Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Véhicules tout terrain

2023/S 227-714901  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Roumanie-Bucure?ti: Véhicules tout terrain 2023/S 227-714901 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA Numéro national d'identification: 4267060 Adresse postale: Strada: Eforie, nr. 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050035 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mihaela Artan Courriel: cristina.medrut@mai.gov.ro Téléphone: +40 213037080/18308 Fax: +40 213156468 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mai.gov.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE Numéro national d'identification: 4453144 Adresse postale: Strada Mihai Vod?, Nr. 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO România Code postal: 050041 Pays: Roumanie Point(s) de contact: LUCIAN MARE? Courriel: achizitii@politiaromana.ro Téléphone: +40 212082525 Fax: +40 213174965 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.politiaromana.ro Adresse du profil d'acheteur: www.politiaromana.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Inspectoratul General de Aviatie al M.A.I.
Numéro national d'identification: 24367374 Adresse postale: Strada Calea Ion Zavoi, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO România Code postal: 013696 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Garofi?a HÂRBU Courriel: achizitie.ia@mai.gov.ro Téléphone: +40 0213104399 Fax: +40 0213113909 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mai.gov.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerul Afacerilor Interne- Directia Generala Anticoruptie Numéro national d'identification: 18268520 Adresse postale: Strada ?os. Olteni?ei, Nr. 390A, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO România Code postal: 041337 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Cosmin ANGHEL Courriel: achizitii.dga@mai.gov.ro Téléphone: +40 213323602 Fax: +40 213323602 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mai-dga.ro Adresse du profil d'acheteur: www.mai-dga.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Directia Generala de Protectie Interna Numéro national d'identification: 36755310 Adresse postale: Strada Intrarea R?zoare, Nr. 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO România Code postal: 050506 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Dumitru - Bogdan Andrei Courriel: achizitii@dgpi.ro Téléphone: +40 213156911/ +40 213111353 Fax: +40 213156911 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dgpi.ro Adresse du profil d'acheteur: www.dgpi.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI Numéro national d'identification: 22084517 Adresse postale: Strada Cpt. Av. Alexandru Serb?nescu, Nr. 50 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO România Pays: Roumanie Point(s) de contact: Gheorghe Mirescu Courriel: achizitii.igi@mai.gov.ro Téléphone: +40 0213132331 Fax: +40 0213132331 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mai.gov.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta Numéro national d'identification: RO 4203997 Adresse postale: Strada BANU DUMITRACHE, Nr. 46, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO România Code postal: 032572 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Aurel Stan Courriel: achizitiipublice@igsu.ro Téléphone: +40 212086150 Fax: +40 212084546 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.igsu.ro Adresse du profil d'acheteur: www.igsu.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Numéro national d'identification: 17686532 Adresse postale: Strada Iorga Nicolae, Nr. 28 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO România Code postal: 010436 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Andreea-Mihaela DIACONU Courriel: drpciv@mai.gov.ro Téléphone: +40 212125677 Fax: +40 212125677 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.drpciv.ro Adresse du profil d'acheteur: www.drpciv.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA Numéro national d'identification: 4193222 Adresse postale: Strada Geniului, Nr. 42C, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO România Code postal: 060117 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Marius-Lucian Gogoi Courriel: wwachizitii.igpf@mai.gov.ro Téléphone: +40 213162598/19360/19362 Fax: +40 214087425 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.politiadefrontiera.ro Adresse du profil d'acheteur: www.politiadefrontiera.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Jandarmeria Romana - U.M. 0260 Bucuresti Numéro national d'identification: 4192774 Adresse postale: Strada Jandarmeriei, Nr. 9-11, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO România Code postal: 013894 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Bogdan Alexandru Andreescu Courriel: achizitii@bad-jr.eu Téléphone: +40 214096254 Fax: +40 213191413 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bad-jr.eu Adresse du profil d'acheteur: http://www.bad-jr.eu
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord-cadru autovehicule Numéro de référence: 4267060_2022_PAAPD1372444
II.1.2) Code CPV principal 34113200 Véhicules tout terrain
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Autoritatatea contractant? inten?ioneaz? s? achizi?ioneze urm?toarele autovehicule, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini:
   1.  autoturism 4x2 benzin? neinscrip?ionat
   2.  autoturism 4x4 benzin? neinscrip?ionat
   3.  autoturism 4x4 motorin? neinscrip?ionat
   4. autoturism 8+1 locuri, tip 1
   5.  autoturism 8+1 locuri, tip 2
   6.  microbuz 16+1 locuri, tip 2
   7.  autoutilitar? N1, 2 locuri
   8.  autobuz minim 48+1+1 locuri (autocar), tip 1
   9.  autoutilitar? N2, tip 2 10. autoutilitar? N3 11. autoturism benzin? 4+1 locuri neinscrip?ionat 12. autoturism de reprezentare 4x4 13. autoturism de teren 4x4 14. autoutilitar? 3,5 t, carosat? - box izolat, cu paravânt ?i oblon ridic?tor (lift) - 1 ton? 15. autoutilitar? frigorific? N1 16. autoutilitar? N1 cu dot?ri speciale (transport câini) inscrip?ionat? 17. autovehicul pentru transport re?inu?i, 8+1 locuri. Se vor încheia acorduri-cadru de furnizare autovehicule necesare desfasurarii în bune conditii a activitatilor structurilor/institutiilor din cadrul/subordinea MAI. La alegerea modalit??ii speciale de atribuire, respectiv încheierea unui acord-cadru pentru fiecare lot în parte, autoritatea contractant? a ?inut cont de faptul c? aceasta va satisface nevoile mai multor structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, asociate în vederea derul?rii în comun a procedurii de atribuire, urmând ca fiecare dintre aceste structuri, care au calitatea de ordonatori de credite distinc?i, s? încheie în nume propriu contracte subsecvente acordurilor-cadru, conform propriilor necesit??i. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 zile. Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, o singura data, in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru clarificarile solicitate in termenul precizat la sectiunea I.3 Comunicare din fisa de date. Autoritatea contractant? î?i rezerv? dreptul de a achizi?iona, integral sau par?ial, autovehicule în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto na?ional, sub rezerva încadr?rii autovehiculelor ofertate ?i acceptate în condi?iile impuse în Programul RABLA aplicabile la momentul încheierii contractului subsecvent. Astfel, pentru achizitionarea mijloacelor de mobilitate se va incheia câte un acord-cadru pentru fiecare lot în parte, cu primii 3 operatori economici ale c?ror oferte vor ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea factorilor de evaluare. În cazul în care acordurile-cadru nu vor putea fi încheiate cu trei operatori economici. acestea vor fi încheiate cu unul sau doi operatori economici, dup? caz. Clauza de revizuire privind înlocuirea produselor ofertate cu produse de ultim? genera?ie. Autoritatea contractant? va utiliza clauza de revizuire pentru livrarea unor produse de ultima genera?ie în situa?ia in care producatorul produselor ofertate inital a declarat in perioada de valabilitate a contractului subsecvent drept end-of-sale/end-of-life/end-of support produsele ofertate initial. La aplicarea clauzei de revizuire, valoarea contractului nu se va modifica, iar propunerile de inlocuire vor fi analizate de autoritatea contractant? pentru ca specificatiile tehnice ale produselor nou propuse sa fie echivalente sau superioare cu specificatiile tehnice ale produselor ofertate ini?ial. Prin sintagma "produse de ultim? genera?ie" utilizat? în cadrul clauzei de revizuire se în?elege: variante de autovehicule care asigur? performan?e tehnice identice ?i/sau superioare (atât constructive, cât ?i de trac?iune, frânare etc) fa?? de produsele ofertate ini?ial (produc?torul lanseaz? o versiune nou?/îmbun?t??it?, întrucât produc?ia produselor ofertate ini?ial a încetat).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 93 808 039.59 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autoutilitara 3,5 T, carosata-box izolat, cu paravânt ?i oblon ridic?tir (lift)1 ton?
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34136000 Fourgons intégrés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bld. Timisoara, nr. 10B, sector 6
II.2.4) Description des prestations:
Acord - cadru de furnizare: lot 14-Autoutilitara 3,5 T, carosata-box izolat, cu paravânt ?i oblon ridic?tir (lift)1 ton? cantitate estimat? minim? acord cadru :2 cpl cantitate estimat? maxim? acord-cadru:7 cpl cantit??i care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 ?i maxim
   3. 
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada suplimentar? de garan?ie, cu o pondere de 10% / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru factorul tehnic - Garan?ia acordat? pentru o perioad? mai mic? de 36 de luni sau sub 100.000 km conduce la declararea neconformit??ii ofertei (cerin?a minim? obligatorie). Valoarea estimat? maxim? pentru cel mai mare subsecvent:
   1. 141.990,00 lei f?r? TVA (5 cpl)
   1.  Acordul-cadru va fi încheiat cu primii 3 operatori economici ale c?ror oferte vor ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea factorilor de evaluare, iar contractele subsecvente vor fi atribuite f?r? reluarea competi?iei.
   2.  Produsele ofertate trebuie s? îndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective.
   5.  În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe unul din primele trei locuri cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i ofertele vor fi desemnate câ?tig?toare în ordinea cresc?toare a propunerilor financiare.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autoturism de teren 4x4
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34111200 Berlines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bld. Timisoara, nr. 10B, sector 6
II.2.4) Description des prestations:
Acord - cadru de furnizare: lot 13- Autoturism de teren 4x4 cantitate estimat? minim? acord cadru :2 cpl cantitate estimat? maxim? acord-cadru:17 cpl cantit??i care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 ?i maxim
   4. 
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada suplimentar? de garan?ie, cu o pondere de 10% / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru factorul tehnic - Garan?ia acordat? pentru o perioad? mai mic? de 36 de luni sau sub 100.000 km conduce la declararea neconformit??ii ofertei (cerin?a minim? obligatorie). Valoarea estimat? maxim? pentru cel mai mare subsecvent:
   2. 283.979,50 lei f?r? TVA (5 cpl)
   1.  Acordul-cadru va fi încheiat cu primii 3 operatori economici ale c?ror oferte vor ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea factorilor de evaluare, iar contractele subsecvente se vor încheia f?r? reluarea competu?iei
   2.  Produsele ofertate trebuie s? îndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective.
   5.  În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe unul din primele trei locuri cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i ofertele vor fi desemnate câ?tig?toare în ordinea cresc?toare a propunerilor financiare.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autoutilitar? frigorific? N1
Lot nº: 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34136200 Fourgons tôlés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bld. Timisoara, nr. 10B, sector 6
II.2.4) Description des prestations:
Acord - cadru de furnizare: lot 15-Autoutilitar? frigorific? N1 cantitate estimat? minim? acord cadru :4 cpl cantitate estimat? maxim? acord-cadru:48 cpl cantit??i care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 ?i maxim
   8. 
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada suplimentar? de garan?ie, cu o pondere de 10% / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru factorul tehnic - Garan?ia acordat? pentru o perioad? mai mic? de 36 de luni sau sub 100.000 km conduce la declararea neconformit??ii ofertei (cerin?a minim? obligatorie). Valoarea estimat? maxim? pentru cel mai mare subsecvent:2.283.980,00LEI FARA TVA (10 cpl)
   1.  Acordul-cadru va fi încheiat cu primii 3 operatori economici ale c?ror oferte vor ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea factorilor de evaluare, iar contractele subsecvente vor fi atribuite f?r? reluarea competi?iei.
   2.  Produsele ofertate trebuie s? îndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective.
   5.  În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe unul din primele trei locuri cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i ofertele vor fi desemnate câ?tig?toare în ordinea cresc?toare a propunerilor financiare.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autoturism 4X4 benzin? neinscrip?ionat
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34111200 Berlines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bld. Timisoara, nr. 10B, sector 6
II.2.4) Description des prestations:
Acord - cadru de furnizare: lot 2-Autoturism 4X4 benzin? neinscrip?ionat cantitate estimat? minim? acord cadru :77 cpl cantitate estimat? maxim? acord-cadru: 774 cpl cantit??i care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 5 ?i maxim 154.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada suplimentar? de garan?ie, cu o pondere de 10% / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru factorul tehnic - Garan?ia acordat? pentru o perioad? mai mic? de 36 de luni sau sub 100.000 km conduce la declararea neconformit??ii ofertei (cerin?a minim? obligatorie). Valoarea estimat? maxim? pentru cel mai mare subsecvent: 18.033.090,10 lei fara TVA (193 cpl)
   1.  Acordul-cadru va fi încheiat cu primii 3 operatori economici ale c?ror oferte vor ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea factorilor de evaluare, iar contractele subsecvente se vor atribui f?r? reluarea competi?iei.
   2.  Produsele ofertate trebuie s? îndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective.
   5. În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe unul din primele trei locuri cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i ofertele vor fi desemnate câ?tig?toare în ordinea cresc?toare a propunerilor financiare.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autoturism 4X2 benzin? neinscrip?ionat
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34111200 Berlines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bld. Timisoara, nr 10B, SECTOR 6
II.2.4) Description des prestations:
Acord - cadru de furnizare: lot 1 - Autoturism 4X2 benzin? neinscrip?ionat cantitate estimat? minim? acord cadru :86 cpl cantitate estimat? maxim? acord-cadru:869 cpl cantit??i care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 5 ?i maxim 172.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada suplimentar? de garan?ie, cu o pondere de 10% / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru factorul tehnic - Garan?ia acordat? pentru o perioad? mai mic? de 36 de luni sau sub 100.000 km conduce la declararea neconformit??ii ofertei (cerin?a minim? obligatorie). Valoarea estimat? maxim? pentru cel mai mare subsecvent: 12.142.490,50 lei fara TVA (215 cpl).
   1.  Acordul-cadru va fi încheiat cu primii 3 operatori economici ale c?ror oferte vor ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea factorilor de evaluare, iar contractele subsecvente se vor atribui f?r? reluarea competi?iei.
   2.  Produsele ofertate trebuie s? îndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective.
   5.  În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe unul din primele trei locuri cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i ofertele vor fi desemnate câ?tig?toare în ordinea cresc?toare a propunerilor financiare.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autobuz minim 48+1+1 locuri (autocar) TIP 1
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34121000 Autobus et cars
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bld. Timisoara, nr. 10B, sector 6
II.2.4) Description des prestations:
Acord - cadru de furnizare: lot 8-Autobuz minim 48+1+1 locuri (autocar) TIP 1 cantitate estimat? minim? acord cadru :2 cpl cantitate estimat? maxim? acord-cadru:5 cpl cantit??i care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 ?i maxim
   3. 
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada suplimentar? de garan?ie, cu o pondere de 10% / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru factorul tehnic - Garan?ia acordat? pentru o perioad? mai mic? de 36 de luni sau sub 100.000 km conduce la declararea neconformit??ii ofertei (cerin?a minim? obligatorie). Valoarea estimat? maxim? pentru cel mai mare subsecvent:7.890.108,50 lei f?r? TVA( 5 cpl)
   1.  Acordul-cadru va fi încheiat cu primii 3 operatori economici ale c?ror oferte vor ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea factorilor de evaluare, iar contractele subsecvente se vor atribui f?r? reluarea competi?iei.
   2.  Produsele ofertate trebuie s? îndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective.
   5. În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe unul din primele trei locuri cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i ofertele vor fi desemnate câ?tig?toare în ordinea cresc?toare a propunerilor financiare.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autoturism de reprezentare 4x4
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34111200 Berlines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bld. Timisoara, nr. 10B, sector 6
II.2.4) Description des prestations:
Acord - cadru de furnizare: lot 12-Autoturism de reprezentare 4x4 cantitate estimat? minim? acord cadru :9 cpl cantitate estimat? maxim? acord-cadru:92 cpl cantit??i care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 2 ?i maxim 14.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada suplimentar? de garan?ie, cu o pondere de 10% / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru factorul tehnic - Garan?ia acordat? pentru o perioad? mai mic? de 36 de luni sau sub 100.000 km conduce la declararea neconformit??ii ofertei (cerin?a minim? obligatorie). Valoarea estimat? maxim? pentru cel mai mare contract subsecvent: .13.288.608,00 lei f?r? TVA (40 cpl).
   1.  Acordul-cadru va fi încheiat cu primii 3 operatori economici ale c?ror oferte vor ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea factorilor de evaluare, iar contractele subsecvente se vor atribui f?r? reluarea competi?iei.
   2.  Produsele ofertate trebuie s? îndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective.
   5.  În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe unul din primele trei locuri cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i ofertele vor fi desemnate câ?tig?toare în ordinea cresc?toare a propunerilor financiare.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
AUtoturism 8+1 loc-tip 2
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34115200 Véhicules à moteur pour le transport de moins de dix personnes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bld. Timisoara, nr. 10B, sector 6
II.2.4) Description des prestations:
Acord - cadru de furnizare: lot 5-Autoturism 8+1 locuri TIP 2 Lcantitate estimat? minim? acord cadru :15 cpl cantitate estimat? maxim? acord-cadru:150 cpl cantit??i care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 2 ?i maxim 30.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada suplimentar? de garan?ie, cu o pondere de 10% / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru factorul tehnic - Garan?ia acordat? pentru o perioad? mai mic? de 36 de luni sau sub 100.000 km conduce la declararea neconformit??ii ofertei (cerin?a minim? obligatorie). Valoarea estimat? maxim? pentru cel mai mare subsecvent:
   6. 469.891,40 lei f?r? TVA (38 cpl)
   1.  Acordul-cadru va fi încheiat cu primii 3 operatori economici ale c?ror oferte vor ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea factorilor de evaluare, iar contractele subsecvente se vor atribui f?r? reluarea competi?iei.
   2.  Produsele ofertate trebuie s? îndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective.
   5.  În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe unul din primele trei locuri cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i ofertele vor fi desemnate câ?tig?toare în ordinea cresc?toare a propunerilor financiare.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autoutilitara N1 cu dot?ri speciale (transport câini) inscrip?ionat
Lot nº: 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34114000 Véhicules à usage spécial
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bld. Timisoara, nr. 10B, sector 6
II.2.4) Description des prestations:
Acord - cadru de furnizare: lot 16- Autoutilitara N1 cu dot?ri speciale (transport câini) inscrip?ionat cantitate estimat? minim? acord cadru :15 cpl cantitate estimat? maxim? acord-cadru:159 cpl cantit??i care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 ?i maxim 30.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada suplimentar? de garan?ie, cu o pondere de 10% / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru factorul tehnic - Garan?ia acordat? pentru o perioad? mai mic? de 36 de luni sau sub 100.000 km conduce la declararea neconformit??ii ofertei (cerin?a minim? obligatorie). Valoarea estimat? maxim? pentru cel mai mare subsecvent:
   5. 996.487,40 lei f?r? TVA (38 cpl).
