Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services de témoins experts

2023/S 188-587716  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/09/2023 S188 Roumanie-Bucure?ti: Services de témoins experts 2023/S 188-587716 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA Numéro national d'identification: 4283732 Adresse postale: Strada: Cotroceni, nr. 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 76258 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Anamaria St?nic? Courriel: anamaria.stanica@presidency.ro Téléphone: +40 213120466 Fax: +40 213120466 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.presidency.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de evaluare complexa a riscului seismic la cladirile Complexului Palat Cotroceni Numéro de référence: RISC2023
II.1.2) Code CPV principal 71319000 Services de témoins experts
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Servicii de evaluare complex? a riscului seismic la cl?dirile Complexului Palat Cotroceni, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 250 000.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sediul autoritatii contractante
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de evaluare complex? a riscului seismic la cl?dirile Complexului Palat Cotroceni, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Evaluarea seismic? a cl?dirilor const? dintr-un ansamblu de opera?ii pe baza c?rora se stabile?te susceptibilitatea avarierii seismice, în raport cu hazardul seismic din amplasament, corespunz?tor cu st?rile limit? pentru care se face evaluarea ?i clasa de importan?? - expunere la cutremur a cl?dirilor. Durata prest?rii serviciilor: Etapa 1 va include minim doua faze de activit??i pentru care livrabilele (Rapoarte/studiile) vor fi predate în termen de 100 zile de la semnarea contractului ?i asigurarea accesului la amplasamente. Etapa 2 va include restul fazelor de activit??i pentru care livrabilele (Rapoarte/studiile) vor fi predate în termen de 300 zile de la finalizarea primei etape, dar nu mai târziu de 400 de zile de la semnarea contractului.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experienta specifica / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Experienta specifica a expertilor / Pondération: 40 Prix - Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 086-265883
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SG/11805 Intitulé:
Contract de prest?ri servicii
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Numéro national d'identification: 4266570 Adresse postale: Strada Lacul Tei, Nr. 122, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020396 Pays: Roumanie Courriel: vanzari@utcb.ro Téléphone: +40 744567746 Fax: +40 212420104 Adresse internet: www.utcb.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 256 302.52 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 250 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". Solicitarile de clarificari se vor adresa EXCLUSIV in SEAP sectiunea Intrebari. In cazul ofertei comune toti semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informatiile aferente. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP. Toate documentele depuse in SEAP (indiferent de natura acestora si momentul depunerii lor, de ex. Oferta, solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Informatiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedura online se pot obtine la adresa www.e-licitatie.ro. Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Atribuirea contractului de servicii este condi?ionat? de ob?inerea avizului de acces temporar în incinta complexului Palatului Cotroceni. Operatorii economici vor depune ONLINE IN SEAP urmatoarele documente:
   1.  Lista completa cu personalul implicat în derularea contractului. Aceasta va contine datele de identificare (numele si prenumele persoanei, functia, CNP, seria si numarul CI si o copie dupa buletinul sau cartea de identitate si va fi semnata - pe fiecare fila - de reprezentantul legal al operatorului economic / ofertantului cu mentiunea "PENTRU AVIZ ACCES TEMPORAR ÎN COMPLEXUL PALAT COTROCENI": Autoritatea Contractanta va înainta documentele catre Serviciul de Protectie si Paza, în vederea avizarii accesului temporar în Complexul Palat Cotroceni. Lipsa documentelor mentionate din documentatia depusa atrage dupa sine excluderea automata a ofertantului din cadrul procedurii de achizitie. Verificarile specifice pentru avizarea accesului temporar în complexul Palat Cotroceni se deruleaza de institutia abilitata legal în paralel cu evaluarea ofertelor. Neobtinerea avizului de acces temporar în incinta obiectivului Complex Palat Cotroceni de catre un operator economic îi va fi comunicata imediat si atrage, automat, excluderea acestuia din procedura, oferta sa va fi respinsa ca neconforma, in temeiul art. 137, alin.(3), lit. a) din HG 395/2016 Daca, pe perioada derularii prezentului contract de achizitie publica ofertantul declarat câstigator îsi pierde dreptul de acces temporar în Complexul Palat Cotroceni, contractul de achizitie publica va înceta automat. Temeiul juridic al prelucr?rii datelor cu caracter personal îl reprezint? art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date, respectiv "prelucrarea este necesar? pentru executarea unui contract la care partea vizat? este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înaintea de încheierea unui contract". Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate care particip? la derularea procedurii (personalul operatorilor economici) sunt prelucrate, stocate în scopul derul?rii procedurii de achizi?ie, încheierii ?i execut?rii contractului, comunic?rii între p?r?ile contractante. Datele care urmeaz? s? fie prelucrate, în scopul mai sus men?ionat, sunt: a) nume, func?ie de?inut?; b) seria ?i num?rul c?r?ii de identitate, cod numeric personal - date ale personalului operatorului economic, în vederea ob?inerii avizului de securitate privind accesul temporar în incinta achizitorului, dac? este cazul (în temeiul prevederilor Legii nr. 191/1998 privind organizarea ?i func?ionarea Serviciului de Protec?ie ?i Paz?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/09/2023 Servicii de evaluare complexa a riscului seismic la cladirile Complexului Palat Cotroceni 29/09/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71319000 - Services de témoins experts