Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : Cartouches de toner : Cartu'?e de toner '?i consumabile pentru fotocopiatoare, imprimante '?i faxuri

2024/S 2024-070280  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70280-2024 - Résultats
Roumanie – Cartouches de toner – Cartu?e de toner ?i consumabile pentru fotocopiatoare, imprimante ?i faxuri
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A.
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Cartu?e de toner ?i consumabile pentru fotocopiatoare, imprimante ?i faxuri
Description: AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/info. suplimentare cu 11 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.Nr de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor : 18.Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP http://sicap-prod.e-licitatie.ro Justificare achizitie consumabile OEM:Pentru desfa?urarea în condi?ii optime a activita?ii de printare a documentelor ?i fotocopierii sunt necesare achizi?ii de consumabile pentru echipamentele de birou (imprimante, fotocopiatoare, faxuri).Înaintea începerii procesului de achizi?ie publica au fost solicitate structurilor organiza?ionale din companie stabilirea necesita?iilor privind achizi?ia acestor consumabile pentru anul urmator urmând ca dupa primirea acestora sa se asigure centralizarea urmata de întocmirea specifica?iilor tehnice ale caietului de sarcini.În cazul achizi?iilor publice, cererea lansata de autoritatea contractanta întâlne?te oferta operatorilor economici care este supusa anumitor criterii ?i condi?ii stabilite de autoritatea contractanta. În acest sens, este necesar ca autorita?ile publice sa asigure manifestarea unei concuren?e reale, astfel încât orice operator economic sa poata participa la procedura de achizi?ie publica ?i sa poata deveni ulterior contractant.Criterile de calificare ?i selec?ie stabilite în caietele de sarcini au asigurat atingerea obiectivului urmarit prin achizi?ia publica fara a crea premisele restrângerii, împiedicari sau denaturarii concuren?ei participan?iilor ?i au fost propuse achizi?ii de consumabile OEM cât ?i a celor consumabile non – OEM. A fost apreciat faptul ca trebuie sa permitem o participare cât mai numeroasa a ofertan?ilor pentru care puteam ob?ine calitate la pre? minim.Cu toate acestea exista situa?ii în care de?i costurile de achizi?ie sunt mai scazute la consumabilele non - OEM, decât în cazul celor OEM, durata de via?a a acestora sa fie mai scurta, numarul de copii/toner non – OEM sa fie mai mic decat numarul de copii/toner OEM, repara?ii dese la echipamente ?i lipsa posibilita?ii de urmariere a numarului de copii poate duce într-un final la costuri superioare fa?a de o achizi?ie de consumabile OEM.Un alt aspect pe care îl men?ionam este acela ca în cazul consumabilelor OEM acestea sunt noi, numarul de copii este superior, calitatea copiilor este superioara, sunt ambalate, marcate ?i sigilate cu holograma de catre firma producatoare iar daca imprimanta este prevazuta cu aceasta caracteristica, ofera capacitatea de a genera rapoarte privind starea acesteia ?i a consumabilului prin identificarea procentului de toner ramas în cartu?, mesaj de sfâr?it de toner sau în curs de epuizare. Deasemenea trebuie men?ionat ?i raportul generat de imprimanta privind numarul de pagini printate, raport care poate da informa?iile necesare privind numarul de pagini garantate de producator ?i cel efectuat.Totodata prin adresa nr. F/1645/19.04.2023 emisa de Ministerul Afacerilor Interne, Direc?ia Generala de Pa?apoarte solicita achizi?ia de consumbile OEM deoarece cele compatibile se consuma foarte repede.Prin adresa nr. F/2186/31.05.2023, societatea cu care compania are incheiat contract de service pentru echipamente de copiere ne aduce la cuno?tin?a ca tehnicienii de service au constatat urmatoarele probleme datorate folosirii cartu?elor toner compatibile:-scurgeri de toner în aparat;-cartu?e ce produc defecte pe pagini (dungi pe copie, puncte negre, etc.);-calitatea slaba a tonerului duce la scurtarea vie?ii unita?ilor de imagine ?i a cuptoarelor (faptul ca nu se usuca repede pe pagina, lipindu-se de rola calda duce la încarcarea acesteia cu surplusul de toner ?i la defectarea cuptorului ?i a altor angrenaje);-scurgerile de toner în echipament pot ajunge în placile electrice, în pinioane, ceea ce poate duce la zgomot în func?ionarea ?i la încalzirea excesiva a echipamentelor ?i recomanda folosirea de cartu?e toner OEM.
Identifiant de la procédure: 2c52955c-07d9-4f61-a97e-09f02f513a76
Identifiant interne: 21014
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30125100 Cartouches de toner
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Cartu?e de toner ?i consumabile pentru fotocopiatoare, imprimante ?i faxuri din loca?iile Direc?iei Generala de Pa?apoarte (DGP) ?i Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI)
Description: Conform caiet de sarcini.
Identifiant interne: 21014
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30125100 Cartouches de toner
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Livrarea produselor se va face în functie de necesitatile Achizitorului, în termen de 7 zile lucratoare, dupa încheierea contractului subsecvent. Produsele vor fi livrate la sediile Achizitorului, cu mijloace de transport acoperite, pentru a evita deteriorarea produselor si vor fi insotite de certificatul de garantie si de calitate, respectiv de aviziul de insotire a marfii, fisa tehnica si declaratie de conformitate. Descarcarea produselor din mijlocul de transport la sediul secundar al Companiei Nationale Imprimeria Nationala S.A. situat in Bd. Iuliu Maniu nr. 224 sector 6, va fi efectuata cu personalul Furnizorului.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 17 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Conform caiet de sarcini
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: P2 – Durata de garan?ie a produsului
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru ofertele cu garan?ia minima acceptata, de 12 luni de la data recep?iei, fara obiec?ii, punctajul acordat este 0 (zero) puncte; b) Ofertele care con?in o perioada de garan?ie sub 12 luni vor fi considerate neconforme; c) Pentru ofertele care con?in o perioada de garan?ie de 24 de luni de la data recep?iei, fara obiec?ii, se acorda punctajul maxim; d) Ofertele care con?in o perioada de garan?ie peste 24 luni nu se puncteaza în plus; e) Pentru alte durate de garan?ii ofertate, formula de calcul este dupa cum urmeaza: P2 = nr. luni ofertate / 17 luni x 30
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: P3 – Termen de livrare
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru ofertele cu termenul maxim de livrare de 10 (zece) zile lucratoare acceptat, punctajul acordat este 0 (zero) puncte. b) Ofertele cu termen de livrare de peste 10 (zece) zile lucratoare de la data încheierii contractului subsecvent, vor fi considerate neconforme. c) Punctajul maxim de 20 puncte se acorda pentru un termen de livrare de 7 (sapte) zile lucratoare de la data încheierii contractului subsecvent. d) Un termen de livrare sub 7 (sapte) zile lucratoare este considerat nerealist ?i nu se puncteaza în plus. e) Pentru alte termene de livrare ofertate, formula de calcul este dupa cum urmeaza: P3 = 7 zile lucratoare / nr. zile ofertate x 20 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: P4 – Reciclare
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Oferta care nu demonstreaza existen?a unui sistem de colectare ?i reciclare periodica a de?eurilor tip DEEE, rezultate în urma utilizarii produselor livrate de catre respectivul ofertant, va fi considerata neconforma. b) Oferta care con?ine dovada existen?ei unui sistem de colectare ?i reciclare periodica a de?eurilor tip DEEE, rezultate în urma utilizarii produselor livrate de catre respectivul ofertant, va fi punctata cu 0 (zero) puncte. c) Oferta care con?ine un angajament din partea furnizorului de a colecta pe cheltuiala proprie, prin sistemul propriu de colectare ?i reciclare periodica a de?eurilor tip DEEE furnizate de catre acesta, de la toate sediile achizitorului, pe întreaga perioada de derulare a acordului cadru va fi punctata cu 10 puncte. d) Eventuale alte proceduri/opera?iuni privind produsele utilizate urmare livrarii de catre ofertant, nu constituie avantaje suplimentare ?i nu vor fi punctate suplimentar.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Serviciul Juridic si Verificarea Legalitatii Actelor din cadrul companiei
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Cartu?e de toner ?i consumabile pentru fotocopiatoare, imprimante ?i faxuri din loca?iile Companiei Na?ionale ”Imprimeria Na?ionala” – S.A. (CNIN-SA)
Description: Conform caiet de sarcini
Identifiant interne: 21014
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30125100 Cartouches de toner
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Livrarea produselor se va face în functie de necesitatile Achizitorului, în termen de 7 zile lucratoare, dupa încheierea contractului subsecvent. Produsele vor fi livrate la sediile Achizitorului, cu mijloace de transport acoperite, pentru a evita deteriorarea produselor si vor fi insotite de certificatul de garantie si de calitate, respectiv de aviziul de insotire a marfii, fisa tehnica si declaratie de conformitate. Descarcarea produselor din mijlocul de transport la sediul secundar al Companiei Nationale Imprimeria Nationala S.A. situat in Bd. Iuliu Maniu nr. 224 sector 6, va fi efectuata cu personalul Furnizorului.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 17 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Conform caiet de sarcini
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: P2 – Durata de garan?ie a produsului
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru ofertele cu garan?ia minima acceptata, de 12 luni de la data recep?iei, fara obiec?ii, punctajul acordat este 0 (zero) puncte; b) Ofertele care con?in o perioada de garan?ie sub 12 luni vor fi considerate neconforme; c) Pentru ofertele care con?in o perioada de garan?ie de 24 de luni de la data recep?iei, fara obiec?ii, se acorda punctajul maxim; d) Ofertele care con?in o perioada de garan?ie peste 24 luni nu se puncteaza în plus; e) Pentru alte durate de garan?ii ofertate, formula de calcul este dupa cum urmeaza: P2 = nr. luni ofertate / 17 luni x 30
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: P3 – Termen de livrare
