Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 05/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca: Ouvrages d'art et de gÈnie civil

2022/S 119-334426  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/06/2022
S119
Roumanie-Cluj-Napoca: Ouvrages d'art et de gÈnie civil

2022/S 119-334426

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 103-287788)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
NumÈro national d'identification: 4288110
Adresse postale: Calea Dorobantilor, nr. 106
Ville: Cluj-Napoca
Code NUTS: RO113 Cluj
Code postal: 400094
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: consilier achizitii publice Adina Tiuca
Courriel: cjc@cjcluj.ro
TÈlÈphone: +40 372640061
Fax: +40 372640074
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjcluj.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Proiectare ?i execu?ie lucr?ri Spitalul Clinic de Boli Infec?ioase Cluj-Napoca: Amenajarea unui sistem de ventilare mecanic?, filtrare ?i tratare a aerului

NumÈro de rÈfÈrence: 428811020222802

II.1.2)
Code CPV principal
45220000 Ouvrages d'art et de gÈnie civil

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Obiectul contractului este: Proiectare ?i execu?ie Proiectare ?i execu?ie lucr?ri tip B Spitalul Clinic de Boli Infec?ioase Cluj-Napoca: Amenajarea unui sistem de ventilare mecanic?, filtrare ?i tratare a aerului Contractul presupune realizarea urm?toarelor etape:
   1.  Servicii de proiectare ñ Óntocmirea/actualizarea expertizei tehnice Ón vederea stabilirii c? lucr?rile propuse nu afecteaz? structura de rezisten?? precum ?i ob?inerea avizului C.Z.M.I., Óntocmire documenta?ie PT, DE ?i Verificare etape proiect de c?tre verificatori autoriza?i
   2.  Servicii de asisten?? tehnic? din partea proiectantului pe perioada execu?iei lucr?rilor ?i p'n? la recep?ia final? conform prevederilor legale
   3.  Execu?ia lucr?rilor Ón baza Proiectului Tehnic verificat conform prevederilor legale, Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin intermediul SEAP, intr-un termen de cel mult 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate in SEAP cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 103-287788

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 29/06/2022

Lire:

Date: 05/07/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 29/06/2022

Lire:

Date: 05/07/2022

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 29/09/2022

Lire:

Date: 05/10/2022

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Roumanie-Cluj-Napoca: Ouvrages d'art et de gÈnie civilType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 05/07/2022 22/06/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45331210 - Travaux d'installation de ventilation 
71220000 - Services de création architecturale