Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: ...tudes de faisabilitÈ, service de conseil, analyse

2022/S 130-370947  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Roumanie-Bucure?ti: ...tudes de faisabilitÈ, service de conseil, analyse 2022/S 130-370947 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN NumÈro national d'identification: 4192545 Adresse postale: Strada: ERNEST JUVARA , nr. 3-5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010446 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Calinoiu Constantin Courriel: cjilfov@cjilfov.ro TÈlÈphone: +40 2127534/2125693 Fax: +40 2127534/2125699 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjilfov.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OEntocmire plan coordonator ?i studii de fezabilitate pentru colectarea ?i evacuarea apelor pluviale, refacerea ?i modernizarea infrastructurii rutiere conexe ?i optimizarea utiliz?rii spa?iilor publice Ón jude?ul Ilfov - Acord Cadru NumÈro de rÈfÈrence: 4192545_2021_PAAPD1179712
II.1.2) Code CPV principal 71241000 ...tudes de faisabilitÈ, service de conseil, analyse
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Acordul-cadru const? Ón prestarea de ìservicii de proiectare const'nd Ón:intocmire documentatii tehnico- economice constand in Plan coordonator, Studii de fezabilitate /Dali pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale, refacerea si modernizarea infrastructurii rutiere conexe si optimizarea utilizarii spatiilor publice. Autoritatea Contractanta intentioneaza sa adopte ample masuri care vor duce la imbunatatirea infrastructurii publice la nivelul jude?ului in scopul Ómbunatatirii nivelului de trai,siguranta si confort. Aceste masuri vor necesita ample lucrari de construire, reabilitare, modernizare si dezvoltare a infrastructurii privind colectarea ?i evacuarea apelor pluviale, infrastructura rutiera si din punct de vedere al optimizarii utilizarii spatiilor publice, pentru a caror realizare devine imperios necesara achizitionarea serviciilor din prezenta procedura de atribuire. Avand in vedere ca documentatia de atribuire contine un set minim de informatii specifice referitoare la estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru, precum si estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, subliniem faptul ca aceste cantitati minime si maxime pe care autoritatea contractanta le stabileste initial in documentatia de atribuire si ulterior in acordul-cadru reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari raportat la cele estimate, in functie de necesitatile reale ale autoritatii contractante. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent:
   6. 000.000,00 lei fara TVA; Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent:
   4. 069.150,00 lei fara TVA; Valoarea estimata minima aferenta acordului cadru :
   4. 638.552,00 lei fara TVA; Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 38 245 005.10 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO32 Bucure?ti-Ilfov Lieu principal d'exÈcution:
Bucure?ti-Ilfov
II.2.4) Description des prestations:
Serviciile de proiectare se vor referi la urm?toarele etape: Expertiz? tehnic? Studiu geotehnic, inclusiv dezveliri(dup? caz) Studiu topografic, inclusiv OCPI Studiu de circulatie Documenta?ii pentru ob?inerea avizelor cerute Ón certificatul de urbanism Documenta?ie de avizare a lucr?rilor de interven?ie (dup? caz) Studiu de fezabilitate (dup? caz) Planuri coordonatoare Studiu hidrologic si hidraulic Studiu de inundabilitate Valoarea estimata pentru cel mai mare contract subsecvent este de
   6. 000.000,00 lei f?r? TVA. Estimarile ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru se regasesc in cadrul anexelor caietului de sarcini, reprezentand cantitati estimative care nu creeaza obligatii in sarcina autoritatii contractante. Modificarea acordului-cadru/contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se va putea efectua in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si al prevederilor din cadrul Instructiunilor ANAP, in vigoare la momentul initierii modifcarii.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: P3. Demonstrarea unei abord?ri ?i a unei metodologii corespunz?toare pentru realizarea activit??ilor ?i ob?inerea rezultatelor Ón cadrul Contractului / PondÈration: 18 CritËre de qualitÈ - Nom: P2.Experianta profesional? Subfactor:
   2. 4.Experienta profesionala specifica a inginer proiectant retele canalizare / PondÈration: 4 CritËre de qualitÈ - Nom: P2.Experianta profesional? Subfactor:
   2. 3.Experienta profesionala specifica a Inginer proiectant instala?ii electrice / PondÈration: 4 CritËre de qualitÈ - Nom: P2.Experianta profesional? Subfactor:
   2. 2.Experienta profesionala inginer proiectant drumuri / PondÈration: 4 CritËre de qualitÈ - Nom: P2.Experianta profesional? Subfactor:
   2. 1.Experian?a profesional? a Managerului de proiect. / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 248-656814
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 9242 IntitulÈ:
OEntocmire plan coordonator ?i studii de fezabilitate pentru colectarea ?i evacuarea apelor pluviale, refacerea ?i modernizarea infrastructurii rutiere conexe ?i optimizarea utiliz?rii spa?iilor publice Ón jude?ul Ilfov - Acord Cadru
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMPLEX DESIGN SRL NumÈro national d'identification: 32969389 Adresse postale: Strada Turturelelor, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030967 Pays: Roumanie Courriel: complexdesign14@gmail.com TÈlÈphone: +40 730031353
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ROADCONSTRUCT NumÈro national d'identification: 21664249 Adresse postale: Strada Vagonetului, Nr. 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 061151 Pays: Roumanie Courriel: office@roadconstruct.ro TÈlÈphone: +40 0723326626 Fax: +40 0314252162 Adresse internet: www.roadconstruct.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MID INSTALL 2003 SRL NumÈro national d'identification: RO 15456782 Adresse postale: Strada 24 IANUARIE, Nr. 3 Ville: Pitesti Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 032051 Pays: Roumanie Courriel: office@midinstall.ro TÈlÈphone: +40 730617023 Fax: +40 314380555
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INFRA & CIVIL DESIGN NumÈro national d'identification: 31146210 Adresse postale: Strada POPA NAN, Nr. 163, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032051 Pays: Roumanie Courriel: florin.balan@infracivil.ro TÈlÈphone: +40 726796266 Fax: +40 314213608 Adresse internet: www.infracivil.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 39 238 900.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 38 245 005.10 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/07/2022 Roumanie-Bucure?ti: ...tudes de faisabilitÈ, service de conseil, analyseType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 08/07/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse