Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca: Produits laitiers

2022/S 56-146406  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Roumanie-Cluj-Napoca: Produits laitiers 2022/S 056-146406 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA NumÈro national d'identification: 5120733 Adresse postale: Strada: Zola Emile, nr. 5 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400112 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Vasile Gheorghe Visan Courriel: achizitii@cantinacluj.ro TÈlÈphone: +40 264592794 Fax: +40 372008992 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cantinacluj.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Furnizare produse lactate.
NumÈro de rÈfÈrence: 5120733_2020_PAAPD1138992
II.1.2) Code CPV principal 15500000 Produits laitiers
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, ex: 20 de zile. Conform art 160-161 din Legea nr. 98/2016. Autoritatea contractant? va r?spunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor va fi transmis de catre autoritatea contractanta cu 11 zile inainte de data limita de deschidere a ofertelor astfel incat ofertantii sa poat? Óntocmi oferta.Acord cadru -furnizare produse lactate-Valoarea estimata fara TVA: 936110.00 Moneda: RON.Valoarea de 936110.00 fara TVA reprezinta valoarea maxim? estimata a acordului cadru pentru o perioada de 12 luni de la data semnarii . Autoritatea contractanta v-a incheia acord cadru cu un singur operator economic conform art 114 si art 115 litera b) din Legea 98/2016. Modificarea prezentului contract este posibil? Ón urma unor circumstan?e pe care autoritatea contractant?, cu toate c? a ac?ionat cu diligen??, nu a putut s? le prevad? (sc?derea num?rului de por?ii de hran? de care beneficiaz? asista?ii social, deoarece Ón urma anchetelor sociale num?rul acestora fluctueaz? de la un an la altul). Produsele vor fi achizitionate conform fisei de date si a caietului de sarcini. Durata contractului subsecvent put'nd fi prelungita cu Ónc? 4 luni, conform art 165 din HG 395/2016 cu modfificarile si completarile ulterioare.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 698 045.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Br'nz? mozzarella sau echivalent 400gr-500gr
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Br'nz? mozzarella sau echivalent 400gr-500gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 500Kg max 1000Kg;Acord cadru min 1000Kg max 1300Kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 18500 lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 185 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Br'nz? topit? cu sm'nt'n?, baton 125 gr
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Br'nz? topit? cu sm'nt'n?, baton 125 gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 300buc max 500buc; Acord cadru min 1000buc max 1500buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 1000 lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 10,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Br'nz? topit?,cu sm'nt'n?, triunghi, cutie 140 gr-150gr
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Br'nz? topit?,cu sm'nt'n?, triunghi, cutie 140 gr-150gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 3500buc max 5000buc;Acord cadru min 5000buc, max 9500buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 17500lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 175.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Br'nz? tip Tilsit/Trapist 300gr
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Br'nz? tip Tilsit/Trapist 300gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 15buc max 25buc; Acord cadru min 25 buc max 50buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 625 lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 6,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Br'nz? tip Parmezan r?zuit 100gr
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Br'nz? tip Parmezan r?zuit 100gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 500buc max 800buc ; Acord cadru min 800buc max 1000buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 10400 lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 104,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Br'nz? tip Brie 200gr
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Br'nz? tip Brie 200gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 15buc max 25buc; Acord cadru min 25 buc max 50buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 575 lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 6,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lapte dulce 1 l
Lot n : 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Lapte dulce 1 l conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 7000litri max 10000 litri; Acord cadru min 10000 litri max 12000 litri
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 20000lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 200,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Br'nz? proasp?t? de vaci 500gr
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Br'nz? proasp?t? de vaci 500gr conform descrierilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 500Kg max 1500Kg;Acord cadru min 1500Kg max 2000Kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 17250 lei.Valoarea garantiei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garantiei de participare: 173.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ca?caval tip Gouda 2kg-2,5kg
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Ca?caval tip Gouda 2kg-2,5kg conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 1500Kg max 2500Kg;Acord cadru min 2500Kg max 3700Kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 48750 lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 488 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Crem? de br'nz? 200gr
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Crem? de br'nz? 200gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 800buc max 1500buc; Acord cadru min 1500buc max 2000buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 11250 lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 113,00RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sm'nt'na 1kg
Lot n : 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Sm'nt'na 1 kg conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 10000kg max 12000kg; Acord cadru min 12000kg max 14000kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 111600lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 1116,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sana 170gr- 200gr
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Sana 170gr- 200gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 200buc max 400buc; Acord cadru min 400 buc max 600buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 600 lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 6,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lapte praf 1kg
Lot n : 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Lapte praf 1kg conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 10buc max 30buc ; Acord cadru min 30buc max 50buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 420lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 4,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Br'nz? tip Mascarpone 500gr
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Br'nz? tip Mascarpone 500gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 200buc max 350buc; Acord cadru min 350buc max 500buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 5075 lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 51 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Br'nz? burduf 800gr-1200gr
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Br'nz? burduf 800gr-1200gr , Contract subsecvent min 2000Kg max 3000Kg; Acord cadru min 3000Kg max 3500Kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 52500lei.Valoarea garantiei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garantiei de participare: 525 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Iaurt extra 200gr
