Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 22/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Câmpulung:Services de développement de logiciels de technologies de l'information

2023/S 98-306273  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Roumanie-Câmpulung: Services de développement de logiciels de technologies de l'information 2023/S 098-306273 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MUNICIPIUL CAMPULUNG Numéro national d'identification: 4122361 Adresse postale: Strada: STR. NEGRU VODA, nr. 127 Ville: Campulung Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 115100 Pays: Roumanie Point(s) de contact: IULIANA HUDICI Courriel: achizitii.publice@primariacampulung.ro Téléphone: +40 0786403136 Fax: +40 0248511036 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariacampulung.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166214 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Implementarea unui sistem informatic pentru optimizarea procedurilor si fluxurilor de lucru- in cadrul UAT Municipiul Câmpulung Numéro de référence: 501783851
II.1.2) Code CPV principal 72212517 Services de développement de logiciels de technologies de l'information
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Scopul achizi?iei vizeaz? cre?terea performan?ei administra?iei publice la nivelul UAT Câmpulung ?i institu?iilor subordonate, în domeniul asigur?rii serviciilor sociale ?i medicale, prin implementarea de m?suri de simplificare a procedurilor administrative cu caracter general de tip front-office ?i back-office, respectiv eficientizarea fluxurilor de comunicare intra ?i interinstitu?ionale. ? Obiectivul general al proiectului este reprezentat de consolidarea capacitatii institutionale si eficientizarea activitatii la nivelul UAT Municipiul Câmpulung în ceea ce priveste exercitarea atributiilor prevazute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de masuri pentru îmbunatatirea procesului decizional si a planificarii strategice si de digitalizare menite sa ajute la standardizarea modului de lucru si a activitatilor specifice, la cresterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice si interconectarea cu ceilalti actori care opereaza sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât si din perspectiva front office. Activit??ile propuse în cadrul prezentului proiect conduc la îndeplinirea Obiectivului specific
   2. 1. - Introducerea de sisteme si standarde comune în administra?ia publica locala ce optimizeaz? procesele orientate c?tre beneficiari în concordan?a cu SCAP a Axei Prioritare
   2.  Administra?ie publica si sistem judiciar accesibile si transparente din cadrul Programului Opera?ional Capacitate Administrativa. Prin derularea acestei proceduri vor fi contractate servicii de implementare a unui sistem informatic pentru optimizarea procedurilor si fluxurilor de lucru. ? Obiectivele specifice sunt urm?toarele: Astfel obiectivele specifice care vor fi atinse in cadrul contractului de servicii sunt: Crearea de mecanisme, instrumente si proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategica pe termen mediu si lung în Municipiul Câmpulung, prin elaborarea Planului Strategic Institutional si a Strategiei de Transformare Digitala a Municipiului Câmpulung si proiectarea unui proces de management eficient, care sa corespunda nevoilor institutiei ; Optimizarea procedurilor administrative interne în raport cu beneficiarii serviciilor publice, în scopul reducerii birocratiei, prin implementarea unui ecosistem digital integrat si dezvoltarea abilitatilor personalului prin participarea la programe de instruire în vederea utilizarii si administrarii solutiilor informatice implementate; ? Descrierea activit??ilor: Pentru realizarea contractului având ca obiect "Implementarea unui sistem informatic pentru optimizarea procedurilor si fluxurilor de lucru" care face obiectul achizi?iei sunt necesare prestarea urm?toarelor activit??i: Etapa 1 - Implementarea unui ecosistem digital interinstitu?ional interconectat ?i inter-operabil de lucru Etapa 2 - Îmbun?t??irea nivelului de cuno?tin?e ?i abilit??i ale personalului din institu?ii ? Durata de implementare va fi de maxim 2 luni.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 013 171.76 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO311 Arge? Lieu principal d'exécution:
Municipiul Campulung
II.2.4) Description des prestations:
