01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/12/2018
Date de péremption : 01/02/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca: Essence sans plomb

2018/S 246-563549 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/12/2018 S246  - - Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Roumanie-Cluj-Napoca: Essence sans plomb 2018/S 246-563549 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Municipiul Cluj-Napoca Romania Str. Mo?ilor nr. 1ñ3 Cluj-Napoca 400001 Roumanie Point(s) de contact: Lucia Lupea TÈlÈphone: +40 264596030 Courriel: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro Fax: +40 264431575 Code NUTS: RO113 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.primariaclujnapoca.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.primariaclujnapoca.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.e-licitatie.ro Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord-cadru furnizare de carburant NumÈro de rÈfÈrence: 4305857_2018_PAAPD1009911
II.1.2) Code CPV principal 09132100
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord-cadru de furnizare carburant pentru Primaria Municipiului Cluj-Napoca pentru o perioada de 2 ani, conform caietului de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 20. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor in a 11-a zi. Valoarea estimata a achizitiei este de 984 620,00 RON fara TVA.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 984 620.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09134200
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Cluj-Napoca.
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru de furnizare carburanti pentru Primaria municipiului Cluj Napoca, conform specificatiilor caietului de sarcini. Se vor incheia contracte subsecvente avand cantitati minime 1 000 litri si maxim 21 000 litri benzina fara plumb minim 95, respectiv cantitati minime 1 000 litri, maxim 70 000 litri motorina. Cantitati minime/maxim acord-cadru sunt de 1 000 litri ó 42 000 litri benzina fara plumb minim 95, respectiv minim 1 000 litri ó maxim 140 000 litri motorina. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 492 310,00 RON fara TVA. Autoritatea contractanta estimeaza incheierea unui contract subsecvent/an.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 1)Declaratie privind neÓncadrarea Ón situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de catre toti participantii la procedura impreuna cu DUAE. In DUAE se vor cuprinde informatii privind: tertii sustinatori, asociati si subcontractanti, conform prevederilor art. 183, 170 alin. (3) si art. 193ñ195 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: ó Primar ó Emil Boc, ó Presedinte comisie de evaluare ó Valer Suciu, Membrii comisiei de evaluare: ó Ioan Bogdan, ó Bortig Iulia, ó Remus Muresan, ó Tiberiu Fetti, presedinte, Membrii de rezerva: ó Simion Gavril Tanta, ó Cosmin Balaj, ó Albert Eduard; 2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016; ofertantii/asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE, conform art.193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, de regula a urmatoarelor informatii si documente: ó Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentarii, ó Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de catre ONRC/actul constitutiv; pentru straini se accepta documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, ó Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, ó Alte documente edificatoare, dupa caz. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Certificatul ONRC/document echivalent emis in tara de rezidenta trebuie sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat in clasament pe primul loc; informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Informatii privind subcontractantii, daca este cazul. Angajament de sustinere tert, daca este cazul. Lista cu principalele livrari de produse furnizate in ultimii 3 ani. Experienta similara. Cerinta minima privind experienta similara: furnizarea de produse similare celor descrise in caietul de sarcini, la nivelul ultimilor 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor, in valoare cumulata de minim 490 000,00 RON fara TVA. Cerinta minima se va indeplini la nivelul a maxim 5 contracte. Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare. Informatii privind asocierea, daca este cazul. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Completarea DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Odata cu DUAE, se va depune si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante. Completarea DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Angajamentul de sustinere se va prezenta odata cu depunerea ofertei de catre toti operatorii economici; odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Completarea DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: livrarea produselor se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte beneficiarul, valoarea produselor furnizate, in RON, fara TVA, tipul produselor furnizate, precum si perioada de livrare a produselor. Completarea DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016; acordul de asociere se va prezenta impreuna cu DUAE. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (in cazul asocierii, de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opÈrateur
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 01/02/2019 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 01/06/2019
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 01/02/2019 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Comisia de evaluare, reprezentanti ANAP.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG nr. 395/2016. Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul ofertei. Accesarea DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, se poate face prin link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bucure?ti 030084 Roumanie TÈlÈphone: +40 213104641 Courriel: office@cnsc.ro Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
OEn termen de 10 zile Óncep'nd cu ziua urm?toare lu?rii la cuno?tin? asupra actului ce se doreste a fi contestat, conform prevederilor Legii nr. 101/2016.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Prim?ria Municipiului Cluj-Napoca Str. Mo?ilor nr. 1ñ3 Cluj-Napoca 400001 Roumanie TÈlÈphone: +40 264596030 Courriel: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro Fax: +40 264431575 Adresse internet: www.primariaclujnapoca.ro www.primariaclujnapoca.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
09132100 - Essence sans plomb 
09134200 - Carburant diesel