Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 13/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Services de transport aÈrien non rÈgulier

2021/S 178-464692  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Roumanie-Bucure?ti: Services de transport aÈrien non rÈgulier 2021/S 178-464692 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. NumÈro national d'identification: RO13328043 Adresse postale: Strada: Magheru Gheorghe, g-ral., nr. 33 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010325 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Directia Comerciala Courriel: nicoleta.popovici@transelectrica.ro TÈlÈphone: +40 213035976 Fax: +40 213035909 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.transelectrica.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127448 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii de transport aerian intern si international de pasageri (Acordul cadru) NumÈro de rÈfÈrence: 13328043/2021/25922
II.1.2) Code CPV principal 60420000 Services de transport aÈrien non rÈgulier
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Servicii de tarnsport aerian intern si international de pasageri (Acord cadru). C.N.T.E.E.îTranselectricaì-S.A. are o participare activ Ón cadrul organiza?iilor interna?ionale, chiar de la Ónfiin?are, concretizat Ón lucru pe proiecte Ón cadrul grupelor de lucru metodologice la nivel european pentru integrarea pie?ei de electricitate, precum ?i pe proiecte la nivel regional. Rela?iile de cooperare na?ional ?i interna?ional?, Ón principal la nivel european (UE dominant) dar ?i Ón afara Europei, reprezint o necesitate Ón implementarea ?i sustinerea activit??iilor de baza ?i pentru Óndeplinirea misiunii Transelectrica. Reprezentarea extern reprezint o oportunitate major dar ?i m?sura exigent a propriei valori, o provocare pentru cultura de companie ?i practicile sale, a calit??ilor profesionale ale speciali?tiilor s?i, pentru ca problemele abordate Ón cadrul sferei energiei electrice sunt de o complexitate Ón continu cre?tere. OEn acest context, este necesar a se asigura serviciile pentru deplasarea reprezentan?ilor Transelectrica care particip la astfel de evenimente ?i manifest?ri. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor - 18 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 2 553 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Conform caietului de sarcini
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de transport aerian intern si international de pasageri (Acordul cadru). Cantitatea previzionat de bilete de avion care se estimeaz c vor fi achizi?ionate pe durata Óntregului acord-cadru este de minimum 1 ?i maximum
   1. 500 bilete de avion. Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz s fie atribuite pe durata acordului-cadru, cantitatea previzionat este minimum 1 ?i maximum 60 bilete de avion. Cantitatea necesar de bilete de avion transport avion intern: un num?r de aproximativ 600 de bilete; achizi?ia va fi efectuat Ón tran?e Ón func?ie de necesit??ile entit??ii contractante. Cantitatea necesar de bilete de avion transport avion interna?ional: un num?r de aproximativ 900 de bilete; achizi?ia va fi efectuat Ón tran?e Ón func?ie de necesit??ile entit??ii contractante. Pentru Bilete de avion deplas?ri externe: Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 26.903,55 LEI (f?r TVA) - num?r minim bilete aferente unui contract subsecvent (comand?): 1, num?r maxim bilete aferente: 10; frecven?a: s?pt?m'nal); Pentru Bilete de avion deplas?ri interne: Valoarea celui mai mic contract subsecvent:
   1. 000 LEI (f?r TVA) - num?r minim bilete aferente unui contract subsecvent (comand?): 1, num?r maxim bilete aferente: 50; frecven?a Óntr-un an: lunar);
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta
   1.  Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc Ón situa?iile prev?zute la art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de Óndeplinire: Se va completa DUAE Ón conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016. Documentele justificative , valabile la momentul prezentarii, care probeaz Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea entit??ii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 20 de locuri Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor si sunt: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezent?rii; - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul c operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizi?iile publice; - alte documente edificatoare, dup caz. OEn cazul Ón care Ón ?ara de origine sau ?ara Ón care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?in?tor/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art.177, 178 ?i 180, entitatea contractant are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac Ón ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic dat Ón fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e Ón acest sens. Persoanele cu func?ie de decizie din cadrul autorit??ii/entit??ii contractante cu privire la organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt:Toncescu Bogdan - Presedinte Directorat, Stanciu Marius Viorel - Membru Directorat, Ionut Bogdan Grecia - Membru Directorat, Adrian Moraru- Membru Directorat, Catalin Constantin Nadolu - Membru Directorat, Dinu Ana Iuliana - Director UEFA, Stanciu Florin - Manager DSFTM, Piron Cristina Nicoleta - consilier de specialitate, Smeeianu Ion - inspector sef DMI, Ghindici Elena - consilier DRCP, Gisculescu Alexandra - referent de specialitate principal, Vaida Cristian - referent de specialitate principal, Sava Catalin - director UMICA, Radescu Cerasela Aritina - Manager DAIMMSP, Vasilica Dan - sef SAMSCSUA, Strutu Georgiana - sef SVBAD, Haralambie Mirela - expert achizitii, Catalin Camelia - expert achizitii, David Adina Georgiana, director DJC, Filipoiu Alina Elena - director UJCRU, Croitoru Oana Steliana - consilier juridic, Badea Alexandra Doriana - consilier juridic, Parvu Maria Beatrice - specialist responsabil CFP, Gavrilescu Rodica - specialist responsabil CFP. Modalitatea de Óndeplinire: Operatorii economici (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sus?in?tor) nu trebuie sa se regaseasca Ón situatia prevazuta la art. 73 conform L99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrat Óndeplinirea preliminar a cerin?ei: Fiecare operator economic va completa la nivelul DUAE, informa?iile aferente situa?iei lor precum ?i Formularul 8 (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 conform L99/2016.) pus la dispozi?ie de entitatea contractant Ón Sectiunea îFormulareî. Formularul se va prezenta odat cu DUAE. Entitatea Contractanta are obliga?ia complet?rii formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese Ón procedura de atribuire a contractelor de achizi?ie public?. Cerinta 1 Operatorii economici care depun ofert trebuie s dovedeasc o form de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl Ón niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie public?/sectorial?. Cerin?a se aplic inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de Óndeplinire: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie sectorial cu informa?iile solicitate de c?tre entitatea contractant ñ informa?ii referitoare la Óndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentele justificative care probeaz Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau Ón cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise Ón ?ara de reziden??, traduse Ón limba rom'n?, urmeaz s fie prezentate, la solicitarea entit??ii contractante, doar de c?tre ofertantii clasati pe primele 20 locuri Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. In situa?ia Ón care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada Ónregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza. OEn procedurile de atribuire a contractelor de achizi?ie public?/sectorial de produse care cuprind ?i prestarea de servicii conexe, Ón cazul Ón care este necesar ca operatorii economici s de?in o autoriza?ie special?, sau s fie membri ai unei anumite organiza?ii pentru a putea presta serviciile Ón cauz Ón statul de origine, sau s fie Ónscri?i Ón registre profesionale, /entitatea contractant are dreptul de a solicita acestora s demonstreze c de?in o astfel de autoriza?ie/c sunt membri ai unei astfel de organiza?ii/sunt Ónscri?i Ón registre profesionale. Dac se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie s fie Ón rela?ie direct cu obiectul principal al contractului/relevant scopului urm?rit prin Óncheierea contractului de achizi?ie sectorial?. Cerinta
   2.  Operatorii economici care depun oferta trebuie sa detina certificare IATA. Modalitatea prin care poate fi demonstrat Óndeplinirea preliminar a cerin?ei: Se vor prezenta documente care atesta calitatea de membru/agent autorizat I.A.T.A. al ofertantului, valabile la momentul prezentarii.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovede?te c a realizat Ón mod corespunz?tor Servicii de transport aerian in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), prin prezentarea unuia sau mai multor contracte prestate si receptionate. Proportia de subcontractareOfertantul va mentiona pentru fiecare subcontractant partea din contract pe care acesta are intentia sa o subcontracteze (daca este cazul) - se vor indica activitatile subcontractate cat si procentul subcontractat; Subcontractarea se va face in conditiile Capitolului VI - Sectiunea I - Subcontractarea din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si cu respectarea Conditiilor contractuale. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i ofertantul/candidatul se bazeaz pentru demonstrarea Óndeplinirii anumitor criterii de calificare ?i selec?ie sunt considera?i ?i ter?i sus?in?tori, caz Ón care acordul de subcontractare reprezint?, Ón acela?i timp, ?i angajamentul ferm. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
