Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2022
Date de péremption : 28/09/2022
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:SystËmes Èlectroniques militaires

2022/S 150-430919  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/08/2022 S150 Roumanie-Bucure?ti: SystËmes Èlectroniques militaires 2022/S 150-430919 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Nom officiel: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA Adresse postale: Strada: Geniului, nr. 42C Ville: Bucuresti Code postal: 060117 Pays: Roumanie Point(s) de contact: MARIUS LUCIAN GOGOI E-mail: achizitii.igpf@mai.gov.ro TÈlÈphone: +40 213162598/19360/19362 Fax: +40 214087425 Adresse(s) internet: AccËs Èlectronique l'information: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100153268 Adresse auprËs de laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues:
auprËs du ou des points de contact susmentionnÈs Adresse laquelle les offres ou demandes de participation doivent Ítre envoyÈes:
auprËs du ou des points de contact susmentionnÈs achizitii.igpf@mai.gov.ro https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100153268
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
I.3) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics Autre
I.4) Attribution de marchÈ pour le compte díautres pouvoirs adjudicateurs/entitÈs adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
 
 
Section II: Objet du marchÈ
II.1) Description
II.1.1) IntitulÈ attribuÈ au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Sisteme fixe de supraveghere la frontiera terestr?
II.1.2) Type de marchÈ et lieu díexÈcution, de livraison ou de prestation Fournitures Achat Lieu principal díexÈcution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: OEn conformitate cu anexa nr. 2 la caietul de sarcini Code NUTS RO213 Ia?i RO213 Ia?i
II.1.3) Information sur líaccord-cadre
II.1.4) Information sur líaccord-cadre
II.1.5) Description succincte du marchÈ ou de líacquisition/des acquisitions:
 
1.Autoritatea contractant? inten?ioneaz? s? Óncheie un contract de achizi?ie public? de sisteme fixe de supraveghere necesare pentru Ónlocuirea SORIC (Sistemul Optic de Recunoastere Instalat pe Catarg), instalate pe frontiera terestr? a Rom'niei, conform specifica?iilor tehnice ?i cerin?elor opera?ionale anexate la caietul de sarcini. Termenul de livrare, instalare, testare ?i receptionare al primelor 10 sisteme fixe de supraveghere este de 12 luni de la semnarea contractului de c?tre ultima parte. OEn temeiul art. 221 alin. (1), litera a) din Legea nr.98/2016, actualizat?, Autoritatea Contractant? inten?ioneaz? s? utilizeze Ón cadrul procedurii de achizi?ie clauze de revizuire a contractului, dup? cum urmeaz? :
A. Clauza de revizuire privind op?iunea de suplimentare OEn situa?ia aloc?rii bugetului solicitat, Autoritatea Contractant? estimeaz? faptul c? va suplimenta contractul Ón perioada de 24 luni de la data semn?rii contractului cu o cantitate de 33 sisteme fixe de supraveghere la frontiera terestr?. OEn situa?ia utiliz?rii clauzelor de revizuire, termenul de livrare este de 12 luni de la data semn?rii actului adi?ional de c?tre ultima parte. B. Clauza de revizuire privind Ónlocuirea produselor ofertate cu produse de ultim? genera?ie Autoritatea contractant? precizeaz? faptul c? va utiliza clauza de revizuire pentru livrarea unor produse de ultim? genera?ie Ón situa?ia Ón care produc?torul produselor ofertate ini ial a declarat Ón erioada de valabilitate a contractului dre t end-of-sale/end-of-life/end- of-suport produsele ofertate ini?ial. La aplicarea clauzei de revizuire pre?urile unitare ofertate nu se vor modifica iar propunerile de Ónlocuire vor fi analizate de autoritatea contractant? pentru ca specifica?iile tehnice ale produselor nou propuse s? fie echivalente sau superioare cu specifica?iile tehnice ale produselor ofertate ini?ial.
