Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Travaux de construction de routes

2023/S 196-614129  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Roumanie-Bucure?ti: Travaux de construction de routes 2023/S 196-614129 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Numéro national d'identification: 16054368 Adresse postale: B-dul Golescu Dinicu, nr. 38 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Valentin Florin Trifan, Director Directia Achizitii Publice Courriel: achizitiipublicebuget@andnet.ro Téléphone: +40 212643299 Fax: +40 212643298 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cnadnr.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
PROIECTARE ?I EXECU?IE "L?rgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucure?ti Sud intre Al (km 55+520) si DN 5 (km 40+000) - LOT 1 L?rgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucure?ti Sud intre Al (km 55+520) si km 54+700 inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765- LOT 2 Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucure?ti Sud ... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro Numéro de référence: 16054368/2020/1983/1894/S10
II.1.2) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PROIECTARE ?I EXECU?IE "L?rgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucure?ti Sud intre A1 (km 55+520) si DN 5 (km 40+000) LOT 1 L?rgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucure?ti Sud intre Al (km 55+520) si km 54+700 inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233120 Travaux de construction de routes 71322500 Services de conception technique pour installations de transport
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Jud. Ilfov si Bucuresti
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru largirea la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre Al (km 55+520) si km 54+700, inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765 din cadrul obiectivului « Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre Al (km 55+520) si DN 5 (km 40+000) ». In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale H.G. nr. 1/ 2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:
   1.  Modificari ale partilor contractante;
   2.  Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;
   3.  Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;
   4.  Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;
   5.  Modificari care rezulta din adaptarea Proiectului Tehnic de Executie la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;
   6.  Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii Proiectului Tehnic de Executie;
   7.  Modificari care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/ sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren;
   8.  Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;
   9.  Modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract; 10. Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; 11. Modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare ; 12. Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 din Conditiile Generale fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract. 13. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc.). Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Prelungirea Duratei de Executie se va realiza in conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Generale. Mai multe informatii se regasesc in Contract.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 79
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Infrastructura integrata pentru zona orbitala a Municipiului Bucuresti
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 137-390957
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 92/105552
Lot nº: 1 Intitulé:
PROIECTARE ?I EXECU?IE "L?rgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucure?ti Sud intre A1 (km 55+520) si DN 5 (km 40+000) LOT 1 L?rgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucure?ti Sud intre Al (km 55+520) si km 54+700 inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
28/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: AUTOTEHNOROM Numéro national d'identification: RO 17103310 Adresse postale: Strada RULMENTULUI, Nr. 62 Ville: scheia Code NUTS: RO215 Suceava Pays: Roumanie Courriel: autotehnorom@gmail.com Téléphone: +40 758058957 Fax: +40 330803703
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: VENTOR GRUP CONSULTING Numéro national d'identification: RO 24357117 Adresse postale: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 0 Ville: Giurgiu Code NUTS: RO314 Giurgiu Code postal: 080195 Pays: Roumanie Courriel: ventorgrup@gmail.com Téléphone: +40 765474670 Adresse internet: www.ventorgrup.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: IBB Haus -und Industriebau GmbH Numéro national d'identification: DE292106682 Adresse postale: Strada Otto-Scheugenpflug, Nr. 20 Ville: Offenbach am Main Code NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt Pays: Allemagne Courriel: info@ibb-hib.de Téléphone: +49 6983004731 Fax: +49 6983004731 Adresse internet: https://ibb-hib.de/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: IBB-HIB ROMANIA Numéro national d'identification: 38092770 Adresse postale: Strada Floreasca, Nr. 169 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014459 Pays: Roumanie Courriel: ionut.dan@ibb-hib.ro Téléphone: +40 312255296 Fax: +40 312255299 Adresse internet: www.ibb-hib.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 28 405 471.34 RON
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Termenele specificate in Contract cu privire la plati sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major), precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului.
   2.  Durata contractului pentru Lotul 1 este de 79 luni si cuprinde
:
9 luni perioada de proiectare, 10 luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie a lucrarilor; Durata contractului pentru Lotul 2 este de 96 luni si cuprinde: 12 luni perioada de proiectare, 24 luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie a lucrarilor. Durata contractelor de lucrari poate varia in functie de perioada de garantie a lucrarilor ofertata de operatorii economici desemnati castigatori.
   3.  In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul electronic disponibil in SEAP, in conformitate cu Notificarile ANAP din 08.04.2019 si 02.07.2019 publicate. Informatii suplimentare in sectiunea IV.4.3).
   4.  Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea in SEAP. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia TrustSigner, disponibila la adresa https://www.alfasign.ro/download. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul Autoritatii Contractante eachizitii.cnadnr.ro.
