Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ciumeghiu:Travaux de construction de canalisations d'alimentation en gaz

2023/S 195-610502  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Roumanie-Ciumeghiu: Travaux de construction de canalisations d'alimentation en gaz 2023/S 195-610502 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Comuna Ciumeghiu (Consiliul Local Ciumeghiu) NumÈro national d'identification: 4641300 Adresse postale: Strada: -, nr. 9 Ville: Ciumeghiu Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417195 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ADRIANA-MARCELA DUMA Courriel: primariaciumeghiuachizitii@gmail.com TÈlÈphone: +40 259392009 Fax: +40 259392009 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariaciumeghiu.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii elaborare proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii privind obiectivul de investitii ÑOEnfiin?area re?elelor inteligente de distribu?ie a gazelor naturale Ón comuna Ciumeghiu, jude?ul Bihorî NumÈro de rÈfÈrence: 2/2023
II.1.2) Code CPV principal 45231221 Travaux de construction de canalisations d'alimentation en gaz
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Prin initierea achizitiei publice se urmareste a fi atribuit contractul de Achizitie servicii elaborare proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii privind obiectivul de investitii ÑOEnfiin?area re?elelor inteligente de distribu?ie a gazelor naturale Ón comuna Ciumeghiu, jude?ul Bihorî VALOAREA CONTRACTULUI de proiectare ?i execu?ie, a lucr?rilor estimat? de proiectantul Studiului de fezabilitate, conform devizului general aferent scenariului ales de autoritatea contractant?: 32.231.352,98 lei, fara T.V.A., constituita astfel: Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
   1. 2 Amenajarea terenului RON 89.698,00
   1. 3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala RON 78.884,00
   1. 4 Cheltuieli pentru relocarea utilitatilor RON 10.251,20 Total Cap. 1 RON 178.833,20 Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
   3. 5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor RON 158.893,60
   3. 5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie RON 135.000,00
   3. 5.6 Proiect tehnic si detalii de executie RON
   1. 216.316,42
   3. 8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului RON 97.770,82 Total Cap. 3 RON
   1. 607.980,84 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
   4. 1 Construc?ii ?i instala?ii RON 30.259.972,71
   4. 3 Utilaje, echipamente tehnologice ?i func?ionale care necesit? montaj RON 49.194,75 Total Cap.4 RON 30.309.167,46 Capitolul 5 - Alte cheltuieli
   5. 1.1 Lucr?ri de construc?ii ?i instala?ii aferente organiz?rii de ?antier RON 83.709,17
   5. 1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului RON 51.662,31 Total Cap.5 RON 135.371,48 Total executie lucrari (valoare estimata procedura) RON 30.623.372,14 Total proiectare lucrari (valoare estimata procedura) RON
   1. 607.980,84 TOTAL PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI (valoare estimata procedura) RON 32.231.352,98 Cheltuielile diverse si neprevazute in valoare de
   1. 015.889,85 lei nu sunt cuantificate in valoarea estimata a contractului,insa pot fi accesate in caz de nevoie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 32 083 688.72 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231223 Ouvrages annexes pour la distribution de gaz 45333200 Travaux d'installation de compteurs gaz 71322200 Services de conception de pipelines 71356200 Services d'assistance technique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exÈcution:
Comuna Ciumeghiu, judetul Bihor
II.2.4) Description des prestations:
Achizitie servicii elaborare proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii privind obiectivul de investitii ÑOEnfiin?area re?elelor inteligente de distribu?ie a gazelor naturale Ón comuna Ciumeghiu, jude?ul Bihorî Prin prezentul proiect se propune realizarea re?elei de distribu?ie gaze naturale Ón Comuna Ciumeghiu, dimensionate corespunz?tor. Debitele de calcul au fost determinate conform Capitolului 5 - Sec?iunea 1 (Dimensionarea conductelor sistemelor de alimentare cu gaze naturale) din NTPEE/2018. Conform LEGII nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice ?i a gazelor naturale cu modific?rile si complet?rile ulterioare (Capitolul III, art. 104), solu?ia tehnic? de alimentare a zonei concesionate este realizat?, prin intermediul unui singur racord. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului de investi?ie: - Racordarea la conducta de Ónalt? presiune Abr?mu? - Salonta, DN 500mm, PN 40 bar, a unui modul SRM PN 40 bar, cu o capacitate tehnologic? de Q =