 
2.Valoarea total? estimat? a achizi?iei a fost stabilit? cu includerea op?iunea de suplimentare. Av'nd Ón vedere modalitatea de aplicare a clauzei de revizuire, propunerea financiar? va fi formulat? pentru cantitatea cert? pe care o achizitioneaza autoritatea, urmand ca, pentru suplimentarea cantitatii, sa se incheie un act aditional la contractul initial, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 si ale lnstructiunii Presedintelui ANAP nr. 1 /2021. Pretul unitar ofertat va putea fi ajustat conform cap. II.3 Ajustarea pretului contractului din prezenta fisa de date.
 
3.Autoritatea contractant? va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?iilor suplimentare Ón termen de 3 zile lucr?toare de la primirea unei astfel de solicit?ri, Ón m?sura Ón care aceste solicit?ri au fost transmise Ón termenul men?ionat la SECTIUNEA I, respectiv 9 zile Ónainte de termenul limit? de depunere a ofertelor.
 
4.ATENTIE!!! Pentru respectarea principiului tratamentului egal, operatorii economici interesati vor respecta prevederile notificarii ANAP nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicit?rilor de clarific?ri ?i a informa?iilor suplimentare la documenta?iile de atribuire / r?spunsurile formulate Ón cazul desf??ur?rii procedurilor de atribuire a contractelor de achizi?ie public? prin intermediul mijloacelor electronice (on-line), in sensul ca documentele atasate la sectiunea "Intrebari" NU VOR CONTINE DATELE DE IDENTIFICAREA ALE ACESTORA, intrucat acestea vor deveni publice in momentul transmiterii raspunsului de catre autoritatea contractanta.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchÈs publics) 35700000 SystËmes Èlectroniques militaires 35700000 SystËmes Èlectroniques militaires
II.1.7) Information sur la sous-traitance
Le soumissionnaire doit indiquer dans son offre toute partie du marchÈ quíil envisage de sous-traiter des tiers et tout sous-traitant proposÈ ainsi que líobjet des contrats de sous-traitance pour lesquels ces derniers ont ÈtÈ proposÈs
Le soumissionnaire doit indiquer tout changement survenu en ce qui concerne les sous-traitants au cours de l'exÈcution du contrat
Le pouvoir adjudicateur ou líentitÈ adjudicatrice peuvent obliger le soumissionnaire retenu passer tous les contrats de sous-traitance ou certains d'entre eux conformÈment la procÈdure ÈnoncÈe au titre III de la directive 2009/81/CE
Le soumissionnaire retenu a l'obligation de sous-traiter la partie suivante du marchÈ conformÈment la procÈdure ÈnoncÈe au titre III de la directive 2009/81/CE: pourcentage minimal: 0(%) pourcentage maximal: 0(%) de la valeur du marchÈ.
Le soumissionnaire retenu a l'obligation de prÈciser quelle(s) partie(s) du marchÈ il compte sous-traiter au-del du pourcentage imposÈ et d'indiquer quels sous-traitants il a dÈj identifiÈs
II.1.8) Lots Division en lots: non
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2) QuantitÈ ou Ètendue du marchÈ
II.2.1) QuantitÈ ou Ètendue globale:
II.2.2) Information sur les options
II.2.3) Reconduction
II.3) DurÈe du marchÈ ou dÈlai d'exÈcution des travaux DurÈe en mois: 24 ( compter de la date díattribution du marchÈ)
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigÈs:
Cuantumul garantiei de participare (GP): 225.000,00 lei. GP se constituie de c?tre candida?ii selecta?i care depun oferte Ón etapa a doua a procedurii, in conformitate cu prev. art. 7 din O.U.G. nr. 114/2011.Mod de constituire: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din Rom'nia sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, Ón condi?iile legii (Formular 14 - Scrisoare de GP). Codul fiscal al Aut. contr. este 4193222. GP poate fi constituit? ?i Ón alt? moned? dec't Lei, Ón acest caz ofertan?ii vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de c?tre BCE. Pentru anul Ón curs: transformarea Ón lei, se va face la cursul BCE din ziua public?rii anun?ului de participare Ón SEAP. Perioada de valabilitate a GP va fi cel pu?in egal? cu perioada de valabilitate a ofertei (6 luni).Tip de garan?ie: IREVOCABIL?.Instrumentul de garantare trebuie sa prevad? c? plata GP se va executa NECONDI?IONAT, respectiv la prima cerere a autorit??ii contractante, pe baza declara?iei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate.Contul de trez. al AC este: RO14TREZ7005005XXX000203 deschis la Trez. Mun. Bucuresti. AC poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. OEn cazul Ón care ofertantul Ó?i extinde perioada de valabilOfertele care nu sunt insotite de dovada constituirii GP, conform cerintelor, vor fi respinse ca inacceptabile.Nota: In cazul GP emise Ón alt? limb?, se va prezenta obligatoriu, traducerea autorizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie (GBE) este de 10% din valoarea contractului de achizitie publica, Ón LEI, exclusiv TVA. Mod de constituire a GBE: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din Rom'nia sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, Ón condi?iile legii (Formular 15) si care va deveni anexa la contract. Tip de garantie: irevocabila. Contul de trez. al AC este: RO14TREZ7005005XXX000203 deschis la Trez. Mun. Bucuresti.
III.1.2) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
III.1.3) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Autres conditions particuliËres auxquelles est soumise l'exÈcution du marchÈ, notamment eu Ègard la s retÈ de la fourniture des prestations et la sÈcuritÈ de l'information:
Procedura de atribuire va fi ini?iat? sub inciden?a prezentei clauze suspensive, Ón sensul c? Óncheierea contractului de achizi?ie public? este condi?ionat? de suplimentarea bugetului IGPF sau aprobarea Autorit??ii Responsabile a actelor adi?ionale la contractele de finan?are ce vor fi identificate Ón cadrul Fondului de Securitate Intern? - componenta Frontiere ?i Vize cu sume disponibile/contractului de finan?are Ón cadrul Instrumentului pentru Managementul Frontierelor ?i Vize - cadrul financiar 2021-2027. OEn cazul Ón care, indiferent de motive, nu vor fi aprobate modific?rile propuse, Autoritatea Contractant? Ó?i rezerv? dreptul de a aplica prevederile art. 181 alin (1) lit. c) din OUG nr. 114 din 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizi?ii publice Ón domeniile ap?r?rii ?i securit??ii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri Ón?eleg ca Autoritatea Contractant? nu poate fi considerat? r?spunz?toare pentru vreun prejudiciu cauzat Ón cazul Ón care nu va achizi?iona echipamentele vizate, indiferent dac? Autoritatea Contractant? a fost notificat? asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accept? utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asum'ndu-?i Óntreaga r?spundere Ón raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi Ón situa?ia descris?.
III.1.5) Habilitation de sÈcuritÈ:
III.2)
 
 
Conditions de participation
III.2.1) Situation propre CritËres relatifs la situation personnelle d'opÈrateurs Èconomiques (susceptibles d'entraÓner leur exclusion), y compris exigences relatives leur inscription un registre professionnel ou du commerce Renseignements et formalitÈs nÈcessaires pour Èvaluer si ces exigences sont remplies: Cerinta de calificare:
 
1.Declara?ie pe proprie r?spundere privind neÓncadrarea Ón situa?iile prev?zute la art. 155 din O.U.G nr. 114/2011, care va fi prezentat? si de ter?ul sus?in?tor, dac? este cazul, iar Ón cazul unei asocieri, de c?tre to?i membrii asocierii. Pentru demonstrarea informa?iilor din cadrul declara?iei, candida?ii vor depune ?i cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, asa cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv.
 
2.Declara?ie pe proprie r?spundere privind neÓncadrarea Ón situa?iile prev?zute la art. 156 din O.U.G nr. 114/2011. OEn cazul Ón care oferta se va depune Ón asociere, declara?ia va fi prezentat de c?tre to?i membrii asocierii.