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Iaurt extra 200gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 400buc max 700buc; Acord cadru min 700 buc max 1000buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 910 lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 9,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Br'nz? tip Feta 200gr
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Br'nz? tip Feta 200gr afumat conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 200buc max 500buc; Acord cadru min 500buc max 800 buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 6750 lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 68,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Br'nz? tip Ricotta 250gr
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Br'nz? tip Ricotta 250gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 100buc max 300buc; Acord cadru min 300buc max 500buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 4500lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 45,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sm'nt'na dulce 1 lt
Lot n : 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Sm'nt'na dulce 1 l conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 5000buc max 7000buc; Acord cadru min 7000buc max 9000buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 133000lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 1330,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Iaurt grecesc
   0. 5-1kg
Lot n : 30
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Iaurt grecesc
   0. 5-1kg conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 30kg max 60kg; Acord cadru min 60kg max 100kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 840 lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 8,00RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Br'nz? tip Cammembert 125gr
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Br'nz? tip Cammembert 125grconform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 15buc max 25buc; Acord cadru min 25 buc max 50buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 375 lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 4,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lapte condensat 5gr-10gr
Lot n : 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Lapte condensat 5gr-10grconform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 3000buc max 8000buc; Acord cadru min 8000buc max 12000 buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 5200lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 52,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cheddar 1-2kg
Lot n : 31
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Cheddar 1-2kg conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 30kg max 50kg; Acord cadru min 50kg max 100kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 2250 lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 23,00RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ca?caval tip Dalia 1,8kg - 2kg
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Ca?caval tip Dalia 1,8kg - 2kg conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 1000Kg max 2000Kg; Acord cadru min 2000Kg max 2500Kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 39000 lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 390 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Br'nz? tip Parmezan 200gr
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Br'nz? tip Parmezan 200gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 300buc max 500buc; Acord cadru min 500buc max 1000buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 11500lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 115,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Iaurt cu fructe 200gr
Lot n : 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Iaurt cu fructe 200gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 200buc max 500buc; Acord cadru min 500 buc max 1000buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 900 lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 9,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Br'nz? tip Schweizer 400gr
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Br'nz? tip Schweizer 400gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 500buc max 1000buc ; Acord cadru min 1000buc max 2000buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 23000 lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 230RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Unt 80% gr?sime, 200gr
Lot n : 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Unt 80% gr?sime, 200gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 10000buc max 12000buc; Acord cadru min 12000buc max 14000buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Unt 80% gr?sime, 200gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 10000buc max 12000buc; Acord cadru min 12000buc max 14000buc
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Br'nz? telemea maturat? 400 gr- 600gr
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Br'nz? telemea maturat? 400 gr- 600gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 500Kg max 1800Kg;Acord cadru min 1800Kg max 2000Kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 25200ei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 243,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Br'nz? cu past? filat? tip mozzarella bocconcino 400gr-500gr
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Br'nz? cu past? filat? tip mozzarella bocconcino 400gr-500gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 100Kg max 500Kg; Acord cadru min 500 Kg max 1000Kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 9750lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 98 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ca?caval tip Dalia 200gr-300gr
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Ca?caval tip Dalia 200gr-300gr conform specifica?iilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 500Kg max 1500Kg; Acord cadru min 1500Kg max 2000Kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Val. estimat? f?r? TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 31500 lei.Valoarea garan?iei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimat? a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garan?iei de participare: 315,00 RON
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 247-610618
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 20
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 19
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 7
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 11
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 16
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 15
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 31
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 23
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 371430
Lot n : 14 IntitulÈ:
Contract subsecvent
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LECONFEX S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 2092175 Adresse postale: Strada Cuza Vod?, Nr. 6 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 330058 Pays: Roumanie Courriel: leconfexpaulis@yahoo.com TÈlÈphone: +40 0254218722 Fax: +40 354414000 Adresse internet: www.leconfex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 46 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 8 750.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 64962
Lot n : 14 IntitulÈ:
Contract subsecvent
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LECONFEX S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 2092175 Adresse postale: Strada Cuza Vod?, Nr. 6 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 330058 Pays: Roumanie Courriel: leconfexpaulis@yahoo.com TÈlÈphone: +40 0254218722 Fax: +40 354414000 Adresse internet: www.leconfex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 46 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 17 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 549454
