Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Sous-station de transformation

2022/S 18-042727  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Bucure?ti: Sous-station de transformation 2022/S 018-042727 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. NumÈro national d'identification: RO 13328043 Adresse postale: Str. Olteni nr.2-4,sector 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010325 Pays: Roumanie Point(s) de contact: DIRECTIA COMERCIALA Courriel: nicoleta.popovici@transelectrica.ro TÈlÈphone: +40 213035786 Fax: +40 213035980 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.transelectrica.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑModernizare statia 400(220)/110/20 kV MUNTENIî NumÈro de rÈfÈrence: DA 5084
II.1.2) Code CPV principal 45232221 Sous-station de transformation
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31600000 MatÈriel Èlectrique 45262600 Travaux de construction spÈcialisÈs divers 71323100 Services de conception de rÈseaux d'Ènergie Èlectrique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
statia Munteni
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Scopul proiectului este subordonat conceptiei Transelectrica prevazuta Ón "Conceptia generala privind strategia conducerii la distanta a sta?iilor electrice retehnologizate". In acest sens, statia 400(220)/110/20 kV MUNTENI va fi telecondusa 100% (av'nd asigurata telecomanda, telesemnalizarea, telemasurarea) de la sediul DEN/DET/CTSI. Lucrarile de modernizare a statiilor se vor desfasura Ón conformitate cu Licenta nr. 161/2000, revizia 4/2012 (Decizia ANRE nr.121/20.01.2012) pentru transportul de energie electrica si furnizarea serviciului de sistem. Se impune ca necesara modernizarea statiei 400(220)/110/20 kV MUNTENI Óntr-o solutie optima din punct de vedere tehnico-economic, av'nd Ón vedere importanta, starea tehnica actuala a instalatiilor care nu mai prezinta siguranta Ón exploatare, Ón vederea evitarii avariilor si incidentelor cu implicatii asupra stabilitatii SEN, pentru asigurarea continuitatii Ón functionare si minimizarea riscurilor asociate. Necesitatea investitiei rezulta totodata din importanta deosebita a obiectivului: statia 400(220)/110/20 kV MUNTENI care reprezinta un nod, atat pentru comunicatii cat si pentru asigurarea redundantei alimentarii statiilor de transport din amonte ñ statiile FAI si Suceava. Nu au fost efectuate anterior lucrari de retehnologizare, iar starea tehnica actuala a echipamentelor (realizate in tehnologia anilor `70) pe toate nivelele de tensiune pericliteaza functionarea in conditii de siguranta a sistemului in zona. Pentru Óndeplinirea scopului investitiei s-a tinut cont de urmatoarele cerinte: - starea tehnica a echipamentelor, importanta statiei Ón functionarea SEN, rezultatele calculelor Ón regim permanent si tranzitoriu, functionarea fara personal a statiei, pierderile Ón retele etc; - montarea de echipamente primare si secundare de nivel tehnologic avansat, indicatori de fiabilitate adecvati realizarii la un nivel Ónalt de siguranta Ón functionare; - utilizarea unui sistem de comanda - control ñ protectii performant, complet (400(220) ñ 110 - 0,4 kV), unitar, numeric, integrat, redundant, configurabil de la distanta; - asigurarea telecomenzii de la DET/DEN/CTSI a noilor instalatii; - asigurarea cerintelor de securitate privind Sistemul integrat de securitate; - realizarea sistemelor de contorizare (de decontare si local) si monitorizare a calitatii energiei electrice. Lucrarile de modernizare se vor realiza etapizat, prin utilizarea metodei Ñpas cu pasî, conform programului de executie a lucrarii prezentat in Sectiunea 1 ñ Proiect tehnic, Anexa A. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel: in a 10-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si in a 10-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 34
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 146-389410
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : Act aditional 1 IntitulÈ:
ÑModernizare statia 400(220)/110/20 kV MUNTENIî
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
06/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: TIAB S.A.
