Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 21/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Sous-station de transformation

2023/S 18-048714  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

25/01/2023
S18
Roumanie-Bucure?ti: Sous-station de transformation

2023/S 018-048714

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 231-665250)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
NumÈro national d'identification: RO13328043
Adresse postale: Strada: Olteni nr. 2-4, sector 3
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucure?ti
Code postal: 010325
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: IOANA-CRISTINA OPRISA
Courriel: cristina.oprisa@transelectrica.ro
TÈlÈphone: +40 213069956
Fax: +40 213035670
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.transelctrica.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ìCre?terea gradului de siguran?? Ón alimentarea consumatorilor din zona de sud a Municipiului Bucure?ti racorda?i Ón sta?ia 400/220/110/10 kV Bucure?ti Sudî

NumÈro de rÈfÈrence: 13328043/2022/28617

II.1.2)
Code CPV principal
45232221 Sous-station de transformation

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Scopul investi?iei const? Ón cre?terea calit??ii serviciului de transport al energiei electrice ?i cre?terea siguran?ei ?i a redundan?ei Ón alimentarea utilizatorilor re?elei electrice de transport, amplificarea puterii sta?iilor de 110 kV ?i 10 kV av'nd Ón vedere cre?terea capacit??ilor energetice ale operatorilor de distribu?ie din zona Bucure?ti, flexibilizarea schemei de func?ionare Ón vederea prevenirii apari?iei congestiilor Ón caz de avarie ?i Ón cazul cre?terii produc?iei centralei eoliene. OEn cadrul lucr?rii de investi?ii se vor instala 2 unit??i de transformatoare 250 MVA 400/110/20 kV care vor realiza amplificarea puterii la nivelul Sta?iei Bucure?ti Sud ?i vor realiza flezibilizarea schemei de alimentare prin leg?tura direct? Óntre sta?iile de 400 kV ?i 110 kV. OEn vederea racord?rii acestor unit??i de transformare se vor instala celule de 400 kV ?i 110 kV izola?ie clasic? respectiv Ón SF6, se va realiza sistemul de comand? control protec?ie ?i contorizare aferent acestor unit??i de transformare ?i celuleor nou montate. Se va realiza integrarea Ón SCADA a noilor unit??i de transformare. Achizi?ia este necesar? pentru realizarea urm?toarelor obiective: amplific?rea schemei de func?ionare ?i cre?terea gradului de siguran?a Ón alimentarea consumatorilor astfel Ónc't eventuale incidente, s? aib? un impact redus asupra acestora. Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis? Ón SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel: - in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si - in a 11-a zi clalendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin (3) din HG 394/2016.

http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 231-665250

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 01/02/2023

Lire:

Date: 21/02/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 01/02/2023

Lire:

Date: 21/02/2023

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 01/08/2023

Lire:

Date: 21/08/2023

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: ìCre?terea gradului de siguran?? Ón alimentarea consumatorilor din zona de sud a Municipiului Bucure?ti racorda?i Ón sta?ia 400/220/110/10 kV Bucure?ti Sudî 21/02/2023 25/01/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45232221 - Sous-station de transformation