In DUAE se vor completa clar toate informatiile necesare, astfel incat sa poata fi identificate partile din contract ce pot fi luate in considerare pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, asa cum s-a solicitat prin fisa de date. Urm?toarele documente justificative care probeaz Óndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate doar de c?tre ofertantii clasati pe primule 20 de locuri Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor: - procesul-verbal de recep?ie sau alte documente din care s reias urm?toarele informa?ii: beneficiarul, perioada ?i locul livr?rii; recomand?ri; - contracte/certificate/documente/certificari de buna executie/recomandari. Din documente va rezulta clar categoriile de activitati pe care le-a asigurat in cadrul contractului/contractelor prezentate (proiectare, executie, livrari). DUAE va fi completat, astfel incat sa rezulte clar indeplinirea criteriilor de calificare solicitate in anuntul de participare. In DUAE se vor completa clar toate informatiile necesare, astfel incat sa poata fi identificate partile din contract ce pot fi luate in considerare pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, asa cum s-a solicitat prin fisa de date. Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 ; Odata cu depunerea DUAE se va depune si Acordul de subcontractare, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumente in acorduri vor fi solicitate ofertantilor clasati pe primele 20 de locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs Nombre maximal envisagÈ de participants l'accord-cadre: 20
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 13/10/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 13/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 13/10/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
comisia de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Pentru instructiuni suplimentare necesare ofertantilor, va rugam sa accesati anexa la prezentul anunt, denumita: INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI. Prelucrarea datelor dumneavoastr personale se face cu respectarea REGULAMENTULUI EUROPEAN nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice Ón ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) LEGII nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). Av'nd Ón vedere prevederile OUG 25/2021 privind modificarea ?i completarea unor acte normative Ón domeniul achizi?iilor publice care stipuleaz urm?toarele: La articolul 3 alineatul (1), litera ii) din Legea 99/2016 va avea urm?torul cuprins: Ñii) operator economic ó orice persoan fizic sau juridic?, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporar format Óntre dou ori mai multe dintre aceste entit??i, care ofer Ón mod licit pe pia? executarea de lucr?ri, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, ?i care este/sunt stabilit?/stabilite Ón: (i) un stat membru al Uniunii Europene; (ii) un stat membru al Spa?iului Economic European (SEE); (iii) ??ri ter?e care au ratificat Acordul privind Achizi?iile Publice al Organiza?iei Mondiale a Comer?ului (AAP), Ón m?sura Ón care contractul sectorial atribuit intr sub inciden?a anexelor 3, 4 ?i 5, 6 ?i 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv; (iv) ??ri ter?e care se afl Ón proces de aderare la Uniunea European?; (v) ??ri ter?e care nu intr sub inciden?a pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri interna?ionale prin care Uniunea European este obligat s acorde accesul liber la pia?a Ón domeniul achizi?iilor publice;î. ÑArt. 66. ó (1) din Legea 99/2016 Au dreptul de a participa la procedurile de atribuire prev?zute la art. 82 alin. (1), Ón oricare dintre calit??ile de ofertant/candidat/ter sus?in?tor/subcontractant, operatorii economici defini?i la art. 3 alin. (1) lit. ii). (2) Entitatea contractant exclude din procedura de atribuire orice persoan fizic sau juridic?, av'nd calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/ter sus?in?tor/subcontractant, care nu se Óncadreaz Ón defini?ia de la art. 3 alin. (1) lit. ii), f?r a mai fi necesar verificarea Óncadr?rii Ón prevederile art. 177, 178 ?i 180.î Operatorii economici nonreziden?i care doresc s participe la procedur trebuie s fac dovada prin orice mijloc c se Óncadreaz Ón cadrul prevederilor art 3 alin (1) litera ii) din Legea99/2016.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Conform Legii nr. 101/2016, art. 8, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
60420000 - Services de transport aérien non régulier