Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 16/12/2022
Type de procédure : Procédure d'attribution de concession
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Buz?u:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2022/S 233-668538  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

02/12/2022
S233
Roumanie-Buz?u: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2022/S 233-668538

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 210-605498)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: MUNICIPIUL BUZAU
NumÈro national d'identification: 4233874
Adresse postale: Strada: Piata Daciei, nr. 1
Ville: Buzau
Code NUTS: RO222 Buz?u
Code postal: 120360
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Aurelia Turcoman
Courriel: investitii@primariabuzau.ro
TÈlÈphone: +40 238726092
Fax: +40 238717950
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariabuzau.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activit??i componente ale serviciului de salubrizare Ón municipiul Buz?u

NumÈro de rÈfÈrence: 22

II.1.2)
Code CPV principal
90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activit??i componente ale serviciului de salubrizare Ón municipiul Buz?u, pe o perioada de 5 ani. Activit??ile serviciului de salubrizare, care fac obiectul deleg?rii, conform prevederilor Legii 101/ 2006 privind serviciul de salubrizare a localit??ilor (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2, alin. (3), sunt: Colectarea separat? ?i transportul separat al de?eurilor municipale ?i al de?eurilor similare provenind din activit??i comerciale din industrie ?i institu?ii, inclusiv frac?ii colectate separat, f?r? a aduce atingere fluxului de de?euri de echipamente electrice ?i electronice, baterii ?i acumulatori, colectarea ?i transportul de?eurilor provenite din locuin?e, generate de activit??i de reamenajare ?i reabilitare interioar? ?i/sau exterioar? a acestora, M?turat, sp?lat, stropit ?i Óntre?inere a c?ilor publice, Cur??are ?i transport a z?pezii de pe c?ile publice ?i men?inerea Ón func?iune a acestora pe timp de polei sau Ónghe? , Activit??ile viitorului serviciu de salubrizare enumerate mai sus, vor fi prestate in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, activitatile prezentate la art 2, literele a), b),f),g) si h) din regulamentul din cadrul documentatiei de atribuire si a tuturor prevederilor legale in vigoare. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare Ón leg?tur? cu documentatia de atribuire. OEn m?sura Ón care solicit?rile de clarificare sunt solicitate Ón termenul prev?zut la Cap. I.1) NUME, ADRES? ?I PUNCT(E) DE CONTACT, sec?iunea - Num?r zile p'n? la care se pot solicita clarific?ri Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor/candidaturilor, respectiv 20 zile (Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor/candidaturilor)., autoritatea contractant? va r?spunde la solicit?rile de clarificare cu 16 zile Ónainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.Solicit?rile de clarific?ri primite de c?tre Autoritatea Contractant? dup? termenul limit? specificat nu vor fi luate Ón considerare.Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis? in SEAP in sectiunea "LIST? CLARIFIC?RI, NOTIFIC?RI ?I DECIZIi. Toate clarific?rile emise de Entitatea Contractant? vor fi disponibile oric?rui Operator Economic interesat prin accesarea sec?iunii "LIST? CLARIFIC?RI, NOTIFIC?RI ?I DECIZII" din Anun?ul de concesiune asociat acestei proceduri prin intermediul Sistemului electronic de achizi?ii publice, utiliz'nd interfa?a: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub.

http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
28/11/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 210-605498

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 05/12/2022

Lire:

Date: 16/12/2022

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activit??i componente ale serviciului de salubrizare Ón municipiul Buz?u 16/12/2022 02/12/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511100 - Services de collecte de déchets solides urbains 
90511200 - Services de collecte des ordures ménagères 
90511300 - Services de collecte des déchets sauvages 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues 
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage