Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Buz?u:Études de faisabilité, service de conseil, analyse

2023/S 198-619588  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2023 S198 Roumanie-Buz?u: Études de faisabilité, service de conseil, analyse 2023/S 198-619588 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MUNICIPIUL BUZAU Numéro national d'identification: 4233874 Adresse postale: Strada: Piata Daciei, nr. 1 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120360 Pays: Roumanie Point(s) de contact: aurelia turcoman Courriel: investii@primariabuzau.ro Téléphone: +40 238726092 Fax: +40 238717950 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariabuzau.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTI?II "DRUM ORBITAL - LEG?TURA A7 - BUZ?U (TRONSOANELE 2, 3 ?I 4)" Numéro de référence: 4233874_2023_PAAPD1414972
II.1.2) Code CPV principal 71241000 Études de faisabilité, service de conseil, analyse
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului de prestari de servicii este Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii "Drum orbital - Leg?tura A7 - Buz?u (tronsoanele 2, 3 ?i 4), in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini ?i a condi?iilor din contract. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tur? cu documetatia de atribuire. În m?sura în care solicit?rile de clarificare sunt solicitate în termenul prev?zut la Cap. I.1) NUME, ADRES? ?I PUNCT(E) DE CONTACT, sec?iunea - Num?r zile pân? la care se pot solicita clarific?ri înainte de data limit? de depunere a ofertelor/candidaturilor, respectiv 18 zile (înainte de data limit? de depunere a ofertelor/candidaturilor)., autoritatea contractant? va r?spunde la solicit?rile de clarificare cu 12 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 15 669 792.40 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71319000 Services de témoins experts 71322500 Services de conception technique pour installations de transport 71332000 Services d'ingénierie géotechnique 71351810 Services topographiques 71356200 Services d'assistance technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
Municipiul Buzau
II.2.4) Description des prestations:
Autoritatea contractant? inten?ioneaz? achizi?ionarea de servicii pentru obiectivul de investi?ii "elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectul de investitii "Drum ORBITAL-LEGATURA A7 - BUZAU (TRONSOANELE 2,3,4) " In cadrul contractului se vor presta urmatoarele servicii si se vor elabora urmatoarele :
   1.  Studiu de fezabilitate
   1. 1 Analiza Multicriterial? 1
   1. 2. Analiza Multicriterial? 2
   1. 3. Studiul Topografic
   1. 4. Studiul Geotehnic ?i/sau studii de analiz? ?i de stabilitate a terenului
   1. 5. Studiul Hidraulic si Hidrologic
   1. 6. Expertiza tehnica pentru podul de cale ferata peste Raul Buzau LMI - BZ - II - m-B-02312
   1. 7. Studiu Arheologic/istoric
   1. 8. Documenta?ie Ocup?ri Terenuri
   1. 9 Documenta?ia de Mediu (inclusiv Natura 2000)
   1. 10. Avizele conforme pentru asigurarea utilit??ilor, precum ?i avize, acorduri ?i studii specifice, dup? caz, asa cum sunt acestea solicitate prin certificatul de urbanism
   1. 11. Studiu de trafic
   2.  Asisten?? tehnic? acordat? Beneficiarului pentru procedura/ procedurile de atribuire a serviciilor de proiectare
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Demonstrarea unei metodologii adecvate- Subfactor 2 / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Demonstrarea unei metodologii adecvate- Subfactor 1 / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: EXPERIENTA ECHIPEI DE EXPERTI / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: EXPERIENTA ECHIPEI DE EXPERTI / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: EXPERIENTA ECHIPEI DE EXPERTI / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: EXPERIENTA ECHIPEI DE EXPERTI / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: EXPERIENTA ECHIPEI DE EXPERTI / Pondération: 10 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 089-272831
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17317 Intitulé:
"Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investi?ii "Drum orbital - Leg?tura A7 - Buz?u (tronsoanele 2, 3 ?i 4)"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL Numéro national d'identification: A-28091338 Adresse postale: Strada Strada ?tirbei Vod?, Nr. 36, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: dgraup@acciona.com Téléphone: +40 212110808 Fax: +40 212110815
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 17 549 162.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 15 669 792.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc , cu punctaje egale, departajarea se face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara mai mica. Operatorii economici care depun ofert? în cadrul acestei proceduri de achizi?ie public? pot specifica, motivat, în cadrul ofertei documentele ?i datele din oferta prezentat? care sunt confiden?iale. În lipsa unui document care s? con?in? aceste men?iuni, toate documentele depuse în cadrul procedurii de atribuire vor avea caracter de document public, care pot fi f?cute publice conform reglement?rilor legale privind liberul acces la informa?iile de interes public. Se recomanda operatorilor sa viziteze amplasamentul obiectivului pentru a lua la cunostinta de situatia din teren, astfel incat oferta transmisa in cadrul procedurii de atribuire sa fie in concordanta cu aceasta. În cazul în care ofertantul nu sesizeaz? în termen eventualele neconcordan?e care ar putea ap?rea între documenta?ia existent? în SEAP/SICAP ?i situa?ia existent? în teren pentru a fi clarificate înainte de data limit? de depunere a ofertelor, acesta î?i asum? toate riscurile care decurg din acest caz. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: UAT MUNICIPIUL BUZAU -Serviciul Juridic Adresse postale: Piata Daciei, nr. 1, Localitate:Buzau, Ville: Buzau Code postal: 120360 Pays: Roumanie Fax: +40 238717950 Adresse internet: www.primariabuzau.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2023 "ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTI?II "DRUM ORBITAL - LEG?TURA A7 - BUZ?U (TRONSOANELE 2, 3 ?I 4)" 13/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse 
71319000 - Services de témoins experts 
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport 
71332000 - Services d'ingénierie géotechnique 
71351810 - Services topographiques 
71356200 - Services d'assistance technique