experien?? similar? se demonstreaz? prin luarea Ón considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul).
   4.  OEn cazul Ón care cerin?a de calificare privind experien?a similar? este demonstrat? prin invocarea sus?inerii unei/unor ter?e persoane, la solicitarea autorit??ii contractante conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea ter?ului/ter?ilor conform prevederilor art. 48 alin. (1) din Hot?r'rea Guvernului nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi?ie public?/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice ?i ale art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Model contract conform documentatie de atribuire la adresa url https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/simplified-notice/v2/view/100176920. www.e-licitatie.ro SCN1117804 din data de 29.11.2022. https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/simplified-notice/v2/view/100176920 www.e-licitatie.ro
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 12/12/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 12/12/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Clauz? suspensiv?: ìProcedura de atribuire a contractului de achizi?ie public? este ini?iat? sub inciden?a prezentei clauze suspensive, Ón sensul c? Óncheierea contractului de achizi?ie public? este condi?ionat? de alocarea creditelor bugetare cu aceast? destina?ie, semnarea contractului f?c'ndu-se cu respectarea dispozi?iilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr? sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice. Av'nd Ón vedere dispozi?iile Legii 98/2016 privind achizi?iile publice ?i H.G. nr. 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Autoritatea Contractant? precizeaz? c? va Óncheia contractul cu ofertantul declarat c'?tig?tor numai Ón m?sura Ón care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceast? destina?ie. OEn cazul Ón care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, pe o perioada de 6 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept, Ón condi?iile Ón care nu exist? o alt? surs? de finan?are, Ón conformitate cu prevederile art. 212, alin. (1), lit. c), teza 2 din Legea 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, fiind imposibil? Óncheierea contractului de achizi?ie public?. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri Ón?eleg c? Autoritatea Contractant? nu poate fi considerat? r?spunz?toare pentru vreun prejudiciu Ón cazul anul?rii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia ?i indiferent dac? Autoritatea Contractant? a fost notificat? asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accept? utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asum'ndu-?i Óntreaga r?spundere Ón raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi Ón situa?ia descris?. Perioada maxima pentru care opereaz? clauza suspensiva este de 6 luni, astfel Ónc't, in cazul in care condi?ia semn?rii contractului de finan?are nu este Óndeplinita, procedura de atribuire este anulata.î
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: BUCURESTI Code postal: 030084 Pays: Roumanie TÈlÈphone: +40 213104641 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
In conformitate cu prevederile Legii 101/2016 privind remediile ?i c?ile de atac Ón materie de atribuire a contractelor de achizi?ie public?, a contractelor sectoriale ?i a contractelor de concesiune de lucr?ri ?i concesiune de servicii, precum ?i pentru organizarea ?i func?ionarea Consiliului Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Direc?ia Juridic? si Administrare Societati din cadrul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului Adresse postale: Calea Victoriei, 152, sector 1 Ville: Bucuresti Code postal: 010096 Pays: Roumanie Adresse internet: www.turism.gov.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/11/2022 Achizi?ie de servicii pentru realizare ÑStudiu de cercetare privind extinderea/optimizarea domeniului schiabil din Romaniaî 12/12/2022 02/12/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
73000000 - Services de recherche et développement et services de conseil connexes