Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Travaux de marquage routier

2022/S 119-334388  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Roumanie-Bucure?ti: Travaux de marquage routier 2022/S 119-334388 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Numéro national d'identification: RO 4316422 Adresse postale: Strada: Co?buc George, poet, nr. 6-16; ADRESA DE CORESPONDENTA: BDUL METALURGIEI NR. 12-18 GRAND ARENA ET.1 BUCURESTI SECTOR 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040532 Pays: Roumanie Point(s) de contact: IORDANA HUDISTEANU Courriel: achizitiipublice@ps4.ro Téléphone: +40 213360360 Fax: +40 213360360 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DIRECTIA MOBILITATE URBANA SECTOR 4 Adresse postale: Strada: Metalurgiei, nr. 12-18, Sector: 4, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 041833 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041833 Pays: Roumanie Point(s) de contact: IOAN GAF DEAC Courriel: dmu@ps4.ro Téléphone: +40 371536075 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Lucrari de semnalizare rutiera orizontala si verticala pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti Numéro de référence: 4316422/2020/07
II.1.2) Code CPV principal 45233221 Travaux de marquage routier
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Asocierea formata din SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURE?TI in calitate de lider si DIREC?IA DE MOBILITATE URBAN? SECTOR 4 in calitate de membru al asocierii, intentioneaza sa continue politicile publice de asigurare a protectiei cetatenilor care participa la trafic, precum si cele de optimizare a conditiilor de trafic pe raza administrativ teritoriala a sectorului. In acest sens prezenta procedura de atribuire stabileste conditiile incheierii unui Acordul cadru, avand ca obiect: "Lucrari de semnalizare rutiera orizontala si verticala pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti" Se vor executa in cadrul acordului cadru urmatoarele categorii de lucrari constand in: Semnalizare rutier? orizontal?. Tipuri de marcaje: a) Marcaje longitudinale; b) Marcaje transversale ; c) Marcaje diverse; d) Marcaje prin s?ge?i ?i inscrip?ii, simboluri, mesaje text. Semnalizare rutier? verticala: a) Montare indicatoare rutiere; b) Montare indicatoare rutiere reflectorizante 'trecere pentru pietoni", alimentate de la panou fotovoltaic; c) Montare stalpi de sustinere pentru indicatoare; d) Montare limitatoare de viteza; e) Montare separatori de sens; f) Montare stalpi flexibili pentru delimitare si direc?ionare; g) Montare stalpi metalici (cu sectiune rotunda) pentru delimitare acces; h) Montare buton rutier reflectorizant incastrabil Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietului de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 6,922,325.00 lei Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tur? cu documenta?ia de atribuire. În m?sura în care solicit?rile de clarificare sunt primite cu cel pu?in 20 zile înainte de termenul limit? stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractant? va r?spunde în mod clar si complet tuturor acestor solicit?ri de clarificare în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 27 301 864.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
II.2.4) Description des prestations:
Prezenta doc de atribuire con?ine cerin?ele, criteriile, regulile ?i informa?iile necesare pentru a asigura poten?ialilor ofertan?i o informare complet?, corect? ?i explicit? cu privire la modul de aplicare a procedurii a AC având ca obiect ,,Lucrari de semnalizare rutiera orizontala si verticala pe raza Sect4, Aut.Contr doreste finalizarea proced prin perfectarea unui AC cu max 5 op ec. Aut.Contr va incheia AC cu acel/acei op ec care au depus of.adm si castig in cadrul prezentei proceduri. Lucr si materialele care se vor folosi la exec acestora vor respecta cerintele tehn ?i caract specifice mentionate la nivelul caietului de sarcini. Descrierea lucrarilor: 1 Marcaj rutier longitudinal cu vopsea clasica pe baza de solvent organic 2 Marcaj rutier divers si transversal cu vopsea clasica pe baza de solvent organic 3 Marcaj rutier longitudinal cu vopsea termoplastica 4 Marcaj rutier divers si transversal cu vopsea termoplastica 5 Marcaj rutier cu vopsea termoplastica aplicata prin sprayere 6 Marcaj rutier rezonator (benzi rezonatoare transversale) 7 Marcaj rutier preformant termoplastic 8 Marcaj rutier cu covoare antiderapante aplicate la cald 9 Marcaje tactile 10 Stergere a marcajelor rutiere 11 Mont indicatoare rutiere circulare 12 Mont indicatoare rutiere triunghiulare 13 Mont indicatoare rutiere patrate 14 Mont indicatoare rutiere octogonale 15 Mont indicatoare rutiere dreptunghiulare 16 Mont indicatoare rutiere reflectorizante 'trecere pentru pietoni", alimentate de la panou fotovoltaic- procurare si montaj 17 Mont stalpi de sustinere pentru indicatoare 18 Mont limitatoare de viteza 19 Mont separatori de sens 20 Mont stalpi flexibili pentru delimitare si direc?ionare 21 Mont stalpi metalici (cu sectiune rotunda) pentru delimitare 22 Mont butoni rutiei reflectorizanti incastrabili Modificarea contr de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valab, se face in cond prevaz la art221 din Lg98/2016 si a preved din INSTR ANAP
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica - garantie / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 020-043587
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 120 Intitulé:
CS 5 - DMU
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DUMAVA SEMNALIZARE Numéro national d'identification: RO21391386 Adresse postale: Strada Victoriei, Nr. 2, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030025 Pays: Roumanie Courriel: office@dumava.ro Téléphone: +40 722257630 Fax: +40 213114029 Adresse internet: www.dumava.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GIROD Semnalizare Rutiera Numéro national d'identification: RO 16997131 Adresse postale: Strada Calea Lugojului, Nr. 9A Ville: Ghiroda Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 307200 Pays: Roumanie Courriel: radu.diaconovici@girod.ro Téléphone: +40 356437400 Fax: +40 356437403 Adresse internet: www.girod-semnalizare.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GAMIDA EUROMARK Numéro national d'identification: RO 13980054 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060482 Pays: Roumanie Courriel: OFFICE@GAMIDA.RO Téléphone: +40 0788596933 Fax: +40 0217774733
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 109 993.30 RON Valeur totale du marché/du lot: 109 993.30 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 86 Intitulé:
CS 1 - DMU Sector 4
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DUMAVA SEMNALIZARE Numéro national d'identification: RO21391386 Adresse postale: Strada Victoriei, Nr. 2, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030025 Pays: Roumanie Courriel: office@dumava.ro Téléphone: +40 722257630 Fax: +40 213114029 Adresse internet: www.dumava.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 82 240.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 82 240.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 233 Intitulé:
ACORD CADRU LUCRARI DE SEMNALIZARE RUTIERA ORIZONTALA SI VERTICALA PE RAZA SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DUMAVA SEMNALIZARE Numéro national d'identification: RO21391386 Adresse postale: Strada Victoriei, Nr. 2, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030025 Pays: Roumanie Courriel: office@dumava.ro Téléphone: +40 722257630 Fax: +40 213114029 Adresse internet: www.dumava.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GIROD Semnalizare Rutiera Numéro national d'identification: RO 16997131 Adresse postale: Strada Calea Lugojului, Nr. 9A Ville: Ghiroda Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 307200 Pays: Roumanie Courriel: radu.diaconovici@girod.ro Téléphone: +40 356437400 Fax: +40 356437403 Adresse internet: www.girod-semnalizare.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GAMIDA EUROMARK Numéro national d'identification: RO 13980054 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060482 Pays: Roumanie Courriel: OFFICE@GAMIDA.RO Téléphone: +40 0788596933 Fax: +40 0217774733
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 27 301 864.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 27 301 864.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14858 Intitulé:
AA 1 LA CS5 - DMU
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DUMAVA SEMNALIZARE Numéro national d'identification: RO21391386 Adresse postale: Strada Victoriei, Nr. 2, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030025 Pays: Roumanie Courriel: office@dumava.ro Téléphone: +40 722257630 Fax: +40 213114029 Adresse internet: www.dumava.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GIROD Semnalizare Rutiera Numéro national d'identification: RO 16997131 Adresse postale: Strada Calea Lugojului, Nr. 9A Ville: Ghiroda Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 307200 Pays: Roumanie Courriel: radu.diaconovici@girod.ro Téléphone: +40 356437400 Fax: +40 356437403 Adresse internet: www.girod-semnalizare.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GAMIDA EUROMARK Numéro national d'identification: RO 13980054 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060482 Pays: Roumanie Courriel: OFFICE@GAMIDA.RO Téléphone: +40 0788596933 Fax: +40 0217774733
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 119 783.30 RON Valeur totale du marché/du lot: 119 783.30 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6741 Intitulé:
CS 2-DMU
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DUMAVA SEMNALIZARE Numéro national d'identification: RO21391386 Adresse postale: Strada Victoriei, Nr. 2, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030025 Pays: Roumanie Courriel: office@dumava.ro Téléphone: +40 722257630 Fax: +40 213114029 Adresse internet: www.dumava.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GIROD Semnalizare Rutiera Numéro national d'identification: RO 16997131 Adresse postale: Strada Calea Lugojului, Nr. 9A Ville: Ghiroda Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 307200 Pays: Roumanie Courriel: radu.diaconovici@girod.ro Téléphone: +40 356437400 Fax: +40 356437403 Adresse internet: www.girod-semnalizare.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GAMIDA EUROMARK Numéro national d'identification: RO 13980054 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060482 Pays: Roumanie Courriel: OFFICE@GAMIDA.RO Téléphone: +40 0788596933 Fax: +40 0217774733
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 558 577.68 RON Valeur totale du marché/du lot: 558 577.68 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 30 Intitulé:
CS 6 - DMU
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DUMAVA SEMNALIZARE Numéro national d'identification: RO21391386 Adresse postale: Strada Victoriei, Nr. 2, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030025 Pays: Roumanie Courriel: office@dumava.ro Téléphone: +40 722257630 Fax: +40 213114029 Adresse internet: www.dumava.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GIROD Semnalizare Rutiera Numéro national d'identification: RO 16997131 Adresse postale: Strada Calea Lugojului, Nr. 9A Ville: Ghiroda Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 307200 Pays: Roumanie Courriel: radu.diaconovici@girod.ro Téléphone: +40 356437400 Fax: +40 356437403 Adresse internet: www.girod-semnalizare.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GAMIDA EUROMARK Numéro national d'identification: RO 13980054 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060482 Pays: Roumanie Courriel: OFFICE@GAMIDA.RO Téléphone: +40 0788596933 Fax: +40 0217774733
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 999 629.60 RON Valeur totale du marché/du lot: 999 629.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8576 Intitulé:
CS 3 - DMU
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DUMAVA SEMNALIZARE Numéro national d'identification: RO21391386 Adresse postale: Strada Victoriei, Nr. 2, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030025 Pays: Roumanie Courriel: office@dumava.ro Téléphone: +40 722257630 Fax: +40 213114029 Adresse internet: www.dumava.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GIROD Semnalizare Rutiera Numéro national d'identification: RO 16997131 Adresse postale: Strada Calea Lugojului, Nr. 9A Ville: Ghiroda Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 307200 Pays: Roumanie Courriel: radu.diaconovici@girod.ro Téléphone: +40 356437400 Fax: +40 356437403 Adresse internet: www.girod-semnalizare.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GAMIDA EUROMARK Numéro national d'identification: RO 13980054 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060482 Pays: Roumanie Courriel: OFFICE@GAMIDA.RO Téléphone: +40 0788596933 Fax: +40 0217774733
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 172.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 11 172.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 113 Intitulé:
CS4-DMU
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DUMAVA SEMNALIZARE Numéro national d'identification: RO21391386 Adresse postale: Strada Victoriei, Nr. 2, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030025 Pays: Roumanie Courriel: office@dumava.ro Téléphone: +40 722257630 Fax: +40 213114029 Adresse internet: www.dumava.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GIROD Semnalizare Rutiera Numéro national d'identification: RO 16997131 Adresse postale: Strada Calea Lugojului, Nr. 9A Ville: Ghiroda Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 307200 Pays: Roumanie Courriel: radu.diaconovici@girod.ro Téléphone: +40 356437400 Fax: +40 356437403 Adresse internet: www.girod-semnalizare.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GAMIDA EUROMARK Numéro national d'identification: RO 13980054 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060482 Pays: Roumanie Courriel: OFFICE@GAMIDA.RO Téléphone: +40 0788596933 Fax: +40 0217774733
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 55 200.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 55 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 15501 Intitulé:
AA1 la CS 3 - DMU
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DUMAVA SEMNALIZARE Numéro national d'identification: RO21391386 Adresse postale: Strada Victoriei, Nr. 2, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030025 Pays: Roumanie Courriel: office@dumava.ro Téléphone: +40 722257630 Fax: +40 213114029 Adresse internet: www.dumava.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GIROD Semnalizare Rutiera Numéro national d'identification: RO 16997131 Adresse postale: Strada Calea Lugojului, Nr. 9A Ville: Ghiroda Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 307200 Pays: Roumanie Courriel: radu.diaconovici@girod.ro Téléphone: +40 356437400 Fax: +40 356437403 Adresse internet: www.girod-semnalizare.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GAMIDA EUROMARK Numéro national d'identification: RO 13980054 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060482 Pays: Roumanie Courriel: OFFICE@GAMIDA.RO Téléphone: +40 0788596933 Fax: +40 0217774733
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 002.72 RON Valeur totale du marché/du lot: 10 002.72 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022 Roumanie-Bucure?ti: Travaux de marquage routierType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 22/06/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
45233221 - Travaux de marquage routier