Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca:Matières de charge

2023/S 194-608356  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Roumanie-Cluj-Napoca: Matières de charge 2023/S 194-608356 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Numéro national d'identification: 16054368 Adresse postale: PRIN DRDP CLUJ STR. DECEBAL NR. 128 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400205 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Dorina Persa Boc Courriel: achizitiipublicebuget@andnet.ro Téléphone: +40 264432521 Fax: +40 264432446 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.drdpcluj.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Filer pentru DRDP Cluj - Sectia Productie - Acord cadru 2 ani Numéro de référence: 16054368/2023/1676/S/1+2
II.1.2) Code CPV principal 44831200 Matières de charge
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Se doreste achizitionarea de Filer pentru DRDP Cluj - Sectia Productie - Acord cadru 2 ani - Acord cadru 2 ani utilizat la productia mixturii asfaltice necesara lucr?rilor de executie covoare asfaltice si reparatii efectuate la drumurile nationale administrate de c?tre D.R.D.P. Cluj. Valoarea estimata a acordului cadru: Valoarea maxima a acordului cadru este de 819.000 lei fara TVA; Valoarea minima a acordului cadru este de 21.000 lei fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: este de 105.000 lei f?r? TVA. Cantitatile minime si maxime ale acordurilor cadru si a contractelor subsecvente sunt conform Listelor de cantitati anexate la Caietul de sarcini. Se vor incheia min. 5 contracte subsecvente in primul an si min.5 contracte subsecvente pe anul
   2.  Prezentul acord -cadru nu reprezinta baza legala pentru angajarea fondurilor publice. In baza acestui acord-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plata. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin. 7 din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. Clauze de revizuire cf. art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care anticipeaz? eventualele modific?ri ce pot interveni în derularea contractului sunt urmatoarele: 1). Partile contractului - din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societatii, care nu atrag crearea unei personae juridice noi, al schimbarii sediului social; - privind posibilitatea inlocuirii contractantului initial 2) Durata contractului subsecvent -prelungirea duratei contractului subsecvent, este posibila in conditiile art.221 lit.e din Legea nr.98/2016 din motive extrinseci culpei Promitentului - Furnizor etc. si se pot realiza, in baza cererii scrise a partii interesate insotite de documente justificative prin Act Adi?ional semnat de catre ambele parti contractante; 3) Pre?ul unitar al serviciilor -pre?ul contractului poate fi ajustat prin actualizare in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-au fundamentat preturile ofertate, si in alte situatii prevazute de lege. 4). Subcontractanti.Terti -introducerea/schimbarea subcontractantilor/ exprimarea opiniilor acestora de a fi platiti direct de Achizitor se poate opera in vederea unei mai bune gestionari/derulari a contractului; 5). Modalitati de plata si recuperare a crean?elor -in cazul unor eventuale modific?ri ale legisla?iei in domeniul financiar si fiscal; 6). Inspec?ii/testari/verificari -eventualele solicit?ri suplimentare de documente ce pot surveni din partea celor doua parti contractante; A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. *Orice solicitare de clarificari transmisa dupa data mentionata la punctul A) se va considera tardiva.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 799 500.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Drumurile nationale de pe raza DRDP Cluj
II.2.4) Description des prestations:
Cantitatea min. 100 to, cant maxima 3900 to. Se vor incheia min. 5 contracte subsecvente in primul an si min.5 contracte subsecvente pe anul
   2. 
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 129-410816
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 23/4053 Intitulé:
Filer pentru DRDP Cluj - Sectia Productie - Acord cadru 2 ani
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HOLCIM (ROMANIA) Numéro national d'identification: RO12253732 Adresse postale: Strada Pipera, Nr. 46D-46E-48, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020309 Pays: Roumanie Courriel: alexandru.tiganus@holcim.com Téléphone: +40 212039100 Adresse internet: www.holcim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 819 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 799 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 23/4053/1 Intitulé:
CONTRACT SUBSECVENT NR : 1 - Filer pentru DRDP Cluj - Sectia Productie - Acord cadru 2 ani
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HOLCIM (ROMANIA) Numéro national d'identification: RO12253732 Adresse postale: Strada Pipera, Nr. 46D-46E-48, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020309 Pays: Roumanie Courriel: alexandru.tiganus@holcim.com Téléphone: +40 212039100 Adresse internet: www.holcim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 43 050.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 43 050.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   1. Durata totala a acordului cadru
:
24 luni. 2 .În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractant? solicit? ofertan?ilor o nou? propunere financiar?, iar acordul-cadru va fi atribuit ofertantului a c?rui noua propunere financiar? are cel mai mic pret..
   3.  Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Doc., clarificari si decizii din cadrul invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.
   4.  Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie. ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (sectiunea"Intrebari"). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea M"Intrebari"), in format electronic, semnate cu semnatura electronica.
   5.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
   6.  La data curenta la nivelul DRDP Cluj durata acordului cadru de furnizare filer pentru Sectia Productie a expirat in data de 04.06.2023. In baza acestui acord cadru in data de 08.03.2023 s-a semnat ultimul contract subsecvent nr. 5 cu valabilitate pana in data de 30.08.2023, astfel ca acordul cadru rezultat in urma prezentei achizitii va intra in vigoare dupa incetarea de plin drept a contractului subsecvent nr. 21/4015/08.03.2023. www.elicitatie
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@drdpcluj.ro Téléphone: +40 264432552 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: DRDP CLUJ Adresse postale: STR. DECEBAL, NR. 128 Ville: Cluj-Napoca Code postal: 400205 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@drdpcluj.ro Téléphone: +40 264432552 Fax: +40 264432446 Adresse internet: www.drdpcluj.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Filer pentru DRDP Cluj - Sectia Productie - Acord cadru 2 ani 09/10/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
44831200 - Matières de charge