 
3.Certificate constatatoare privind Óndeplinirea obliga?iilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor c?tre stat, inclusiv cele locale, precum si a contribu?iei pentru asigur?rile sociale de stat, astfel:
a) pentru persoane juridice rom'ne:
 - Certificat de atestare fiscala, eliberat de ANAF, din care sa rezulte ca operatorul economic participant ca ?i ofertant la procedura de atribuire nu are datorii la bugetul general consolidat scadente la nivelul lunii anterioare celei Ón care este prev?zut termenul limita de depunere a ofertelor. OEn cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de c?tre to?i membrii asocierii;  - Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, eliberat de Autorit??ile Publice Locale, din care sa rezulte ca operatorul economic participant ca si ofertant la procedura nu are datorii la bugetele locale scadente la nivelul lunii anterioare celei Ón care este prev?zut termenul limita de depunere a ofertelor. OEn cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de c?tre to?i membrii asocierii. b) pentru persoane juridice str?ine:
 - Documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au Óndeplinit obliga?iile de plata a impozitelor, taxelor si contribu?iilor c?tre bugetul de stat si bugetul local (certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), eliberate de autorit??i competente, Ón conformitate cu legisla?ia na?ionala a tarii de origine sau a tarii Ón care sunt stabilite, din care sa rezulte ca operatorul economic participant ca ?i ofertant la procedura de atribuire nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei Ón care este prev?zut termenul limita de depunere a candidaturilor. Documentele se vor prezenta Ónso?ite de traducerea autorizata a acestora Ón limba rom'na. OEn cazul Ón care Ón tara de origine sau Ón tara Ón care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prev?zute la pct. 3 lit. b, autoritatea contractanta accepta o declara?ie pe propria r?spundere sau, daca Ón tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentificat? data Ón fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competente Ón acest sens.
 
4.Declara?ie pe proprie r?spundere privind neÓncadrarea Ón situa?iile prev?zute la art. 150 din O.U.G nr. 114/2011, care va fi prezentata si de subcontractan?i, daca este cazul, iar Ón cazul unei asocieri de c?tre to?i membrii asocierii; Personalul de conducere cu func?ie de decizie din cadrul autorit??ii contractante Ón ceea ce prive?te prezenta procedura:
 - (OE) Inspector General: Victor ñ ?tefan IVA?CU;  - Adjunct al Inspectorului General: Liviu BUTE;  - Director al Direc?iei de Supraveghere ?i Controlul Trecerii Frontierei: Alexandru ñ Marius VIZITIU;  - Director al Direc?iei Financiare: Gabriela GHEORGHE;  - Director al Direc?iei Logistice: Ana Maria JIANU;  - Director al Direc?iei Fonduri Externe Nerambursabile: Angelica DOROBAN?U;  - ?ef al Serviciului Juridic: Sergiu Ionu? STANCA;  - ?ef al Se... detalii pe www.e-licitatie.ro CritËres relatifs la situation personnelle de sous-traitants (susceptibles d'entraÓner leur rejet), y compris exigences relatives leur inscription un registre professionnel ou du commerce Renseignements et formalitÈs nÈcessaires pour Èvaluer si ces exigences sont remplies:
www.e-licitatie.ro
III.2.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres relatifs la situation Èconomique et financiËre d'opÈrateurs Èconomiques (susceptibles d'entraÓner leur exclusion) Renseignements et formalitÈs nÈcessaires pour Èvaluer si ces exigences sont remplies: Media cifrei de afaceri global? pe ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) s? fie de minimum 40.000.000 lei. Valorile vor fi exprimate Ón lei. Pentru conversia lei/alt? valut? se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2019, 2020, 2021). Dac? un grup de operatori economici depun o candidatur? comun?, atunci situa?ia economic? ?i financiar? se demonstreaz? prin luarea Ón considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului cu aplicarea prevederilor art. 31 alin. (3) din HG 395/2016. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal(aux) exigÈ(s): Se vor prezenta situa?iile financiare sau extrase din situa?iile financiare (bilan?uri aferente exerci?iilor financiare pentru ultimii 3 ani financiari Óncheia?i (2019, 2020, 2021) vizate de autoritatea unde au fost depuse sau va fi prezentat? recipisa care atest? depunerea prin mijloace electronice (copie conform cu originalul cu semn?tura ?i ?tampil?). Dac? din motive obiective, justificate corespunz?tor, candida?ii nu au posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, ace?tia pot s?-?i demonstreze situa?ia economic? ?i financiar? ?i prin prezentarea altor documente care s? reflecte situa?ia economic? ?i financiar?. Autoritatea contractant? are dreptul de a solicita candida?ilor prezentarea altor documente Ón cazul Ón care cele nominalizate nu sunt relevante. Pentru conversia lei/alt? valut? se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2019, 2020, 2021). Se vor prezenta situa?iile financiare sau extrase din situa?iile financiare (bilan?uri aferente exerci?iilor financiare pentru ultimii 3 ani financiari Óncheia?i (2019, 2020, 2021) vizate de autoritatea unde au fost depuse sau va fi prezentat? recipisa care atest? depunerea prin mijloace electronice (copie conform cu originalul cu semn?tura ?i ?tampil?). CritËres relatifs la situation Èconomique et financiËre de sous-traitants (susceptibles d'entraÓner leur rejet) Renseignements et formalitÈs nÈcessaires pour Èvaluer si ces exigences sont remplies:
Niveau(x) spÈcifique(s) minimal(aux) exigÈ(s):
III.2.3) CapacitÈ technique et/ou professionnelle CritËres relatifs la capacitÈ technique et/ou professionnelle d'opÈrateurs Èconomiques (susceptibles d'entraÓner leur exclusion) Renseignements et formalitÈs nÈcessaires pour Èvaluer si ces exigences sont remplies:
Cerinta minima obligatorie:
Av'nd Ón vedere prevederile OUG nr. 114 din 29.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizi?ii publice Ón domeniile ap?r?rii ?i securit??ii, ofertantul va demonstra c?, Ón ultimii 5 ani, a furnizat produse similare, Ón valoare cumulat? de minim 10.000.000 lei f?r? TVA, la nivelul a maximum 3 contracte. OEn cazul unei asocieri, cerin?ele minime se vor considera Óndeplinite Ón mod cumulativ. Prin furnizarea de produse similare se Ón?elege livrarea/ dezvoltarea/ modernizarea unor sisteme fixe de supraveghere care Óndeplinesc func?ionalit??i similare ?i au performan?e similare sau superioare fa?? de cele care fac obiectul prezentei proceduri Se va lua Ón considerare ?i partea de servicii aferente contractelor de furnizate invocate (instalare, configurare, punere Ón func?iune). OEn temeiul art. 163 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 114 din 2011, consolidat?, candidatul va prezenta obligatoriu pentru contractele propuse ca experien?? similar? certific?ri/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractant? sau de c?tre clientul beneficiar care sa ateste furnizarea produselor; Din documentele prezentate, vor rezulta numele beneficiarilor, valorile contractelor, perioada ?i locul de furnizare a produselor. Furnizorul va de?ine aviz de securitate industrial? ?i va implementa toate m?surile de protec?ie a informa?iilor clasificate. Cererile de ob?inere a avizului de securitate industrial? se vor depune de c?tre candida?i la momentul depunerii candidaturii. Odat? cu invita?ia de a depune oferte, comisia de evaluare va transmite candida?ilor selecta?i ?i solicitarea de depunere a cererii de ob?inere a avizului de securitate industrial?. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal(aux) exigÈ(s) OEn temeiul art. 163 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 114 din 2011, consolidat?, Ón scopul demonstr?rii unei experien?e dob'ndite Ón furnizarea de produse similare, operatorii economici vor prezenta o list? (formularul 9) a principalelor livr?ri de produse similare efectuate Ón ultimii 5 ani, con?in'nd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dac? ace?tia din urm? sunt autorit??i contractante sau clien?i priva?i. Livr?rile de produse se confirm? prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de c?tre clientul beneficiar. OEn cazul Ón care beneficiarul este un client privat ?i, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea ob?inerii unei certific?ri/confirm?ri din partea acestuia, demonstrarea livr?rilor de produse se realizeaz? printr-o declara?ie a operatorului economic; Se va prezenta c'te un formular 9 pentru fiecare contract propus ca experien?? similar?. CritËres relatifs la capacitÈ technique et/ou professionnelle de sous-traitants (susceptibles d'entraÓner leur rejet) Renseignements et formalitÈs nÈcessaires pour Èvaluer si ces exigences sont remplies:
Niveau(x) spÈcifique(s) minimal(aux) exigÈ(s)
III.2.4) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
Le marchÈ est rÈservÈ des ateliers protÈgÈs
Le marchÈ sera exÈcutÈ uniquement dans le cadre de programmes díemplois protÈgÈs
III.3) Conditions propres aux marchÈs de services
III.3.1) Information relative la profession La prestation est rÈservÈe une profession particuliËre : non
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exÈcution du service
Les personnes morales sont tenues díindiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de la prestation: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Type de procÈdure
IV.1.1) Type de procÈdure Restreinte
IV.1.2) Limites concernant le nombre díopÈrateurs invitÈs soumissionner ou participer Nombre minimal envisagÈ 3 et nombre maximal 5 CritËres objectifs de limitation du nombre de candidats: Autoritatea contractant? va selecta maximum 5 candida?i care vor fi invita?i s? depun? ofertele pe baza aplic?rii criteriu de selec?ie privind ÑCapacitatea economic? ?i financiar?î, dup? cum urmeaz?:Aplicarea criteriului de selec?ie. Algoritm de calcul pentru stabilirea punctajului maxim total al criteriului de selec?ie - Punctajul se acorda astfel:P(cifr?Afaceri)(n) ñ reprezint? punctajul acordat candidatului n ?i se calculeaz? astfel:a) Candidatul cu cea mai mare valoare medie a cifrei de afaceri prime?te 100 de puncte;b) Candida?ii cu alte valori medii de afaceri dec't cea prev?zut? la litera a) prime?te punctajul calculat astfel: P(cifr?Afaceri)(n) = (Pn/Pmax) 100.unde: P(cifr?Afaceri)(n) ñ punctajul acordat candidatului n; Pn ñ valoarea medie a cifrei de afaceri a candidatului n; Pmax ñ valoarea celei mai mari cifre de afaceri dintre toate cele prezentate de candida?i.OEn situa?ia Ón care, dou? sau mai multe candidaturi ob?in acela?i punctaj Ón cadrul selec?iei ?i sunt clasate pe acela?i loc (1 5), autoritatea contractant? va invita Ón etapa a doua to?i candida?ii clasa?i pe locurile aferente num?rului maxim stabilit.
IV.1.3) RÈduction du nombre díopÈrateurs durant la nÈgociation ou le dialogue Recours une procÈdure se dÈroulant en phases successives afin de rÈduire progressivement le nombre des solutions discuter ou des offres nÈgocier oui
IV.2) CritËres díattribution
IV.2.1) CritËres díattribution Prix le plus bas
IV.2.2) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) NumÈro de rÈfÈrence attribuÈ au dossier par le pouvoir adjudicateur:
4193222_2022_PAAPD1359406
IV.3.2) Publication(s) antÈrieure(s) concernant le mÍme marchÈ non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complÈmentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation 28.9.2022 - 15:00
IV.3.5) Date díenvoi des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs 28.11.2022
IV.3.6) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans líoffre ou la demande de participation roumain.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le marchÈ s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de líUnion europÈenne: oui RÈfÈrence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s): Instrumentul pentru Managementul Frontierelor ?i Vize - cadrul financiar 2021-2027.
VI.3) Informations complÈmentaires:
Autoritatea contractanta nu impune limitarea numarului de operatori economici invitati sa participe. Toti candidatii participanti la procedura de atribuire care Óndeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati si invitati sa depuna oferta. OEn cazul Ón care numarul operatorilor economici care au Óndeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic dec't numarul minim preconizat indicat Ón anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul:
a) fie de a anula procedura de atribuire pentru Óncheierea acordului-cadru; b) fie de a continua procedura de atribuire pentru Óncheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care Óndeplineste/Óndeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care a/au prezentat oferta admisibila. Solicitarile de clarificari, cu privire la documentatia de atribuire aferenta Etapei I, vor fi transmise prin e-mail la adresa achizitii.igpf@mai.gov.ro. Programul de lucru al autoritatii contractante este de luni p'na vineri Óntre orele 08.00-16.00. Orice document, ce contine solicitari de clarificari, transmis autoritatii contractante Ón afara orelor de program va putea fi Ónregistrat, iar autoritatea contractanta va lua cunostinta de el, doar Ón prima zi (la prima ora) cu program de lucru. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate de catre autoritatea contractanta Ón SEAP, sectiunea "Documentatie si clarificari" din cadrul invitatiei de participare (adresa www.e-licitatie.ro). In cazul Ón care ofertantul are intentia de a subcontracta parte/parti din contract, va completa si prezenta Formularul 10 ñ Sectiunea Formulare - Declaratie privind lista subcontractantilor si partea/partile din contract care sunt Óndeplinite de acestia. In cazul unei asocieri, se va completa Formularul 11.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza experienta similara prin sustinerea unui tert, se va completa Formularul 12, Ómreun? cu anexa la acesta (Formularul 13). Evaluarea candidaturilor/ofertelor se realizeaza conform Metodologiei de evaluare a candidaturilor / ofertelor depuse Ón cadrul procedurilor de achizitie organizate Ón baza OUG nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice Ón domeniile apararii si securitatii atasata la sectiunea "Documente atasate ce compun Documentatia de Atribuire". Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. Note aferente punctului III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
i) OEn m?sura Ón care procedura de emitere a certificatelor men?ionate la pct. 3 nu permite confirmarea situa?iei datoriilor la data solicitata, pentru intervalul de timp neacoperit p'n? la finalul lunii anterioare depunerii ofertelor, operatorii economici pot depune o declara?ie pe proprie r?spundere, dar au obliga?ia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaz?/confirma Óndeplinirea cerin?elor, atunci c'nd primesc din partea autorit??ii contractante o solicitare Ón acest sens, Ón termenul prev?zut Ón respectiva solicitare ?i oricum Ónaintea semn?rii raportului procedurii.
ii)Documentele solicitate Ón cadrul acestei sec?iuni se pot depune Ón oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu men?iunea "conform cu originalul" semnata de c?tre reprezentantul legal, cu excep?ia celor Óntocmite/emise de c?tre ofertant cu scopul particip?rii la procedura care se vor prezenta doar Ón original.
iii)Documentele depuse de candida?ii str?ini se vor prezenta Ónso?ite de traducerea autorizata a acestora Ón limba rom'na efectuata de c?tre un traduc?tor autorizat, Ón co... detalii pe www.e-licitatie.ro achizitii.igpf@mai.gov.ro www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Serviciul Juridic din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera Adresse postale: Bdul Geniului, nr. 42C Ville: Bucuresti Code postal: 060455 Pays: Roumanie
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction des recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 060117 Pays: Roumanie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:

   1. 8.2022 Roumanie-Bucure?ti
:
SystËmes Èlectroniques militairesType díacheteur: Non spÈcifiÈType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure restreinteType de marchÈ: Fournitures 28/09/2022 05/08/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
35700000 - Systèmes électroniques militaires