În cadrul proiectului se inten?ioneaz? implementarea unui sistem informatic integrat ce va fi utilizat pentru optimizarea procedurilor ?i fluxurilor de lucru în domeniul administr?rii serviciilor sociale ?i medicale, concret, fiind vizate urm?toarele rezultate: a) administrarea electronic? a documentelor, pentru uz intern, întocmite ?i/sau primite, respectiv introducerea ?i utilizarea semn?turii electronice calificate, în scopul fluidiz?rii, eficientiz?rii, activit??ilor administrative desf??urate în cadrul UAT Municipiul Câmpulung (servicii back-office / front office); b) implementarea de servicii destinate realiz?rii de activit??i în mod colaborativ, respectiv facilit?rii transferului de date intra ?i interinstitu?ional. Sistemul informatic integrat ce se dore?te a fi achizi?ionat va avea în componen?? urm?toarele: Modul/platform? de management ?i configurare identit??i digitale; Modul/platform? de management documente; Modul/platform? de semnare electronic?; Modul/platform? de arhivare electronic?; Modul/platform? de lucru colaborativ; Modul/platfom? de integrare cu aplica?ii externe destinate facilit?rii transferului de date intern ?i extern (intrainstitu?ional ?i interinstitu?ional). Derularea activitatii presupune modelarea de fluxuri de lucru incluse în sfera de cuprindere a proiectului conform capabilit??ilor platformei de workflow ?i document management, în special în vederea executiei proceselor de lucru în mediul electronic cu ajutorul documentelor semnate electronic.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: P2 - Componenta tehnica / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 26 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Programul Operational Capacitate Administrativ? - POCA, Proiectul " Ecosistem digital interconectat ?i GIS integrat in cadrul UAT Municipiul Câmpulung ", cod SMIS 154877, cod SIPOCA 1241
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Op ec (ofertant individual/ofertant asociat/ter? sus?in?tor/subcontr) participan?i la proc de atribuire nu trebuie s? se reg?seasc? în sit prev la art.164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Prev art.164 se aplic? ?i pentru orice persoan? care este membru al organului de administrare, de cond sau de suprav al respectivului op ec sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. Ca prim? dovad? a neîncadr?rii în sit de excludere prev la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016, împreun? cu oferta se va prezenta de c?tre fiecare op ec participant la proc, DUAE completat cu inform aferente situa?iei lor, potrivit prev art.193 din L. nr.98/2016. Numai of clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta la solicitarea aut contr pentru fiecare op ec participant la proc doc justif care probeaz? neîncadrarea în sit de excludere prev la art.164,165,167 din Legea nr. 98/2016 respectiv: 1)Pers jur/fizice române a) Cazierul judiciar al op ec ?i al membrilor organului de adm, de cond sau de suprav al respectivului op ec ?i a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certif const emis de ONRC/actul constitutiv, valabil/e la momentul depunerii acestuia/acestora; b) Certif de atestare fiscal?, din care s? reias? lipsa datoriilor cu privire la plata imp, taxelor sau a contribu?iilor la bug gen consolidat - buget local, buget de stat - la momentul prezent?rii acestora. Se vor prezenta certif de atestare fiscal? privind îndeplinirea obliga?iilor de plata a impozitelor, taxelor ?i contrib de asig sociale pentru sediul social, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, in conformitate cu informatiile inscrise in Cert Const emis de ONRC, se va prezenta o declara?ie pe propria r?sp privind îndeplinirea oblig de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bug gen consolidat datorate (Informa?iile cuprinse în Certif Const emis de ONRC trebuie s? fie reale/actuale la data prezent?rii.) c) dup? caz, doc prin care se demonstreaz? faptul c? op ec poate beneficia de derog?rile prev?zute la art.166 alin. (2), art.167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; d)alte documente edificatoare, dup? caz; e) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile de excludere prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 2)Persoanele juridice/fizice str?ine Pers jur/fizice str?ine vor prezenta doc edificatoare în ?ara de origine sau în ?ara în care sunt stabilite,cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorit??ile competente din tara respectiv?. În cazul în care în tara respectiv? nu se emit documente de natura celor men?ionate sau respectivele documente nu vizeaz? toate situa?iile prev?zute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, se va prezenta o declara?ie pe propria r?spundere sau, dac? în tara respectiv? nu exist? prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic? dat? în fata unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competente în acest sens. Documentele vor fi prezentate în copie lizibil? înso?ite de traducere autorizat? în limba roman?. Nota:1.Formularul DUAE este pus la disp ofertan?ilor în SEAP/SICAP 2 Prin op econ se intelege ofertant unic/asociat/tert sustinator/subcontractant
