Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 15/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Verrerie

2022/S 10-022011  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Roumanie-Bucure?ti: Verrerie 2022/S 010-022011 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: METROREX S.A.
Numéro national d'identification: RO 13863739 Adresse postale: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mihaela Dinu Courriel: alexandru.fieraru@metrorex.ro Téléphone: +40 0213193601/5423 Fax: +40 0213125149 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.metrorex.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100134941 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Articole din sticl - oglinzi Numéro de référence: 13863739_2021_PAAPD1316831
II.1.2) Code CPV principal 39299000 Verrerie
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizi?ia de Articole din sticl - oglinzi, conform specifica?iilor din Caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 4 227 200.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bucuresti: sta?ia de metrou Berceni
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare de Articole din sticl - oglinzi conform cerin?elor din Caietul de sarcini. Estim?rile cantit??ilor minime ?i maxime care ar fi putea fi solicitate pe durata întregului acord cadru ?i ale contractelor subsecvente se reg?sesc în Caietul de Sarcini, pag.
   4. 
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a nr. 1 - Ofertan?ii ?i ter?ii sus?in?tori nu trebuie s se reg?seasc în situa?iile prev?zute la art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa un DUAE integrat în SEAP în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE-ului integrat în SEAP ?i care urmeaz a fi prezentate, la solicitarea entit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul/ofertan?ii clasat/clasa?i pe primul/ primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, sunt:
   1.  certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezent?rii, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat pentru sediul principal (buget local, buget de stat etc.);
   2.  pentru sediile secundare / puncte de lucru, se va prezenta o declara?ie pe proprie r?spundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plat a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate;
   3.  cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia (pentru toate persoanele împuternicite înscrise în documentele de înregistrare);
   4.  dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul c operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile publice sectoriale ;
   5.  alte documente edificatoare, dup caz. Toate documentele justificative privind îndeplinirea declara?iilor din DUAE, care vor fi prezentate la solicitarea entit??ii contractante, vor fi valabile la data prezent?rii acestora. Aten?ion?ri speciale: Nedepunerea unui DUAE întegrat în SEAP odat cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?; Odat cu depunerea ofertei ?i a unui DUAE integrat în SEAP, ofertantul are obliga?ia depunerii angajamentului ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, sau dup caz, a acordului de asociere. În cazul persoanelor juridice str?ine documentele vor fi înso?ite de o traducere autorizat în limba român?. Orice operator economic aflat în oricare dintre situa?iile prev?zute la art. 177, 178, 180 din Legea 99/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi, în sensul prevederilor alin. (3) al art. 184 din Legea 99/2016, care s arate c m?surile luate de acesta sunt suficiente pentru a-?i demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu aplicarea corespunz?toare a prevederilor alin. (4) ?i (5) ale aceluia?i articol. Ofertan?ii pot ridica certificatele ?i pot ob?ine informa?ii cu privire la impozite ?i taxe c?tre bugetul de stat consolidat/bugetul local de la Agen?ia Na?ional de Administrare Fiscal - Direc?ia General a Finan?elor Publice ?i respectiv de la Prim?riile de care apar?in. Cerin?a nr. 2 - În scopul efectu?rii verific?rilor prev?zute