Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:...tude de faisabilitÈ

2023/S 196-614490  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Roumanie-Bucure?ti: ...tude de faisabilitÈ 2023/S 196-614490 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. NumÈro national d'identification: 16054368 Adresse postale: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Alin Ilie Courriel: alin.ilie@andnet.ro TÈlÈphone: +40 212643299 Fax: +40 212643417 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cnadnr.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele: Lot 7; Lot 8; Lot 9 si Lot 10. NumÈro de rÈfÈrence: 16054368/2022/2235/S/10
II.1.2) Code CPV principal 79314000 ...tude de faisabilitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectivul general al contractelor este Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele: Lot 7
   1. Pod pe DN 10 km 67+190 judetul Buzau
   2. Podet pe DN 1A km 172+910 judetul Brasov
   3. Podet pe DN 1A km 179+600 judetul Brasov
   4. Pod pe DN 11 km 75+403 judetul Covasna
   5. Podet pe DN 13 km 38+200 judetul Brasov
   6. Podet pe DN 14B km 39+532 judetul Sibiu Lot 8
   1. Podet pe DN 73A km 11+500 judetul Brasov
   2. Podet pe DN 73A km 31+700 judetul Brasov
   3. Podet pe DN 73A km 38+080 judetul Brasov
   4. Podet pe DN 73A km 40+060 judetul Brasov
   5. Podet pe DN 73A km 42+040 judetul Brasov
   6. Podet pe DN 73A km 44+450 judetul Brasov Lot 9
   1. Pod pe DN 15 km 250+625 judetul Neamt
   2. Pod pe DN 15C km 19+675 judetul Neamt
   3. Pod pe DN 15C km 37+975 judetul Neamt
   4. Pod pe DN 15C km 49+220 judetul Neamt
   5. Pod pe DN 15D km 65+702 judetul Neamt Lot 10
   1. Pod pe DN 12B km 5+003 judetul Bacau
   2. Pod pe DN 12B km 11+554 judetul Bacau
   3. Pod pe DN 2 km 201+229 calea 1 judetul Vrancea
   4. Pod pe DN 2 km 201+229 calea 2 judetul Vrancea in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si ale legislatiei in domeniu. OEn conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, termenul limit? p'n? la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizi?ie public? are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare Ón leg?tur? cu documenta?ia de atribuire este cu 18 zile Ónainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. OEn conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Autoritatea Contractant? stabile?te un singur termen limit? Ón care va r?spunde tuturor solicit?rilor de clarificare/ informa?iilor suplimentare, dup? cum urmeaz?: cu 11 zile Ónainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Termenul de r?spuns la clarific?ri a fost stabilit astfel Ónc't operatorii economici s? aib? o perioad? adecvat? pentru analizarea documenta?iei de atribuire ?i, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma r?spunsurilor oferite de Autoritatea Contractant?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele: Lot 10-
   1.  Pod pe DN 12B km 5+003 judetul Bacau;
   2.  Pod pe DN 12B km 11+554 judetul Bacau;
   3.  Pod pe DN 2 km 201+229 calea 1 judetul Vrancea;
   4.  Pod pe DN 2 km 201+229 calea 2 judetul Vrancea
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79314000 ...tude de faisabilitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
Bacau si Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
Prestatorul va presta urm?toarele servicii ?i va elabora urm?toarele documente, pentru fiecare pod Ón parte: ï Realizarea Studiilor de Fezabilitate (SF), ?Ón'nd cont de prevederile expertizei tehnice si de aplicabilitatea Ón totalitate a legisla?iei Ón vigoare (norme, normative, standarde etc.), cu toate detaliile necesare aplic?rii acestora; ï OEntocmirea documenta?iilor pentru ob?inerea Certificatului de Urbanism; ï OEntocmirea tuturor documenta?iilor necesare pentru ob?inerea avizelor/ acordurilor conform Certificatului de Urbanism; ï Implementarea Ón totalitate a tuturor recomand?rilor / condi?iilor care reies din avizele ?i acordurile ob?inute; ï Ob?inerea Certificatului de Urbanism ?i a avizelor emise de Beneficiarii re?elelor ?i utilit??ilor afectate, dac? e cazul, Ón vederea ob?inerii Autoriza?iei de Construire; ï Studii de teren. OEn conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?i cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modific?ri care pot interveni Ón perioada de derulare a contractului se refer? la urm?toarele, f?r? a se limita la acestea:
   1.  modific?ri ale p?r?ilor contractante, inclusiv Ónlocuirea contractantului cu un nou contractant Ón condi?iile prev?zute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii);
