Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services de réparation et d'entretien de meubles

2022/S 150-430801  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/08/2022 S150 Roumanie-Bucure?ti: Services de réparation et d'entretien de meubles 2022/S 150-430801 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Numéro national d'identification: 10874881 Adresse postale: Strada: Polon?, nr. 65 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010494 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Departament Achizitii In atentia: Maria STEFAN- maria.stefan@nuclearelectrica.ro Courriel: seapSNN@nuclearelectrica.ro Téléphone: +40 212031307 Fax: +40 212031315 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nuclearelectrica.ro/ Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de între?inere ?i repara?ii tampl?rie, mobilier, montat/demontat corturi ventilate din incinta protejat? a CNE Cernavod? U0, U1, U2 ?i DICA Numéro de référence: 10874881/2022/458.01
II.1.2) Code CPV principal 50850000 Services de réparation et d'entretien de meubles
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Serviciile ce fac obiectul achizi?iei constau în activit??i de între?inere ?i repara?ii tampl?rie, mobilier, montat/demontat corturi ventilate. Activit??ile se vor efectua atât în timpul func?ion?rii normale/curente a CNE Cernavod? cât ?i în timpul opririlor planificate/neplanificate ale Unit??ilor 1 ?i 2 ale acesteia, pe parcursul unei perioade de 48 de luni (prestare efectiv?). Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exécution:
CNE Cernavoda
II.2.4) Description des prestations:
A) Achizitia are ca obiect urmatoarele categorii principale de activitati, dar fara a se limita la acestea: - Reparatii mobilier din lemn - Reparatii/ intretinere feronerie - Intretinere / reparatii sau inlocuire lambriu lemn / PVC - Intretinere / reparatii sau inlocuire tamplarie PVC/ aluminiu/ lemn - Intretinere / reparatii sau inlocuire usi industriale (Al, otel sau PVC) - Intretinere /reparatii sau inlocuire jaluzele, rolete interioare, rulouri exterioare (Al, otel sau PVC) - Confectionat/montat/demontat corturi din folie de plastic/prelata - Confectionat/montat platforme de lucru din lemn/metal - Confectionat ambalaje din lemn/tego/OSB pentru transport/depozitare echipamente - Inlocuit geamuri deteriorate (usi, ferestre, etc) - Confectionat si montat panouri din plexiglas - Intretinere/ reparatii/ revizii utilaje tamplarie - Intretinere / reparatii sau inlocuire luminatoare hale industriale B) Pentru indeplinirea activitatilor din contract estimarea resurselor necesare desfasurarii activitatilor este prezentata la pct. 6 din Caietul de sarcini. Sintetic volumul de resurse necesare desfasurarii activitatilor contractului este urmatorul: a) In timpul functionarii normale a centralei - 50.688 ore in program normal de lucru (estimat 6 persoane x
   1. 056 ore/luna x 12 luni/an x 4 ani); -
   2. 400 ore program suplimentar (ore efectuate in afara programului normal de lucru). b) In timpul opririlor planificate/neplanificate/situatii speciale care ar putea conduce la opriri neplanificate: - 20.592 ore, pentru o perioada estimata de 45 zile/an (estimat 12 persoane x
   5. 148 ore/OP/an x 4 ani; cele 12 de persoane reprezinta: 6 persoane permanente de la pct. a) la care se adauga 6 persoane doar in timpul opririlor planificate). Pentru activitatile din contract, Prestatorul va asigura materialele si consumabilele necesare, conform listei din Anexa 1 la Caietul de sarcini, in limita sumei de
   1. 500.000 lei. Costurile cu materialele si consumabilele vor fi decontate de catre Achizitor in mod distinct de tariful orar de manopera, pe baza preturilor unitare ofertate in cadrul procedurii de atribuire a contractului. C) Pentru prestarea activitatilor, personalul prestatorului va trebui sa parcurga un program de pregatire specifica, teoretica, in 2 etape, astfel:
   1.  Pregatirea premergatoare perioadei de prestare efectiva a serviciilor, cu o durata de 3 luni, estimata la
   4. 144 ore (14 pers.x 296 ore) pentru obtinerea calificarilor in radioprotectie si sef de lucrare;
   2.  Pregatirea in timpul perioadei de prestare efectiva a serviciilor, estimat la
   2. 400 ore (24 pers x 100 ore). Plata orelor de pregatire specifica, promovata, se va face la tariful ofertat. Daca personalul pregatit este inlocuit in perioada contractului, Prestatorul va suporta cheltuielile generate de efectuarea pregatirii specifice pentru nou; personal. Serviciile vor fi prestate în conformitate cu cerin?ele ?i caracteristicile tehnice ?i de performan?? solicitate în Caietul de sarcini CR # 32672 al achizi?iei.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Factorul F2 - Garan?ia acordat? serviciilor / Pondération: 5 Prix - Pondération: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 112-316831
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: SN Nuclearelectrica S.A. - Departament Achizitii Adresse postale: Strada Polon?, nr. 65, Sector 1, Judet Bucuresti Ville: Bucuresti Code postal: 010494 Pays: Roumanie Courriel: seapsnn@nuclearelectrica.ro Téléphone: +40 212031294 Fax: +40 212031315 Adresse internet: www.nuclearelectrica.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/08/2022 Roumanie-Bucure?ti: Services de réparation et d'entretien de meublesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 05/08/2022 RO National