la art. 71, art. 72 ?i art. 73 din Legea nr. 99/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se va prezenta o declara?ie pe proprie r?spundere privind neîncadrarea în situa?iile prev?zute la art. 73 litera d) ?i e) din Legea nr. 99/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modalitatea de îndeplinire: Se completeaz Formularul declara?iei prev?zut în Sec?iunea Formulare. Declara?ia va fi completat de fiecare ofertant / ofertant asociat / ter sus?in?tor ?i se va prezenta odat cu oferta. Persoanele care de?in func?ii de decizie la nivelul METROREX S.A., corespunz?tor organiz?rii prezentei proceduri, sunt urm?toarele:
   1.  Director General - ec. Gabriel Lauren?iu Tru?c
   2.  Director Economic - ec. Angela Leanc
   3.  Director Achizi?ii Publice - ing. Constantin-Marius Rudni?chi
   4.  Director Infrastructur ?i S.I. - ing. Gabriel-Daniel Mocanu
   5.  Director Comercial - ing. Cristian Alexandru Micu
   6.  Director Juridic - cons. jur. Sorin Cristea
   7.  ?ef Serviciu Achizi?ii Publice - ing. Emilia S?b?u
   8.  ?ef Serviciu Urmarire Contracte Exploatare - ing. Ramona Carmen Paveliu
   9.  ?ef Serviciu Contractare - cons. jur. Valentina Icleanu 10. ?ef Serviciu Asisten? Juridic ?i Avize - cons. jur. Eduard Safciu 11. ?ef Serviciu L.T.S. - ing. Florin Nechita 12. ?ef Birou Achizi?ii Produse - ing. Emil ?erb?nescu 13. ?ef Birou Contracte ?i Avize - cons. jur. Nina Dobre 14. Biroul Contracte ?i Avize - cons. jur. Lida Clinciu 15. ?ef Birou Control Financiar Preventiv - controlor financiar Georgeta Teac 16. Biroul Achizi?ii Produse - exp. a.p. Mariana Mihaela Dinu 17. Biroul Achizi?ii Produse - exp. a.p. Cristian Adrian ?tefan 18. Biroul Achizi?ii Produse - exp. a.p. Raluca Adriana Dumitrescu 19. Serviciul Contractare - ing. Iulian Cristi Stoicof 20. Serviciul Contractare - cons. jur. Elena Dobrescu 21. Sec?ia L.T.S. - ing. Elena Irimie 22. Sec?ia L.T.S. - ing. Costin Cristea 23. Sec?ia L.T.S. - sing. Florin Cîrstian Cerin?a nr.1. Operatorii economici care depun ofert trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s reias c operatorul economic este legal constituit. Cerin?a se aplic inclusiv pentru ter?i sus?in?tori care completeaz informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa un DUAE integrat în SEAP de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public?/sectorial cu informa?iile solicitate de c?tre autoritatea/entitatea contractant - informa?ii referitoare la îndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentul justificativ care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise în ?ara de reziden??, traduse în limba român?, urmeaz s fie prezentate, la solicitarea Autorit??ii/entit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul/ofertan?ii clasat/clasa?i pe primul/ primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Cerin?a 1a Pentru persoane juridice române - Se solicit prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului de pe lâng Tribunalul Bucure?ti sau Tribunalul teritorial din care s rezulte cel pu?in informa?iile legate de obiectul de activitate principal ?i obiectele de activitate secundare autorizate, situa?ia juridic a societ??ii, organul de administrare, de conducere, de supraveghere al respectivului operator economic, persoane ce au putere de reprezentare, de decizie, de control în cadrul acestuia etc. Cerin?a 1b - Pentru persoane juridice str?ine - Operatorii economici nereziden?i (str?ini) vor prezenta documente care dovedesc o form de înregistrare/atestare ori apartenen? din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerin?ele legale din ?ara în care este stabilit operatorul economic. Documentele se vor prezenta înso?ite de traducerea autorizat a acestora în limba român?. Note:
   1.  Documentele prezentate trebuie s men?ioneze: datele de identificare, ac?ionarii / asocia?ii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare. Informa?iile cuprinse în Certificatul Constatator trebuie sa fie reale / actuale la data la care acestea se prezint (document valabil la data prezent?rii).
   2.  În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat s prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o îndepline?te.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerin?a nr.1.Ofertan?ii vor prezenta o list a principalelor livr?ri de produse similare (articole din sticl - oglinzi, f?r a se limita la acestea, etc.) din ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, cantit??ilor, datelor de derulare ?i a beneficiarilor publici sau priva?i, în valoare cumulat de cel pu?in 500.000,00 lei, f?r TVA, la nivelul unui contract sau mai multor contracte. Ultimii 3 ani sunt calcula?i retroactiv de la data limit de depunere a ofertelor. În situa?ia în care se decaleaz termenul limit de depunere a ofertelor, perioada aferent experien?ei similare se va extinde corespunz?tor cu zilele de decalare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Instruc?iunea A.N.A.P. nr. 2/2017.Cerinta nr 2:Capacitatea tehnic ?i profesional a unui ofertant sau a unui grup de ofertan?i, poate fi sus?inut de o ter? persoan?, fizic sau juridic?, indiferent de rela?iile juridice existente între aceasta ?i ofertant. În acest caz, ofertantul are obliga?ia de a dovedi c a luat toate m?surile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând în acest sens un angajament ferm al ter?ului/ter?ilor sus?in?tor/sus?in?tori, în sensul art. 196 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 si art. 55 din HG nr. 394/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, prin care se confirm c acesta va pune la dispozi?ia ofertantului/candidatului resursele invocate. Pentru a fi luat în considerare sus?inerea trebuie demonstrat îndeplinirea cumulativ a urm?toarelor condi?ii:a) Ter?ul/ter?ii sus?in?tori pot dovedi c de?in resursele invocate ca element de sus?inere a ofertantului;b) Ofertantul poate demonstra c va dispune efectiv de resursele entit??ilor ce acord sus?inerea, necesare pentru realizarea contractului; Angajamentul ferm prezentat de ofertant privind acordarea sus?inerii trebuie s precizeze modul efectiv prin care ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori va/vor asigura sus?inerea ?i se constituie ca instrument juridic care s asigure dreptul entit??ii contractante de a solicita în mod legitim, îndeplinirea anumitor obliga?ii de c?tre persoana sus?inatoare, entitatea contractant având posibilitatea de ac?iune direct împotriva sus?in?torului în cazul în care se produc prejudicii ca urmare a nerespect?rii obliga?iilor prev?zute în angajament. La solicitarea entit??ii contractante, ofertan?ii clasa?i pe primele 3 locuri, dup aplicarea criteriului de atribuire. au obliga?ia de a prezenta documente puse la dispozi?ie de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori din care s rezulte modul efectiv prin care acesta/ace?tia va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sus?inere, documente care se vor constitui anexe la angajament. În conformitate cu prevederile art. 199 din Legea nr. 99/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, r?spunderea solidar a ter?ului/ter?ilor sus?in?tor/sus?in?tori pentru executarea contractului se va angaja sub condi?ia neîndeplinirii de c?tre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament. Persoana care asigur sus?inerea nu trebuie s se afle în situa?iile prev?zute de art. 73 alin. (d), art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Proportia de subcontractareInforma?ii privind asocia?ii Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Cerinta 1:La termenul limit de depunere a ofertelor, operatorii economici participan?i la procedura de atribuire vor prezenta DUAE integrat în SEAP, urmând ca documentele justificative care probeaz îndeplinirea cerin?ei s fie prezentate de ofertan?ii clasa?i pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor ?i aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea entit??ii contractante.Se va completa un DUAE integrat în SEAP de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile ce descriu nivelul lor de experien??, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunz?tor cerin?elor entit??ii contractante. Asociatul/asocia?ii nominaliza?i va/vor prezenta distinct un DUAE integrat în SEAP în care se vor cuprinde informa?iile solicitate.La nivelul DUAE integrat în SEAP trebuie precizate informa?ii cum ar fi: num?rul ?i data contractului invocat drept experien? similar?, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data ?i num?rul documentului de recep?ie. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerin?ei minime privind experien?a similar?, ofertan?ii vor prezenta documente emise de beneficiarii men?iona?i în lista prezentat din care s rezulte derularea în mod corespunzator a contractelor prezentate.Urm?toarele documente justificative care probeaz îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate doar de c?tre ofertantul/ofertan?ii clasat/clasa?i pe primul/ primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor ?i aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea entit??ii contractante:- procesul-verbal de recep?ie, recomand?ri/ documente constatatoare, alte documente echivalente din care s reias urm?toarele informa?ii: beneficiarul, obiectul, valoarea, perioada livr?rii;Valorile vor fi exprimate în lei, la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dup cum urmeaz?:Anul 2018: 1 euro = 4,6535 leiAnul 2019: 1 euro = 4,7452 leiAnul 2020: 1 euro = 4,8371 leiPentru alte monede decât Euro, mai întâi se face conversia în Euro, utilizându-se cursurile medii pentru anii respectivi, comunicate de Banca Central European (publicate pe site-ul http://www.ecb.europa.eu), apoi se va face conversia Euro - Lei, conform indica?iilor de mai sus.Cerinta 2:- DUAE-ul integrat în SEAP al ofertantului în care se vor include informa?iile cu privire la existen?a unei sus?ineri de ter? parte, inclusiv m?surile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare;- DUAE-ul integrat în SEAP al ter?ului sus?in?tor din care trebuie s rezulte informa?ii privind nivelul de experien??, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunz?tor sus?inerii acordate. - Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirm faptul c va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activit??i pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor tehnice ?i profesionale pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Entitatea contractant respinge ter?ul sus?in?tor propus dac acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaz printre motivele de excludere ?i solicit candidatului/ofertantului o singur dat - înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt ter?, cu respectarea principiului tratamentului egal In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE distinct, integrat în SEAP, în care va include informa?iile cu privire la modul de îndeplinire a cerin?elor de capacitate tehnic ?i profesional?. La solicitarea entit??ii contractante, doar ofertan?ii clasa?i pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor vor prezenta documente justificative ale asocia?ilor care probeaz îndeplinirea cerin?elor de calificare. http://www.ecb.europa.eu
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Cuantumul garan?iei de participare este: 10.568,00 lei f?r TVA.
   1.  Perioada de valabilitate a garan?iei pentru participare va fi cel pu?in egal cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 4 luni de la data limit de primire a ofertelor.
   2.  Garan?ia de participare se va prezenta entit??ii contractante conform art. 42 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 394/2016, în SICAP, în format electronic, semnat cu semn?tura electronic?, pân la data limit stabilit pentru depunerea ofertelor, conform anun?ului de participare.
   3.  Garan?ia pentru participare se poate constitui prin virament bancar în contul RO29BTRLRONCRT00U4637101 / RO84BTRLEURCRT00U4637102 deschis la BANCA TRANSILVANIA, sau printr-un instrument de garantare emis de o institu?ie de creditare din România sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri în condi?iile legii (se va transmite în SICAP în format electronic, semnat cu semn?tur electronic?, pân la data limit stabilit pentru depunerea ofertei, prev?zut în anun?ul de participare). Instrumentul de garantare trebuie s prevad în mod expres dreptul achizitorului de a re?ine garan?ia de participare atunci când ofertantul se afl în oricare din urm?toarele situa?ii: a) î?i retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilit câ?tig?toare, refuz s semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.
   4.  Instrumentul de garantare trebuie s prevad c plata garan?iei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declara?iei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
   5.  Garan?ia de participare trebuie s fie irevocabil?.
   6.  În cazul unei asocieri, instrumentul de garantare trebuie s nominalizeze to?i membrii asocierii. Echivalen?a pentru o garan?ie de participare depus în alt valut se va face la cursul comunicat de BNR cu 5 zile anterior datei limit de depunere a ofertelor.