   2.  schimb?ri/ modific?ri legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instruc?iuni/etc;
   3.  solicit?ri ale Autorit??ilor/ Entit??ilor/ Institu?iilor ce elibereaz? avize/ acorduri/ autoriza?ii/ permise sau de alte entit??i care au atribu?iuni Ón leg?tur? cu proiectul (MT, MFE, Institu?ii Centrale ?i/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atesta?i, etc.);
   4.  prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documenta?iei);
   5.  mobilizarea slab? a personalului Prestatorului;
   6.  Ónlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru Óndeplinirea contractului;
   7.  prelungirea duratei contractului
   8.  Ónlocuirea/introducerea subcontractan?ilor; Modific?rile vor fi realizate ulterior semn?rii contractului, Ón conformitate cu prevederile contractuale, numai Ón condi?iile Ón care acestea nu reprezint? modific?ri substan?iale Ón sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei contractului se poate realiza Ón conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe informa?ii se reg?sesc Ón Contract.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Planificarea adecvata a resurselor umane si a activitatilor / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor / PondÈration: 18 CritËre de qualitÈ - Nom: Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT LUCRARI DE PODURI / PondÈration: 12 CritËre de qualitÈ - Nom: Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT / PondÈration: 15 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele: LOT 7-
   1. Pod pe DN 10 km 67+190 jud Bz;
   2.  Podet pe DN 1A km 172+910 jud Bv;
   3.  Podet pe DN 1A km 179+600 jud Bv;
   4.  Pod pe DN 11 km 75+403 jud Cv;
   5. Podet pe DN 13 km 38+200 jud Bv;
   6.  Podet pe DN 14B km 39+532 jud Sb
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79314000 ...tude de faisabilitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
Jud. Buzau, Brasov, Covasna, Sibiu.
II.2.4) Description des prestations:
Prestatorul va presta urm?toarele servicii ?i va elabora urm?toarele documente, pentru fiecare pod Ón parte: ï Realizarea Studiilor de Fezabilitate (SF), ?Ón'nd cont de prevederile expertizei tehnice si de aplicabilitatea Ón totalitate a legisla?iei Ón vigoare (norme, normative, standarde etc.), cu toate detaliile necesare aplic?rii acestora; ï OEntocmirea documenta?iilor pentru ob?inerea Certificatului de Urbanism; ï OEntocmirea tuturor documenta?iilor necesare pentru ob?inerea avizelor/ acordurilor conform Certificatului de Urbanism; ï Implementarea Ón totalitate a tuturor recomand?rilor / condi?iilor care reies din avizele ?i acordurile ob?inute; ï Ob?inerea Certificatului de Urbanism ?i a avizelor emise de Beneficiarii re?elelor ?i utilit??ilor afectate, dac? e cazul, Ón vederea ob?inerii Autoriza?iei de Construire; ï Studii de teren. OEn conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?i cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modific?ri care pot interveni Ón perioada de derulare a contractului se refer? la urm?toarele, f?r? a se limita la acestea:
   1.  modific?ri ale p?r?ilor contractante, inclusiv Ónlocuirea contractantului cu un nou contractant Ón condi?iile prev?zute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii);
   2.  schimb?ri/ modific?ri legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instruc?iuni/etc;
   3.  solicit?ri ale Autorit??ilor/ Entit??ilor/ Institu?iilor ce elibereaz? avize/ acorduri/ autoriza?ii/ permise sau de alte entit??i care au atribu?iuni Ón leg?tur? cu proiectul (MT, MFE, Institu?ii Centrale ?i/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atesta?i, etc.);
   4.  prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documenta?iei);
   5.  mobilizarea slab? a personalului Prestatorului;
   6.  Ónlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru Óndeplinirea contractului;
   7.  prelungirea duratei contractului
   8.  Ónlocuirea/introducerea subcontractan?ilor; Modific?rile vor fi realizate ulterior semn?rii contractului, Ón conformitate cu prevederile contractuale, numai Ón condi?iile Ón care acestea nu reprezint? modific?ri substan?iale Ón sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei contractului se poate realiza Ón conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe informa?ii se reg?sesc Ón Contract.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Planificarea adecvata a resurselor umane si a activitatilor / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor / PondÈration: 18 CritËre de qualitÈ - Nom: Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT LUCRARI DE PODURI / PondÈration: 12 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele:Lot 8-
