Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Services de témoins experts

2022/S 52-136022  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Roumanie-Bucure?ti: Services de témoins experts 2022/S 052-136022 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Administra?ia Municipal? pentru Consolidarea Cl?dirilor cu Risc Seismic Numéro national d'identification: 37047959 Adresse postale: Calea Plevnei nr. 53, sector 1 Ville: BucurestiBucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010223 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Dana Ni?? Courriel: ana.rizea@amccrs-pmb.ro Téléphone: +40 213715050 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.amccrs-pmb.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Serviciu interes local
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de expertizare tehnic?, elaborare studiu istoric ?i tem? proiectare pentru imobile din Municipiul Bucure?ti Numéro de référence: 37047959/2020/16S
II.1.2) Code CPV principal 71319000 Services de témoins experts
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectul acordului-cadru: - expertizarea tehnic? a unui num?r estimat de 200 cl?diri, cu o suprafa?? total? de cca 500.000 mp; categoriile de cl?diri pentru care se va realiza expertizarea tehnic? ?i încadrarea în clase de risc seismic sunt eviden?iate la cap.
   3. 1. din caietul de sarcini; - elaborarea studiului istoric pentru un num?r estimat de 40 cl?diri, dintre cele de mai sus, declarate monument istoric; - elaborarea temelor de proiectare pentru un num?r estimat de 12 cl?diri, dintre cele 40 de mai sus, pentru care se dore?te schimbarea func?iunilor ini?iale odat? cu consolidarea acestora; tema de proiectare va sta la baza elabor?rii documenta?iei tehnice de execu?ie a lucr?rilor de reabilitare/refunc?ionalizare a imobilelor respective. Prestarea serviciilor care fac obiectul acordului-cadru se va realiza în conformitate cu cerin?ele prev?zute în caietul de sarcini nr. 1253/10.02.2021.. În conformitate cu prevederile legale în domeniul achizi?iilor publice, autoritatea contractant? a luat m?sura atribuirii pe loturi a acordului-cadru, atât pe baze cantitative, adaptând dimensiunea contractelor subsecvente individuale astfel încât s? corespund? mai bine capacit??ii IMM, cât ?i pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii ?i specializ?ri implicate, pentru a adapta con?inutul contractelor subsecvente individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM, sau în conformitate cu diferitele faze individuale ale proiectului, dup? cum urmeaz?: Lot I - Acord-cadru pentru Servicii de expertizare tehnic?, elaborare studiu istoric ?i tem? de proiectare pentru imobile din Municipiul Bucure?ti, în scopul consolid?rii ?i reabilit?rii/refunc?ionaliz?rii acestora: expertizarea tehnic? a unui num?r estimat de 160 cl?diri, cu o suprafa?? total? de cca 350.000 mp; elaborarea studiului istoric pentru un num?r estimat de 40 cl?diri; elaborarea temelor de proiectare pentru un num?r estimat de 12 cl?diri; Lot II - Acord-cadru pentru Servicii de expertizare tehnic? pentru imobile din Municipiul Bucure?ti, în scopul consolid?rii acestora: expertizarea tehnic? a unui num?r estimat de 40 cl?diri, cu o suprafa?? total? de cca 150.000 mp. Fac obiectul Lotului I serviciile care se vor presta la imobile monument istoric sau situate în zone protejate ori în zone de protec?ie a monumentelor istorice, pentru care, conform Legii nr. 422/2001, elaborarea expertizelor tehnice se efectueaz? numai de exper?i ?i/sau speciali?ti atesta?i de Ministerul Culturii, cu respectarea exigen?elor specifice domeniului monumentelor istorice; în acest sens, personalul de specialitate propus trebuie s? de?in? ?i calitatea de atestat de c?tre Ministerul Culturii pe domeniile/specializ?rile cuprinse în Ordinul nr. 2495/2010. Fac obiectul Lotului II serviciile care se vor presta la alte imobile decât cele care fac obiectul Lotului I, respectiv imobile care nu sunt monument istoric sau situate în zone protejate ori în zone de protec?ie a monumentelor istorice, pentru care expertizele tehnice vor fi elaborate de exper?i tehnici atesta?i MDRAP. Autoritatea contractant? va încheia acorduri-cadru de servicii distincte, câte unul pentru fiecare lot. OFERTAN?II AU POSIBILITATEA FIE DE A DEPUNE OFERT? PENTRU UN SINGUR LOT (ORICARE DINTRE CELE DOU?), FIE DE A DEPUNE OFERTE DISTINCTE PENTRU FIECARE DINTRE CELE DOU? LOTURI. Num?r zile pân? la care se pot solicita clarific?ri (Formular 14) înainte de data limit? de depunere a ofertelor: 18. Termenul limit? la care autoritatea contractant? va r?spunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?iilor suplimentare este a 11-a zi anterior datei limit? de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 20 258 000.00 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Servicii de expertizare tehnic?, elaborare studiu istoric ?i tem? de proiectare pentru imobile din Municipiul Bucure?ti, în scopul consolid?rii ?i reabilit?rii/refunc?ionaliz?rii acestora
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71319000 Services de témoins experts 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Municipiul Bucure?ti
II.2.4) Description des prestations:
Expertizarea tehnic? a unui num?r estimat de 160 cl?diri, cu o suprafa?? total? de cca 350.000 mp; elaborarea studiului istoric pentru un num?r estimat de 40 cl?diri; elaborarea temelor de proiectare pentru un num?r estimat de 12 cl?diri.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a profesional? - Inginer geotehnician / Pondération: 8 Critère de qualité - Nom: Experien?a profesional? - Expert/specialist proiectant arhitectur? atestat MC specializarea A, domeniul 1, 2, 3 sau 4 / Pondération: 8 Critère de qualité - Nom: Experien?a profesional? - Expert tehnic instala?ii autorizat în domeniul instala?iilor - Ig - instala?ii de gaze naturale. / Pondération: 4 Critère de qualité - Nom: Experien?a profesional? - Expert tehnic instala?ii autorizat în domeniul instala?iilor - Ie - instala?ii electrice / Pondération: 4 Critère de qualité - Nom: Experien?a profesional? - Expert tehnic instala?ii autorizat în domeniul instala?iilor sanitare, termice, ventilare, climatizare, atestat MDRAP, conform celor de mai jos / Pondération: 8 Critère de qualité - Nom: Experien?a profesional? - Expert tehnic - construc?ii atestat MC specializarea A, domeniul 4, coordonator de proiect / Pondération: 8 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Estim?rile cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum ?i ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru sunt: - Estim?ri ale cantit??ilor minime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: expertiz? tehnic? -
   1. 000 mp; studiu istoric - 1 imobil; tem? de proiectare - 1 imobil; - Estim?ri ale cantit??ilor maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: expertiz? tehnic? - 350.000 mp; studiu istoric - 40 imobile; tem? de proiectare - 12 imobile; - Estim?ri ale cantit??ilor minime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: expertiz? tehnic? -
   1. 000 mp; studiu istoric - 1 imobil; tem? de proiectare - nu; - Estim?ri ale cantit??ilor maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: expertiz? tehnic? - 10.000 mp; studiu istoric - 2 imobile; tem? de proiectare - 1 imobil. Valoare estimat?, f?r? TVA - 19.231.308 lei, din care: expertizare tehnic? - 18.764.900 lei; elaborare studiu istoric - 389.920 lei; elaborare tem? de proiectare - 58.488 lei. Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaz? s? fie atribuit pe durata acordului-cadru: Lot I - 560.510 lei, f?r? TVA Durata de prestare a serviciilor în cadrul contractelor subsecvente: 2 luni (pentru servicii de expertizare tehnic? ?i elaborare studiu istoric, dup? caz)/3 luni (pentru servicii de expertizare tehnic?, elaborare studiu istoric ?i tem? de proiectare).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Servicii de expertizare tehnic? pentru imobile din Municipiul Bucure?ti, în scopul consolid?rii acestora
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71319000 Services de témoins experts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Municipiul Bucure?ti
II.2.4) Description des prestations:
Expertizarea tehnic? a unui num?r estimat de 40 cl?diri, cu o suprafa?? total? de cca 150.000 mp.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a profesional? - Inginer geotehnician / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Experien?a profesional? - Expert tehnic instala?ii autorizat în domeniul instala?iilor - Ig - instala?ii de gaze naturale. / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Experien?a profesional? - Expert tehnic instala?ii autorizat în domeniul instala?iilor - Ie - instala?ii electrice / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Experien?a profesional? - Expert tehnic instala?ii autorizat în domeniul instala?iilor sanitare, termice, ventilare, climatizare, atestat MDRAP, conform celor de mai jos / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Experien?a profesional? - Expert tehnic - construc?ii, coordonator de proiect, atestat MDRAP domeniul A1 / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Estim?rile cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum ?i ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordurilor-cadru sunt: - Estim?ri ale cantit??ilor minime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: expertiz? tehnic? -
   1. 000 mp; - Estim?ri ale cantit??ilor maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: expertiz? tehnic? - 150.000 mp; - Estim?ri ale cantit??ilor minime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: expertiz? tehnic? -
   1. 000 mp; - Estim?ri ale cantit??ilor maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: expertiz? tehnic? -
   7. 500 mp. Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaz? s? fie atribuit pe durata acordului-cadru: Lot II - 402.105 lei, f?r? TVA. Durata de prestare a serviciilor în cadrul contractelor subsecvente: 2 luni.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 045-112151
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550
Lot nº: 1 Intitulé:
CS4- Servicii de expertizare tehnica pentru imobilele situate in Calea Mo?ilor nr. 126, sector 2; Calea Mo?ilor nr. 80, sector 3; Intrarea Vasile P?un nr. 2 sector 5, in scopul consolid?rii acestora
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ROMANIAN EXPERT CONSULTING Numéro national d'identification: RO 6779415 Adresse postale: Strada Bd. Unirii, Nr. 64, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030834 Pays: Roumanie Courriel: rom_exp_cons@yahoo.com Téléphone: +40 213237477 Fax: +40 213237476 Adresse internet: www.romanianexpert.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 135 057.72 RON Valeur totale du marché/du lot: 135 057.72 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 537
Lot nº: 2 Intitulé:
Acord cadru "Servicii de expertizare tehnic?, elaborare studiu istoric ?i tem? proiectare pentru imobile din Municipiul Bucure?ti" - Lot II
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: POPP & ASOCIATII Numéro national d'identification: 14770662 Adresse postale: Strada Aleea Barajul Cucuteni , Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032752 Pays: Roumanie Courriel: office@p-a.ro Téléphone: +402 13178828 Fax: +402 13178830 Adresse internet: www.p-a.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 042 100.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 5 888 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 538
Lot nº: 1 Intitulé:
Acord cadru "Servicii de expertizare tehnic?, elaborare studiu istoric ?i tem? de proiectare pentru imobile din Municipiul Bucure?ti, în scopul consolid?rii ?i reabilit?rii/refunc?ionaliz?rii acestora"- Lot I
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: POPP & ASOCIATII Numéro national d'identification: 14770662 Adresse postale: Strada Aleea Barajul Cucuteni , Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032752 Pays: Roumanie Courriel: office@p-a.ro Téléphone: +402 13178828 Fax: +402 13178830 Adresse internet: www.p-a.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ROMANIAN EXPERT CONSULTING Numéro national d'identification: RO 6779415 Adresse postale: Strada Bd. Unirii, Nr. 64, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030834 Pays: Roumanie Courriel: rom_exp_cons@yahoo.com Téléphone: +40 213237477 Fax: +40 213237476 Adresse internet: www.romanianexpert.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 19 213 308.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 14 370 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 549
Lot nº: 1 Intitulé:
CS 3 - Servicii de expertizare tehnica pentru imobilele situate in Str. Kogalniceanu nr.14, Intrarea Vasile Paun nr. 1, Str. Domnita Anastasia nr. 15 si Str. Popa Tatu nr.78 din Municipiul Bucuresti, in scopul consolidarii acestora
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: POPP & ASOCIATII Numéro national d'identification: 14770662 Adresse postale: Strada Aleea Barajul Cucuteni , Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032752 Pays: Roumanie Courriel: office@p-a.ro Téléphone: +402 13178828 Fax: +402 13178830 Adresse internet: www.p-a.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 235 764.87 RON Valeur totale du marché/du lot: 226 442.54 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 548
Lot nº: 1 Intitulé:
CS 1 - Servicii de expertizare tehnica si elaborare studiu istoric pentru Imobilele situate in Bd. Gheorghe Magheru nr. 16-18, sector 1; str. Radu Cristian nr. 1, sector 2; Bd. Hristo Botev nr. 26, sector 3; Bd. Pache Protopescu nr. 21, sector 2 si str. Vasile Lascar nr. 6, sector 2, in scopul consolidarii si reabilitarii acestora.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: POPP & ASOCIATII Numéro national d'identification: 14770662 Adresse postale: Strada Aleea Barajul Cucuteni , Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032752 Pays: Roumanie Courriel: office@p-a.ro Téléphone: +402 13178828 Fax: +402 13178830 Adresse internet: www.p-a.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 442 267.20 RON Valeur totale du marché/du lot: 425 530.70 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul Achizi?ii Publice Adresse postale: Calea Plevnei nr. 53, sector 1 Ville: Bucure?ti Code postal: 010223 Pays: Roumanie Courriel: dana.nita@amccrs-pmb.ro Téléphone: +40 213715050 Adresse internet: www.amccrs-pmb.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022 Roumanie-Bucure?ti: Services de témoins expertsType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 15/03/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
71319000 - Services de témoins experts 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil