Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 04/03/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bumbe?ti-Jiu: Gaz naturel

2022/S 18-042841  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Bumbe?ti-Jiu: Gaz naturel 2022/S 018-042841 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL ORASENESC DR. GHEORGHE CONSTANTINESCU BUMBESTI-JIU NumÈro national d'identification: 4448199 Adresse postale: Strada: Zorilor, nr. 1 Ville: Bumbesti-Jiu Code NUTS: RO412 Gorj Code postal: 215100 Pays: Roumanie Point(s) de contact: CLAUDIA DANIELA CRETU Courriel: spitalul_bumbesti_jiu@yahoo.com TÈlÈphone: +40 0353139905 Fax: +40 0253463042 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.spitalbumbestijiu.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135719 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SPITAL PUBLIC
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Furnizare gaze naturale NumÈro de rÈfÈrence: 444819920222
II.1.2) Code CPV principal 09123000 Gaz naturel
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare gaze naturale necesare consumului propriu la urmatoarele obiective ale autoritatii contractante: - Spitalul Orasenesc Dr. Gheorghe Constantinescu Bumbesti-Jiu, adresa: Bumbesti-Jiu, str.Zorilor nr.1, Judetul Gorj, categoria C2 - Ambulatoriu integrat Spitalului Orasenesc Dr. Gheorghe Constantinescu Bumbesti-Jiu, adresa: Bumbesti-Jiu, str.Zorilor nr.2, Judetul Gorj, categoria C1 Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 846 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO412 Gorj Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Orasenesc Dr. Gheorghe Constantinescu Bumbesti-Jiu, str.Zorilor nr.1, judetul Gorj
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare gaze naturale necesare consumului propriu la urmatoarele obiective ale autoritatii contractante: - Spitalul Orasenesc Dr. Gheorghe Constantinescu Bumbesti-Jiu, adresa: Bumbesti-Jiu, str.Zorilor nr.1, Judetul Gorj, categoria C2 - Ambulatoriu integrat Spitalului Orasenesc Dr. Gheorghe Constantinescu Bumbesti-Jiu, adresa: Bumbesti-Jiu, str.Zorilor nr.2, Judetul Gorj, categoria C1
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalitÈs ou du calendrier des reconductions:
Contractul poate fi prelungit conform art.165, lit.d din HG395/2016, maxim 4 luni
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a: Operatorii economici (lider, asociat, subcontractant, ter? sus?in?tor) care depun ofert?, trebuie s? fac? dovada c? nu se afl? Ón niciuna din situa?iile de excludere men?ionate la art. 59-60, 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice. Modalitate de Óndeplinire: Completare DUAE din documenta?ia de atribuire de c?tre operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, ter? sus?in?tor) care confirm? c? acesta nu se afl? Ón niciuna din situa?iile de excludere men?ionate la art. 59-60, 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice. OEncadrarea Ón una din situa?iile prev?zute la art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicat? pentru atribuirea contractului de achizi?ie public?. Not?: Declara?ia pe propria r?spundere privind neÓncadrarea Ón prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, se va prezenta Ón SEAP, la sec?iunea ÑDocumente de calificareî de c?tre to?i participan?ii (lider, asociat, subcontractant, ter? sus?in?tor), p'n? la data limit? de depunere a ofertei. Conform art. 196, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, subcontractant, ter? sus?in?tor, dup? caz) clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire, p'n? la data Óncheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autorit??ii contractante, documentele justificative, prin care s? demonstreze Óndeplinirea criteriilor de calificare ?i selec?ie Ón conformitate cu informa?iile cuprinse Ón DUAE, respectiv:
   1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la bugetul local ?i bugetul de stat, cu privire la plata impozitelor ?i taxelor pentru sediul principal pentru care exist? obliga?ii de plat? ?i a contribu?iilor la bugetul general consolidat, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara?ie pe propria r?spundere privind Óndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul local. Certificatele trebuie s? fie valabile la data depunerii acestora ?i vor atesta Ñlipsa datoriilor restanteî. Ofertan?ii str?ini vor depune formulare tip sau orice documente edificatoare eliberate de autorit??ile competente din ?ara Ón care acesta sunt reziden?i, prin care s? dovedeasc? Óndeplinirea obliga?iilor restante de plat? a impozitelor c?tre bugetul de stat ?i bugetul local, Ón conformitate cu legisla?ia din ?ara de reziden??. Dup? caz, se vor depune documente care demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2 ?i art. 171 din Legea nr. 98/2016. Not?: Documentele de calificare prezentate pentru Óndeplinirea cerin?elor se vor depune Ón SEAP/SICAP cu semn?tur? electronic? extins? ñ copii lizibile, iar Ón cazul prezent?rii documentelor redactate Ón alt? limb? dec't rom'n?, acestea vor fi Ónso?ite de traducere autorizat?.