   1. 700 Sm3 /h, care va fi amplasat la limita zonei administrativ teritoriale a localit??ii Ciumeghiu, prin intermediul unei conducte de racord DN 100, PN 40 bar Ón lungime de cca. 0,040 km ?i realizarea unei re?ele inteligente de distribu?ie gaze naturale, Ón regim de medie presiune Ón loc. Ciumeghiu/Ghiorac/Boiu (PE100 DN63 - DN160, L=50.191 m); - Bransamente de gaze naturale ?i posturi de reglare m?surare a gazelor naturale echipate cu contoare inteligente pentru gestionarea ?i monitorizarea consumurilor de gaze naturale 1027 buc. Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160 alin. (2) din Legea 98/2016 actualizata, este de 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), in conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 actualizata cu 9 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Experienta personalului cheie / PondÈration: 50 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Fonduri acordate prin PNI ÑAnghel Salignyî si Fonduri ale bugetului local. Clauza suspensiva: Procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public? este ini?iat? sub inciden?a prezentei clauze suspensive, in sensulc? Óncheierea contractului de achizi?ie public? este condi?ionat? de alocarea creditelor bugetare cu aceast? destina?ie, semnarea contractuluif?c'ndu-se cu respectarea dispozi?iilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr? sub inciden?a legisla?iei privind finan?elepublice.Av'nd Ón vedere dispozi?iile Legii nr. 98/2016 privind achizi?iile publice ?i H.G. nr. 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare,autoritatea contractant? precizeaz? c? va Óncheia contractul cu ofertantul declarat c'?tig?tor numai Ón m?sura Ón care fondurile necesareachizi?iei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceast? destina?ie. OEn cazul Ón care, indiferent de motive,creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractant?, dup? primirea notific?rii cu privire la neacordarea finan??rii, Ó?i rezerv? dreptulde a anula procedura de atribuire, Ón condi?iile Ón care nu exist? o alt? surs? de finan?are, Ón conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. c)teza 2 din Legea 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, fiind imposibil? Óncheierea contractului de achizi?ie public?.Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri Ón?eleg c? autoritatea contractant? nu poate fi considerat? r?spunz?toare pentru vreun prejudiciu Óncazul anul?rii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia ?i indiferent dac? autoritatea contractant? a fost notificat? asupraexisten?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accept? utilizarea condi?iilor specialede mai sus/clauzei suspensive, asum'ndu-?i Óntreaga r?spundere Ón raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi Ón situatia descrisa. Perioada maxima pentru care opereaz? clauza suspensiva este de 12 luni de la initierea procedurii, astfel Ónc't, in cazul in care condi?ia obtinerii finantarii pentru aceasta investitie nu este Óndeplinita, procedura de atribuire este anulata de drept, indiferent destadiul procedurii de atribuire.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 079-234717
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6578 IntitulÈ:
Servicii elaborare proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii privind obiectivul de investitii ÑOEnfiin?area re?elelor inteligente de distribu?ie a gazelor naturale Ón comuna Ciumeghiu, jude?ul Bihorî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TERMOPRO EDIL SRL NumÈro national d'identification: RO 26155181 Adresse postale: Strada Roman Alexandru, Nr. 2/C Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410222 Pays: Roumanie Courriel: termoproedil@yahoo.com TÈlÈphone: +40 0743215539 Fax: +40 0359198850 Adresse internet: www.TERMOPROEDIL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DISTRIGAZ VEST NumÈro national d'identification: RO 14370054 Adresse postale: Strada Anghel I. Saligny, Nr. 8 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Pays: Roumanie Courriel: office@distrigazvest.ro TÈlÈphone: +04 0259406507 Fax: +04 0259406508
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GAZMIND NumÈro national d'identification: RO15902087 Adresse postale: Strada Zorileanu Mircea, av., Nr. 36, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 012053 Pays: Roumanie Courriel: gazmind2@yahoo.com TÈlÈphone: +40 0311060756 Fax: +40 0311060756
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DISTRIGAZ VEST CONSTRUCTII NumÈro national d'identification: 41780159 Adresse postale: Strada Anghel I. Saligny, Nr. 8 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410085 Pays: Roumanie Courriel: office@dgvconstructii.ro TÈlÈphone: +40 259706607 Fax: +40 259706608
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 32 231 352.98 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 32 083 688.72 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Valeur hors TVA: 5 337 512.05 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Verificare proiect, lucrari specializate
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. Interac?iunea cu ofertan?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desf??ura dup? urm?toarele reguli: Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire Óncarcate Ón SEAP, operatorii economici trebuie sa aib? un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatur? electronic?). Reguli de comunicare ?i transmitere a datelor: solicit?rile de clarific?ri referitorare la prezenta documenta?ie de atribuire se vor adresa Ón mod exclusiv Ón SEAP la Sec?iunea îSolicitari de clarificare / Intrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate Ón SEAP la Sectiunea îLista clarific?ri, notificari ?i deciziiî din cadrul anun?ului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarific?ri privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor Ónregistra Ón SEAP (www.elicitatie. ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin.(1) din H.G. nr. 395/2016 ?i vor transmite solicit?rile avand Ón vedere termenele de r?spuns ale autorit??ii contractante stabilite conform art. 160-161 din Legea nr. 98/2016. Pentru comunic?rile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicit?rile de clarificare Ón legatura cu oferta prin utilizarea facilit??ilor tehnice disponibile Ón SEAP (Sec?iunea ìSolicitari de clarificare / Intrebariî). OEn vederea complet?rii DUAE - operatorii economici vor avea in vedere Notificarea ANAP din 02.07.2019 referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achizi?ii European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat Ón Sistemul Electronic de Achizi?ii Publice (SEAP). Operatorii economici vor transmite r?spunsurile la clarificari ?i eventualele documente solicitate pe parcursul evalu?rii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ìSolicitari de clarificare / Intrebariî), Ón format electronic, semnate cu semnatur? electronic?, conform Legii nr. 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrari ñ Formular nr.
   9.  Comisia de evaluare va analiza DUAE Ón corela?ie cu cerin?ele stabilite prin fi?a de date a achizi?iei. Comisia de evaluare va analiza ?i verifica fiecare ofert? din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic?. Autoritatea contractant? informeaz? fiecare ofertant cu privire la deciziile luate Ón ceea ce prive?te rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/Óncheierea contractului de achizi?ie public?, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oric?rei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, c't mai cur'nd posibil, dar nu mai t'rziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective. OEn cazul Ón care exist? mai multe oferte cu punctaje egale clasate pe primul loc se procedeaz? astfel: ï departajarea se va face exclusiv Ón func?ie de pre? ?i nu prin cuantificarea altor elemente de natur? tehnic? sau alte avantaje care rezult? din modul de Óndeplinire a contractului de c?tre operatorii economici; ï Ón vederea departaj?rii ofertelor, autoritatea contractant? va solicita depunerea unor noi propuneri financiare Ómbunat??ite iar operatorii economici vor transmite r?spunsul lor Ón plic Ónchis (p'n? la crearea facilit??ii tehnice de recriptare noi oferte prin SEAP) caz Ón care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat pre?ul cel mai sc?zut. www.elicitatie
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Servicii elaborare proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii privind obiectivul de investitii ÑOEnfiin?area re?elelor inteligente de distribu?ie a gazelor naturale Ón comuna Ciumeghiu, jude?ul Bihorî 10/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45231221 - Travaux de construction de canalisations d'alimentation en gaz 
45231223 - Ouvrages annexes pour la distribution de gaz 
45333200 - Travaux d'installation de compteurs à gaz 
71322200 - Services de conception de pipelines 
71356200 - Services d'assistance technique