Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 26/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Véhicules automobiles à usage spécifique

2021/S 199-519091  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Roumanie-Bucure?ti: Véhicules automobiles à usage spécifique

2021/S 199-519091

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 186-481285)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: DIREC?IA GENERAL DE SALUBRITATE SECTOR 3
Numéro national d'identification: 39793637
Adresse postale: Strada: Steriadi Jean Alexandru, nr. 17
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucure?ti
Code postal: 032494
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: SEPTIMIU MIHAI BADIU
Courriel: achizitii@salubritate3.ro
Téléphone: +40 720777511/12/13/14/15
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primarie3.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Furnizare Autogunoiere, Autospeciale complexe

Numéro de référence: 39793637_2021_PAAPD1312719

II.1.2)
Code CPV principal
34144000 Véhicules automobiles à usage spécifique

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Pentru asigurarea continuit??ii prest?rii serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucure?ti , respectarea indicatorilor de performan? în prestarea activit??ilor specifice serviciului public de salubrizare care i-au fost date în administrare; Respectarea cerin?elor prev?zute în legisla?ia privind protec?ia mediului referitoare la salubrizarea localit??ilor, este necesar un numar suficient de autogunoiere si autospeciale pentru a realiza in mod continuu si neintrerupt sarcinile . Astfel se solicita achizitionarea autogunoierelor si a mono operatoarelor semi-automate dupa cum urmeaza: 1 LOT I - Autogunoiera compactare -
   7. 5 mc 4 Buc 2 LOT II - Autogunoiera compactare - 14 mc 2 Buc 3 LOT III - Autogunoiera compactare - 16 mc 4 Buc 4 LOT IV - Mono operator semi automat -24 mc 3 Buc Atentie :Num?rul de zile pân la care se pot solicita clarificari înainte de data limit de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile. Autoritatea Contractant va r?spunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, avand in vedere ca potrivit art 161 din Legea 98/2016, operatorii economici trebuie sa aiba cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor pentru a-si intocmi oferta, in conformitate cu raspunsurile si informatiile suplimentare publicate de Autoritatea Contractanta.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 186-481285

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Capacitate tehnica si profesionala

Au lieu de:

-

Lire:

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a realizat în ultimii 3 ani contracte similare, furnizare de produse similare in valoare de minim :LOT I - Autogunoiera compactare -
   7. 5 mc -1.236.801,76 Lei + TVALOT II - Autogunoiera compactare - 945.478,96 Lei + TVALOT III - Autogunoiera compactare - 16 mc -
   2. 097.835,12 Lei + TVALOT IV - Mono operator semi automat -24 mc -
   4. 450.594,59 Lei + TVAIn cazul in care Ofertantul doreste sa participe la toate cele IV loturi se va prezenta dovada ca realizat in ultimii 3 ani contracte de produse similare in valoare de minim -
   8. 730.710,43 Lei + TVASe va completa DUAE separat de subcontractanti. Odata cu DUAE se va prezenta acordul de subcontractare. În cazul în care ofertantul inten?ioneaz s subcontracteze o parte/p?r?i din contract, DUAE include ?i informa?ii privind partea din contract care urmeaz a fi eventual subcontractat ?i va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i se bazeaz ofertantul/candidatul trebuie s completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informa?iile men?ionate la alin. (1) lit. a), precum ?i cele de la alin. (1) lit. b) ?i c) care prezint relevan? din perspectiva capacit??ilor subcontractan?ilor pe care se bazeaz ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractan?ilor pe a c?ror capacit??i ofertantul/candidatul nu se bazeaz?, DUAE va con?ine numai informa?iile men?ionate la alin. (1) lit. a).Inainte de semnarea contractului trebuie sa fie prezentate contractele incheiate intre contractant si subcontractanti, conform art.218 alin.(4) din Legea nr.98/2016.Ofertantul va constitui o garan?ie pentru participare în cuantum de :Lot I - Autogunoiera
   7. 5mc - 12.368,02 LeiLot II -Autogunoiera 14mc -
   9. 454,79 LeiLot III -Autogunoiera 16mc - 20.978,35 LeiLot IV- Mono operator semi-automat 24 mc - 44.505,95 LeiGarantia de participare se va constitui, în conformitate cu prevederile art. 35 si art. 36 din H.G. nr. 395/2016, prin: - virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau - ordin de plata în contul autoritatii contractante RO15TREZ7035006XXX020513, CIF39793637, deschis la Trezoreria Sectorului 3, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pâna cel târziu la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.Garantia de participare se restituie sau retine, dupa caz, conform art. 37 si 38 din HG nr. 395/2016. Cursul la care se va realiza echivalenta in alta moneda este cel de la data publicarii anuntului de participare in SEAP, stabilit de BNR. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limita a depunerii ofertei. Se vor respecta dispozitiile art. 132 alin. 3 din HG 395/2016. Prevederile HG nr. 395/2016, art. 36 alin. (3) - (5) se aplica în mod corespunzator. Garan?ia de participare emis în alt limb decât român va fi prezentat în original ?i va fi înso?it de traducerea autorizat în limba român?.Garantie de buna executie- Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie in conformitate cu HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului semnat. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si se poate constitui fie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantie emis de o institu?ie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, în condi?iile legii, ?i devine anex la contractDac ofertantul doreste, garan?ia de bun execu?ie se poate constitui ?i prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?iale, in acest caz contractantul are obliga?ia de a deschide un cont la dispozi?ia autorit??ii contractante, la o banc agreat de ambele p?r?i. Suma ini?ial care se depune de c?tre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de 0,5% din pre?ul contractului f?r TVA.Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractant urmeaz s alimenteze contul de disponibil prin re?ineri succesive din sumele datorate ?i cuvenite contractantului pân la concuren?a sumei stabilite drept garan?ie de bun execu?ie în contractul de achizi?ie public?/contractul ?i va în?tiin?a contractantul despre v?rs?mântul efectuat, precum ?i despre destina?ia lui.Autoritatea contractant are dreptul de a emite preten?ii asupra garan?iei de bun execu?ie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu î?i îndepline?te din culpa sa obliga?iile asumate prin contract. Anterior emiterii unei preten?ii asupra garan?iei de bun execu?ie autoritatea contractant are obliga?ia de a notifica preten?ia atât contractantului, cât ?i emitentului instrumentului de garantare, precizând obliga?iile care nu au fost respectate, precum ?i modul de calcul al prejudiciului. În situa?ia execut?rii garan?iei de bun execu?ie, par?ial sau total, contractantul are obliga?ia de a reîntregii garan?ia în cauz raportat la restul r?mas de executat.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Se va completa si DUAE revizuit alaturi de DUAE in format editabil de pe pagina principala SEAP -informatii de interes -Formular editabil DUAE.

 
 
C L A S S E    C P V
34144000 - Véhicules automobiles à usage spécifique