Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 03/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services sylvicoles

2023/S 55-158290  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Roumanie-Bucure?ti: Services sylvicoles 2023/S 055-158290 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA Numéro national d'identification: RO1590120 Adresse postale: Strada: Petricani, nr. 9A Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023842 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ELENA ANDREI Courriel: achizitii@craiova.rosilva.ro Téléphone: +40 251421363 Fax: +40 213169745 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rosilva.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100163734 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: regie autonoma
I.5) Activité principale Autre activité: Silvicultura si exploatari forestiere
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de pregatire mecanizata a terenului si a solului - DS Dolj Numéro de référence: RO1590120/2023
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Preg?tirea mecanizat? a terenului ?i a solului în suprafe?ele din fond forestier de pe care s-a recoltat masa lemnoas?, în vederea cre?rii condi?iilor pentru executarea împaduririlor Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 8 zile ( a 9-a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor). "Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare: in a 11 -a si 8-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 6 576 591.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 4 Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Servicii de pregatire mecanizata a terenului si a solului la OS Amaradia
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
pe raza ocolului silvic Amaradia
II.2.4) Description des prestations:
conform acietului de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 400 202.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Servicii de pregatire mecanizat? a terenului ?i a solului Segarcea
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
pe raza ocolului silvic Segarcea
II.2.4) Description des prestations:
conform caietului de sarcini cantitate minima 50 hectare -cantitate maxima 184 hectare
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 909 805.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Lotul reprezinta o repetare pentru un lot anulat anterior , la care s-a actualizat valoarea estimata
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Servicii de pregatire mecanizat? a terenului ?i a solului la OS Poiana Mare
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
pe raza ocolului silvic Poiana Mare
II.2.4) Description des prestations:
conform caietului de sarcini, cantitate minima 30 hectare - maxima 272 hectare
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 590 739.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Servicii de pregatire mecanizat? a terenului ?i a solului Filiasi
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
pe raza Ocolulului Silvic Filiasi
II.2.4) Description des prestations:
conform caietului de sarcini . Servicii pentru minim 20 -maxim 179 hectare
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 675 845.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Achizitia se refera la un lot anulat anterior la care s-a actualizat valoarea estimata.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? în situa?iile prev?zute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrat? îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE si declaratia privind evitarea conflictului de interese (declaratia privind neincadrarea in art 59-60), de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire (inclusiv eventualii ter?i ?i subcontractan?i) cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si declaratii urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezent?rii; Comisia de evaluare va considera ca actuale documentele depuse astfel: -Certificatul privind taxele locale valabil (conform mentiunilor de pe certificat) -Certificatul privind taxele la bugetul de stat emis in cursul lunii in care s-a prezentat si care atesta lipsa datoriilor la nivelul lunii anterioare celei in care s-a prezentat (inclusiv pentru certificatele depuse ulterior datei de 25 a lunii). cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul ca operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; Comisia de evaluare va considera cazierele judiciare ca fiind actuale daca sunt in perioada de valabilitate de 6 luni de la emitere. alte documente edificatoare, dup? caz Persoanele cu functie de decizie si persoanele care pot influenta procedura de atribuire sunt urmatoarele: Nuta Ilie Silvestru-director, Razvan MITROI-director economic, George Gabriel Lungu- cons. Juridic, Mititelu Victor Bogdan - inginer silvic, Andrei Elena -inginer, Corina Lavinia SANDULESCU -consilier juridic 1) Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. NOTA: cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant), pentru partea de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv. SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor" Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/valide la momentul depunerii acestuia. 2)Ofertantul trebuie s? fie atestat conform OM 1763/2015 - Regulamentul privind atestarea persoanelor juridice care realizeaz? lucr?ri de regenerare ?i între?inere a semin?i?urilor ?i planta?iilor, lucr?ri de îngrijire a arboretelor, precum ?i atestarea persoanelor fizice ?i juridice care efectueaz? proiectarea ?i/sau execut? lucr?ri de îmbun?t??iri funciare în domeniul silvic, pentru grupele prevazute la art. 6 lit a. SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial se va completa DUAE cu indicatie globala privind indeplinirea cerinteior .Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv atestatul in speta sau documentul echivalent al ofertantilor straini, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Datele prevazute în atestat trebuie sa fie reale/ valide la momentul depunerii acestuia ca raspuns la solicitarea autoritatii contractante În cazul în care ofertantul/candidatul inten?ioneaz? s? subcontracteze o parte/p?r?i din contract, DUAE include ?i informa?ii privind partea din contract care urmeaz? a fi eventual subcontractat? ?i va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i se bazeaz? ofertantul/candidatul trebuie s? completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informa?iile men?ionate la alin. (1) lit. a), precum ?i cele de la alin. (1) lit. b) ?i c) care prezint? relevan?? din perspectiva capacit??ilor subcontractan?ilor pe care se bazeaz? ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractan?ilor pe a c?ror capacit??i ofertantul/candidatul nu se bazeaz?, DUAE va con?ine numai informa?iile men?ionate la alin. (1) lit. a). SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial ofertantul va completa in Documentul European de Achi-zitie Unic (DEAU) informatiile aferente situatiei lui . Daca s-a solicitat completarea rubricii cu ,, indicatie globala pentru toate criteriile de selectie ' este suficient sa bifeze,, DA,, si va depune odata cu DUAE ofertant , DUAE subcontractant si acordul de subcontractare /asociere daca exista. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DEAU urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi: b.1.) alte documente suport ca alternativa la declaratia/ acordul in cauza; b.2.) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertei.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 018-049835
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 03/04/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 03/07/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 03/04/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
membrii comisiei de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". Pretul ofertei se va calcula prin inmultirea cantitatilor maxime/ acord cadru cu preturile unitare ofertate care sunt precizate in anexa la formularul de oferta si in caietul de sarcinila fiecare lot. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. În situatia în care doi sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, prin intermediul SEAP . Operatorii economici au dreptul sa îmbunateteasca pretul ofertat anterior, urmând ca oferta care contine noul pret cel, mai scazut, sa fie declarata câstigatoare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si vor fi transmise autoritatii contractante respectând termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016. Completarea si depunerea DUAE in format xml este obligatorie chiar daca ofertantii au depus unele documente de calificare care probeaza indeplinirea cerintelor odata cu oferta in SEAP. DUAE se poate accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin urmatorul link:https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/duae. DUAE a fost configurat de c?tre autoritatea contractant? direct în SEAP la definirea documenta?iei de atribuire. clarificarile referitoare la GP se solicita in termen de o zi lucratoare de la data limita depunere oferte. Inclusiv In cazul in care ofertantii constituie GP printr-un instrument de garantare, este posibil sa se solicite clarificari /dovezi suplimentare /polita/ documente in original si/sau dovada achitarii primei de asigurare,, intermen de o zi lucratoare dupa deschiderea ofertelor, conform conform art 132-alin 3 din HG 395/2016. R?spunsurile la DUAE ale operatorilor economici care particip? la procedur? vor fi completate în SEAP în mod direct, dup? autentificare, de c?tre fiecare participant. Nu este nevoie sa depuneti DUAE in format PDF . sau XML cu semnatura electronica. Detalii cu privire la întocmirea DUAE ve?i reg?si, dup? autentificarea în sistemul SEAP , în sec?iunea "Informa?ii DUAE" - Ghid de completare DUAE. AC va solicita clarificari in cazul in care exista neconcordante sau neclaritati ale declaratiei DUAE depuse deofertanti. Dupa deschiderea ofertelor ofertantii nu mai pot modifica DUAE atasat la oferta si nici nu mai pot completa un DUAE( sistemul SEAP nu permite) . In cazul in care sunt necesare clarificari /corectari se va gasi alta solutie pentru a depune DUAE revizuit in format PDF , cu semnatura electronica. In cazul nedepunerii DUAE odata cu oferta, oferta. va fi respinsa cf art 137 al. 2 din HG 395/2016. Autoritatea contractanta are dreptul sa nu raspunda la clarificarile solicitate dupa expirarea termenului. precizat la cap I.3 si II.1.4 . Situatia ofertantilor participanti la procedura se va transmite in SEAP , in cadrul ,,Declaratiei de participare,, care va putea fi accesata de operatorii economici inscrisi. https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/duae
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/03/2023 Servicii de pregatire mecanizata a terenului si a solului - DS Dolj 03/04/2023 17/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles