Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 09/01/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cerne?ti:Services cadastraux

2023/S 227-714693  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Roumanie-Cerne?ti: Services cadastraux 2023/S 227-714693 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMUNA CERNESTI Numéro national d'identification: 3627897 Adresse postale: Strada: Principala, nr. 146 Ville: Cernesti Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 437085 Pays: Roumanie Point(s) de contact: MARCEL IONICA GIRDA Courriel: filipclaudia1966@yahoo.com Téléphone: +40 262382144 Fax: +40 262382021 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cernesti.ro Adresse du profil d'acheteur: https://www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173281 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de inregistrare sistematica a sectoarelor cadastrale din comuna Cernesti, jud. Maramures, in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara Numéro de référence: 3627897/2023/2
II.1.2) Code CPV principal 71354300 Services cadastraux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Achizitionarea serviciilor de inregistrare sistematica a aproximativ
   5. 000 de imobile, in cadrul a 35 de sectoare cadastrale din intravilan si o suprafata de
   1. 539,41 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematic? constau în: organizarea lucr?rilor sistematice de cadastru, recunoa?terea terenului, realizarea raportului preliminar (conform prevederilor caietului de sarcini), realizare campanie de informare public?, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, preg?tirea fi?ei de date a imobilului, identificarea de?in?torilor ?i colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea ?i solu?ionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 182 352.94 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exécution:
Comuna Cernesti
II.2.4) Description des prestations:
Achizitionarea serviciilor de inregistrare sistematica a aproximativ
   5. 000 de imobile, in cadrul a 35 de sectoare cadastrale din intravilan si o suprafata de
   1. 539,41 ha. Sectoarele cadastrale: - loc. Cernesti: 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, - loc. Brebeni: 75, 76, 93, - loc. Magureni: 103, 105, 106, 113, 114, - loc. Fanate: 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68, - loc. Ciocotis: 31, 32, 40, 41, 44, 45, 46, - loc. Trestia: 27, 29, 30, 47, - loc. Izvoarele: 14, 15. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor: 17
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Experien?a de?inut? de expertul "Coordonator/manager de proiect" / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Finantare din Programul National de Cadastru si Carte Funciara si cofinanatare din bugetul local al comunei Cernesti.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: - certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara?ie pe propria r?spundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate; - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art 166 alin 2, art 167 alin 2, art 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare, dupa caz. Cerinta 2: Ofertantii, subcontractantii si tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la Articolele 59 si 60 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv, daca este cazul, de asociati, subcontractanti si terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor. Numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum si a celor implicati in procedura din partea acestuia din urma: Primar: Deac Mircea Aurel, Viceprimar: Pinte Ionel, Secretar: Roman Vasile-Cornel, Comisia de evaluare: Filip Claudia- Mirela, Fabian Simona, Jula Oana- Mirela Consilieri locali: Chira Aurel-Ioan, ?ovre Nelu- Vasile, Z?han C?lin-Alex, Lati? Adrian-Alexandru, Roman Gheorghi??-F?nic?, Danciu Gavril, B?rbos Achim, S?lnicean Ioan, Danciu Cornel, Sabou Claudiu Valer, Danciu Onu?, Gherghel lonel, Experti cooptati: Nistor Laurentiu loan Marius, Necula Sorin Adrian, Feher Flavia Raluca.
   1.  Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru realizarea activitatilor care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
   2.  Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa faca dovada autorizarii în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 107/2010 privind autorizarea ?i recunoa?terea autoriz?rii persoanelor fizice ?i juridice în vederea realiz?rii ?i verific?rii lucr?rilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei ?i cartografiei pe teritoriul României, clasa I, II sau III. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul de autorizare clasa I, II sau III, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) au prestat servicii similare in valoare cumulata de cel putin
   1. 000.000 de lei fara TVA.Prin servicii similare se inteleg servicii de cadastru.Ultimii 3 ani vor fi calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta in anuntul de participare. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta prin raportare la contractele executate in trecut corespunzator cerintelor autoritatii contractante.Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului/achizitiei invocat/invocate drept experienta similara, tipul/categoriile de servicii, valoarea, beneficiarul, perioada de prestare, data si numarul documentului de receptie.Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitare ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de receptie/parti relevante ale contractului/achizitiei, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei privind experienta similara.Dac? un grup de operatori economici depune o Ofert? comuna, atunci capacitatea tehnic? ?i profesional? se demonstreaz? prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.Capacitatea tehnic? ?i/sau profesional? a Ofertantului poate fi sus?inut?, pentru indeplinirea Contractului ?i de o alt? persoan?, indiferent de natura rela?iilor juridice existente între Ofertant ?i persoana respectiv?.In cazul în care Ofertantul î?i demonstreaz? capacitatea tehnic? ?i/sau profesional? prin prezentarea unui angajament ferm de sus?inere, prin care confirm? faptul c? va pune la dispozi?ie Ofertantului resursele tehnice ?i profesionale invocate din partea unui/unor ter?lter?i, atunci acesta are obliga?ia s? prezinte documentele transmise acestuia de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori, din care s? rezulte modul efectiv prin care tertul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sus?inere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.Se vor depune odat? cu DUAE urm?toarele documente: angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult? modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dup? caz.Persoana care asigur? sus?inerea capacit??ii tehnice nu trebuie s? se afle în situa?ia care determin? excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 ?i art. 167 din Legea m. 98/2016; în acest sens se va completa un DUAE distinct.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 09/01/2024 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 09/04/2024
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 09/01/2024 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea "Documentatie, clarificari si decizii" din cadrul anuntului de participar simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art 5 alin 1 din HG 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art 103 alin 2 din HG 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea "Intrebari"). Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea "Intrebari"), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu acelasi pret: In vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita depunerea in SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice). www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Eventualele contesta?ii se pot depune la Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor/instan?a competent? ?i vor fi solu?ionate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contesta?iei : în conformitate cu Legea nr. 101/2016
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023 Servicii de inregistrare sistematica a sectoarelor cadastrale din comuna Cernesti, jud. Maramures, in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara 09/01/2024 24/11/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
71354300 - Services cadastraux