   2.  Op econ - ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator- trebuie s? respecte prevederile legale privind conflictul de interese, respectiv nu trebuie s? se reg?seasc? în sit prev la art.59-60 din Legea nr. 98/2016 Modalitatea de îndeplinire: Ca prim? dovad? a neîncadr?rii în situa?iile prev?zute la art.60 din Legea nr.98/2016, împreun? cu oferta se va prezenta de c?tre fiecare op ec participant la procedur? - DUAE completat cu inform aferente situa?iei lor, potrivit prev art.193 din Legea nr.98/2016, precum ?i Formularul 7- Declara?ie privind neîncadrarea în sit prev la art. 60 din Legea nr. 98/2016 . Persoanele care de?in func?ii de decizie în cadrul autorit??ii contractante în ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire, în sensul articolului men?ionat, sunt: ? Lasconi Elena Valerica - primar, Turtulea Constantin - viceprimar, Marcu Ioana - administrator public, consilieri locali: Ionescu Andeea, Zaharia Nicolae, Hagi Alexandru Nicolae, Zanvetor Iulian-Sachelarie, Vladau Adrian, Neacsu Gheorghe Gabriel, Ivan Constantin, Manea Mirabela Mihaela, Stanciu Marin, Cicu Sergiu Valeriu, State Ionel, Mirea Dorin, Sain Dumitru Danut, Ciobanica Silviu, Bilea Iuliana, Belu Daniel Marius, Dumitrescu Anca Florentina, Cretu Constantin Cristinel. Functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung: ? Simion Ramona-secretar municipiu, Iarca Violeta - director executiv, Serviciu dezvoltare urbana Buzescu Daniela - sef serviciu, Popa Rozalia - consilier, Hudici Iuliana - consilier, Serviciul Buget Contabilitate: Constantinescu Vasilica - ?ef serviciu, R?descu Mihaela - inspector, Popa Tania - inspector, Caplan Roxana - inspector, Husea Iuliana - inspector, Crîngus Nicolae - jurist, Ionita Alexandra Carmen - jurist, Resurse Umane: ?u?ea Ionu? - consilier. Stamate Corina - expert cooptat din partea SC ATHOS TOTAL CONSULTING SRL Se vor depune, odata cu DUAE, urmat doc : angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult? modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dup? caz. Persoane juridice/fizice române: Op ec care depun ofert? - ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant- trebuie s? fac? dovada unei forme de înreg în conformitate cu legisla?ia aplicabil? în tara de reziden??. Din documentul respectiv trebuie s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Modalitatea de îndeplinire: Ca prim? dovad? a de?inerii unei forme de înreg în conf cu legisla?ia aplicabil? în tara de reziden??, împreun? cu oferta se va prezenta de c?tre fiecare op ec participant la procedura - DUAE completat cu inform referitoare la îndeplinirea cerin?elor privind cap de exercitare a activ prof, potrivit prev art.193 din Legea nr.98/2016.Numai ofertantul clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea autorit??ii contractante, pentru fiecare operator economic participant la procedur? - ofertant individual, ofertant asociat, subcontractant, tert sus?in?tor - urm?toarele documente edificatoare care probeaz? îndeplinirea criteriului cu privire la capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale, respectiv : a) Persoanele fizice/ juridice romane 1) Cert const emis de ORC in raza c?ruia este situat sediul operatorului economic din care s? rezulte: a) obiectul de activitate; obiectul contractului trebuie sa aib? corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; b) starea operatorului economic; c) persoanele care reprezint? operatorul economic în rela?ia cu ter?iid) ofertantul trebuie s? fie autorizat s? desf?soare activit?tile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 Informa?iile cuprinse în acest document, trebuie s? fie reale/actuale la data prezent?rii. Se permite dovedirea cap de exercitare a activ prof si prin prezentarea cert const emis de c?tre ONRC în forma electronic?, prin intermediul serviciului online InfoCert, având incorporata, ata?ata sau logic asociata semn?tura electronic? extins?. b)Pers fizice/ juridice str?ine Se vor prezenta doc edificatoare echivalente emise in conform cu legisla?ia aplicabil? în ?ara de reziden??, reale/actuale la data prezent?rii ?i în care s? se men?ioneze pers care reprezint? entitatea in rela?iile cu ter?ii. De asemenea, doc prezentate trebuie sa dovedeasc? faptul ca obiectul sau de activitate include activit??i de tipul celor care fac obiectul achizi?iei publice ?i s? con?in? informa?ii cu privire la starea op ec. În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care s? rezulte competenta acestora de a realiza activit?tile care fac obiectul prezentului contract Nota:1) Doc emise în alt? limb? decât limba român? vor fi prezentate înso?ite de traducere autorizat? în limba român?.2) În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie s? prezinte documentele justificative solicitate din care s? rezulte îndeplinirea criteriului privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaz?.3)În situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada înregistr?rii si corespondenta activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza.4) In cazul in care in cadrul contractului este necesara prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici s? de?in? o autoriza?ie special?, sau s? fie membri ai unei anumite organiza?ii pentru a putea presta serviciile în cauz? în statul de origine, sau s? fie înscri?i în registre profesionale, autoritatea contractant? are dreptul de a solicita acestora s? demonstreze c? de?in o astfel de autoriza?ie/c? sunt membri ai unei astfel de organiza?ii/sunt înscri?i în registre profesionale. Dac? se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie s? fie în rela?ie direct? cu obiectul principal al contractului/relevant? scopului urm?rit prin încheierea contractului de achizi?ie public?.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Proportia de subcontractareDac? este aplicabil, ofertantul are obliga?ia de a preciza partea /p?r?ile din contract pe care inten?ioneaz? s? o/s? le subcontracteze ?i datele de identificare ale subcontractan?ilor propu?i. Subcontractantul nu trebuie s? se afle în situa?ia care determin? excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.164, art.165, art.167 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat1.1. Cerin?e cloud Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va prezenta de c?tre ofertant DUAE în care va include si informa?iile solicitate cu privire la subcontractan?i. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i se bazeaz? ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informa?iile referitoare la situa?iile de excludere astfel cum acestea sunt men?ionate la art.164, 165 ?i 167 din Legea nr.98/2016 precum ?i cele care prezinta relevant? din perspectiva capacit??ilor pe care se bazeaz? ofertantul. Dac? prin subcontractant nu se îndepline?te o cerin?? de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstr?rii neîncadr?rii în motivele de excludere. Împreun? cu DUAE se va prezenta de c?tre fiecare subcontractant ?i Formularul 2 - Acord de subcontractare. Numai ofertantul clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea autorit??ii contractante documentele justificative care probeaz? cele asumate de subcontractant/ subcontractan?i. Autorizare MCSI pentru administrator de arhiva electronica (OMCSI 489 din 2009 sau similar pentru ofertan?ii str?ini)
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/06/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 22/10/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/06/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, au punctaje egale, departajerea se va face avand în vedere puntajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta ca?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiare cea mai mic?.
   2.  Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie s? aib? un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatur? electronic?).
   3.  Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea în vedere respingerea unei oferte în situatia în care ofertantul nu depune DUAE - art.104, alin 3 coroborat cu art.60/HG 395/2016 si art.137 alin.2 litera b/HG 395/2016. Pentru indeplinirea obligatiei referitoare la modul de transmitere DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, acestia vor completa direct in SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta. Detalii cu privire la intocmirea si prezentarea documentului DUAE la prezenta procedura, se regasesc, dupa autentificarea in SEAP, in sectiunea "Informatii DUAE" - Ghid de completare DUAE, precum si pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice accesand link-ul: http://anap.gov.ro/web/notificare-privindutilizarea- duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/ .
   4.  Dac? semnatura electronic? extins? nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B "Informa?ii privind reprezentan?ii operatorului economic". III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
   1. 1. Cerin?e cloud Autorizare MCSI pentru administrator de arhiva electronica (OMCSI 489 din 2009 sau similar pentru ofertan?ii str?ini) Nota; Num?rul de zile pân? la care se pot solicita clarific?ri înainte de data limit? de depunere a ofertelor: 18 zile. Autoritatea contractanta va r?spunde solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor http://anap.gov.ro/web/notificare-privindutilizarea
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenul de exercitare a caii de atac este cel prevazut la art. 8 alin (1) lit. b din Legea nr.101/ 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: MUNICIPIUL CAMPULUNG Adresse postale: Strada STR. NEGRU VODA, Nr. 127 Ville: Campulung Code postal: 115100 Pays: Roumanie Courriel: achizitii.publice@primariacampulung.ro Téléphone: +40 248511034 Adresse internet: www.primariacampulung.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023 Implementarea unui sistem informatic pentru optimizarea procedurilor si fluxurilor de lucru- in cadrul UAT Municipiul Câmpulung 22/06/2023 23/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
72212517 - Services de développement de logiciels de technologies de l'information