Lot n : 6 IntitulÈ:
Contract subsecvent
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PICOLACT PRODCOM SRL NumÈro national d'identification: RO10163692 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 362A Ville: Iclod Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 407335 Pays: Roumanie Courriel: picolact@yahoo.com TÈlÈphone: +40 264263371 Fax: +40 264263338 Adresse internet: www.picolact.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 24 050.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 14 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 357660
Lot n : 28,24,22,3,21 IntitulÈ:
Acord cadru
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/06/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 17 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 17 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 17
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZEC IMPEX NumÈro national d'identification: RO 8110823 Adresse postale: Strada BISTRITEI, Nr. 63 Ville: Dej Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 405200 Pays: Roumanie Courriel: zecimpex@gmail.com TÈlÈphone: +40 0745516755 Fax: +40 0264211337 Adresse internet: www.zec.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 184 400.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 148 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 357676
Lot n : 1,29,10,4,9,8 IntitulÈ:
Acord cadru
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/06/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 24 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 24 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 24
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ROMFULDA PROD NumÈro national d'identification: RO 6906101 Adresse postale: Strada Libert??ii, Nr. 50 Ville: Bistrita Code NUTS: RO112 Bistri?a-N?s?ud Code postal: 420155 Pays: Roumanie Courriel: vasile@romfulda.ro TÈlÈphone: +40 263211743 Fax: +40 263234874 Adresse internet: www.romfulda.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 286 500.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 237 150.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 357665
Lot n : 30,26,27,12,25,18,14,5,13,2,17 IntitulÈ:
Acord cadru
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/06/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 22 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 22 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 22
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LECONFEX S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 2092175 Adresse postale: Strada Cuza Vod?, Nr. 6 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 330058 Pays: Roumanie Courriel: leconfexpaulis@yahoo.com TÈlÈphone: +40 0254218722 Fax: +40 354414000 Adresse internet: www.leconfex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 337 060.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 289 945.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 357683
Lot n : 6 IntitulÈ:
Acord cadru
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/06/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PICOLACT PRODCOM SRL NumÈro national d'identification: RO10163692 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 362A Ville: Iclod Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 407335 Pays: Roumanie Courriel: picolact@yahoo.com TÈlÈphone: +40 264263371 Fax: +40 264263338 Adresse internet: www.picolact.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 24 050.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 22 750.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 357695
Lot n : 26,27,12,25,18,14,5,13,2,17,30 IntitulÈ:
Contract subsecvent
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/06/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 22 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 22 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 22
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LECONFEX S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 2092175 Adresse postale: Strada Cuza Vod?, Nr. 6 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 330058 Pays: Roumanie Courriel: leconfexpaulis@yahoo.com TÈlÈphone: +40 0254218722 Fax: +40 354414000 Adresse internet: www.leconfex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 337 060.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 130 275.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 357690
Lot n : 24,28,22,3,21 IntitulÈ:
Contract subsecvent
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/06/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 17 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 17 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 17
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZEC IMPEX NumÈro national d'identification: RO 8110823 Adresse postale: Strada BISTRITEI, Nr. 63 Ville: Dej Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 405200 Pays: Roumanie Courriel: zecimpex@gmail.com TÈlÈphone: +40 0745516755 Fax: +40 0264211337 Adresse internet: www.zec.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 184 400.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 92 965.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 357698
Lot n : 1,29,10,4,9,8 IntitulÈ:
Contract subsecvent
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/06/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 24 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 24 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 24
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ROMFULDA PROD NumÈro national d'identification: RO 6906101 Adresse postale: Strada Libert??ii, Nr. 50 Ville: Bistrita Code NUTS: RO112 Bistri?a-N?s?ud Code postal: 420155 Pays: Roumanie Courriel: vasile@romfulda.ro TÈlÈphone: +40 263211743 Fax: +40 263234874 Adresse internet: www.romfulda.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 286 500.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 116 610.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 357703
Lot n : 6 IntitulÈ:
Contract subsecvent
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/06/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PICOLACT PRODCOM SRL NumÈro national d'identification: RO10163692 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 362A Ville: Iclod Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 407335 Pays: Roumanie Courriel: picolact@yahoo.com TÈlÈphone: +40 264263371 Fax: +40 264263338 Adresse internet: www.picolact.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 24 050.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 8 750.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 637729
Lot n : 8 IntitulÈ:
Contract subsecvent
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ROMFULDA PROD NumÈro national d'identification: RO 6906101 Adresse postale: Strada Libert??ii, Nr. 50 Ville: Bistrita Code NUTS: RO112 Bistri?a-N?s?ud Code postal: 420155 Pays: Roumanie Courriel: vasile@romfulda.ro TÈlÈphone: +40 263211743 Fax: +40 263234874 Adresse internet: www.romfulda.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 44 500.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 19 900.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 727816
Lot n : 3 IntitulÈ:
Contract subsecvent
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZEC IMPEX NumÈro national d'identification: RO 8110823 Adresse postale: Strada BISTRITEI, Nr. 63 Ville: Dej Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 405200 Pays: Roumanie Courriel: zecimpex@gmail.com TÈlÈphone: +40 0745516755 Fax: +40 0264211337 Adresse internet: www.zec.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 28 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 675.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/03/2022 Roumanie-Cluj-Napoca: Produits laitiersType díacheteur: Agences locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 21/03/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
15500000 - Produits laitiers