NumÈro national d'identification: RO 1555115 Adresse postale: str. Pictor Arthur Verona, nr.17, sector1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010312 Pays: Roumanie Courriel: office@tiabsa.ro TÈlÈphone: +40 213021230 Fax: +40 213021231 Adresse internet: www.tiab.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 45 306 168.13 RON
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
In cf. cu art. 54 3) din HG 394/2016, op. ec. are oblig de a include in of.o lista cuprinzand intrep.afiliate, in masura in care acestea exista. Orice posibil of.are dreptul de a solicita in scris clarificari despre elementele cuprinse in prezenta documentatie. Clauzele ct.oblig. sunt: 3, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 27, 28, 39.1, 42, 43, 44, 45 si 46. Clauzele oblig. trebuie insusite ca atare de of.si nu pot fi modificate.Orice modif. a cl.cont.oblig. va conduce la declararea of. ca neconforma. In cazul in care of. au neclaritati, obiectiuni sau propuneri asupra clauzelor specifice (altele decat cele oblig.), acestea vor fi transmise in perioada clarif.. Prin obiectiunile sau propunerile privind clauzele specifice nu se vor distorsiona sau anula prevederile cl.r oblig. Este la latitudinea EC de a accepta sau a nu accepta obiectiunile sau propunerile remise de of. la clauzele specifice ale ct.
   1.  Orice modif.a cl. Oblig. din ct., va conduce la declararea of. ca neconforma potrivit art. 143 (3) lit. b) dinHG394/2016.
   2.  La semnarea ct., of. castig.va prezenta integral, fara stersaturi sau omisiuni, ct.de subcontractare.
   3.  Versiunea electronica a DUAE (eDUAE) este pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana, la adresa -" https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ espd/filter ". Vizita la amplas- Op.ec.care isi exprima in scris intentia de a vizita Amplas.poate participa la vizita organizata de EC in cea de a 21-a zi, a 22-a zi si a 23-a zi de la data public. AP, intre orele 9ñ15. Pt. a participa la viz.Amplasamentului op.ec.tb.sa remita EC o sol.scrisa in acest sens. Sol. trebuie sa fie primita de AC cu cel putin 6 zile inainte de data vizitei. Solicitarea consta in transmiterea pe adresa de email: agatha.moscu@transelectrica.ro a Formul.pt. acces din Sect II-Form.(completat, stampilat si semnat de reprez. firmei). In anexa la Form.de acces se va mentiona numele complet al persoanelor care vor participa la vizita. De asemenea se va remite impreuna cu Form.de acces si o copie a actului de identitate (CI sau pasaport) al pers. nominalizate in anexa. La vizitarea Amplas vor putea participa numai persoanele nominal. in solicitare mentionata anterior. Costurile ocazionate de viz.Amplas.(transport, cazare, etc) pentru pers. care vor partic. din partea op. ec. vor fi suportate de catre acestia. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ agatha.moscu@transelectrica.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45232221 Sous-station de transformation
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti
VII.1.4) Description des prestations:
Scopul proiectului este subordonat conceptiei Transelectrica prevazuta Ón "Conceptia generala privind strategia conducerii la distanta a sta?iilor electrice retehnologizate". In acest sens, statia 400(220)/110/20 kV MUNTENI va fi telecondusa 100% (av'nd asigurata telecomanda, telesemnalizarea, telemasurarea) de la sediul DEN/DET/CTSI. Lucrarile de modernizare a statiilor se vor desfasura Ón conformitate cu Licenta nr. 161/2000, revizia 4/2012 (Decizia ANRE nr.121/20.01.2012) pentru transportul de energie electrica si furnizarea serviciului de sistem. Se impune ca necesara modernizarea statiei 400(220)/110/20 kV MUNTENI Óntr-o solutie optima din punct de vedere tehnico-economic, av'nd Ón vedere importanta, starea tehnica actuala a instalatiilor care nu mai prezinta siguranta Ón exploatare, Ón vederea evitarii avariilor si incidentelor cu implicatii asupra stabilitatii SEN, pentru asigurarea continuitatii Ón functionare si minimizarea riscurilor asociate. Necesitatea investitiei rezulta totodata din importanta deosebita a obiectivului: statia 