Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 27/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca:Gaz naturel

2022/S 226-650095  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Roumanie-Cluj-Napoca: Gaz naturel 2022/S 226-650095 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Numéro national d'identification: 4305849 Adresse postale: Strada: Bratianu Ion I.C. 400079, nr. 14 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Pays: Roumanie Point(s) de contact: DANA CHIS Courriel: dana.chis@ubbcluj.ro Téléphone: +40 264405383 Fax: +40 264450675 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ubbcluj.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100159944 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Furnizare gaz metan inclusiv transportul ?i distribu?ia" - pentru 12 luni, incepand cu data de 01.12.2022 Numéro de référence: 15LD-VP/2022
II.1.2) Code CPV principal 09123000 Gaz naturel
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare gaze naturale inclusiv transportul si distributia pentru toate locatiile autoritatii contractante mentioante in caietul de sarcini Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor /informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 132 158 382.43 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
locatiile autoritatii contractante mentioante in caietul de sarcini
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul contractului este reprezentat de furnizarea gazelor naturale inclusiv transportul si distributia, pentru o perioada de 12 luni, pentru toate locatiile autoritatii contractante mentionate in caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Existenta unul Call-Center / Pondération: 5 Prix - Pondération: 95
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici, ofertanti, asociati si subcontractanti participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (DUAE poate fi completat în SEAP în mod direct - detalii cu privire la întocmirea DUAE se reg?sesc, dup? autentificarea în sistem, în sec?iunea "Informa?ii DUAE - Ghid de completare DUAE ?i în "Notificarea privind utilizarea DUAE în procedurile desf??urate exclusiv prin mijloace electronice elaborat? de ANAP" disponibil? la adresa http://anap.gov.ro/web/documente-utile/notificari/?future=false/ . Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loci în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin (2) din HG 395/2016. Aceste documente sunt:
   1.  certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara?ie pe propria r?spundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate", potrivit art.165 alin.(3) din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Observatie regularitate; In drept: Art 63(1) Art.164-165 Art.196 din Legea nr. 98/2016.
   2.  cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
   3.  dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Alte documente edificatoare, dupa caz. In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv capacitatii de exercitare,ca dovada preliminara. DUAE poate fi completat în SEAP în mod direct dupa autentificare, de catre fiecare participant( inclusiv asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii) în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se reg?sesc, dup? autentificarea în sistem, în sec?iunea "Informa?ii DUAE - Ghid de completare DUAE ?i în "Notificarea privind utilizarea DUAE în procedurile desf??urate exclusiv prin mijloace electronice elaborat? de ANAP" disponibil? la adresa http://anap.gov.ro/web/documente-utile/notificari/?future=false/. b). Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59-60 Legea 98/2016, completand in acest sens formularul DUAE, precum si Declaratie conform art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, care va fi prezentata de catre toti participantii la procedura - formularul nr. 2 din sectiunea Modele de formulare atasate in SICAP(noul SEAP), odata cu depunerea DUAE. Persoane cu functii de decizie in ceea ce priveste atribuirea contractului de achizitie publica, din cadrul autoritatii contractante: Rector: Prof.univ.dr.Daniel-Ovidiu David Prorector: Prof.univ.dr. Dan-Tudor Laz?r Prorector Prof. dr. Cristian-Marius Litan Director General Administrativ: Ec.Simona-Cornelia Tatomir Director General Administrativ Adjunct: Alexandru Bra?oveanu Director financiar contabil: Ec.Istvan Pusok Director Directia Juridic? ?i Achizi?ii Publice:Ana-Maria Spinean Sef Serv.Achizi?ii Publice:Ing. Liviu Sava ?ef Birou Achizi?ii Produse, Servicii si Lucr?ri: Ec.Diana-Monica Andrea Consilier juridic: Monica-Laura Adi Consilier juridic: Andreea-Daniela Miron Adm.patrimoniu: Muntean Ocsana Adm.patrimoniu: Marcel-Constantin Mari? Adm.patrimoniu: Catalin Petcu Adm.patrimoniu: Iuliu Zahan Responsabil Achizitie: Adm.patrimoniu: Dana Chi? Responsabil Tehnic: Sef Serv.Administrativ ec.Flavia Ungurean Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ,sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE,in baza prevederilor art.196,alin(2)din Legea 98/2016 si art. 132 alin (2) din H.G. 395/2016. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti, care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Potrivit prevederilor Art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (DUAE poate fi completat în SEAP în mod direct - detalii cu privire la întocmirea DUAE se reg?sesc, dup? autentificarea în sistem, în sec?iunea "Informa?ii DUAE - Ghid de completare DUAE ?i în "Notificarea privind utilizarea DUAE în procedurile desf??urate exclusiv prin mijloace electronice elaborat? de ANAP" disponibil? la adresa http://anap.gov.ro/web/documente-utile/notificari/?future=false (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro) . Conform Art 196, alin. 2 din Legea nr. 98/2016 si conform Art. 132, alin. 2 din HG 395/2016, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si asociatilor/subcontractantilor, dupa caz, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare. DUAE se va depunde, dupa caz, si de catre asociati/subcontractanti. http://anap.gov.ro/web/documente-utile/notificari/?future=false/ http://anap.gov.ro/web/documente-utile/notificari/?future=false/ http://anap.gov.ro/web/documente-utile/notificari/?future=false www.anap.gov.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCompletarea DUAE , privind principalele furniz?ri de produse similare în cursul unei perioade care acoper? cel mult ultimii 3 ani, din care s? rezulte c? a furnizat GAZ NATURAL, a c?ror valoare sau sum? a valorilor este de : - minim 20.000.000,00 lei f?r? TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte; Pentru calculul echivalen?ei se va ?ine cont de cursul mediu anual leu/valut? comunicat de BNR pentru anii de referin??. Autoritatea contractant? solicit? doar la finalizarea procesului de evaluare, ofertantului clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire, s? prezinte documente justificative actualizate prin care s? demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare ?i selec?ie, în conformitate cu informa?iile cuprinse în DUAE, în baza prevederilor art. 196,alin (2) din Legea 98/2016 ?i art. 132 alin (2) din H.G. 395/2016.Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial. În situa?ia în care un ofertantul ?i-a început activitatea economic? de o perioad? de timp mai scurt? decât intervalul celor 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informa?iilor corespunz?toare duratei de activitateOperatorii economici participan?i la procedur? trebuie s? de?in? licen?a de furnizare a gazelor naturale. Proportia de subcontractareSe vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : acordul de subcontractare ?i/sau acordul de asociere/ sus?inere, dupa caz; conform Notificarii 258/2017. Documentele justificative care probeaza cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantantului clasat pe primul loc, dup? aplicarea criteriului de atribuire. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCompletarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016, privind principalele furniz?ri de produse similare în cursul unei perioade care acoper? cel mult ultimii 3 ani, din care s? rezulte c? a furnizat GAZ NATURAL, a c?ror valoare sau sum? a valorilor este de : - minim 20.000.000,00 lei f?r? TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte; Pentru calculul echivalen?ei se va ?ine cont de cursul mediu anual leu/valut? comunicat de BNR pentru anii de referin??. Autoritatea contractant? solicit? doar la finalizarea procesului de evaluare, ofertantului clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire, s? prezinte documente justificative actualizate prin care s? demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare ?i selec?ie, în conformitate cu informa?iile cuprinse în DUAE, în baza prevederilor art. 196,alin (2) din Legea 98/2016 ?i art. 132 alin (2) din H.G. 395/2016.Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial. În situa?ia în care un ofertantul ?i-a început activitatea economic? de o perioad? de timp mai scurt? decât intervalul celor 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informa?iilor corespunz?toare duratei de activitateOperatorii economici participan?i la procedur? trebuie s? de?in? licen?a de furnizare a gazelor naturale. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : acordul de subcontractare ?i/sau acordul de asociere/ sus?inere, dupa caz; conform Notificarii 258/2017. Documentele justificative care probeaza cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantantului clasat pe primul loc, dup? aplicarea criteriului de atribuire.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 27/12/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 27/03/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 27/12/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
   2.  In scopul aplicarii prevederilor art. 63, alin. 2 din Legea 98/2016, pentru a facilita accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura, se va depune Cerere de participare la procedura - formularul 1 .
   3.  Dovada indeplinirii criteriilor de calificare solicitate se face doar de catre ofertantul clasat pe primul loc - conform art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin (2) din H.G. 395/2016.
   4.  In cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in DUAE si cele prevazute in anuntul de participare, prevaleaza informatiile din anuntul de participare, DUAE urmand a fi revizuit in mod corespunzator, in conformitate cu art. 20 alin (7) din H.G. 395/2016;
   5.  Comunic?rile transmise prin mijloace electronice de catre autoritatea contractanta, în SEAP în sectiunea dedicat?, se considera incheiate în momentul transmiterii.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 400698 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Eventualele contestatii se pot depune la CNSC si la autoritatea contractanta incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta. Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.8 alin.(1) lit.a) din Legea nr.101/2016"
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Directia Juridic? ?i Achizi?ii Publice Adresse postale: Str. I.I.C.Br?tianu nr. 14 Ville: Cluj-Napoca Code postal: 400079 Pays: Roumanie Adresse internet: www.ubbclu.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 "Furnizare gaz metan inclusiv transportul ?i distribu?ia" - pentru 12 luni, incepand cu data de 01.12.2022 27/12/2022 23/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
09123000 - Gaz naturel