Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Travaux d'isolation thermique

2023/S 227-714447  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Roumanie-Bucure?ti: Travaux d'isolation thermique 2023/S 227-714447 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) NumÈro national d'identification: RO 4316422 Adresse postale: Strada: Co?buc George, poet, nr. 6-16 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040532 Pays: Roumanie Point(s) de contact: IORDANA HUDISTEANU Courriel: achizitiipublice@ps4.ro TÈlÈphone: +40 213360360 Fax: +40 213360360 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord-cadru de lucr?ri de reabilitare, consolidare, renovare si eficientizare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucure?ti NumÈro de rÈfÈrence: 4316422/2022/23
II.1.2) Code CPV principal 45321000 Travaux d'isolation thermique
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Obiectivul general al acordului cadru il reprezinta Ómbuna?t?irea condit?iilor de viat?a? pentru cetatenii sectorului, prin eficientizare termica si energetica, promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere al utiliza?rii resurselor, mai ecologice, mai competitive prin gestionarea inteligenta? a energiei, Ón condit?iile unei dezvolta?ri durabile. Importantta obiectivului deriva? din necesitatea reducerii costurilor cu incalzirea pentru populat?ie, cu consumul de energie, in special a familiilor/gospodaariilor cu venituri modeste, ceea ce va conduce la imbuna?tatirea cresterea calitatii vietii si a puterii de cumpa?rare a categoriilor sociale defavorizate, precum si a reducerii consumului de resurse epuizabile pe termen mediu si lung. Implementarea masurilor, vaconduce la imbunatatirea condittiilor de viata ale populatiei, prin: - Imbunatatirea conditiilor de confort interior; - Reducerea consumurilor energetice; - Reducerea costurilor de intretinere pentru Óncalzire si consumul de apa calda menajera; - Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie. Astfel, pornind de la dezideratul de implementare a politicilor sale publice, la nivelul subunitatii administrativ teritoriale a luat nastere necesitatea efectuarii de lucrari de constructii de dezvoltare urbana durabila constand in reabilitarea termica si energetica, a caror volumetrie nu este cunoscuta pe deplin la initierea prezentei proceduri de atribuire. Necesitatatea prezentei achizitii se produce ad-hoc in vederea realizarii scopurilor anterior mentionate . Obiectul prezentei achizitii il reprezinta semnarea unui Acord-Cadru, care sa stabileasca termenii, conditiile precum si cadrul legal, financiar, tehnic si administrativ pentru atribuirea Contractelor subsecvente, in vederea asigurarii de catre Ofertanti, in conditii de siguranta, operativitate si eficienta financiara, a executiei lucrarilor, descrise prin caietul de sarcini. Durata contractelor subsecvente incheiate in perioada de valabilitate a acordului cadru poate depasi durata acordului cadru si se intinde pana la finalizarea completa a activitatilor ce constituie obiectul acestora, luand in calcul orice forme de prelungire, perioada de remediere a defectiunilor etc. Descrierea operatiunilor este disponibila in Caietul de sarcini si anexele acestuia atasat Documentatiei de atribuire, in care se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 749.435.779,32 lei Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 4 432 873 067.78 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 4 468 746 393.82 RON prise en considÈration
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31681500 Rechargeurs 45200000 Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil 45232460 Travaux d'installations sanitaires 45261310 Travaux de garnissage 45262212 Travaux de coffrage 45262900 Travaux de balcon 45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45421100 Pose de portes et de fenÍtres et d'ÈlÈments accessoires 45443000 Travaux de faÁade
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
SECTORUL 4
II.2.4) Description des prestations:
Autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze lucr?ri de reabilitare, consolidare, renovare si eficientizare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucure?ti. Sectorul constructiilor este la nivel mondial un consumator major de energie ?i un generator major de gaze cu efect de ser?. In UE, aproximativ 40% din energie este consumat? Ón acest sector. Din acest motiv, Ómbun?t??irea eficien?ei termice si energetice este un obiectiv important la nivelul politicilor UE. O propor?ie Ónsemnat? de energie consumat? Ón cl?dirile reziden?iale este pentru Ónc?lzire. Acest lucru este observat Ón special Ón multe ??ri UE, inclusiv Ón Rom'nia, din cauza unui stoc de locuin?e construite f?r? protec?ie termic? Ón perioada comunist?, mai ales Ón form? de blocuri de locuin?e, in timp ce reduicerea consului de resurse epuizabile este parte a politicii de dezvoltare la nivelul UE. Realizarea obiectivelor de dezvoltare urbana constand in imbun?t??irea eficientei termice se va face prin reabilitarea blocurilor de locuinte, iar a celor de eficientizare energetica prin montarea de panouri fotovoltaice si statii de incarcare. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata Óntregului acord cadru si a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata Acordului Cadru se regasesc in cadrul anexelor caietului de sarcini Modificarea acordului-cadru/contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se va putea efectua in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si al prevederilor din cadrul Instructiunii ANAP nr. 1/2021. Avand in vedere ca documentatia de atribuire contine un set minim de informatii specifice referitoare la estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru, precum si estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, subliniem faptul ca aceste cantitati minime si maxime pe care autoritatea contractanta le stabileste initial in documentatia de atribuire si ulterior in acordul-cadru reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari raportat la cele estimate, in functie de necesitatile reale ale autoritatii contractante. Promitentul-Achizitor Ó?i rezerva dreptul/op?iunea de a suplimenta cantitatea estimat? la nivelul documenta?iei de atribuire cu p'n? la maxim 50% din cantitatea maxim? estimat? pentru acordul-cadru, pentru fiecare categorie de lucrare (echipament necesar) Ón parte. Pretul articolelor care vor fi achizitionate suplimentar in baza clauzei de revizuire va fi cel din propunerea financiara ce sta la baza acordului-cadru (ajustat dupa caz conform formula de ajustare), perioada de timp in care se va putea utiliza aceasta optiune de catre promitentul Achizitor: pe toata durata de valabilitate a acordului-cadru/contractului subsecvent. Modificarea de valoare sc?zut? prev?zut? de art. 221 alin. (1), lit. f) din Legea nr. 98/2016 se trateaza si calculeaza distinct de modificarea in baza art. 221 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016î Contractele subsecvente vor fi finan?ate si din alte surse financiare legal constituite. Pentru finan?area excu?iei lucr?rilor aferente contractelor subsecvente incheiate in derularea acordului cadru, autoritatea contractant? va accesa proiecte ?i/sau programe finan?ate din fonduri na?ionale si ale Uniunii Europene (PNRR, POR etc.) f?r? ca aceasta descriere sa fie una limitativa
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Demonstrarea unei metodologii corespunz?toare pentru ob?inerea asigur?rii c? lucr?rile sunt realizate la parametrii calitativi solicita?i (Planul de management al calit??ii lucr?rilor executate) / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Experienta detinuta de Managerul de contract / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
PNRR - C5 FONDUL LOCAL POR 2021-2027
II.2.14) Informations complÈmentaires PNRR - C5 FONDUL LOCAL POR 2021-2027 BUGETUL LOCAL ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 201-570632
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 609 IntitulÈ:
CS 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CONSTRUCTII ERBASU NumÈro national d'identification: RO 430008 Adresse postale: Strada Caramfil G. Nicolae, Nr. 72, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014146 Pays: Roumanie Courriel: ofertare@erbasu.ro TÈlÈphone: +40 212323545 Fax: +40 212323505 Adresse internet: www.erbasu.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TERRA GAZ CONSTRUCT NumÈro national d'identification: RO 10376216 Adresse postale: Strada Ion Mihalache, Nr. 3 Ville: Otopeni Code NUTS: RO322 Ilfov Pays: Roumanie Courriel: tehnic@terragaz.ro TÈlÈphone: +40 317171711
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 445 451.93 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 445 451.93 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 273 IntitulÈ:
ACORD CADRU
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII NumÈro national d'identification: RO 6546959 Adresse postale: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 061018 Pays: Roumanie Courriel: palexci@yahoo.com TÈlÈphone: +40 0213461102 Fax: +40 0213463843