   1.  Podet pe DN73A km 11+500 jud. Bv;
   2.  Podet pe DN73A km 31+700 jud.Bv;
   3. Podet pe DN73A km 38+080 jud. Bv;
   4.  Podet pe DN73A km 40+060 jud Bv;
   5.  Podet pe DN 73A km 42+040 jud Bv;
   6.  Podet pe DN73A km 44+450 jud Bv
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79314000 ...tude de faisabilitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
Jud Brasov
II.2.4) Description des prestations:
Prestatorul va presta urm?toarele servicii ?i va elabora urm?toarele documente, pentru fiecare pod Ón parte: ï Realizarea Studiilor de Fezabilitate (SF), ?Ón'nd cont de prevederile expertizei tehnice si de aplicabilitatea Ón totalitate a legisla?iei Ón vigoare (norme, normative, standarde etc.), cu toate detaliile necesare aplic?rii acestora; ï OEntocmirea documenta?iilor pentru ob?inerea Certificatului de Urbanism; ï OEntocmirea tuturor documenta?iilor necesare pentru ob?inerea avizelor/ acordurilor conform Certificatului de Urbanism; ï Implementarea Ón totalitate a tuturor recomand?rilor / condi?iilor care reies din avizele ?i acordurile ob?inute; ï Ob?inerea Certificatului de Urbanism ?i a avizelor emise de Beneficiarii re?elelor ?i utilit??ilor afectate, dac? e cazul, Ón vederea ob?inerii Autoriza?iei de Construire; ï Studii de teren. OEn conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?i cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modific?ri care pot interveni Ón perioada de derulare a contractului se refer? la urm?toarele, f?r? a se limita la acestea:
   1.  modific?ri ale p?r?ilor contractante, inclusiv Ónlocuirea contractantului cu un nou contractant Ón condi?iile prev?zute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii);
   2.  schimb?ri/ modific?ri legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instruc?iuni/etc;
   3.  solicit?ri ale Autorit??ilor/ Entit??ilor/ Institu?iilor ce elibereaz? avize/ acorduri/ autoriza?ii/ permise sau de alte entit??i care au atribu?iuni Ón leg?tur? cu proiectul (MT, MFE, Institu?ii Centrale ?i/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atesta?i, etc.);
   4.  prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documenta?iei);
   5.  mobilizarea slab? a personalului Prestatorului;
   6.  Ónlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru Óndeplinirea contractului;
   7.  prelungirea duratei contractului
   8.  Ónlocuirea/introducerea subcontractan?ilor; Modific?rile vor fi realizate ulterior semn?rii contractului, Ón conformitate cu prevederile contractuale, numai Ón condi?iile Ón care acestea nu reprezint? modific?ri substan?iale Ón sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei contractului se poate realiza Ón conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe informa?ii se reg?sesc Ón Contract.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Planificarea adecvata a resurselor umane si a activitatilor / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor / PondÈration: 18 CritËre de qualitÈ - Nom: Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT LUCRARI DE PODURI / PondÈration: 12 CritËre de qualitÈ - Nom: Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT / PondÈration: 15 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele: Lot 9-
   1.  Pod pe DN 15 km 250+625 judetul Neamt;
   2.  Pod pe DN15C km 19+675 judetul Neamt;
   3.  Pod pe DN15C km 37+975 judetul Neamt;
   4.  Pod pe DN15C km 49+220 judetul Neamt;
   5.  Pod pe DN15D km 65+702 judetul Neamt
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79314000 ...tude de faisabilitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO422 Cara?-Severin Lieu principal d'exÈcution:
Jud Neamt
II.2.4) Description des prestations:
Prestatorul va presta urm?toarele servicii ?i va elabora urm?toarele documente, pentru fiecare pod Ón parte: ï Realizarea Studiilor de Fezabilitate (SF), ?Ón'nd cont de prevederile expertizei tehnice si de aplicabilitatea Ón totalitate a legisla?iei Ón vigoare (norme, normative, standarde etc.), cu toate detaliile necesare aplic?rii acestora; ï OEntocmirea documenta?iilor pentru ob?inerea Certificatului de Urbanism; ï OEntocmirea tuturor documenta?iilor necesare pentru ob?inerea avizelor/ acordurilor conform Certificatului de Urbanism; ï Implementarea Ón totalitate a tuturor recomand?rilor / condi?iilor care reies din avizele ?i acordurile ob?inute; ï Ob?inerea Certificatului de Urbanism ?i a avizelor emise de Beneficiarii re?elelor ?i utilit??ilor afectate, dac? e cazul, Ón vederea ob?inerii Autoriza?iei de Construire; ï Studii de teren. OEn conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?i cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modific?ri care pot interveni Ón perioada de derulare a contractului se refer? la urm?toarele, f?r? a se limita la acestea:
