Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca:Bois de chauffage

2023/S 194-605711  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Roumanie-Cluj-Napoca: Bois de chauffage 2023/S 194-605711 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. NumÈro national d'identification: 16054368 Adresse postale: Prin D.R.D.P Cluj, Strada Decebal, nr. 128 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400205 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Dorina Persa Boc Courriel: achizitiipublicebuget@andnet.ro TÈlÈphone: +40 264432521 Fax: +40 264432446 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.drdpcluj.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Lemne de foc, inclusiv transportul pentru D.R.D.P. Cluj ñ Acord cadru 2 ani NumÈro de rÈfÈrence: 16054368/2022/359/S/1+2
II.1.2) Code CPV principal 03413000 Bois de chauffage
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Lemne de foc, inclusiv transportul pentru D.R.D.P. Clujñ Acord cadru 2 ani Valoarea maxima estimat? a acordului cadru pentru 2 ani:
   1. 194.600,00 lei fara TVA Valoarea minima Acord cadru :178.200,00 lei Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru si a contractelor subsecvente sunt conform anexelor de la Caietul de sarcini. Se vor incheia contracte subsecvente (min 1 - max 2) pe an/lot in functie de fondurile alocate. Prezentul acord ñcadru nu reprezinta baza legala pentru angajarea fondurilor publice. In baza acestui acord-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plata. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin. 7 din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. Clauze de revizuire cf. art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care anticipeaz? eventualele modific?ri ce pot interveni Ón derularea contractului sunt urmatoarele: A. Partile contractului - din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societatii, care nu atrag crearea unei personae juridice noi, al schimbarii sediului social; - privind posibilitatea inlocuirii contractantului initial B. Pretul contractului - Pre?ul contractului poate fi ajustat prin actualizare in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-au fundamentat preturile ofertate, si in alte situatii prevazute de lege. - Pre?ul contractului poate fi ajustat prin revizuirea pretului produsului conform clauzelor contractuale ñ la cererea furnizorului; C. Modalitati de plata: in cazul unor eventuale modificari legislative; D. Durata contractului; - in cazul unor modificari legislative si/sau ale procedurilor interne, ce pot surveni anterior incetarii duratei contractului, precum si/sau in cazul unor conditii meteo deosebite. A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 6-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. *Orice solicitare de clarificari transmisa dupa data mentionata la punctul A) se va considera tardiva. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul subsecvent/acordul cadru potrivit art 221 alin. 1 lit e din Legea 98/2016, in sensul ca modificarile nu sunt substantiale.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 181 925.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
SDN Zalau
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03413000 Bois de chauffage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Bazele si districtele de pe raza SDN Zalau
II.2.4) Description des prestations:
Valoarea maxima este 214.500,00 lei fara TVA Valoarea minima este de 39.600,00 lei fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract este de 107.250,00 lei fara TVA Frecventa incheierii contractelor subsecvente va fi de minim 1 contract subsecvent si maxim 2 contracte subsecvente pe an. Cantitatile sunt conform Centralizatorului atasat Caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
SDN Alba
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03413000 Bois de chauffage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exÈcution:
Bazele si districtele de pe raza SDN Alba
II.2.4) Description des prestations:
Valoarea maxima este 478.500,00 lei fara TVA Valoarea minima este de 72.600,00 lei fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract este de 239.250,00 lei fara TVA Frecventa incheierii contractelor subsecvente va fi de minim 1 contract subsecvent si maxim 2 contracte subsecvente pe an. Cantitatile sunt conform Centralizatorului atasat Caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
SDN Satu Mare
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03413000 Bois de chauffage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
Districtele si bazele de pe raza SDN Satu Mare
II.2.4) Description des prestations:
Valoarea maxima este 105.600,00 lei fara TVA Valoarea minima este de 33.000,00 lei fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract este de 52.800,00 lei fara TVA Frecventa incheierii contractelor subsecvente va fi de minim 1 contract subsecvent si maxim 2 contracte subsecvente pe an. Cantitatile sunt conform Centralizatorului atasat Caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
SDN Baia Mare
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03413000 Bois de chauffage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Districtele si bazele de pe raza SDN Baia Mare
II.2.4) Description des prestations:
Valoarea maxima este 396.000,00 lei fara TVA Valoarea minima este de 33.000,00 lei fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract este de 198.000,00 lei fara TVA Frecventa incheierii contractelor subsecvente va fi de minim 1 contract subsecvent si maxim 2 contracte subsecvente pe an. Cantitatile sunt conform Centralizatorului atasat Caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 182-514197
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 22/4054/1
Lot n : 7 IntitulÈ:
CONTRACT SUBSECVENT NR : 1 -Lemne de foc, inclusiv transportul pentru DRDP Cluj - Acord-cadru 2 ani_Lot7- SDN Zalau
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Oct-Trans Srl NumÈro national d'identification: RO 21431413 Adresse postale: Strada Victoriei , Nr. 146 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430076 Pays: Roumanie Courriel: octtrans@yahoo.com TÈlÈphone: +40 785256470 Fax: +40 264704381 Adresse internet: www.octtrans.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 94 975.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 94 975.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 22/4051/1
Lot n : 4 IntitulÈ:
CONTRACT SUBSECVENT NR : 1 -Lemne de foc, inclusiv transportul pentru DRDP Cluj - Acord-cadru 2 ani_Lot 4- SDN Baia Mare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Oct-Trans Srl NumÈro national d'identification: RO 21431413 Adresse postale: Strada Victoriei , Nr. 146 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430076 Pays: Roumanie Courriel: octtrans@yahoo.com TÈlÈphone: +40 785256470 Fax: +40 264704381 Adresse internet: www.octtrans.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 180 125.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 180 125.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 22/4053/1
Lot n : 6 IntitulÈ:
CONTRACT SUBSECVENT NR : 1 -Lemne de foc, inclusiv transportul pentru DRDP Cluj - Acord-cadru 2 ani_Lot 6 - SDN Satu Mare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Oct-Trans Srl NumÈro national d'identification: RO 21431413 Adresse postale: Strada Victoriei , Nr. 146 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430076 Pays: Roumanie Courriel: octtrans@yahoo.com TÈlÈphone: +40 785256470 Fax: +40 264704381 Adresse internet: www.octtrans.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 22 925.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 22 925.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 22/4054
Lot n : 7 IntitulÈ:
Lemne de foc cu transport inclus - SDN Zalau
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Oct-Trans Srl NumÈro national d'identification: RO 21431413 Adresse postale: Strada Victoriei , Nr. 146 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430076 Pays: Roumanie Courriel: octtrans@yahoo.com TÈlÈphone: +40 785256470 Fax: +40 264704381 Adresse internet: www.octtrans.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 214 500.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 212 875.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 22/4052
Lot n : 5 IntitulÈ:
Lemne de foc cu transport inclus - SDN Alba
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Oct-Trans Srl NumÈro national d'identification: RO 21431413 Adresse postale: Strada Victoriei , Nr. 146 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430076 Pays: Roumanie Courriel: octtrans@yahoo.com TÈlÈphone: +40 785256470 Fax: +40 264704381
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 478 500.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 471 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 22/4053
Lot n : 6 IntitulÈ:
Lemne de foc cu transport inclus - SDN Satu Mare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Oct-Trans Srl NumÈro national d'identification: RO 21431413 Adresse postale: Strada Victoriei , Nr. 146 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430076 Pays: Roumanie Courriel: octtrans@yahoo.com TÈlÈphone: +40 785256470 Fax: +40 264704381
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 105 600.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 104 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 22/4051
Lot n : 4 IntitulÈ:
Lemne de foc cu transport inclus - SDN Baia Mare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Oct-Trans Srl NumÈro national d'identification: RO 21431413 Adresse postale: Strada Victoriei , Nr. 146 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430076 Pays: Roumanie Courriel: octtrans@yahoo.com TÈlÈphone: +40 785256470 Fax: +40 264704381
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 396 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 393 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 22/4052/1
Lot n : 5 IntitulÈ:
CONTRACT SUBSECVENT NR : 1 -Lemne de foc, inclusiv transportul pentru DRDP Cluj - Acord-cadru 2 ani_Lot 5 - SDN Alba
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Oct-Trans Srl NumÈro national d'identification: RO 21431413 Adresse postale: Strada Victoriei , Nr. 146 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430076 Pays: Roumanie Courriel: octtrans@yahoo.com TÈlÈphone: +40 785256470 Fax: +40 264704381 Adresse internet: www.octtrans.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 214 500.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 214 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 22/4051/2
Lot n : 4 IntitulÈ:
CONTRACT SUBSECVENT NR : 1 - Lemne de foc, inclusiv transportul pentru DRDP Cluj - Acord-cadru 2 ani_Lot 4- SDN Baia Mare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Oct-Trans Srl NumÈro national d'identification: RO 21431413 Adresse postale: Strada Victoriei , Nr. 146 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430076 Pays: Roumanie Courriel: octtrans@yahoo.com TÈlÈphone: +40 785256470 Fax: +40 264704381 Adresse internet: www.octtrans.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 127 725.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 127 725.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 22/4052/2
Lot n : 5 IntitulÈ:
CONTRACT SUBSECVENT NR : 1 - Lemne de foc, inclusiv transportul pentru DRDP Cluj - Acord-cadru 2 ani_Lot 5 - SDN Alba
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Oct-Trans Srl NumÈro national d'identification: RO 21431413 Adresse postale: Strada Victoriei , Nr. 146 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430076 Pays: Roumanie Courriel: octtrans@yahoo.com TÈlÈphone: +40 785256470 Fax: +40 264704381 Adresse internet: www.octtrans.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 256 750.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 256 750.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 22/4054/2
Lot n : 7 IntitulÈ:
CONTRACT SUBSECVENT NR : 1 - Lemne de foc, inclusiv transportul pentru DRDP Cluj - Acord-cadru 2 ani_Lot7- SDN Zalau
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Oct-Trans Srl NumÈro national d'identification: RO 21431413 Adresse postale: Strada Victoriei , Nr. 146 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430076 Pays: Roumanie Courriel: octtrans@yahoo.com TÈlÈphone: +40 785256470 Fax: +40 264704381 Adresse internet: www.octtrans.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 77 290.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 77 290.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 22/4053/2
Lot n : 6 IntitulÈ:
CONTRACT SUBSECVENT NR : 2 - Lemne de foc, inclusiv transportul pentru DRDP Cluj - Acord-cadru 2 ani_Lot 6 - SDN Satu Mare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Oct-Trans Srl NumÈro national d'identification: RO 21431413 Adresse postale: Strada Victoriei , Nr. 146 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430076 Pays: Roumanie Courriel: octtrans@yahoo.com TÈlÈphone: +40 785256470 Fax: +40 264704381 Adresse internet: www.octtrans.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 39 300.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 39 300.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Durata totala a acordului cadru
:
24 luni. 2 .In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
   3.  Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Doc., clarificari si decizii din cadrul invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.
   4.  Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie. ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (sectiunea"Intrebari"). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea M"Intrebari"), in format electronic, semnate cu semnatura electronica.
   5.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
   6.  Clauza rezolutorie: Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii din fonduri de la bugetul de stat, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul in care indiferent de motive, obtinerea/ aprobarea finantarii din fonduri de la bugetul de stat nu se realizeaza, autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 212 alin.(1) lit.c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibila atribuirea contractelor subsecvente.
   7. Avand in vedere apropierea sezonului rece si a necesitatii asigurarii incalzirii bazelor si districtelor aflate in administrarea DRDP Cluj pentru desfasurarea operatiunilor de deszapezire si avand in vedere perioada lunga pentru publicarea Anuntului de paricipare din cadrul Licitatiei deachise, se reduce perioada de depunere a ofertelor cu 15 zile in conformitatea cu prevederile art. 74 alin. 3 din Legea 98/2016. www.elicitatie
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: DIREC?IA REGIONAL? DE DRUMURI ?I PODURI CLUJ Adresse postale: Str. Decebal, nr.128 Ville: Cluj-Napoca Code postal: 400205 Pays: Roumanie Fax: +40 264432446 Adresse internet: www.drdpcluj.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Lemne de foc, inclusiv transportul pentru D.R.D.P. Cluj ñ Acord cadru 2 ani 09/10/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
03413000 - Bois de chauffage