Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 22/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Caransebe?:Autobus électriques

2023/S 98-307325  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Roumanie-Caransebe?: Autobus électriques 2023/S 098-307325 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Municipiul Caransebes Numéro national d'identification: 3227947 Adresse postale: Strada: Piata Revolutiei , nr. 1 Ville: Caransebes Code NUTS: RO422 Cara?-Severin Code postal: 325400 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Roxana Amalia Malinoiu Courriel: primaria.caransebes@gmail.com Téléphone: +40 255514885 Fax: +40 0255515139 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primaria-caransebes.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166229 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Furnizare autobuze ?i sta?ii de reînc?rcare pentru autobuze în cadrul proiectului "Modernizarea ?i eficientizarea transportului public pentru c?l?tori în Municipiul Caransebe? prin achizi?ia de mijloace de transport nepoluante - autobuze electrice Numéro de référence: 1
II.1.2) Code CPV principal 34144910 Autobus électriques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare autobuze ?i sta?ii de reînc?rcare pentru autobuze în cadrul proiectului "Modernizarea ?i eficientizarea transportului public pentru c?l?tori în Municipiul Caransebe? prin achizi?ia de mijloace de transport nepoluante - autobuze electrice. AC va r?spunde tuturor solicit?rilor de clarific?ri/informa?iilor suplimentare in a 7-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 9 000 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO422 Cara?-Severin Lieu principal d'exécution:
Primaria Caransebes
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul contractului îl reprezint? încheierea unui Contract de Furnizare care va cuprinde: - autobuze electrice noi: 4 buc??i - sta?ii de înc?rcare lent?: 4 buc??i - sta?ii de înc?rcare rapid?: 2 buc??i Acestea urmeaz? a fi achizi?ionate pentru a deservi sistemul de transport public local de c?l?tori din Municipiul Caransebe?, prin derularea investi?iei: Modernizarea ?i eficientizarea transportului public pentru c?l?tori în Municipiul Caransebe? prin achizi?ia de mijloace de transport nepoluante - autobuze electrice, pentru care s-a solrcitat finan?are în cadrul Planului Na?ional de Redresare ?i Rezilien?? (PNRR), Componenta 10 - Fondul Local, Investi?ia:
   1. 1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizi?ia de vehicule ncpoluante)
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Consumul specific mediu de energie, reie?it din buletin de m?sur?tori SORT 1, emis de un laborator acreditat / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Capacitatea total? de transport, reie?it? din CoC / Pondération: 30 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 18 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Modernizarea ?i eficientizarea transportului public pentru c?l?tori în Municipiul Caransebe? prin achizi?ia de mijloace de transport nepoluante - autobuze electrice
II.2.14) Informations complémentaires Componenta 10 - Fondul Local, Investi?ia:
   1. 1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizi?ia de vehicule ncpoluante)
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a nr. 1Ofertan?ii, membrii asocierii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? în situa?iile prev?zute de art. 164, art. 165 si art. 167 din L.98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Mod.de îndeplinire:Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE ?i care urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea AC doar de c?tre of.clasat pe primul loc în clasamentul întocmit dup? aplicarea criteriului de atribuire, sunt: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezent?rii, atât în cazul operatorului român cât ?i str?in; În cazul sediilor secundare ?i pct.e lucru se va avea în vedere prevederile art. 165 alin. 3 din L.98/2016, declara?ie pe propria r?spundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul anual consolidat datorate. - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului OE, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016 privind achizi?iile publice; - alte documente edificatoare, dup? caz. - documentele emise în alt? limb? decât român? vor fi înso?ite de traducerea autorizat? în limba româna. - documentele depuse trebuie s? fie valabile la momentul prezent?rii În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit of./ter?ul sus?in?tor/subco.nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz? toate situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167, AC are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac? în ?ara respectiv? nu exist? prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic? dat? în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Cerin?a nr. 2 Ofertantul este obligat s? ia toate m?surile necesare pentru a preveni ori stopa orice situa?ie care ar putea compromite executarea obiectiv? ?i impar?ial? a Contractului. Conflictul de interese, astfel cum este acesta definit mai sus, poate ap?rea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinit??ilor, leg?turilor de rudenie ori afinitate, sau al oric?ror alte leg?turi ori interese comune. Orice conflict de interese ap?rut în timpul execut?rii Contractului trebuie notificat, în termen de 5 zile de la apari?ia acestuia, în scris p?r?ilor semnatare ale Contractului, f?r? întârziere. Persoanele cu func?ie de decizie din cadrul autorit??ii contractante implicate în procedura de achizi?ie public? sunt:Borcean Felix-Cosmin - Primar , Pasere Felician Ionel - Viceprimar, Bogdea Constantin Florin - Administrator Public, Bratu Ana-Secretar General, Preda Afilon Marius -Director Economic, Jigoria - Oprea Liviu - Director Dezvoltare,Strategii, Bogdea Constantin Florin - Administrator Public, Banaduc Gabriela - Manager Proiect, Bosneag Ioana-Andreea - Asistent Manager, Malinoiu Roxana Amalia- Responsabil Achizitii, Banceu Apostolica Marius-Responsabil Tehnic, Colta Ioan Marius - Responsabil Juridic, Iakab Mirela - Responsabil Financiar, Constantin Andreea-Raluca - Consultant. Mod. de îndeplinire Of.membrii asocierii, ter?ii sus?. ?i subco.vor depune declara?ia privind conflictul de interese (conform modelului din Sec?iunea IV - Formulare ?i modele documente aferent? documenta?iei de atribuire) - se va depune odat? cu DUAE. AC va avea dreptul de a solicita clarific?ri si/sau complet?ri referitoare la aceast? declara?ie oricând pe parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin modific?ri în lista cu persoanele cu func?ie de decizie din cadrul autorit??ii contractante cu privire la organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire. OE care depun ofert? trebuie s? dovedeasc? o form? de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului (coresponden?? între activit??ile principale/secundare ale operatorului economic cu obiectul achizi?iei). Cerin?a se aplic? inclusiv pentru subcontractan?ii care completeaz? informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Mod.de îndeplinirea:Se va completa DUAE de c?tre OE part. la PA a contractului cu info.solicitate de c?tre AC- info.referitoare la îndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii prof.Doc.just.care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC (sau în cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise în ?ara de reziden??), urmeaz? s? fie prezentate, s? fie prezentat la solicitarea autorit??ii contractante de c?tre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul întocmit la dup? aplicarea criteriului de atribuire.În situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada înregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subco. pentru partea din contract pe care o vor realiza.Toate doc.solicitate de AC în vederea îndeplinirii DUAE vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, semnate cu semnatur? electronic? extins? bazat? pe un certificat calificat, con.L.455/2001 privind semnatura electronic?. Documentele emise în alt? limb? decât român? vor fi înso?ite de traducerea autorizat? în limba româna.Documentele depuse trebuie s? fie valabile la momentul prezent?rii.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat- Ofertantul va face dovada experientei similare, respectiv va face dovada ca în ultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere a ofertelor a furnizat produse similare (mijloace de transport in comun) la nivelul a 1, maxim 3 contracte, in valoare cumulata de minim:
   8. 000.000,00 Lei far? TVA, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.si- Ofertantul va face dovada experientei similare, respectiv va face dovada efectu?rii în ultimii 3 ani a cel pu?in 1 livrare de produse similare (sta?ii de înc?rcare), cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Operatorii economici vor completa în DUAE "Da" sau "Nu" în Partea IV. Criterii de selec?ie".Of.clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii ctr.la solicitarea AC doc. prin care sa faca dovada indeplinirii cerintei privind exp.similara dup? cum urmeaz?, dar f?r? a se limita la:a) certificate/documente/înscrisuri (PV de recep?ie cantitativ? ?i calitativ? / acceptan??., recomand?ri / doc. constatatoare sau orice alte doc echivalente) emise sau contrasemnate de beneficiari publici/priva?i prin care s? se confirme livrarea produselor similare specificate în cerin?? ?i din care s? reias? urm?toarele informa?ii: datele de contact ale beneficiari prod. similare duse la bun sfâr?it, o descriere a obiectului contractelor, respectiv data recep?iei trebuie s? fie data la care produsele au fost acceptate/recep?ionate cantitativ ?i calitativ ca fiind furnizate / efectuate în mod corespunz?tor de c?tre beneficiarul acestora, indiferent de data la care produsele au început s? fie livrate) ?i locul livrarii, num?rul documentului de recep?ie / al recomand?rii / al documentului constatator / doc. echivalent;b) orice alte dovezi nominalizate de Ofertant în DUAE (r?spuns) ca înscrisuri/documente justificative/suport pentru declara?iile f?cute în leg?tur? cu prod. similare prestate în mod corespunz?tor prin care se îndepline?te cerin?a minim?.Not? (inf. suplimentare):(i) Factura fiscal?/dovada pl??ii (OP) neînso?it? de procesul verbal de recep?ie/acceptan?? sau document constatator/recomandare ?i/sau "acordul cadru" (a?a cum acesta este definit la art. 3-(1)-c) din Lg. 98/2016) neînso?it de contractul subsecvent ?i procesul verbal de recep?ie/acceptan?? sau document constatator/recomandare, nu reprezint? documente/înscrisuri echivalente prin care se demonstreaz?/dovede?te îndeplinirea cerin?ei;(ii) Dac? este cazul, în situa?ia doc. justificative prin care se confirm? îndeplinirea cerin?ei, OE va transmite versiuni sau traduceri ale acestora in limba procedurii si anume român?, înso?ite de doc. originale sau copii ale acestora scanate ?i semnate electronic;(iii) În cazul în care exista incertitudini în ceea ce prive?te îndeplinirea cerin?ei, AC are dreptul de a solicita în mod direct informa?ii de la beneficiarii serviciilor;(iv) În cazul aplic?rii art. 197 din Lg. 98/2016, prin depunerea ofertei, OE î?i exprim? acordul c? AC poate ob?ine doc. relevante în conf. cu normele na?ionale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/06/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 22/12/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/06/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Conform art. 8 din Lg. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023 Furnizare autobuze ?i sta?ii de reînc?rcare pentru autobuze în cadrul proiectului "Modernizarea ?i eficientizarea transportului public pentru c?l?tori în Municipiul Caransebe? prin achizi?ia de mijloace de transport nepoluante - autobuze electrice 22/06/2023 23/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
34144910 - Autobus électriques