Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services de transport aérien non régulier

2023/S 195-610252  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Roumanie-Bucure?ti: Services de transport aérien non régulier 2023/S 195-610252 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Numéro national d'identification: 4267095 Adresse postale: Strada Pia?a Revolu?iei nr. 1A, Sector 1, Bucure?ti Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050036 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Daniel Deaconu - Direc?ia Achizi?ii Publice, Str. Domni?a Anastasia, nr. 2-4, sector 5, Bucure?ti Courriel: achizitii.dgl@mai.gov.ro Téléphone: +40 213037080/30152 Fax: +40 213132761 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mai.gov.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord-cadru de prest?ri servicii de transport aerian intern ?i interna?ional de pasageri, pe o perioad? de 4 ani Numéro de référence: 4267095/2022/20/22
II.1.2) Code CPV principal 60420000 Services de transport aérien non régulier
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
LOT 1 - Acord-cadru de prest?ri servicii de transport aerian, intern ?i interna?ional (pentru perioada 01.05.2022 - 30.04.2026), in vederea asigur?rii deplas?rilor frecvente, pentru misiunile de rela?ii interna?ionale ?i misiunile operative din str?in?tate ?i din ?ar?. Lotul 2 - Acord-cadru de prest?ri servicii de transport aerian, interna?ional (pentru perioada 01.08.2022 - 31.07.2026) - ruta - Bucure?ti - Bruxelles si retur / Bruxelles - Bucure?ti si retur, in vederea asigur?rii deplas?rilor frecvente, pentru misiunile de rela?ii interna?ionale ?i misiunile operative din str?in?tate. În m?sura în care solicit?rile de clarific?ri sau informa?iile suplimentare au fost adresate în termenul prev?zut în anun?ul de participare, respectiv cel mai târziu cu 18 zile înainte de data-limit? de depunere a ofertelor, autoritatea contractant? va r?spunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri sau de informa?ii suplimentare cel târziu in a 11-a zi înainte de termenul-limit? pentru depunerea ofertelor stabilit în anun?ul de participare.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 12 397 486.70 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Servicii de transport aerian, interna?ional (pentru perioada 01.08.2022 - 31.07.2026) - ruta - Bucure?ti - Bruxelles si retur / Bruxelles - Bucure?ti si retur
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60420000 Services de transport aérien non régulier
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
MAI - Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
CANTIT??I / VALORI MINIME ?I MAXIME ALE ACORDULUI CADRU - Servicii de transport aerian, interna?ional (pentru perioada 01.08.2022 - 31.07.2026) - ruta - Bucure?ti - Bruxelles si retur / Bruxelles - Bucure?ti si retur, cantitate minim? 100, cantitate maxim? 2200 Valoare minim? estimat? 173.219,00 lei f?r? TVA, Valoare maxim? estimat?
   3. 810.807,00 lei f?r? TVA. CANTIT??I / VALORI MINIME / MAXIME ESTIMATE ALE CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - Servicii de transport aerian, interna?ional (pentru perioada 01.08.2022 - 31.07.2026) - ruta - Bucure?ti - Bruxelles si retur / Bruxelles - Bucure?ti si retur, cantitate minim? estimat? 1, cantitate maxim? estimat? 350. Valoare minim? estimat?
   1. 732,19 lei f?r? TVA, Valoare maxim? estimat? 606.264,75 lei f?r? TVA.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Finantare - bugetul de stat sau alte surse de finan?are. Conform prevederilor pct. I din caietul de sarcini, autoritatea contractant? va încheia un acord-cadru pe o perioada de 48 luni cu un singur operator economic, ce va intra în vigoare dup? data semn?rii acestuia de c?tre ambele p?r?i, dar nu mai devreme de 31.07.2022 (dat? la care expir? actualul acord-cadru). Durata / condi?iile deplas?rii / numarul de locuri, numele pasagerilor si datele de calatorie vor fi stabilite de c?tre autoritatea contractant? la momentul lansarii comenzii pentru emiterea biletului.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Servicii de transport aerian, intern ?i interna?ional (pentru perioada 01.05.2022 - 30.04.2026)
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60420000 Services de transport aérien non régulier
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
MAI - Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
CANTIT??I / VALORI MINIME ?I MAXIME ALE ACORDULUI CADRU - Servicii de transport aerian, intern ?i interna?ional (pentru perioada 01.05.2022 - 30.04.2026) , cantitate minim? 100, cantitate maxim? 2500 Valoare minim? estimat? 350.000,00 lei f?r? TVA, Valoare maxim? estimat?
   8. 750.000,00 lei f?r? TVA. CANTIT??I / VALORI MINIME / MAXIME ESTIMATE ALE CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - Servicii de transport aerian, intern ?i interna?ional (pentru perioada 01.05.2022 - 30.04.2026), cantitate minim? estimat? 1, cantitate maxim? estimat? 50. Valoare minim? estimat?
   3. 500,00 lei f?r? TVA, Valoare maxim? estimat? 175.000,00 lei f?r? TVA.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Finantare - bugetul de stat sau alte surse de finan?are. Conform prevederilor pct. III din caietul de sarcini, autoritatea contractant? va încheia acordul-cadru cu toti ofertan?ii care depun oferte admisibile, in functie de criteriul de atribuire "pre?ul cel mai sc?zut" al Tarifului de Servicii (TS) ofertat. Num?rul de operatori economici stabilit pentru incheierea acordului-cadru: minim 3 - maxim fiind nelimitat. Autoritatea contractant? va încheia un acord-cadru pe o perioada de 4 ani, ce va intra în vigoare la data de 01.05.2022, cu operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, atribuind ulterior offline, prin reluarea competitiei intre operatorii economici, contracte subsecvente de servicii de transport aerian intern ?i interna?ional de pasageri, pentru destina?iile / clasele / durata / condi?iile deplas?rii stabilite de c?tre autoritatea contractant? în etapa de reluare a competi?iei. Numarul de locuri, numele pasagerilor si datele de calatorie vor fi precizate cu exactitate la data lansarii procedurii de reluare a competitiei.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 031-079695
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. WECO TMC S.R.L.
Numéro national d'identification: 6309553 Adresse postale: Strada: Zambilelor, nr. 96, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 023781 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023781 Pays: Roumanie Courriel: florin.tancu@wecotravel.ro Téléphone: +40 212422323 Fax: +40 212423118 Adresse internet: www.wecotravel.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 277.96 RON Valeur totale du marché/du lot: 26 277.96 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 1 - 2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Numéro national d'identification: 17926970 Adresse postale: Strada Trestiana, Nr. 13, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040374 Pays: Roumanie Courriel: licitatie@travel-time.ro Téléphone: +40 213121252 Fax: +40 213121272 Adresse internet: www.travel-time.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 127 524.73 RON Valeur totale du marché/du lot: 127 524.73 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 3-2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.
Numéro national d'identification: 6519768 Adresse postale: Strada: Vi?ana, nr. 5, Sector: 4, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 040392 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040392 Pays: Roumanie Courriel: congress@olimpic.ro Téléphone: +40 213305658 Fax: +40 213305123 Adresse internet: www.olimpic.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 410.51 RON Valeur totale du marché/du lot: 8 410.51 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 1 - 2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9482566 Adresse postale: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021972 Pays: Roumanie Courriel: office@dancopro.ro Téléphone: +40 212500221 Fax: +40 212503312 Adresse internet: www.dancopro.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 49 840.15 RON Valeur totale du marché/du lot: 49 840.15 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 1 - 2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. WECO TMC S.R.L.
Numéro national d'identification: 6309553 Adresse postale: Strada: Zambilelor, nr. 96, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 023781 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023781 Pays: Roumanie Courriel: florin.tancu@wecotravel.ro Téléphone: +40 212422323 Fax: +40 212423118 Adresse internet: www.wecotravel.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 515.57 RON Valeur totale du marché/du lot: 6 515.57 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 1 - 2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.
Numéro national d'identification: 6519768 Adresse postale: Strada: Vi?ana, nr. 5, Sector: 4, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 040392 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040392 Pays: Roumanie Courriel: congress@olimpic.ro Téléphone: +40 213305658 Fax: +40 213305123 Adresse internet: www.olimpic.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 505.97 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 505.97 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 2 - 2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Numéro national d'identification: 17926970 Adresse postale: Strada Trestiana, Nr. 13, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040374 Pays: Roumanie Courriel: licitatie@travel-time.ro Téléphone: +40 213121252 Fax: +40 213121272 Adresse internet: www.travel-time.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 111 810.79 RON Valeur totale du marché/du lot: 111 810.79 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 743915
Lot nº: 1 Intitulé:
ACORD - CADRU DE SERVICII de transport aerian ocazional, intern si interna?ional de pasageri - LOT 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9482566 Adresse postale: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021972 Pays: Roumanie Courriel: office@dancopro.ro Téléphone: +40 212500221 Fax: +40 212503312 Adresse internet: www.dancopro.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.
Numéro national d'identification: 6519768 Adresse postale: Strada: Vi?ana, nr. 5, Sector: 4, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 040392 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040392 Pays: Roumanie Courriel: congress@olimpic.ro Téléphone: +40 213305658 Fax: +40 213305123 Adresse internet: www.olimpic.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Numéro national d'identification: 17926970 Adresse postale: Strada Trestiana, Nr. 13, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040374 Pays: Roumanie Courriel: licitatie@travel-time.ro Téléphone: +40 213121252 Fax: +40 213121272 Adresse internet: www.travel-time.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EXPERT MULTISERVICES IMPEX SRL Numéro national d'identification: RO 4965500 Adresse postale: Strada aleea Aviator Lt Gheorghe Stilpeanu, Nr. 6, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011482 Pays: Roumanie Courriel: office@experttours.ro Téléphone: +4 0213194712 Adresse internet: www.expert-business-travel.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC J'INFO TOURS SRL Numéro national d'identification: RO 445220 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010458 Pays: Roumanie Courriel: incoming3@jinfotours.ro Téléphone: +4 0721104835
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. BBook Bed and Breakfast SRL Numéro national d'identification: 30394080 Adresse postale: Strada: Maxim Gorki, nr. 2, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 010991 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010991 Pays: Roumanie Courriel: mihai@bbook.ro Téléphone: +40 733123534 Adresse internet: www.bbook.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. WECO TMC S.R.L.
Numéro national d'identification: 6309553 Adresse postale: Strada: Zambilelor, nr. 96, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 023781 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023781 Pays: Roumanie Courriel: florin.tancu@wecotravel.ro Téléphone: +40 212422323 Fax: +40 212423118 Adresse internet: www.wecotravel.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 750 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 8 750 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 743917
Lot nº: 2 Intitulé:
ACORD CADRU SERVICII DE TRANSPORT AERIAN pe ruta direct?, clasa economic, Bucure?ti(OTP) - Bruxelles(BRU) - Bucure?ti(OTP) respectiv Bruxelles (BRU)- Bucure?ti (OTP)- Bruxelles (BRU) - LOT 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. WECO TMC S.R.L.
Numéro national d'identification: 6309553 Adresse postale: Strada: Zambilelor, nr. 96, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 023781 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023781 Pays: Roumanie Courriel: florin.tancu@wecotravel.ro Téléphone: +40 212422323 Fax: +40 212423118 Adresse internet: www.wecotravel.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 810 807.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 647 486.70 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 2 - 2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EXPERT MULTISERVICES IMPEX SRL Numéro national d'identification: RO 4965500 Adresse postale: Strada aleea Aviator Lt Gheorghe Stilpeanu, Nr. 6, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011482 Pays: Roumanie Courriel: office@experttours.ro Téléphone: +4 0213194712 Adresse internet: www.expert-business-travel.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 797.52 RON Valeur totale du marché/du lot: 25 797.52 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 2 - 2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9482566 Adresse postale: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021972 Pays: Roumanie Courriel: office@dancopro.ro Téléphone: +40 212500221 Fax: +40 212503312 Adresse internet: www.dancopro.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 121 622.64 RON Valeur totale du marché/du lot: 121 622.64 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 2 - 2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. WECO TMC S.R.L.