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CONSTRUCTII ERBASU NumÈro national d'identification: RO 430008 Adresse postale: Strada Caramfil G. Nicolae, Nr. 72, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014146 Pays: Roumanie Courriel: ofertare@erbasu.ro TÈlÈphone: +40 212323545 Fax: +40 212323505 Adresse internet: www.erbasu.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Concelex Engineering S.R.L NumÈro national d'identification: 14052360 Adresse postale: Strada Aeroportului, Nr. 120-130 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013594 Pays: Roumanie Courriel: seap@concelex.ro TÈlÈphone: +40 213185489 Fax: +40 214904096 Adresse internet: www.concelex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CONCELEX NumÈro national d'identification: RO 6544184 Adresse postale: Strada Aeroportului, Nr. 120-130 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013594 Pays: Roumanie Courriel: seap@concelex.ro TÈlÈphone: +40 216672275 Fax: +40 214904096 Adresse internet: www.concelex.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Drum COncept NumÈro national d'identification: RO25872722 Adresse postale: Strada Chiciurei, Nr. 39-45, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031872 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@drumconcept.ro TÈlÈphone: +40 213462223 Fax: +40 213462223
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BOG'ART NumÈro national d'identification: RO 17487 Adresse postale: Strada Ion Brezoianu, Nr. 27, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010137 Pays: Roumanie Courriel: aurelian.niculescu@bogart.ro TÈlÈphone: +40 213071229 Fax: +40 213103283 Adresse internet: http://www.bogart.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OVI ARCHITECTURE & ENGINEERING NumÈro national d'identification: 26625208 Adresse postale: Strada Valeriu Braniste, Nr. 48, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030716 Pays: Roumanie Courriel: oviarchitecture@ovigroup.ro TÈlÈphone: +40 785280224 Fax: +40 358815787
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TERRA GAZ CONSTRUCT NumÈro national d'identification: RO 10376216 Adresse postale: Strada Ion Mihalache, Nr. 3 Ville: Otopeni Code NUTS: RO322 Ilfov Pays: Roumanie Courriel: tehnic@terragaz.ro TÈlÈphone: +40 317171711
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 471 319 164.21 RON Offre la plus basse: 4 432 873 067.78 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 4 468 746 393.82 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 728 IntitulÈ:
CS3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII NumÈro national d'identification: RO 6546959 Adresse postale: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 061018 Pays: Roumanie Courriel: palexci@yahoo.com TÈlÈphone: +40 0213461102 Fax: +40 0213463843
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Concelex Engineering S.R.L NumÈro national d'identification: 14052360 Adresse postale: Strada Aeroportului, Nr. 120-130 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013594 Pays: Roumanie Courriel: seap@concelex.ro TÈlÈphone: +40 213185489 Fax: +40 214904096 Adresse internet: www.concelex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CONCELEX NumÈro national d'identification: RO 6544184 Adresse postale: Strada Aeroportului, Nr. 120-130 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013594 Pays: Roumanie Courriel: seap@concelex.ro TÈlÈphone: +40 216672275 Fax: +40 214904096 Adresse internet: www.concelex.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Drum Concept NumÈro national d'identification: RO25872722 Adresse postale: Strada Chiciurei, Nr. 39-45, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031872 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@drumconcept.ro TÈlÈphone: +40 213462223 Fax: +40 213462223
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BOG'ART NumÈro national d'identification: RO 17487 Adresse postale: Strada Ion Brezoianu, Nr. 27, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010137 Pays: Roumanie Courriel: nicoleta.jigani@bogart.ro TÈlÈphone: +40 213071229 Fax: +40 213103283 Adresse internet: http://www.bogart.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OVI ARCHITECTURE & ENGINEERING NumÈro national d'identification: 26625208 Adresse postale: Strada Valeriu Braniste, Nr. 48, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030716 Pays: Roumanie Courriel: oviarchitecture@ovigroup.ro TÈlÈphone: +40 785280224 Fax: +40 358815787
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 24 901 544.64 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 22 863 903.62 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 723 IntitulÈ:
CS2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CONSTRUCTII ERBASU NumÈro national d'identification: RO 430008 Adresse postale: Strada Caramfil G. Nicolae, Nr. 72, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014146 Pays: Roumanie Courriel: daniela.badicu@erbasu.ro TÈlÈphone: +40 212323545 Fax: +40 212323505 Adresse internet: www.erbasu.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TERRA GAZ CONSTRUCT NumÈro national d'identification: RO 10376216 Adresse postale: Strada Ion Mihalache, Nr. 3 Ville: Otopeni Code NUTS: RO322 Ilfov Pays: Roumanie Courriel: ofertare@terragaz.ro TÈlÈphone: +40 317171711
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 212 291 128.92 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 186 633 068.75 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Pentru indeplinirea obligatiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de catre operatorii economici participanti la procedurile de atribuire, prevazuta la art. 60 alin. (1) si (4), art. 69 alin. (1) si (3), art. 123 alin. (2) si (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat si analizat de catre autoritatea contractanta in sectiunea dedicata acestuia. De asemenea, raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant. Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator). Este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori ai sistemului. Detalii cu privire la intocmirea DUAE veti regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea ÑInformatii DUAEî ñ Ghid de completare DUAE. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea îIntrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site ñul www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Autoritatea contractanta nu este obligata sa dea curs solicitarilor depuse dupa data limita de solicitare clarificari. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea ìIntrebariî. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ìIntrebariî), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In situatia in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe acelasi loc (in primele 20), autoritatea contractanta va semna acordul-cadru cu toti cei clasati pe primele 20 locuri ale clasamentului. Reluarea competitiei va avea la baza criteriul de atribuire aferent atribuirii acordului-cadru, urmand a se reoferta pretul. Acordul cadru se va incheia cu mai multi operatori. Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru: 20 Contractele subsecvente se atribuie prin reluarea competitiei : DA Reluarea competitiei va avea la baza criteriul de atribuire aferent atribuirii acordului-cadru, urmand a se reoferta doar pre?ul/preturile unitare ofertate, punctajul ob?inut pentru factorii de evaluare/componenta tehnica urmand a fi pastrat/mentinut. La nivelul reofertarii, pretul unitar ce a stat la baza declararii ofertei ca fiind castigatoare va putea fi pastrat sau imbunatatit, si nu va putea fi marit. Autoritatea contractanta are obligatia, ori de cate ori decide achizitionarea lucrarilor care fac obiectul acordului-cadru, sa transmita concomitent o invitatie de participare, prin intermediul SEAP si pe e-mail, la reofertare, catre toti operatorii economici semnatari ai acordului- cadru. Pretul care se va cripta in SEAP in cadrul procesului de reofertare va fi pretul total rezultat din inmultirea pretului unitar cu cantitatea ce face obiectul contractului subsecvent pentru care se face reofertarea. Avand in vedere ca la nivelul SEAP, in cadrul procesului de reofertare ofertantii vor putea introduce doar pretul total aferent cantitatii ce face obiectul contractului subsecvent ce se doreste a fi atribuit, pentru conformitate autoritatea contractanta va solicita (pe e-mail/depunere la sediu) ofertantului clasat pe primul loc in clasamantul dat de SEAP ca urmare a reluarii competitiei, oferta detaliata, formularul de oferta care va contine pretul unitar inmultit cu cantitatea ce face obiectul procesului de reofertare. OEn cazul Ón care oferta nu este admisibila, autoritatea contractanta se va adresa urmatorului clasat s.a.m.d.. Pentru contractele subsecvente, incheiate in derularea acordului cadru, a caror nivel valoric obtinut urmare a procesului de reofertare, este mai mic dec't valoarea prev?zut? la art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ulterioare se va folosi modelul de contract subsecvent specific, astfel cum este atasat anuntului de participare. Pentru contractele subsecvente, incheiate in derularea acordului cadru, a caror nivel valoric obtinut urmare a procesului de reofertare, este egal sau mai mare dec't valoarea prev?zut? la art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ulterioare se va folosi modelul de contract subsecvent specific, care contine clauze obligatorii conform HG nr. 1/2018, astfel cum este atasat anuntului de participare. îCerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023 Acord-cadru de lucr?ri de reabilitare, consolidare, renovare si eficientizare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucure?ti 24/11/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
31681500 - Rechargeurs 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45232460 - Travaux d'installations sanitaires 
45261310 - Travaux de garnissage 
45262212 - Travaux de coffrage 
45262900 - Travaux de balcon 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45421100 - Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 
45443000 - Travaux de façade