   1.  Acordul-cadru va fi încheiat cu primii 3 operatori economici ale c?ror oferte vor ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea factorilor de evaluare, iar contractele subsecvente vor fi atribuite f?r? reluarea competi?iei.
   2.  Produsele ofertate trebuie s? îndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective.
   5.  În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe unul din primele trei locuri cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i ofertele vor fi desemnate câ?tig?toare în ordinea cresc?toare a propunerilor financiare.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autoutilitar? N1-2 locuri
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34136000 Fourgons intégrés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bld. Timisoara, nr. 10B, sector 6
II.2.4) Description des prestations:
Acord - cadru de furnizare: lot 7-Autoutilitar? N1-2 locuri cantitate estimat? minim? acord cadru :6 cpl cantitate estimat? maxim? acord-cadru:64 cpl cantit??i care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 ?i maxim 12.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada suplimentar? de garan?ie, cu o pondere de 10% / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru factorul tehnic - Garan?ia acordat? pentru o perioad? mai mic? de 36 de luni sau sub 100.000 km conduce la declararea neconformit??ii ofertei (cerin?a minim? obligatorie). Valoarea estimat? maxim? pentru cel mai mare subsecvent:1.308.100,50 lei f?r? TVA (15 cpl)
   1.  Acordul-cadru va fi încheiat cu primii 3 operatori economici ale c?ror oferte vor ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea factorilor de evaluare, iar contractele subsecvente se vor atribui f?r? reluarea competi?iei.
   2.  Produsele ofertate trebuie s? îndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective.
   5.  În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe unul din primele trei locuri cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i ofertele vor fi desemnate câ?tig?toare în ordinea cresc?toare a propunerilor financiare.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autovehicul, pentru transport re?inuti 8+1 locuri
Lot nº: 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34115200 Véhicules à moteur pour le transport de moins de dix personnes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bld. Timisoara, nr. 10B, sector 6
II.2.4) Description des prestations:
Acord - cadru de furnizare: lot 17- Autovehicul, pentru transport re?inuti 8+1 locuri cantitate estimat? minim? acord cadru :2 cpl cantitate estimat? maxim? acord-cadru:14 cpl cantit??i care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 ?i maxim 5 .
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada suplimentar? de garan?ie, cu o pondere de 10% / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru factorul tehnic - Garan?ia acordat? pentru o perioad? mai mic? de 36 de luni sau sub 100.000 km conduce la declararea neconformit??ii ofertei (cerin?a minim? obligatorie). Valoarea estimat? maxim? pentru cel mai mare subsecvent:
   1. 038.172,00 lei f?r? TVA (5 cpl).
   1.  Acordul-cadru va fi încheiat cu primii 3 operatori economici ale c?ror oferte vor ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea factorilor de evaluare, iar contractele subsecvente vor fi atribuite f?r? reluarea competi?iei.
   2.  Produsele ofertate trebuie s? îndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective.
   5.  În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe unul din primele trei locuri cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i ofertele vor fi desemnate câ?tig?toare în ordinea cresc?toare a propunerilor financiare.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autoturism 8+1 locuri-TIP 1
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34115200 Véhicules à moteur pour le transport de moins de dix personnes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bld. Timisoara, nr. 10B, sector 6
II.2.4) Description des prestations:
Acord - cadru de furnizare: lot 4-Autoturism 8+1 locuri-TIP 1 cantitate estimat? minim? acord cadru :4 cpl cantitate estimat? maxim? acord-cadru:39 cpl cantit??i care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 ?i maxim
   8. 
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada suplimentar? de garan?ie, cu o pondere de 10% / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru factorul tehnic - Garan?ia acordat? pentru o perioad? mai mic? de 36 de luni sau sub 100.000 km conduce la declararea neconformit??ii ofertei (cerin?a minim? obligatorie). Valoarea estimat? maxim? pentru cel mai mare subsecvent:
   2. 491.615,00 lei fara TVA (10 cpl)
   1.  Acordul-cadru va fi încheiat cu primii 3 operatori economici ale c?ror oferte vor ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea factorilor de evaluare, iar contractele subsecvente se vor atribui f?r? reluarea competi?iei.
   2.  Produsele ofertate trebuie s? îndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective.
   5. În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe unul din primele trei locuri cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i ofertele vor fi desemnate câ?tig?toare în ordinea cresc?toare a propunerilor financiare.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autoutilitara N3
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34130000 Véhicules à moteur servant au transport de marchandises
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bld. Timisoara, nr. 10B, sector 6
II.2.4) Description des prestations:
Acord - cadru de furnizare: lot 10-Autoutilitara N3 cantitate estimat? minim? acord cadru :5 cpl cantitate estimat? maxim? acord-cadru:50 cpl cantit??i care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1?i maxim 10.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada suplimentar? de garan?ie, cu o pondere de 10% / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru factorul tehnic - Garan?ia acordat? pentru o perioad? mai mic? de 36 de luni sau sub 100.000 km conduce la declararea neconformit??ii ofertei (cerin?a minim? obligatorie). Valoarea estimat? maxim? pentru cel mai mare subsecvent:6.748.119,30 lei f?r? TVA (25 cpl)
   1.  Acordul-cadru va fi încheiat cu primii 3 operatori economici ale c?ror oferte vor ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea factorilor de evaluare, iar contractele subsecvente se vor atribui f?r? reluarea competi?iei.
   2.  Produsele ofertate trebuie s? îndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective.
   5.  În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe unul din primele trei locuri cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i ofertele vor fi desemnate câ?tig?toare în ordinea cresc?toare a propunerilor financiare.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autoutilitara N2-TIP 2
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34130000 Véhicules à moteur servant au transport de marchandises
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bld. Timisoara, nr. 10B, sector 6
II.2.4) Description des prestations:
Acord - cadru de furnizare: lot 9-Autoutilitara N2-TIP 2 cantitate estimat? minim? acord cadru :10 cpl cantitate estimat? maxim? acord-cadru:100 cpl cantitate estimat? minim? cel mai mare contract subsecvent: 1 cpl cantitate estimat? minim? cel mai mic contract subsecvent:20 cpl
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada suplimentar? de garan?ie, cu o pondere de 10% / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru factorul tehnic - Garan?ia acordat? pentru o perioad? mai mic? de 36 de luni sau sub 100.000 km conduce la declararea neconformit??ii ofertei (cerin?a minim? obligatorie). Valoarea estimat? maxim? pentru cel mai mare subsecvent:
   7. 059.577,50 lei f?r? TVA.-25 cpl
   1.  Acordul-cadru va fi încheiat cu primii 3 operatori economici ale c?ror oferte vor ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea factorilor de evaluare,iar contractele subsecvente se vor atribui f?r? reluarea competi?iei
   2.  Produsele ofertate trebuie s? îndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective.
   5.  În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe unul din primele trei locuri cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i ofertele vor fi desemnate câ?tig?toare în ordinea cresc?toare a propunerilor financiare.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Microbuz 16+1 locuri TIP 2
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34120000 Véhicules à moteur servant au transport de dix personnes ou plus
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bld. Timisoara, nr. 10B, sector 6
II.2.4) Description des prestations:
Acord - cadru de furnizare: lot 6-Microbuz 16+1 locuri TIP 2 cantitate estimat? minim? acord cadru :24 cpl cantitate estimat? maxim? acord-cadru:248 cpl cantit??i care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 ?i maxim 48.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada suplimentar? de garan?ie, cu o pondere de 10% / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru factorul tehnic - Garan?ia acordat? pentru o perioad? mai mic? de 36 de luni sau sub 100.000 km conduce la declararea neconformit??ii ofertei (cerin?a minim? obligatorie). Valoarea estimat? maxim? pentru cel mai mare subsecvent: 13.454.730,00 lei f?r? TVA (60 cpl)
   1.  Acordul-cadru va fi încheiat cu primii 3 operatori economici ale c?ror oferte vor ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea factorilor de evaluare, iar contractele subsecvente se vor atribui f?r? reluarea competi?iei.
   2.  Produsele ofertate trebuie s? îndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective.
   5. În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe unul din primele trei locuri cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i ofertele vor fi desemnate câ?tig?toare în ordinea cresc?toare a propunerilor financiare.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autoturism benzina 4+1 locuri neinscriptionat
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34111200 Berlines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bld. Timisoara, nr. 10B, sector 6
II.2.4) Description des prestations:
Acord - cadru de furnizare: lot 11- Autoturism benzina 4+1 locuri neinscriptionat cantitate estimat? minim? acord cadru :104 cpl cantitate estimat? maxim? acord-cadru:1040 cpl cantit??i care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 10 ?i maxim 208.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada suplimentar? de garan?ie, cu o pondere de 10% / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru factorul tehnic - Garan?ia acordat? pentru o perioad? mai mic? de 36 de luni sau sub 100.000 km conduce la declararea neconformit??ii ofertei (cerin?a minim? obligatorie). Valoarea estimat? maxim? pentru cel mai mare contract subsecvent:29.151.902,00 LEI F?R? TVA(260 buc)
   1.  Acordul-cadru va fi încheiat cu primii 3 operatori economici ale c?ror oferte vor ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea factorilor de evaluare, iar contractele subsecvente se vor atribui f?r? reluarea competi?iei.