Numéro national d'identification: 6309553 Adresse postale: Strada: Zambilelor, nr. 96, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 023781 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023781 Pays: Roumanie Courriel: florin.tancu@wecotravel.ro Téléphone: +40 212422323 Fax: +40 212423118 Adresse internet: www.wecotravel.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 780.69 RON Valeur totale du marché/du lot: 6 780.69 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 3 - 2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EXPERT MULTISERVICES IMPEX SRL Numéro national d'identification: RO 4965500 Adresse postale: Strada aleea Aviator Lt Gheorghe Stilpeanu, Nr. 6, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011482 Pays: Roumanie Courriel: office@experttours.ro Téléphone: +4 0213194712 Adresse internet: www.expert-business-travel.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 402.92 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 402.92 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 3 - 2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Numéro national d'identification: 17926970 Adresse postale: Strada Trestiana, Nr. 13, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040374 Pays: Roumanie Courriel: licitatie@travel-time.ro Téléphone: +40 213121252 Fax: +40 213121272 Adresse internet: www.travel-time.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 47 223.78 RON Valeur totale du marché/du lot: 47 223.78 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 3
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. WECO TMC S.R.L.
Numéro national d'identification: 6309553 Adresse postale: Strada: Zambilelor, nr. 96, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 023781 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023781 Pays: Roumanie Courriel: florin.tancu@wecotravel.ro Téléphone: +40 212422323 Fax: +40 212423118 Adresse internet: www.wecotravel.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 14 353.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 14 353.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 4 - 2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9482566 Adresse postale: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021972 Pays: Roumanie Courriel: office@dancopro.ro Téléphone: +40 212500221 Fax: +40 212503312 Adresse internet: www.dancopro.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 142 189.74 RON Valeur totale du marché/du lot: 142 189.74 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 770010
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent 2 nr. 770010 la acordul cadru de servicii de transport aerian nr. 743917 din 20.04.2022 - LOT 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. WECO TMC S.R.L.
Numéro national d'identification: 6309553 Adresse postale: Strada: Zambilelor, nr. 96, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 023781 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023781 Pays: Roumanie Courriel: florin.tancu@wecotravel.ro Téléphone: +40 212422323 Fax: +40 212423118 Adresse internet: www.wecotravel.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 196 903.62 RON Valeur totale du marché/du lot: 196 903.62 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 4 - 2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Numéro national d'identification: 17926970 Adresse postale: Strada Trestiana, Nr. 13, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040374 Pays: Roumanie Courriel: licitatie@travel-time.ro Téléphone: +40 213121252 Fax: +40 213121272 Adresse internet: www.travel-time.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 31 352.43 RON Valeur totale du marché/du lot: 31 352.43 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 2 - 2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. WECO TMC S.R.L.
Numéro national d'identification: 6309553 Adresse postale: Strada: Zambilelor, nr. 96, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 023781 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023781 Pays: Roumanie Courriel: florin.tancu@wecotravel.ro Téléphone: +40 212422323 Fax: +40 212423118 Adresse internet: www.wecotravel.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 42 217.78 RON Valeur totale du marché/du lot: 42 217.78 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 773124
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent 3 la acordul cadru de servicii de transport aerian nr. 743917 din 20.04.2022 -LOT 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. WECO TMC S.R.L.
Numéro national d'identification: 6309553 Adresse postale: Strada: Zambilelor, nr. 96, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 023781 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023781 Pays: Roumanie Courriel: florin.tancu@wecotravel.ro Téléphone: +40 212422323 Fax: +40 212423118 Adresse internet: www.wecotravel.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 116 333.11 RON Valeur totale du marché/du lot: 116 333.11 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 3 - 2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EXPERT MULTISERVICES IMPEX SRL Numéro national d'identification: RO 4965500 Adresse postale: Strada aleea Aviator Lt Gheorghe Stilpeanu, Nr. 6, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011482 Pays: Roumanie Courriel: office@experttours.ro Téléphone: +4 0213194712 Adresse internet: www.expert-business-travel.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 826.90 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 826.90 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 2 - 2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9482566 Adresse postale: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021972 Pays: Roumanie Courriel: office@dancopro.ro Téléphone: +40 212500221 Fax: +40 212503312 Adresse internet: www.dancopro.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 110 457.82 RON Valeur totale du marché/du lot: 110 457.82 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 2 - 2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Numéro national d'identification: 17926970 Adresse postale: Strada Trestiana, Nr. 13, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040374 Pays: Roumanie Courriel: licitatie@travel-time.ro Téléphone: +40 213121252 Fax: +40 213121272 Adresse internet: www.travel-time.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 67 013.49 RON Valeur totale du marché/du lot: 67 013.49 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 2 - 2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.
Numéro national d'identification: 6519768 Adresse postale: Strada: Vi?ana, nr. 5, Sector: 4, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 040392 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040392 Pays: Roumanie Courriel: congress@olimpic.ro Téléphone: +40 213305658 Fax: +40 213305123 Adresse internet: www.olimpic.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 804.74 RON Valeur totale du marché/du lot: 8 804.74 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 2 - 2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EXPERT MULTISERVICES IMPEX SRL Numéro national d'identification: RO 4965500 Adresse postale: Strada aleea Aviator Lt Gheorghe Stilpeanu, Nr. 6, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011482 Pays: Roumanie Courriel: office@experttours.ro Téléphone: +4 0213194712 Adresse internet: www.expert-business-travel.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 273.43 RON Valeur totale du marché/du lot: 11 273.43 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 4 - 2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.
Numéro national d'identification: 6519768 Adresse postale: Strada: Vi?ana, nr. 5, Sector: 4, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 040392 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040392 Pays: Roumanie Courriel: congress@olimpic.ro Téléphone: +40 213305658 Fax: +40 213305123 Adresse internet: www.olimpic.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 810.34 RON Valeur totale du marché/du lot: 8 810.34 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 4 - 2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EXPERT MULTISERVICES IMPEX SRL Numéro national d'identification: RO 4965500 Adresse postale: Strada aleea Aviator Lt Gheorghe Stilpeanu, Nr. 6, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011482 Pays: Roumanie Courriel: office@experttours.ro Téléphone: +4 0213194712 Adresse internet: www.expert-business-travel.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 686.58 RON Valeur totale du marché/du lot: 25 686.58 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 3
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9482566 Adresse postale: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021972 Pays: Roumanie Courriel: office@dancopro.ro Téléphone: +40 212500221 Fax: +40 212503312 Adresse internet: www.dancopro.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 117 595.39 RON Valeur totale du marché/du lot: 117 595.39 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Contract subsecvent 1 nr. 746024 din 19.07.2022
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. WECO TMC S.R.L.
Numéro national d'identification: 6309553 Adresse postale: Strada: Zambilelor, nr. 96, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 023781 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 023781 Pays: Roumanie Courriel: florin.tancu@wecotravel.ro Téléphone: +40 212422323 Fax: +40 212423118 Adresse internet: www.wecotravel.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 810 807.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 173 870.02 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Contracte subsecvente trimestrul 2 - 2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.
Numéro national d'identification: 6519768 Adresse postale: Strada: Vi?ana, nr. 5, Sector: 4, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 040392 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040392 Pays: Roumanie Courriel: congress@olimpic.ro Téléphone: +40 213305658 Fax: +40 213305123 Adresse internet: www.olimpic.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 19 638.71 RON Valeur totale du marché/du lot: 19 638.71 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 1)Cantitatea previzionata de bilete de avion care se estimeaza a fi achizitionat pe durata întregului acord-cadru, aferenta fiecarui lot, poate fi suplimentata în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016. 2) In cazul lotului 2, conform prevederilor art. 138 alin (1) ?i (2) din HG nr. 395/2016 clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea cresc?toare a pre?urilor respective, oferta câ?tig?toare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu pre?ul cel mai sc?zut. În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractant? solicit? ofertan?ilor o nou? propunere financiar?, iar contractul va fi atribuit ofertantului a c?rui nou? propunere financiar? are pre?ul cel mai sc?zut. 3) Documentul Unic de Achizitii European se va completa în SEAP - a se vedea Notificare ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desf??urate exclusiv prin mijloace electronice din 08/04/2019. 4) Ofertantul este obligat sa informeze autoritatea contractanta despre orice modificare intervenita cu privire la situatiile certificate prin prezentarea documentelor solicitate la cap. III.1 in termen de maxim 7 zile lucratoare de la interventia sau, dupa caz, luarea la cunostinta asupra acestor modificari. 5) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Directia Generala Logistica - Directia Achizitii Publice Adresse postale: Strada Domnita Anastasia nr. 2-4, sector 5 Ville: Bucuresti Code postal: 050036 Pays: Roumanie Courriel: achizitii.dgl@mai.gov.ro Téléphone: +40 3037080/30081 Fax: +40 3161061 Adresse internet: www.mai.gov.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 Acord-cadru de prest?ri servicii de transport aerian intern ?i interna?ional de pasageri, pe o perioad? de 4 ani 10/10/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
60420000 - Services de transport aérien non régulier