Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2022/S 225-648734  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Roumanie-Bucure?ti: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 2022/S 225-648734 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA Numéro national d'identification: 14273221 Adresse postale: Strada: Piata Natiunilor Unite, nr. 9 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Point(s) de contact: IOANA-ROXANA TRAPIEL Courriel: daniel.popescu@cni.ro Téléphone: +40 0213167383/+40 0213167384 Fax: +40 0213167381 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cni.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii "Reamenajare si dotare - Corpul B3 al Palatului Parlamentului, str. Izvor nr. 2 - 4, sector 5, municipiul Bucuresti" Numéro de référence: 14273221_2021_PAAPD1165257
II.1.2) Code CPV principal 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bucuresti, str. izvor nr. 2-4 , sector 5
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii "Reamenajare si dotare - Corpul B3 al Palatului Parlamentului, str. Izvor nr. 2 - 4, sector 5, municipiul Bucuresti"
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 84
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 157-415174
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 562 Intitulé:
Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii "Reamenajare si dotare - Corpul B3 al Palatului Parlamentului, str. Izvor nr. 2 - 4, sector 5, municipiul Bucuresti"
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
03/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: CONSTRUCTII ERBASU Numéro national d'identification: RO 430008 Adresse postale: Strada Caramfil G. Nicolae, Nr. 72, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014146 Pays: Roumanie Courriel: ofertare@erbasu.ro Téléphone: +40 212323545 Fax: +40 212323505 Adresse internet: www.erbasu.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: TERRA GAZ CONSTRUCT Numéro national d'identification: RO 10376216 Adresse postale: Strada Ion Mihalache, Nr. 3 Ville: Otopeni Code NUTS: RO322 Ilfov Pays: Roumanie Courriel: tehnic@terragaz.ro Téléphone: +40 317171711
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE Numéro national d'identification: RO 18384001 Adresse postale: Strada Ghe. Dem TEODORESCU, Nr. 11D, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030915 Pays: Roumanie Courriel: alexandra@p-c.ro Téléphone: +40 213200082 Fax: +40 213200305 Adresse internet: www.p-c.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 59 444 715.40 RON
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   1. Modul de departajare a ofertelor clasate pe locul 1 avand punctaje egale
:
Conform art. 139 alin. (3) din normele metodologice aprobate prin H.G nr. 395/2016 - În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, pentru departajare, avand in vedere ca ponderea factorului de evaluare pretul ofertei este cea mai mare, respectiv 60%, autoritatea contractant? va solicita noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. In cazul in care egalitatea se mentinea, departajarea se va face in functie de punctajul obtinut la factorul de evaluare experienta profesionala si apoi la factorul de evaluare organizare si metodologie.
   2.  Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, Autoritatea contractant? asupra intentiei de a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata Autoritatii Contractante (AC), în scris. AC precizeaz? ca orice solicitare suplimentar? pentru necesitatea execut?rii unor lucr?ri ca urmare a necunoa?terii amplasamentului nu va fi luat? în considerare.
   3.  Autoritatea contractant? informeaza oferantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea ?i datele de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/ter?ului sus?in?tor, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limit? de depunere a solicit?rilor de participare/ofertelor, cu excep?ia persoanelor fizice, în cazul c?rora se public? doar numele.
   4.  Durata contractului mentionata la Sectiunea II
   2. 7 este compusa din: proiectarea (3 luni), executia (21 luni) si perioada de garantie de buna executie a lucrarilor (60 luni). Nota: Pentru incarcarea documentelor in SEAP, recomandam operatorilor economici ca acestea sa fie arhivate in arhive de maxim 48 MB semnate cu semnatura electronica extinsa , pentru a inlesni procesul de evaluare a ofertelor. Nu se vor depune alte documente decat cele solicitate prin documentatia de atribuire.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII, C.N.I. - S.A. - Directia Juridica - Serviciul Contencios Adresse postale: Piata Natiunilor Unite nr. 9, bloc 107, tr. 2, sector 5 Ville: Bucuresti Code postal: 050122 Pays: Roumanie Courriel: office@cni.com.ro Téléphone: +40 213167383/84 Fax: +40 213167381 Adresse internet: www.cni.com.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti
VII.1.4) Description des prestations:
Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii "Reamenajare si dotare - Corpul B3 al Palatului Parlamentului, str. Izvor nr. 2 - 4, sector 5, municipiul Bucuresti"
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 84
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 62 974 589.19 RON
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: CONSTRUCTII ERBASU Numéro national d'identification: RO 430008 Adresse postale: Strada Caramfil G. Nicolae, Nr. 72, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014146 Pays: Roumanie Courriel: ofertare@erbasu.ro Téléphone: +40 212323545 Fax: +40 212323505 Adresse internet: www.erbasu.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: TERRA GAZ CONSTRUCT Numéro national d'identification: RO 10376216 Adresse postale: Strada Ion Mihalache, Nr. 3 Ville: Otopeni Code NUTS: RO322 Ilfov Pays: Roumanie Courriel: tehnic@terragaz.ro Téléphone: +40 317171711
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE Numéro national d'identification: RO 18384001 Adresse postale: Strada Ghe. Dem TEODORESCU, Nr. 11D, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030915 Pays: Roumanie Courriel: alexandra@p-c.ro Téléphone: +40 213200082 Fax: +40 213200305 Adresse internet: www.p-c.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Actul aditional nr. 3/14.03.2022, incheiat in baza art. 221, alin. (1), lit. f) din Legea 98/2016, pretul se majoreaza cu suma de
   3. 529.873,79 lei (exclusiv TVA), reprezentand cheltuieli suplimentare.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:
Necesitatea unor lucrari, servicii sau produse aditionale din partea contractantului/concesionarului initial [articolul 43 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea motivelor economice sau tehnice si a inconvenientei sau a dublarii costurilor care implica schimbarea contractantului:. Este necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor produse servicii sau lucrari suplimentare.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 59 444 715.40 RON Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 62 974 589.19 RON Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii "Reamenajare si dotare - Corpul B3 al Palatului Parlamentului, str. Izvor nr. 2 - 4, sector 5, municipiul Bucuresti" 22/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection