Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 29/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-R?chi?i:Minibus

2023/S 98-306299  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Roumanie-R?chi?i: Minibus 2023/S 098-306299 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMUNA RACHITI (PRIMARIA RACHITI) Numéro national d'identification: 3372106 Adresse postale: Strada: 29, nr. 3 Ville: Rachiti Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 717310 Pays: Roumanie Point(s) de contact: FLORIN DAN BULGARU Courriel: primaria.rachiti@gmail.com Téléphone: +40 231544210 Fax: +40 231544210 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariarachiti.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166213 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizi?ia unui vehicul nepoluant (inclusiv statie de incarcare electrica aferenta) în cadrul proiectului "Achizi?ie microbuz nepoluant în Comuna R?chi?i, Jude?ul Boto?ani", conform Planului Na?ional de Redresare ?i Rezilien??, Componenta 10- Fondul Local I.1.1- Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public Numéro de référence: 3372106_4675
II.1.2) Code CPV principal 34114400 Minibus
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Obiectul achizitiei îl reprezint? achizi?ionarea unui microbuz electric, nou impreuna cu o statie de incarcare electrica compatibila. Microbuzul va fi cu sistem de propulsie complet electric ?i va fi destinat transportului public de c?l?tori. Acesta urmeaz? a fi achizi?ionat pentru a deservi transportul public de c?l?tori din Comuna R?chi?i prin derularea investitiei: "Achizi?ie microbuz nepoluant în Comuna R?chi?i, jude?ul Boto?ani", finan?at prin PNRR, Componenta 10 - Fondul Local, investi?ia I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, achizi?ia de vehicule nepoluante. Atentie: - ofertantii castigatori au obligativitatea respect?rii principiilor DNSH (Do Not Significant Harm); Autoritatea Contractanta va raspunde consolidat, in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conf. Obligatiei prevazute art.161 din Legea 98/2016 modificat prin O.U.G. nr.45/2018 cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 230 675.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31681500 Rechargeurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exécution:
UAT COMUNA RACHITI, JUDETUL BOTOSANI
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul achizitiei îl reprezint? achizi?ionarea unui microbuz electric, nou impreuna cu o statie de incarcare electrica compatibila. Microbuzul va fi cu sistem de propulsie complet electric ?i va fi destinat transportului public de c?l?tori. Acesta urmeaz? a fi achizi?ionat pentru a deservi transportul public de c?l?tori din Comuna R?chi?i prin derularea investitiei: "Achizi?ie microbuz nepoluant în Comuna R?chi?i, jude?ul Boto?ani", finan?at prin PNRR, Componenta 10 - Fondul Local, investi?ia I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, achizi?ia de vehicule nepoluante. Atentie: - ofertantii castigatori au obligativitatea respect?rii principiilor DNSH (Do Not Significant Harm); Autoritatea Contractanta va raspunde consolidat, in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conf. Obligatiei prevazute art.161 din Legea 98/2016 modificat prin O.U.G. nr.45/2018 cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Durata de livrare / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Garan?ie suplimentara ofertat? pentru microbuz, peste limita minima impusa de 60 luni / Pondération: 30 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 4 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Achizi?ie microbuz nepoluant în Comuna R?chi?i, Jude?ul Boto?ani", conform Planului Na?ional de Redresare ?i Rezilien??, Componenta 10- Fondul Local I.1.1- Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 - Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 164, 165, 167 din Legea nr 98/ 2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va complete DUAE de catre toti operatorii economici participant la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii; b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; d. alte documente edificatoare, dupa caz. Pentru persoanele juridice straine - in cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la art. 168, alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. - Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta o Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art. 59 din legea nr. 98/ 2016 oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila. Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt :
   1.  BULGARU FLORIN DAN- PRIMAR;
   2.  SUSTER RADUCU IONEL- VICEPRIMAR;
   3.  RADASANU LIVIU NICOLAE- ADMINISTRATOR PUBLIC;
   4.  CESANE VASILE- CONSILIER LOCAL;
   5.  CATARGIU MIHAI- CONSILIER LOCAL;
   6.  TESCULEANU CONSTANTIN- CONSILIER LOCAL;
   7.  NECSANU TOADERI- CONSILIER LOCAL;
   8.  PINZARU VASILE- CONSILIER LOCAL;
   9.  BRESUG DINU MIHAITA- CONSILIER LOCAL; 10. MATEIUC IOAN- CONSILIER LOCAL; 11. PANAINTE CATALIN- CONSILIER LOCAL; 12. IACOB GHEORGHE- CONSILIER LOCAL; 13. STEFAN VIRGINIA-SILVIA- CONSILIER LOCAL; 14. DIMITROVICI IONEL- CONSILIER LOCAL; 15. IRIMIEA ALBERTO IONUT- CONSILIER LOCAL; 16. BORDIANU TATIANA- SECRETAR COMUNA; 17. BORDIANU STEFAN- SEF SERVICIU SVSU; 18. ARTIN MIHAI SEBASTIAN MANAGER PROIECT si PRESEDINTELE COMISIEI DE EVALUARE; 19. LUPU PAULA- CONS. ACHIZITII PUBLICE si MEMBRU COMISIA DE EVALUARE; 20. CUCU CRISTINELA CONSILIER SERV.CONTABILITATE si MEMBRU COMISIA DE EVALUARE; 21. DUMAN IRINA- MEMBRU DE REZERVA COMISIA DE EVALUARE TUGUI VASILICA- Consultant achizitii, Expert cooptat Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienta similara in livrari de produse - Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a livrat, la nivelul unui contract sau a mai multe contracte, produse similare de natura si complexitate similara/comparabila sau superioara cu produsele care fac obiectul contractului in valoare/valoare cumulata de cel putin:
   1. 200.000,00 RON fara TVA.Valoarea în EURO pentru experienta similara se va determina pe baza cursului mediu leu/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv.Prin produse similare de natura si complexitate similara/comparabila sau superioara cu produsele care fac obiectul contractului/lotului se intelege: furnizare de vehicule destinate transportului în comun de persoane. Proportia de subcontractareInformatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Autoritatea contractanta solicita ofertantului/ candidatului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Subcontractantii nominalizati nu trebuie sa se regasesca in situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 in legatura cu subcontractantii propusi.;Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/ti in ofert, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va prezenta initial DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin. 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative careprobeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire.Operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara, prin inscrisurireprezentand certificari/ documente constatatoare pentru acele livrari de bunuri pe care ofertantul considera ca autoritateacontractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Nivelul minim impusprivind experien?a similar? se raporteaz? la valoarea minima estimat? a contractului subsecvent care se anticipeaz? ca va fi atribuit.Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti laprocedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii cum ar fi:-num?rul ?i data contractului/contractelor invocat/invocate drept experien?? similar?;-tipul/categoriile de bunuri livrate;-calitatea in care a participat la contract (ofertant unic, asociat sau subcontractant);-ponderea si /sau activitatile pentru care a fost responsabil;-data si numarul documentului de receptie;- valoarea furnizarilor similare exprimata in lei fara TVA;-data de incepere si data de incheiere a contractului;-denumirea completa a beneficiarului lucrarii.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor Nota: Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"insotite de traducere in limba romana. Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE daca este cazul si acordul de subcontractare.Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin angajamente/acorduri urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 29/06/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 29/10/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 29/06/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
licitatia este doar on-line, nu se organizeaza sedinta de deschidere
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Atentie: - ofertantii castigatori au obligativitatea respect?rii principiilor DNSH (Do Not Significant Harm) - Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini si a tuturor anexelor sale, formulare, etc), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea "sau echivalent".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
In conformitate cu prevederile L101/2016
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023 Achizi?ia unui vehicul nepoluant (inclusiv statie de incarcare electrica aferenta) în cadrul proiectului "Achizi?ie microbuz nepoluant în Comuna R?chi?i, Jude?ul Boto?ani", conform Planului Na?ional de Redresare ?i Rezilien??, Componenta 10- Fondul Local I.1.1- Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public 29/06/2023 23/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
31681500 - Rechargeurs 
34114400 - Minibus