   1.  Promitentul-furnizor, semn... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conformAsociere legalizat conform art. 67, alin. 2 din Legea nr. 99/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 15/02/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 15/06/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 15/02/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
 1)Ofertantul depune oferta elaborat în conformitate cu informa?iile ?i cerin?ele prev?zute în documentele achizi?iei, înso?it de garan?ia de participare ?i de documentele sau de documentul unic de achizi?ie european. Entitatea contractant accept la momentul depunerii ofertelor "Documentul unic de achizi?ie european" (DUAE), care const într-o declara?ie pe propria r?spundere actualizat?, ca dovad preliminar în locul certificatelor eliberate de c?tre autorit??ile publice sau de c?tre ter?i care confirm c operatorul economic în cauz îndepline?te urm?toarele condi?ii: a) nu se afl în niciuna din situa?iile de excludere men?ionate la art. 177, 178 ?i 180 din Legea nr. 99/2016, b) îndepline?te criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de entitatea contractant?. 2) Entitatea contractant poate solicita ofertan?ilor s depun toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovad a informa?iilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desf??ur?rii unei proceduri de atribuire, dac acest lucru este necesar pentru a asigura desf??urarea corespunz?toare a procedurii. Înainte de atribuirea contractului, entitatea contractant solicit ofertan?ilor clasa?i pe primele 3 locuri dup aplicarea criteriului de atribuire, s prezinte f?r întârziere documente justificative actualizate prin care s demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informa?iile cuprinse în DUAE. DUAE integrat în SEAP este ata?at la anun?ul de participare împreun cu celelalte documente ale achizi?iei ?i poate fi accesat în vederea complet?rii de c?tre operatorii economici interesa?i conform instruc?iunilor detaliate care se reg?sesc în notific?rile ANAP din 08.04.2020 privind utilizarea DUAE în procedurile desf??urate exclusiv prin mijloace electronice, respectiv din 02.07.2020, referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achizi?ii European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achizi?ii Publice (SEAP); 3) În cazul în care, în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, pentru ofertan?ii clasa?i pe primul loc, pe locul 2, pe locul 3, se constat c sunt dou sau mai multe oferte cu acela?i pre?, entitatea contractant va solicita clarific?ri prin intermediul SEAP, în vederea înc?rc?rii electronice de c?tre operatorii economici respectivi, a documentelor care con?in noi pre?uri. 4) În cazul unei asocieri, oferta trebuie s cuprind un acord preliminar de asociere. Prin acordul de asociere se va men?iona c to?i asocia?ii î?i asum r?spunderea solidar pentru execu?ia contractului, c liderul asocierii este împuternicit s se oblige ?i s primeasc instruc?iuni de la ?i în numele tuturor asocia?ilor, individual ?i colectiv, ?i c liderul asocierii este responsabil pentru execu?ia contractului, inclusiv pl??ile. În?elegerea trebuie s stipuleze, de asemenea, c to?i asocia?ii sunt obliga?i s r?mân în asociere pe întreaga durat a contractului. Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociere la care particip mai mul?i operatori economici, va semna o declara?ie prin care se oblig c în cazul în care oferta comun este declarat câ?tig?toare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat achizitorului, în original, înainte de data semn?rii contractului. Modelul Acordului de asociere este prezentat în Sec?iunea Formulare. 5) Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleia?i proceduri: a) S depun dou sau mai multe oferte individuale ?i/ sau comune sub sanc?iunea excluderii din competi?ie a tuturor ofertelor în cauz?; b) S depun ofert individual?/comun ?i s fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanc?iunea excluderii ofertei individuale sau, dup caz, a celei în care este ofertant asociat. Solicit?rile de clarific?ri referitoare la prezenta documenta?ie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Sec?iunea "Întreb?ri" din ... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: METROREX S.A., Direc?ia Juridic Adresse postale: Bd Dinicu Golescu 38 Ville: Bucuresti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Courriel: contact@metrorex.ro Téléphone: +40 213193601/5389 Fax: +40 213125149 Adresse internet: www.metrorex.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022 Roumanie-Bucure?ti: VerrerieType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 15/02/2022 14/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
39299000 - Verrerie