   2.  Produsele ofertate trebuie s? îndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective.
   5. În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe unul din primele trei locuri cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i ofertele vor fi desemnate câ?tig?toare în ordinea cresc?toare a propunerilor financiare.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autoturism 4X4 motorin? neinscrip?ionat
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34111200 Berlines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bld. Timisoara, nr. 10B, sector 6
II.2.4) Description des prestations:
Acord - cadru de furnizare: Lot 3- Autoturism 4X4 motorin? neinscrip?ionat cantitate estimat? minim? acord cadru :79 cpl cantitate estimat? maxim? acord-cadru:795 cpl cantit??i care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 7 ?i maxim 158.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada suplimentar? de garan?ie, cu o pondere de 10% / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pentru factorul tehnic - Garan?ia acordat? pentru o perioad? mai mic? de 36 de luni sau sub 100.000 km conduce la declararea neconformit??ii ofertei (cerin?a minim? obligatorie). Valoarea estimat? maxim? pentru cel mai mare subsecvent: 18.089.121,60 lei fara TVA (198 cpl)
   1.  Acordul-cadru va fi încheiat cu primii 3 operatori economici ale c?ror oferte vor ob?ine cel mai mare punctaj general dup? aplicarea factorilor de evaluare, iar contractele subsecvente se vor atribui f?r? reluarea competi?iei.
   2.  Produsele ofertate trebuie s? îndeplineasc? specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarat? neconform?.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective.
   5.  În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe unul din primele trei locuri cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i ofertele vor fi desemnate câ?tig?toare în ordinea cresc?toare a propunerilor financiare.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 015-042188
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 13
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 14
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 15
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 8
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 10
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 9
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 11
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12410
Lot nº: 5 Intitulé:
Contract subsecvent 1-lot 5-(IGSU)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 13943110 Adresse postale: Strada B-dul Preciziei West Gate Business Center, Nr. 24, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062204 Pays: Roumanie Courriel: maria.munteanu@renault.com Téléphone: +40 0212038734 Fax: +40 0212038806 Adresse internet: www.renault.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 170 255.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 170 255.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 638.025
Lot nº: 5 Intitulé:
Acord-cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 13943110 Adresse postale: Strada B-dul Preciziei West Gate Business Center, Nr. 24, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062204 Pays: Roumanie Courriel: maria.munteanu@renault.com Téléphone: +40 0212038734 Fax: +40 0212038806 Adresse internet: www.renault.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 539 045.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 25 538 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 638.024
Lot nº: 4 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ROADHILL AUTOMOTIVE SRL Numéro national d'identification: 15584218 Adresse postale: Strada: PALLADY 51G, nr. 51, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 000111 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 000111 Pays: Roumanie Courriel: office@fordroadhill.ro Téléphone: +40 213163300 Fax: +40 213163399 Adresse internet: www.fordroadhill.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 9 717 298.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 9 710 989.86 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 638.029
Lot nº: 17 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STIMPEX Numéro national d'identification: RO 326768 Adresse postale: Strada Teclu Nicolae, Nr. 46-48, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032368 Pays: Roumanie Courriel: office@stimpex.ro Téléphone: +40 213452173 Fax: +40 213453086 Adresse internet: www.stimpex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 906 881.60 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 906 299.90 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 638.027
Lot nº: 12 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORSCHE ROMANIA Numéro national d'identification: RO 9997007 Adresse postale: Strada B-dul Pipera, Nr. 2 Ville: Voluntari Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077190 Pays: Roumanie Courriel: clientimari@porsche.ro Téléphone: +40 214090444 Fax: +40 212032999 Adresse internet: https://www.porscheromania.ro/ro/compania/domenii-
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 30 563 798.40 RON Valeur totale du marché/du lot: 30 562 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 638.028
Lot nº: 16 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STIMPEX Numéro national d'identification: RO 326768 Adresse postale: Strada Teclu Nicolae, Nr. 46-48, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032368 Pays: Roumanie Courriel: office@stimpex.ro Téléphone: +40 213452173 Fax: +40 213453086 Adresse internet: www.stimpex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 090 565.70 RON Valeur totale du marché/du lot: 25 090 099.83 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Dovada constiturii garan?iei de participare se va depune la sec?iunea "documente de calificare", pentru fiecare lot în parte, întrucât la data deschiderii ofertelor, sec?iunile "DUAE", "documente de calificare" si "documente de ofert? tehnic?" sunt singurele pe care autoritatea contractant? le poate accesa. Se va semna cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garan?iei de participare va fi cel pu?in egal? cu perioada minim? de valabilitate a ofertei, respectiv 3 luni, astfel cum a fost solicitat? prin documenta?ia de atribuire.
   1. 1
   1.  Instrumentul de garantare prezentat în cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garan?iei de participare, trebuie s? fie emis în numele asocierii ?i s? cuprind? men?iunea expres? ca respectivul instrument de garantare acopera în mod solidar to?i membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarând c? va pl?ti din garan?ia de participare sumele prevazute de dispozi??iile legale aplicabile în cazul culpei oric?ruia dintre membrii asocierii.
   2.  Dup? data ?i ora-limit? de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta poate solicita (prin clarificari) depunerea garantiei de participare în original dac? documentul prin care demonstreaz? constituirea garan?iei de participare face parte din categoria documentelor cu regim special a c?ror valabilitate este condi?ionat? de prezentarea în forma original?, în conformitate cu prevederile art.123 alin.(4) din HG nr. 395/2016.
   3.  Solicitarile de clarific?ri în legatura cu documenta?ia de atribuire se vor transmite doar prin intermediul SEAP , prin accesarea sectiunii dedicate "Întrebari". Pe parcursul evalu?rii AC poate transmite Ofertan?ilor solicit?ri de clarific?ri utilizând SEAP. R?spunsul Ofertantului trebuie sa fie înc?rcat în SEAP în format electronic în aceea?i sec?iune, înainte de termenul-limit? stabilit de AC, semnat cu semn?tur? electronica extinsa, bazat? pe un certificat calificat, emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare. În cazul în care AC solicit? unui Ofertant clarif. ?i/sau complet?ri ale documentelor prezentate de acesta în cadrul Ofertei, iar Ofertantul nu transmite în termenul precizat clarif./compl. solicitate sau clarif./compl transmise nu sunt concludente, Oferta sa va fi considerat? inacceptabil?.
   4. În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe unul din primele trei locuri cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i ofertele vor fi desemnate câ?tig?toare în ordinea cresc?toare a propunerilor financiare.
   5.  Pentru informatiile privind asocia?ii ?i subcontrantan?i., terti sustinatori se va completa DUAE.
   6.  In cazul unei asocieri, la momentul depunerii ofertei, se va prezenta un acord sau o scrisoare de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contr., ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contr.
   7.  În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontr. pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informa?iile. mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) ?i c) din Legea nr. 98/2016 , din perspectiva capacitatilor subcontr. pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontr. pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informa?iile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016.
   8.  Pentru info privind tertii sustinatori, se va completa DUAE. La momentul depunerii ofertei, se va prezenta angajamentul ferm de sustinere din partea tertului.
   9.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent 10.Atribuirea contractelor subsecvente:fara reluarea competitiei. 11. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 12. Documentatia de atribuire se posteaz? integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro. 13.Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre Operatorul economic si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura ectronica. 14. Autoritatea Contractanta nu are obligatia de a achizitiona cantitatea maxima prevazuta in documentatia de atribuire. 15. În ceea ce prive?te efectuarea pl??ilor, autoritatea contractant? poate avea în vedere ?i prevederile art. 24 din OUG 57/2015 privind salarizarea personalului pl?tit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum ?i unele m?suri fiscal-bugetare "Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (1), (3)-(8) ?i (10) din Legea nr. 500/2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ordonatorii de credite din Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, Ministerul Afacerilor Interne ?i Serviciul Român de Informa?ii pot angaja ?i utiliza fonduri publice prin utilizarea acreditivelor sau prin efectuarea de pl??i în avans pentru achizi?iile de active nefinanciare, bunuri materiale, servicii sau/?i lucr?ri destinate realiz?rii sau asigur?rii suportului logistic aferent echipamentelor militare ale Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, precum ?i cele destinate execut?rii misiunilor specifice Ministerului Afacerilor Interne ?i Serviciului Român de Informa?ii, pentru care perioada de realizare dep??e?te anul bugetar în care a fost realizat angajamentul legal sau pentru care furnizorii nu doresc s? livreze produsele în situa?ia în care plata nu se realizeaz? prin utilizarea unor astfel de instrumente." www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +400 213104641 Fax: +40 213104642 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul Juridic-D.A.L.I.
Adresse postale: Str. Eforie, nr. 3, sector 5 Ville: Bucuresti Code postal: 050035 Pays: Roumanie Courriel: juridic.dgll@mai.gov.ro Téléphone: +40 213037080 Adresse internet: www.mai.gov.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023 Acord-cadru autovehicule 24/11/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
34111200 - Berlines 
34113200 - Véhicules tout terrain 
34114000 - Véhicules à usage spécial 
34115200 - Véhicules à moteur pour le transport de moins de dix personnes 
34120000 - Véhicules à moteur servant au transport de dix personnes ou plus 
34121000 - Autobus et cars 
34130000 - Véhicules à moteur servant au transport de marchandises 
34136000 - Fourgons intégrés 
34136200 - Fourgons tôlés