   1.  modific?ri ale p?r?ilor contractante, inclusiv Ónlocuirea contractantului cu un nou contractant Ón condi?iile prev?zute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii);
   2.  schimb?ri/ modific?ri legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instruc?iuni/etc;
   3.  solicit?ri ale Autorit??ilor/ Entit??ilor/ Institu?iilor ce elibereaz? avize/ acorduri/ autoriza?ii/ permise sau de alte entit??i care au atribu?iuni Ón leg?tur? cu proiectul (MT, MFE, Institu?ii Centrale ?i/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atesta?i, etc.);
   4.  prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documenta?iei);
   5.  mobilizarea slab? a personalului Prestatorului;
   6.  Ónlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru Óndeplinirea contractului;
   7.  prelungirea duratei contractului
   8.  Ónlocuirea/introducerea subcontractan?ilor; Modific?rile vor fi realizate ulterior semn?rii contractului, Ón conformitate cu prevederile contractuale, numai Ón condi?iile Ón care acestea nu reprezint? modific?ri substan?iale Ón sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei contractului se poate realiza Ón conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe informa?ii se reg?sesc Ón Contract.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor / PondÈration: 18 CritËre de qualitÈ - Nom: Planificarea adecvata a resurselor umane si a activitatilor / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: INGINERUL PROIECTANT LUCRARI DE PODURI / PondÈration: 12 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 001-001563
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 10
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 9
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Prezenta procedura de achizi?ie public? este ini?iat? sub inciden?a urm?toarelor condi?ii
:
OEncheierea contractului de achizi?ie public? este condi?ionat? de ob?inerea/ aprobarea finan??rii serviciilor din fonduri de la bugetul de stat ?i/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibil? doar Ón situa?ia Ón care se respect? dispozi?iile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr? sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice. OEn cazul Ón care, indiferent de motive, ob?inerea/aprobarea finan??rii serviciilor din fonduri de la bugetul de stat ?i/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaz?, Autoritatea Contractant? va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibil? Óncheierea contractului de achizi?ie public?. Autoritatea Contractant? estimeaz? c? va ob?ine finan?area necesar? semn?rii contractului Ón primul semestru al anului 2023.
   2.  Durata contractului: Lotul 7: 9 luni; Lotul 8: 9 luni; Lotul 9: 8 luni; Lotul 10: 6 luni.
   3.  Pentru fiecare lot in parte, in vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul electronic disponibil in SEAP, in conformitate cu Notificarile ANAP din 08.04.2019 si 02.07.2019. Informatii suplimentare se regasesc in sectiunea IV.4.3).
   4.  Documenta?ia de atribuire este ata?at? Ón integralitate Ón SEAP. Documentele sunt semnate electronic Ón conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fi?iere utiliza?i aplica?ia TrustSigner, disponibil? la adresa https://www.alfasign.ro/download. Documenta?ia de atribuire poate fi desc?rcat? ?i de pe site-ul Autorit??ii Contractante eachizitii.cnadnr.ro.
   5.  Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului Autoritatii Contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum ?i pentru recunoa?terea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sau art. 49 din Legea 101/2016, sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune in conditiile prevazute la art. 61 indice 1 din Legea nr.101/2016.
   6.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. https://www.alfasign.ro/download
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii Adresse postale: Bd Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 Ville: Bucuresti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Fax: +40 212643298 Adresse internet: www.cnadnr.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/10/2023 Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele: Lot 7; Lot 8; Lot 9 si Lot 10. 11/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
79314000 - Étude de faisabilité