400(220)/110/20 kV MUNTENI care reprezinta un nod, atat pentru comunicatii cat si pentru asigurarea redundantei alimentarii statiilor de transport din amonte ñ statiile FAI si Suceava. Nu au fost efectuate anterior lucrari de retehnologizare, iar starea tehnica actuala a echipamentelor (realizate in tehnologia anilor `70) pe toate nivelele de tensiune pericliteaza functionarea in conditii de siguranta a sistemului in zona. Pentru Óndeplinirea scopului investitiei s-a tinut cont de urmatoarele cerinte: - starea tehnica a echipamentelor, importanta statiei Ón functionarea SEN, rezultatele calculelor Ón regim permanent si tranzitoriu, functionarea fara personal a statiei, pierderile Ón retele etc; - montarea de echipamente primare si secundare de nivel tehnologic avansat, indicatori de fiabilitate adecvati realizarii la un nivel Ónalt de siguranta Ón functionare; - utilizarea unui sistem de comanda - control ñ protectii performant, complet (400(220) ñ 110 - 0,4 kV), unitar, numeric, integrat, redundant, configurabil de la distanta; - asigurarea telecomenzii de la DET/DEN/CTSI a noilor instalatii; - asigurarea cerintelor de securitate privind Sistemul integrat de securitate; - realizarea sistemelor de contorizare (de decontare si local) si monitorizare a calitatii energiei electrice. Lucrarile de modernizare se vor realiza etapizat, prin utilizarea metodei Ñpas cu pasî, conform programului de executie a lucrarii prezentat in Sectiunea 1 ñ Proiect tehnic, Anexa A. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel: in a 10-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si in a 10-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 34
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 45 306 168.13 RON
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: TIAB S.A.
NumÈro national d'identification: RO 1555115 Adresse postale: str. Pictor Arthur Verona, nr.17, sector1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010312 Pays: Roumanie Courriel: office@tiabsa.ro TÈlÈphone: +40 213021230 Fax: +40 213021231 Adresse internet: www.tiab.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Prin Actul Aditional nr.3 din data de 10.12.2021 la Contractul C 190/2018 partile au convenit modificarea art.3.2 alin (1) ?i (2) din contract ?i anume: 1) Durata de executie a lucrarilor este de 39 de luni ?i 21 zile de la data intr?rii Ón vigoare a contractului. Executantul se oblig? s? finalizeze lucrarea ÑModernizare statia 400(220)/110/20 kV MUNTENIî p'n? la data de 21.01.2022; 2) Prelungirea valabilitatii Scrisorilor de Garantie de buna executie si pentru plata avansului in stricta conformitate cu noua durata de executie a lucrarilor; 3) Prelungirea valabilitatii politelor de asigurare, in stricta conformitate cu noua durata de executie a lucrarilor; 4) Modificarea îGraficul de executieî la Contract, in stricta conformitate cu noua durata de executie a lucrarilor; 5) Asumarea de catre Executant a obligatiei de a nu solicita ajustari de pret, costuri suplimentare sau alte revizuiri ale preturilor pentru perioada pentru care se prelungeste Contractul peste durata initiala a C 190/13.09.2018.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplÈmentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons Èconomiques ou techniques et des inconvÈnients ou de l'augmentation des co ts empÍchant un changement de titulaire:
Necesitatea unor lucrari, servicii sau produse aditionale din partea contractantului/concesionarului initial [articolul 43 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea motivelor economice sau tehnice si a inconvenientei sau a dublarii costurilor care implica schimbarea contractantului:.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 45 306 168.13 RON Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 45 306 168.13 RON Roumanie-Bucure?ti: Sous-station de transformationType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
31600000 - Matériel électrique 
45232221 - Sous-station de transformation 
45262600 - Travaux de construction spécialisés divers 
71323100 - Services de conception de réseaux d'énergie électrique