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru ofertele cu termenul maxim de livrare de 10 (zece) zile lucratoare acceptat, punctajul acordat este 0 (zero) puncte. b) Ofertele cu termen de livrare de peste 10 (zece) zile lucratoare de la data încheierii contractului subsecvent, vor fi considerate neconforme. c) Punctajul maxim de 20 puncte se acorda pentru un termen de livrare de 7 (sapte) zile lucratoare de la data încheierii contractului subsecvent. d) Un termen de livrare sub 7 (sapte) zile lucratoare este considerat nerealist ?i nu se puncteaza în plus. e) Pentru alte termene de livrare ofertate, formula de calcul este dupa cum urmeaza: P3 = 7 zile lucratoare / nr. zile ofertate x 20 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: P4 – Reciclare
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Oferta care nu demonstreaza existen?a unui sistem de colectare ?i reciclare periodica a de?eurilor tip DEEE, rezultate în urma utilizarii produselor livrate de catre respectivul ofertant, va fi considerata neconforma. b) Oferta care con?ine dovada existen?ei unui sistem de colectare ?i reciclare periodica a de?eurilor tip DEEE, rezultate în urma utilizarii produselor livrate de catre respectivul ofertant, va fi punctata cu 0 (zero) puncte. c) Oferta care con?ine un angajament din partea furnizorului de a colecta pe cheltuiala proprie, prin sistemul propriu de colectare ?i reciclare periodica a de?eurilor tip DEEE furnizate de catre acesta, de la toate sediile achizitorului, pe întreaga perioada de derulare a acordului cadru va fi punctata cu 10 puncte. d) Eventuale alte proceduri/opera?iuni privind produsele utilizate urmare livrarii de catre ofertant, nu constituie avantaje suplimentare ?i nu vor fi punctate suplimentar.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Serviciul Juridic si Verificarea Legalitatii Actelor din cadrul companiei

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 1 643 476,22 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 1 689 805,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Advice Information Technology, Mida Soft Business
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120381/LOT-0002/CIF: RO 16005870
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 1 643 476,22 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Valeur de la sous-traitance: 1 689 805,00 RON
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Pourcentage de la sous-traitance: 102.82
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4
Date de conclusion du marché: 25/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse1 643 476,22 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée1 643 476,22 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 5 932 025,86 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 6 074 020,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Mida Soft Business, Advice Information Technology
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120381/LOT-0001/CIF: RO 16005870
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 5 932 025,86 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Valeur de la sous-traitance: 6 074 020,00 RON
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Pourcentage de la sous-traitance: 102.39
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 5
Date de conclusion du marché: 25/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse5 932 025,86 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée5 932 025,86 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A.
Numéro d’enregistrement: 2779625
Adresse postale: Strada: Bdul Iuliu Maniu, nr. 244D  
Ville: Bucuresti
Code postal: 061126
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: MIHAELA FIBINGER
Adresse électronique: ingrid.quirsfeld@cnin.ro
Téléphone: +40 214348802
Télécopieur: +40 214348821
Adresse internet: https://www.cnin.ro/
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Serviciul Juridic si Verificarea Legalitatii Actelor din cadrul companiei
Numéro d’enregistrement: 2779625
Adresse postale: Bdul iuliu Maniu 244D, sector 6,  
Ville: Bucuresti
Code postal: 061126
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: clienti@cnin.ro
Téléphone: +40 214348802-09
Télécopieur: +40 214348812
Adresse internet: https://www.cnin.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: Mida Soft Business
Numéro d’enregistrement: RO 16005870
Adresse postale: Strada Cetatea Histria, Nr. 7  
Ville: Bucuresti
Code postal: 062076
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: licitatii@midasoft.ro
Téléphone: +40 214137108
Télécopieur: +40 311053435
Adresse internet: https://www.midasoft.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002 LOT-0001
8.1.
ORG-9001
Nom officiel: Advice Information Technology
Numéro d’enregistrement: RO33870820
Adresse postale: Strada Constructorilor, Nr. 20A, Sector: 6  
Ville: Bucuresti
Code postal: 060512
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@adviceit.ro
Téléphone: +40 722654073
Télécopieur: +40 314251130
Adresse internet: https://www.adviceit.ro
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0002 LOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 60924609-9481-4d7d-b969-9feaaebcd5ab - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 10:53:20 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 01/02/2024 10:30:39 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70280-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
30125100 - Cartouches de toner