   5.  Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului Autoritatii Contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum ?i pentru recunoa?terea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sau art. 49 din Legea 101/2016, sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune in conditiile prevazute la art. 61 indice 1 din Legea 101/2016. https://www.alfasign.ro/download
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Lucrari Adresse postale: Bd Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 Ville: Bucuresti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Courriel: victor.stefan@andnet.ro Téléphone: +40 212643299 Fax: +40 212643298 Adresse internet: www.cnadnr.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti
VII.1.4) Description des prestations:
1-PROIECTARE ?I EXECU?IE "L?rgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucure?ti Sud intre A1 (km 55+520) si DN 5 (km 40+000) LOT 1 L?rgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucure?ti Sud intre Al (km 55+520) si km 54+700 inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765-Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru largirea la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre Al (km 55+520) si km 54+700, inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765 din cadrul obiectivului « Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre Al (km 55+520) si DN 5 (km 40+000) ». In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale H.G. nr. 1/ 2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:
   1.  Modificari ale partilor contractante;
   2.  Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;
   3.  Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;
   4.  Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;
   5.  Modificari care rezulta din adaptarea Proiectului Tehnic de Executie la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;
   6.  Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii Proiectului Tehnic de Executie;
   7.  Modificari care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/ sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren;
   8.  Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;
   9.  Modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract; 10. Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; 11. Modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare ; 12. Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 din Conditiile Generale fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract. 13. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc.). Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Prelungirea Duratei de Executie se va realiza in conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Generale. Mai multe informatii se regasesc in Contract.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 79
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 34 938 729.75 RON
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: AUTOTEHNOROM Numéro national d'identification: RO 17103310 Adresse postale: Strada RULMENTULUI, Nr. 62 Ville: scheia Code NUTS: RO215 Suceava Pays: Roumanie Courriel: autotehnorom@gmail.com Téléphone: +40 758058957 Fax: +40 330803703
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: VENTOR GRUP CONSULTING Numéro national d'identification: RO 24357117 Adresse postale: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 0 Ville: Giurgiu Code NUTS: RO314 Giurgiu Code postal: 080195 Pays: Roumanie Courriel: ventorgrup@gmail.com Téléphone: +40 765474670 Adresse internet: www.ventorgrup.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: IBB Haus -und Industriebau GmbH Numéro national d'identification: DE292106682 Adresse postale: Strada Otto-Scheugenpflug, Nr. 20 Ville: Offenbach am Main Code NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt Pays: Allemagne Courriel: info@ibb-hib.de Téléphone: +49 6983004731 Fax: +49 6983004731 Adresse internet: https://ibb-hib.de/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: IBB-HIB ROMANIA Numéro national d'identification: 38092770 Adresse postale: Strada Floreasca, Nr. 169 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014459 Pays: Roumanie Courriel: ionut.dan@ibb-hib.ro Téléphone: +40 312255296 Fax: +40 312255299 Adresse internet: www.ibb-hib.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
 1)Suplimentarea Pretului Contractului prin introducerea rezervei de implementare aferenta ajustarii preturilor, in cuantum de 23% din valoarea restului ramas de executat in cadrul contractului, reprezentand valoarea de
   6. 533.258,41 lei fara TVA. 2) Introducerea formulelor de ajustare a preturilor in contract, in baza prevederilor OUG 64/2022 cu modificarile si completarile ulterioare, aduse de OUG 109/13.07.2022, Legea 243/20.07.2022, OUG 122/09.09.2022, OUG 171/2022, OUG 44/2023 si OUG 66/2023, pentru restul ramas de executat in cadrul contractului.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 64/2022 cu completarile si modificarile aduse de OUG 109/13.07.2022, Legea 243/20.07.2022, OUG 122/09.09.2022, OUG 171/2022, OUG 44/2023 si OUG 66/2023, privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile in cadrul contractului. Circumstan?ele imprevizibile care au condus la necesitatea ini?ierii modific?rii în cauz? ?i argumentele care justific? încadrarea în prevederea legal?, conform prevederilor art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare sunt prezentate in cadrul OUG 64/2022 cu modificarile si completarile ulterioare.Cu privire la Circumstan?ele imprevizibile, potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (1) din O.U.G nr. 64/2022 si celor din expunerea de motive a actului normativ, Guvernul Romaniei a identificat trei cauze ce au condus la declansarea crizei pe piata constructiilor si blocarea implementarii proiectelor de infrastructura, respectiv:a) criza economica post-COVID; b) criza energiei;c) criza suplimentara ca urmare a conflictului militar din regiunea Marii Negre.. Majorarea pretului contractului este de:23% din pretul contractului initial.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 28 405 471.34 RON Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 34 938 729.75 RON PROIECTARE ?I EXECU?IE "L?rgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucure?ti Sud intre Al (km 55+520) si DN 5 (km 40+000) - LOT 1 L?rgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucure?ti Sud intre Al (km 55+520) si km 54+700 inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765- LOT 2 Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucure?ti Sud ... detalii pe www.e-licitatie.ro 11/10/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45233120 - Travaux de construction de routes 
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport