01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/12/2018
Date de péremption : 21/12/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca: Appareils d'angiographie

2018/S 246-563611 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/12/2018 S246  - - Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Roumanie-Cluj-Napoca: Appareils d'angiographie 2018/S 246-563611 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Romania Str. Viilor nr. 46ñ50 Cluj-Napoca 400347 Roumanie Point(s) de contact: Bota Viorica TÈlÈphone: +40 264207021 Courriel: recuperarecj@gmail.com Fax: +40 264453131 Code NUTS: RO113 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.recuperarecluj.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro https://www.recuperarecluj.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.e-licitatie.ro Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spital Recuperare Cluj
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizi?ie angiograf NumÈro de rÈfÈrence: 4288063/2018/17
II.1.2) Code CPV principal 33111720
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Se vor achizitiona angiograf conform descrierii detaliate din caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 6 zile. Termenul limita in care se va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este in a 5-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 2 352 940.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Clinic de Recupereare Cluj, Str. Viilor nr. 46ñ50.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare aparat angiograf pentru Lab. Explorari Functionale a Sectiei de Cardiologie
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Criterii de performanta ó termen de livrare exprimat in numar de zile de la semnarea contractului: 30 puncte. Avand in vedere ca bugetul este aprobat pentru anul 2018 si [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 10 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Aceste documente specificate in DUAE trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se Óncadreaz Ón una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, Ón tara de origine sau Ón tara Ón care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. OEn cazul Ón care Ón tara de origine sau Ón tara Ón care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit de catre autoritati competente documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica data Ón fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente Ón acest sens. Dupa caz, se prezinta documente din care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: ó cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, ó certificatul de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale. Acest document trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora. Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele emise intr-o alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana, ó certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social; documentul trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora. Certificatul fiscal se solicita pentru sediul social, sediile secundare precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata. Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti ñ prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele emise intr-o alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 58, 59, 60 din Legea 98/2016 ó Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58, 59 si 60 din Legea 98/2016. Modalitatea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro. www.e-licitatie.ro
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Prezentarea cifrei de afaceri globale din ultimii 3 ani (2017, 2016, 2015). Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Pentru verificarea situatiei financiare a candidatilor se va solicita completarea DUAE. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati si/sau terti sustinatori. Ofertantul trebuie sa prezinte daca este cazul odata cu DUAE si angajamentul tertului sustinator, acordul de asociere. La finalizarea evaluarii ofertelor, documentul justificativ va fi prezentat la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Cerinta nr. 1 ó Lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani din care sa rezulte ca pana la data limita de depunere a ofertelor, a fost furnizat cel putin un aparat similar. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Se vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 21/12/2018 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 21/03/2019
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 21/12/2018 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Comisia de evaluare.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
 1)Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse; 2) In cazul in care exista oferte pe acelasi loc ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in vederea departajarii ofertelor; 3) In cazul in care operatorul economic semnatar al contractului nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia unilateral contractul; 4) Ofertantul Ósi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate Ón vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu Ónlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bucure?ti 030084 Roumanie TÈlÈphone: +40 213104641 Courriel: office@cnsc.ro Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a c?ilor de atac sunt cele stabilite prin Legea nr. 101/2016.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Giurgea, Ghidra & Asocia?ii ó Societate civil de avoca?i Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 102 Cluj-Napoca 400106 Roumanie TÈlÈphone: +40 264443355 Courriel: office@giurgea.ghidra.ro Fax: +40 264443353 Adresse internet: http://giurgeaghidra.ro http://giurgeaghidra.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
33111720 - Appareils d'angiographie