   2.  Cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv. Not?: Documentele de calificare prezentate pentru Óndeplinirea cerin?elor trebuie s? fie valabile la data depunerii acestora ?i se vor depune Ón SEAP/SICAP cu semn?tur? electronic? extins? ñ copii lizibile, iar Ón cazul prezent?rii documentelor redactate Ón alt? limb? dec't rom'n?, acestea vor fi Ónso?ite de traducere autorizat?. Persoanele cu func?ii de decizie din cadrul autorit??ii contractante, Ón ceea ce prive?te organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: manager ing.ec. Stolojanu Aurel, director financiar-contabil ec. Iosif Minodora, director medical dr. Tudose Andreea, sef serviciu tehnic-administrativ ing. Merisescu Sergiu, compartiment achizitii ec. Cretu Claudia Daniela, Brelea Valeriu, electrician, Compartiment RUNOS ec.Gutescu Ilie, Nistorescu Ovidiu, instalator. Cerin?a 1: Operatorii economici care depun oferta trebuie s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, respectiv, s? de?in? documente din care s? reias? ca operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Modalitate de Óndeplinire: Completare DUAE din documenta?ia de atribuire de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Cerinta 2: Operatorii economici care depun ofert? trebuie s? de?in? licen?? de furnizare gaze naturale, emisa de autoritatea competenta, conform prevederilor art. 118, alin. 2 ?i art.119 din Legea nr. 123/2012 (Legea energiei electrice ?i a gazelor naturale), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modalitate de Óndeplinire: Completare DUAE din documenta?ia de atribuire de c?tre operatorii economici participan?i (lider, asociat, subcontractant, ter? sus?in?tor, subcontractant) la procedura de atribuire care confirm? cele solicitate prin fi?a de date cu privire la de?inerea licen?ei de furnizare gaze naturale. Conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, subcontractant, ter? sus?in?tor, dup? caz) clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire, p'n? la data Óncheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autorit??ii contractante, documentele justificative, prin care s? demonstreze Óndeplinirea criteriilor de calificare ?i selec?ie Ón conformitate cu informa?iile cuprinse Ón DUAE, respectiv:
   1.  Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer?ului sau, Ón cazul ofertan?ilor str?ini, documente echivalente emise Ón ?ara de reziden??. Obiectul contractului trebuie s? aib? corespondent Ón coduri CAEN din certificatul constatator. Informa?iile cuprinse Ón certificatul constatator trebuie s? fie reale/actuale la data prezent?rii acestuia. Documentele se vor depune in SEAP cu semnatura electronica extinsa, copii lizibile, iar in cazul ofertantilor straini acestea vor fi insotite de traducere autorizata.
   2.  Licen?? de furnizare gaze naturale, emis? de autoritatea competenta, pentru activitatea de furnizare de gaze naturale, conform prevederilor art.118, alin.2 si art.119 din Legea nr. 123/2012 (Legea energiei electrice ?i a gazelor naturale, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare). Persoanele juridice str?ine vor depune documente echivalente. Ofertantul trebuie s? Óntreprind?, acolo unde legisla?ia na?ional? impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta p'n? cel t'rziu la momentul semn?rii contractului, documentele depuse recunoscute de autorit??ile rom'ne. Documentele se vor depune Ón SEAP (SICAP) cu semn?tur? electronic? extins? ñ copie lizibil?, iar Ón cazul ofertan?ilor str?ini, acestea vor fi Ónso?ite de traducere autorizat?. Not?: Documentele de calificare prezentate pentru Óndeplinirea cerin?elor trebuie s? fie valabile la data depunerii acestora.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse de o complexitate comparabila cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, respectiv furnizari de gaze naturale, din ultimii 3 ani, calcula?i retroactiv de la data limit? de depunere a ofertelor iar daca se decaleaza termenul de depunere a ofertelor se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferenta experientei similare, avand in vedere prevederile art.13 al.2 din Instructiunea ANAP nr.2/2017, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, in valoare cumulata de cel putin 760000.00 lei fara tva.Se vor prezenta: documente/certific?ri din care s? rezulte furnizarea/livrarea produselor similare (gaze naturale), care s? indice: denumirea, beneficiarul, (indiferent dac? ace?tia sunt autorit??i contractante sau clien?i priva?i), valoarea ?i perioada de furnizare. Proportia de subcontractareInforma?ii privind subcontractan?ii ?i specializarea acestora. Se vor ata?a acordurile de subcontractare, cu precizarea p?r?ii/p?r?ilor din contract pe care operatorul economic inten?ioneaz? s? o/le subcontracteze. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Completare DUAE din documenta?ia de atribuire de c?tre operatorul economic (lider, asociat, ter? sus?in?tor) care confirm? furnizarea produselor de tipul celor solicitate prin Fi?a de date/caietul de sarcini. La nivelul DUAE trebuie precizate de c?tre ofertan?i informa?ii cum ar fi: num?rul ?i data contractului invocat drept experien?? similar?, beneficiarul acestuia, data ?i num?rul documentului/certificatului din care s? rezulte prestarea serviciilor similare, precum ?i ponderea ?i/sau activit??ile pentru care a fost responsabil, Ómpreun? cu valoarea acestora, f?r? TVA dac? este cazul.Conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, ter? sus?in?tor, dup? caz) clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire, p'n? la data Óncheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autorit??ii contractante, documentele justificative actualizate, prin care s? demonstreze Óndeplinirea criteriilor de calificare ?i selec?ie Ónconformitate cu informa?iile cuprinse Ón DUAE, respectiv: pentru furniz?rile prezentate Ón DUAE ca ?i dovad? a cerin?ei privind experien?a similar? se vor prezenta: documente/ certific?ri din care s? rezulte livrarea produselor similare, cum ar fi, dar f?r? a se limita la acestea: contracte, recomand?ri de la beneficiari, procese-verbale de recep?ie a gazelor naturale furnizate, certificate constatatoare, alte documente confirmate de beneficiar. Completare DUAE din documenta?ia de atribuire de c?tre operatorul economic care confirm? propor?ia de subcontractare. Odat? cu DUAE, se vor prezenta acordurile de subcontractare, cu precizarea p?r?ii/p?r?ilor din contract pe care operatorul economic inten?ioneaz? s? o/le subcontracteze.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 04/03/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 04/07/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 04/03/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Membrii comisiei de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
Ianuarie 2023
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.OEn situa?ia Ón care se afl? dou? sau mai multe oferte clasate pe primul loc, cu pre?uri egale se va solicita o nou? ofert? de pre?, Ómbun?t??it?, care se va depune electronic prin intermediul SEAP, caz Ón care atribuirea se va face ofertantului a c?rui noua propunere financiar? are pre?ul cel mai sc?zut.
   2.  Nu se accepta oferte alternative.
   3.  Ofertan?ii vor specifica Ón cuprinsul propunerii tehnice informa?iile pe care le consider? confiden?iale ?i care nu pot fi dezv?luite ter?ilor, men?ion'nd motivele pentru care aceste informa?ii trebuie s? r?m'n? confiden?iale.
   4.  DUAE se poate accesa, Ón vederea complet?rii de c?tre operatorii economici interesa?i, prin intermediul SEAP.
   5.  Operatorii economici au obliga?ia de a completa DUAE p'n? la data limit? stabilit? prntru depunerea ofertei, Ón caz contrar, oferta va fi declarat? inacceptabil? conform art. 137, alin.(2), lit. b) din H.G. nr. 395/2016. Documentul DUAE va fi Ónso?it de dovada constituirii garan?iei de participare, Declara?ia pe propria r?spundere privind neÓncadrarea Ón prevederile art. 59-60 din Legea nr.98/2016 ?i, dup? caz de: Acordurile de subcontractare, Acordul de asociere ?i Angajamentul ferm al ter?ului.
   6.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea 101/2016.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Roumanie-Bumbe?ti-Jiu: Gaz naturelType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 04/03/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
09123000 - Gaz naturel