Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/11/2021
Date de péremption : 27/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Services de transmission de donnÈes

2021/S 229-601901  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/11/2021 S229 Roumanie-Bucure?ti: Services de transmission de donnÈes 2021/S 229-601901 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPEEH HIDROELECTRICA SA NumÈro national d'identification: RO 13267213 Adresse postale: Strada: Mihalache Ion, nr. 15-17 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011171 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mircea Relenschi Courriel: notificari.seap@hidroelectrica.ro TÈlÈphone: +40 213032503 Fax: +40 213032545 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.hidroelectrica.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100132051 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ìSERVICII TELEFONIE FIX?, TRANSPORT VOCE/DATE PE FIBRA OPTICA PENTRU SH. RAMNICU VALCEA SI SH. CURTEA DE ARGES. Acord Cadru 4 aniî NumÈro de rÈfÈrence: 13267213/2021/76430
II.1.2) Code CPV principal 72318000 Services de transmission de donnÈes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
ìSERVICII TELEFONIE FIX?, TRANSPORT VOCE/DATE PE FIBRA OPTICA PENTRU SH. RAMNICU VALCEA SI SH. CURTEA DE ARGES. Acord Cadru 4 aniî conform Caiet de sarcini nr. 130088/15.11.2021: Solu?ionarea solicit?rilor de furnizare de servicii ale entit??ii contractante dup cum urmeaz?: ï Servicii de transport date; ï Servicii de telefonie fix?; Termenul limita pana la care operatorii economici pot transmite in SEAP solicitari de clarificari : a 15 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare in a 11 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 455.812,63 RON fara TVA TERMEN DE PRESTARE: Lucr?rile pentru furnizarea serviciului se vor realiza in termen de 30 zile de la semnarea contractului. TERMEN DE PLATA: 30 de zile de emiterea facturilor
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 1 823 250.53 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
conform Caiet de sarcini nr. 130088.3/16.11.2021
II.2.4) Description des prestations:
ìSERVICII TELEFONIE FIX?, TRANSPORT VOCE/DATE PE FIBRA OPTICA PENTRU SH. RAMNICU VALCEA SI SH. CURTEA DE ARGES. Acord Cadru 4 aniî conform Caiet de sarcini nr. 130088.3/16.11.2021: Cantitati acord cadru: a) Transport voce date: min. 18 Abonamente max. 22 Abonamente; b) Servicii de telefonie Fixa: min. 2 Abonamente max. 2 Abonamente. Primul contract subsecvent al acordului cadru se va Óncheia pentru urm?toarele cantit??i: a) Transport voce date: 19 Abonamente ; b) Servicii de telefonie Fixa: 2 Abonamente.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Punctaj tehnic (Pt1): L??imea de banda suplimentara oferita peste solicitarea din Caietul de Sarcini / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 48 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta 1 Declaratie pe propria raspundere a ofertantului ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere prevazute la art.177, 178 si 180 din Legea Nr.99 / 2016. Declaratia va consta in obligativitatea completarii si depunerii Formularului DUAE. Cerinta 2 : Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea Nr.99 /2016 . Declaratia va consta in obligativitatea completarii si depunerii Formularului DUAE. Pentru ca declaratia sa fie emisa in cunostiinta de cauza, entitatea contractanta nominalizeaza perosanele care detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire ( toate persoanele care aproba/semneaza documente emise Ón legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusive persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica, si anume : Nr.crt Prenume/Nume FUNCTIE 1 Bogdan Nicolae BADEA Presedinte Directorat 2 Marian BRATU Membru Directorat 3 Razvan Ionut PATALIU Membru Directorat 4 Radu Cristian POP Membru Directorat
   5.  Cristian VLADOIANU Membru Directorat 6 Marian FETITA Manager Departament Contabilitate 7 Mihai Radu SAPTEFRATI Manager Departament Juridic 8 Silvia SOLOGIUC Manager Departament Procurement 9 Marian Viorel DINCA Sef Seviciu Contracte 10 Andrei LARION Manager Departament ITC 11 Constantin RUSTA Sef Serviciu Aplicatii Industriale 12 Sandel URSU Consilier Juridic Serviciu Contracte 13 Constantin Mircea RELENSCHI Inginer Serviciu Contracte 14 Sorin PAUNA Sef STIC SH Curtea de Arges 15 Romulus DUMITRU Sef STIC SH Ramnicu Valcea 16 Cristian NAN Administrator Retele de calculatoare SAI OEnainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului/ ofertantului asociat clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire intr-un clasament intermediar, depunerea de documente care sa certifice informatiile prezentate. Acestea se vor depune in SICAP semnate cu semnatura electronica extinsa. Aceste documente pot fi: 1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor,taxelorsau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local,buget de stat) la momentul prezentarii. 2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv; 3) dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin.2,art.180,alin.2,art.184 din Legea 99/2016; 4) orice alte documente relevante in sustinerea cerintei. Nedepunerea acestor documente, la solicitarea achizitorului, in totalitatea lor si in termenul stabilit, (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor/subcontractant) atrage respingerea acesteia. NOTA: a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE mentionat . b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara sau contine propuneri de subcontractanti, persoana care asigura sustinerea ( tert sustinator ) sau subcontractantul va prezenta documentul DUAE susmentionat . Aten?ion?ri speciale: Nedepunerea DUAE odat cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor/subcontractant) atrage respingerea acesteia. Cerinta 1 Operatorul economic ce depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma de Ónregistrare Ón conformitate cu cerintele legale din tara Ón care este stabilit precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata Óndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele suport care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: certificat constatator emis de ONRC, sau Ón cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise Ón tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I , dupa aplicarea criteriului de atribuire intr-un clasament intermediar. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora In cazul asocierii cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza. Nedepunerea acestor documente, la solicitarea achizitorului, in totalitatea lor si in termenul stabilit, (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor/subcontractant) atrage respingerea acesteia. NOTA : a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE mentionat . b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara , persoana care asigura sustinerea ( tert sustinator ) va prezenta documentul DUAE susmentionat . c) In cazul in care oferta depusa contine propuneri de subcontractanti, fiecare subcontractant va prezenta documentul DUAE mentionat. Cerinta 2 ñ Autorizatie ANCOM pentru furnizorii de retele sau servicii de comunica?ii electronice Autorizatie ANCOM pentru furnizorii de retele sau servicii de comunica?ii electronice, in baza prevederilor Cap. 2 art. 5 din OUG nr. 111/2011 privind comunica?iile electronice aprobata prin Legea nr. 140/2012. Documentele suport care probeaza Óndeplinirea cerintei: Autorizatia ANCOM pentru furnizorii de retele sau servicii de comunica?ii electronice urmeaza sa fie prezentata, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I , dupa aplicarea criteriului de atribuire intr-un clasament intermediar. Autorizatia trebuie sa fie valabilala data prezentarii acesteia.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Proportia de subcontractareSe va complete DUAE Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Se va mentiona Proportia de subcontractare in % din valoarea contrctului(daca este cazul).
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Cuantumul garantiei de participare:
   4. 500,00 RON b) Valabilitatea GP - cel putin 120 de zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor; In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a GP va fi prelungita corespunzator; Echivalen?a pentru o GP depus Ón valut se va face la cursul BNR din data anterioar datei limit de depunere a ofertelor cu 5 zile; Modul de constituire : conf. art. 42 din HG 394/2016 -prin virament bancar in contul RO15 RNCB 0072 0183 3187 0001, deschis la BCR, Sucursala sector 1 sau printr-un instrument de garantare, emis de o institu?ie de credit din Rom'nia sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, Ón condi?iile legii, Ón cuantumul ?i pentru perioada prev?zut la pct.b,respectiv,c.Scrisoarea de garantie bancara(daca este cazul) se va completa conform Formular nr. 5 . GP trebuie sa fie irevocabil Ón cf. cu disp. art. 42 alin. (3) HG 394/2016. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat. Dovada constituirii GP (semnata cu semnatura electronica extinsa,bazata pe un certificat calificat,eliberat de un furnizor de servicii de certificare acredidat) se depune in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare simplificat. Garantia de participare emisa Ón alta limba dec't rom'na si in alta valuta va fi Ónsotita de traducerea autorizata Ón limba rom'na. OEn cazul depunerii de oferte Ón asociere, garantia de participare trebuie constituita Ón numele asocierii si sa mentioneze ca acopera Ón mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Entitatea contractanta are dreptul de a retine GP, ofertantul pierz'nd astfel suma constituita, atunci c'nd acesta din urma se afla Ón oricare dintre urmatoarele situatiile prevazute de art. 43, HG 394/2016. Garantia de participare se va returna ofertantului in conf. cu art. 44 din HG nr. 394/2016 de art. 43,HG 394/201... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opÈrateur
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 27/12/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 27/04/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 27/12/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
comisia de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic( acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.DUAE se va depune obligatoriu si de fiecare ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator-daca este cazul.Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri, cf. art.53,HG 394/2016 sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau,dupa caz,a celei in care este ofertant asociat. Operatorul economic va preciza lista documentelor/informatiilor din oferta care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.Dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in cea ce priveste secretul comerciala si proprietatea intelectuala. Lipsa acestei precizari presupune ca documentele devin publice, dupa incheierea procedurii de achizitie. OEn cazul Ón care dou sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare, Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, entitatea contractant are dreptul s solicite noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat cea cu propunerea financiar cea mai mic?. Deoarece procedura de atribure se desfasoara integral prin mijloace electronice, documentele/ofertele vor fi semnate cu semnatura electronic extinsa. Toate documentele vor fi Óncarcate, Ón sectiunile respective, atasate prezentei proceduri de achizitie pe site-ul http://www.e-licitatie.ro. Numai operatorii economici Ónregistrati Ón SEAP au dreptul de a transmite/depune oferta Ón format electronic si numai p'na la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Ofertele care se depun la sediul entitatii contractante nu sunt luate Ón considerare. Deoarece procedura de achizitie publica se desfasoara prin mijloace electronice, orice comunicare, solicitare, informare, notificare, solicitare de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificare si altele asemenea vor fi transmise numai prin intermediul SEAP. Comunicarile de orice fel ce nu sunt transmise prin intermediul SEAP nu vor fi luate in considerare. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel Ónc't oferta sa fie depusa Ón format electronic Ón SEAP p'na la data limita pentru depunere, conform datei din anuntul de participare aferent acestei proceduri ( ORA ESTE GENERATA AUTOMAT DE SEAP) si va contine: DECLARA?IE privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidentialñ Formular nr. 9; Dovada constituirii garantiei de participare; DUAE completat; Propunerea tehnica; Propunerea financiara (care va fi transmisa criptat); Plata serviciilor prestate Ón cadrul acestui contract se va in termen de 30 de zile de la acceptarea la plata a facturilor . INFORMATII PRIVIND MODUL DE COMPLETAREA/DEPUNEREA FORMULARULUI DUAE. DUAE este configurat direct Ón SEAP la documenta?ia de atribuire, fiind generat automat de SEAP fi?ierul Ón format .xml. DUAE se va completa si depune obligatoriu de fiecare ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, in parte - daca este cazul. Operatorii economici participan?i la procedurile de atribuire, vor completa direct Ón SEAP, Ón sec?iunea dedicat a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de entitatea contractant?. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat ?i analizat Ón sec?iunea dedicat acestuia. De asemenea, r?spunsurile la DUAE ale operatorilor economici care particip la procedur vor fi completate Ón SEAP Ón mod direct, dup autentificare, de c?tre fiecare participant. Pentru cazurile Ón care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile Ón care ofertantul are subcontractan?i sau ter?i sus?in?tori, FIECAR... detalii pe www.e-licitatie.ro http://www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: HIDROELECTRICA S.A ñ Serviciul Contracte Executiv Adresse postale: Bd Ion Mihalache 15-17 Ville: Bucuresti Code postal: 011171 Pays: Roumanie Courriel: mircea.relenschi@hidroelectrica.ro TÈlÈphone: +40 213032503 Fax: +40 213032545 Adresse internet: www.hidroelectrica.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2021 Roumanie-Bucure?ti: Services de transmission de donnÈesType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 27/12/2021 25/11/2021 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
72318000 - Services de transmission de données