Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 21/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca:Services cadastraux

2023/S 98-306279  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Roumanie-Cluj-Napoca: Services cadastraux 2023/S 098-306279 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP Cluj Numéro national d'identification: 16054368 Adresse postale: Strada: DECEBAL nr. 128 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400205 Pays: Roumanie Point(s) de contact: DORINA BOC-PERSA Courriel: dorina.boc@andnet.ro Téléphone: +40 264432415 Fax: +40 264432446 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.drdpcluj.ro Adresse du profil d'acheteur: www.drdpcluj.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166223 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Servicii de intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor proprietate privata/publica, care constituie coridorul de expropriere lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire Stei, aferent Etapei I-Centura Beius" Numéro de référence: 16054368/2023/2654/S10
II.1.2) Code CPV principal 71354300 Services cadastraux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
"Servicii de intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor proprietate privata/publica, care constituie coridorul de expropriere lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire Stei, aferent Etapei I-Centura Beius". Obiectivul general al acestui contract il reprezinta intocmirea documentatiilor cadastrale si rapoartelor de evaluare pentru 639 imobile, situate pe raza Beius, Finis, Draganesti si Tarcaia, afectate de coridorul de exproprierepentru realizarea lucrarii de utilitate publica. Limitele modificarilor la Contract vor fi in conformitate cu Legea 98/2016, si va respecta situatiile prevazute la art. 221 din lege si cu respectarea articolului XII din Contractul de servicii-model. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 l din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin.(7) din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. Clauze de revizuire cf. art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care anticipeaz? eventualele modific?ri ce pot interveni în derularea contractului sunt urmatoarele: -modificari ale partilor contractante; -modificari legislative; - modificari ale pretului contractului ca urmare a identificarii in teren a unui numar suplimentar de imobile; -verificari si receptie; -eventuale solicitari suplimentare de documente ce pot surveni din partea celor doua parti contractante; - modificari generate de inlocuirea personalului; - modificari generate de inlocuirea/introducerea subcontractantilor; -modificari ca urmare a solicitarilor diferitelor entitati implicate in derularea contractului; - modificari referitoare la durata contractului, perioada de prestare a serviciilor (in cazul in care nu este culpa Prestatorului); A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. *Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva. În conformitate cu prevederile art. 104 alin (8) din Legea 98/2016, AC opteaz? pentru achizi?ia ulterioar? de noi servicii similare de la ofertantul a c?rui oferta va fi declarat? câ?tig?toare în cadrul prezentei proceduri de achizi?ie public?, în cuantum de 760.011,81 lei f?r? TVA, valoarea reprezentând 39,90% din valoarea estimat? a prezentei proceduri. Valoarea Estimat? Total? a contractului (inclusiv servicii similare) este de
   1. 904.835,00 lei f?r? TVA. Valoarea minim? a intervalului de la Sec?iunea II.1.5 reprezint? valoarea estimat? a prezentei proceduri (
   1. 144.823,19 lei fara TVA), în func?ie de care se va elabora ?i evalua oferta, iar valoarea maxim? a intervalului de la Sec?iunea II.1.5 reprezint? valoarea estimat? ce con?ine atât valoarea estimat? a prezen?ei proceduri cât ?i valoarea posibilelor servicii noi similare conform art. 104 al (8) din Legea 98/2016.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 904 835.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79419000 Services de conseil et d'évaluation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
pe raza Beius, Finis, Draganesti si Tarcaia
II.2.4) Description des prestations:
"Servicii de intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor proprietate privata/publica, care constituie coridorul de expropriere lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire Stei, aferent Etapei I-Centura Beius". Obiectivul general al acestui contract il reprezinta intocmirea documentatiilor cadastrale si rapoartelor de evaluare pentru 639 imobile, situate pe raza Beius, Finis, Draganesti si Tarcaia, afectate de coridorul de exproprierepentru realizarea lucrarii de utilitate publica. Durata contractului : 24 luni de la Data de Incepere a Prestarii Serviciilor mentionata in Ordinul de Incepere a Prestarii Serviciilor emis de c?tre Beneficiar. Descrierea serviciilor este disponibila in Caietul de sarcini, anexat la Documentatia de atribuire, unde se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei. In conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului . Eventuale solicitari suplimentari de documente/imobile, ce pot surveni in derularea contractului se realizeaz? în conformitate atât cu prevederile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare ?i ale H.G. 395/2016, cat ?i cu prevederile contractuale ?i nu vor afecta caracterul general al contractului. Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei contractului se poate realiza in conformitate cu prevederile Contractul de servicii-model. Mai multe informatii se regasesc in Contractul de servicii-model.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: EXPERIENTA detinuta de Expert Evaluator / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: EXPERIENTA detinuta de EXPERT AUTORIZAT CADASTRU / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: EXPERIENTA detinuta de RESPONSABIL DE CONTRACT / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Modul de prezentare a ofertei si responsabilitatile personalului propus in implementarea activitatilor contractului / Pondération: 25 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Sursa 10 - POIM - "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, - "Programe din FEDR"
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Orice operator economic care a depusoferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuiesa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate înprocedura de achizitie publica sunt: DRDP Cluj prin Director Intretinere DN si Autostrazi ing. Mihai Dorin Iuga Director Economic ec. Mihaela Maria Apostol Director Implementare Proiecte ing. Marius Andrei Pusca Sef Departament Juridic cj. Maria Crina Lapusan Sef Serviciu Contencios c.j. Luminita Negru Sef Serviciu Achizitii s.r.p. Dorina Presa Boc Sef Birou Pregatire Documentatii si Verificare Preturi ing Mioara Florea Sef Compartiment CFP ec.Cristina Hedesiu Compartiment CFP ec.Diana Archiudean Compartiment CFP ec. Ramona Domocos Compartiment Contracte cj.Emilia Cret Sef Serviciu Exproprieri ing.Monica Baldean Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. În acest sens se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor la bugetele locale sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute al art.166 alin. (2), art.167 alin.(2), art. 171 din Legea98/2016 privind achizitiile publice; Înainte de atribuirea acordului-cadru operatorul economic care se va clasa pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va depune in SEAP, documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
   1.  Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular III.2.1/1 din fisierul "Modele de formulare").
   2.  Certificat de atestare fiscal emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit. Certificatele vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii.
   3.  Certificat fiscal emis de Directia de impozite si taxe locale, pentru îndeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local pentru sediul principal. Certificatele fiscale vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii.
   4.  Pentru sediile secundare/puncte de lucru declarate in ONRC, ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate.
   5. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de deciziesau de control încadrul acestuia, asa cum rezulta din certifcatul constatator\ emis de ONRC/ actul constitutiv. Documentele sus aratate vor fi prezentate de catre fiecare asociat, in cazul in careoferta clasata pe primul loc va fi oferta unei asocieri, de subcontractori sau tert sustinator pentru capacitatea tehnica si/sau profesionala. In cazul in care tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitarea activitatii profesionale, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator / Subcontractantul va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor" - subsectiunea "Inscrierea in Registrul Comertului". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare/echivalente care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana. Nota2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza. Nota
   3.  In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. NOTA4: Din documentele prezentate trebuie sa reiasa informatii valabile/reale la momentul prezentarii. Nota 5: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri totale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2020, 2021, 2022) trebuie sa fie in valoare de minim:
   1. 717.234,79 lei. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul clasatpe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante:Bilanturile contabile pe anul 2020, 2022, 2022, înregistrate la organele competente, conform prevederilor legale in vigoare sau alte documente pe care autoritatea contractanta le considera adecvate.Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat(rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost înca definitivate conform prevederilor legislattiei incidente în domeniu) .Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va complete DUAE Partea IV "Criteriile de selectie"Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 4: In cazul in care ofertantul beneficiaza desustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE Partea IV "Criteriile de selectie" Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea economica sifinanciara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. III.2.3/a2 prezentate in Sectiunea "Formulare" din Documentatia de atribuire, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Aceste documentevor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.a. În cazul unei asocieri, odata cu DUAE se va prezenta un Acord de asociere (Formular III.2.3/a1) care va trebui incarcat in SEAP odata cu DUAE si în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. In cazul in care oferta clasata pe primul loc estesustinuta de tert/terti se va prezenta un angajament ferm (Formular III.2.3/a2) prin care se confirma faptul ca tertul va pune la dispozitia ofertantului/asocierii resursele invocate
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat servicii similare* duse la bun sfarsit** in ultimii 3 ani***) in valoare cumulata de minim: 572.411,60 lei fara TVA.*- servicii similare - servicii comparabile cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, insemnand: servicii de intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare (teren si cladiri) intocmite conform Legii nr.255/2010 Nota: Se vor lua in considerare numai documentatii cadastrale avizate si receptionate de catre ANCPI/OCPI/ BCPI.**- duse la bun sfarsit- Prin sintagma servicii duse la bun sfarsit se intelege servicii receptionate integral/partial cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta exeprienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata sa fie utilizat de beneficiar ca rezultat independent; servicii receptionate la sfarsitul prestarii; ***) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Proportia de subcontractareÎn cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obliga?ia de a preciza denumirea subcontractantului, datele de identificare ale acestuia (sediul, telefonul, faxul, nr. de înregistrare la Registrul Comer?ului, numele reprezentantului ?i func?ia acestuia), partea/p?r?ile din contract care urmeaz? a fi îndeplinite de c?tre acesta, valoare la care se ridic? partea/p?r?ile respectiv?/ respective (lei f?r? T.V.A.) Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Initial, se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura de atribuire care va fi insotit de: angajamentul tertuluisustinator ((Formular III.2.3/a3 impreuna cu documentele anexate la angajament transmise acestora de catre terti/tert sustinator, dincare rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acesora) - daca este cazul.Acordul de asociere (Formular III.2.3/a1) daca este cazul, în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asumaraspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numeletuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Acordul de subcontractare (FormularIII.2.3/a4) daca este cazul.Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitareaautoritatii contractante. Ofertantul clasat pe primul loc, va depune înainte de încheierea contractului cu autoritatea contractantacontractul încheiat între ofertant si subcontractant si care se constituie anexa la contractul de achizitie. Înlocuirea unuisubcontractant dupa încheierea contractului de achizitie publica se poate face numai cu aprobarea autoritatii contractante, fara a semodifica propunerea tehnica sau financiara. Se vor prezenta contractele încheiate între viitorul contractant si subcontractantiinominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta. Raspunderea contractantului în ceea cepriveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract suntîndeplinite de subcontractanti. Pentru dovedirea experientei similare se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe primul loc, lasolicitarea autoritatii contractante, certificate/orice alte documente prin care se poate demonstra aceasta experienta.Aceasta va fi insotita de documente justificative pentru demonstrarea experientei similare (contracte /parti din contracte, proceseverbale de receptie/recomandari/ alte documente edificatoare contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme prestarearespectivelor servicii, valoarea exprimata in lei fara TVA, precum si perioada de prestare a lor).Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata. Un operator economic care particip? pe cont propriu, dar se bazeaz? pe capacit??ile unuia sau mai multor subcontractan?i este r?spunz?tor pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului s?u D.U.A.E., precum ?i a câte un D.U.A.E. separat pentru fiecare subcontractant pe care se bazeaz?. Subcontractan?ii vor completa D.U.A.E. cu informa?iile aferente situa?iei lor. Operatorul economic va depune odat? cu oferta ?i D.U.A.E. ?i Acordul de subcontractare, care s? con?in? cel pu?in urm?toarele: Denumire subcontractant, Date de identificare subcontractant, partea/p?r?ile din contract care urmeaz? a fi îndeplinite de c?tre acesta, valoare la care se ridic? partea/p?r?ile respectiv?/respective (lei f?r? T.V.A.). Subcontractan?ii precizeaz? în D.U.A.E. informa?iile aferente criteriilor de calificare pe care le îndepline?te. Dac? prin subcontractant nu se îndepline?te o cerin?? de calificare, atunci acesta va prezenta D.U.A.E. doar în scopul demonstr?rii neîncadr?rii în motivele de excludere. Documentele justificative actualizate care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc (care va subcontracta o parte din contractul respectiv) în urma aplic?rii criteriului de atribuire. Not?: În conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare Autoritatea contractanta are obliga?ia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant ?i subcontractantul/subcontractan?ii nominalizat/ nominaliza?i în ofert?. Contractul/Contractele prezentat/ prezentate trebuie sa fie în concordant? cu oferta ?i se vor constitui în anexe la contract/acord-cadru. Acestea trebuie s? con?in? cel pu?in urm?toarele elemente: Denumire subcontractant, Date de identificare subcontractant, partea/p?r?ile din contract care urmeaz? a fi îndeplinite de c?tre acesta, valoare la care se ridic? partea/p?r?ile respectiv?/respective (lei f?r? T.V.A.), op?iunea privind realizarea pl??ilor direct c?tre subcontractant.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/06/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 21/10/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 21/06/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Membrii comisiei de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, cu punctaj total egal, autoritatea contractant? solicit? ofertan?ilor o nou? propunere financiar? imbunatatita, iar contractul va fi atribuit ofertantului a c?rui oferta are cel mai mare punctaj total in urma imbunatatirii prin reofertare a propunerilor financiare. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Doc., clarificari si decizii din cadrul anuntului simplificat de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie. ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP(sectiunea "Intrebari"). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea "Intrebari"), in format electronic, semnate cu semnatura electronica. Termenele specificate în contract cu privire la pl??i sunt justificate de complexitatea procedurii, precum ?i de circuitul financiar al fondurilor. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". Clauza suspensiva: Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul in care indiferent de motive, obtinerea/ aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat nu se realizeaza, autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 212 alin.(1) lit.c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Intervalul de timp estimativ privind accesul la finantarea necesara semnarii contractului este, nu mai tarziu de 31.12.2023. În cazul în care, pân? la data semn?rii contractului, nu sunt asigurate creditele de angajament necesare semn?rii ?i derul?rii contractului, procedura va fi anulat?. Durata Contractului de prestari servicii este de 24 luni. www.elicitatie
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016 cu complet?rile ?i modific?rile ulterioare.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: DIREC?IA REGIONAL? DE DRUMURI ?I PODURI CLUJ Adresse postale: STR. DECEBAL, NR. 128; Ville: Cluj-Napoca Code postal: 400205 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@drdpcluj.ro Téléphone: +40 264432552 Adresse internet: www.drdpcluj.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023 "Servicii de intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor proprietate privata/publica, care constituie coridorul de expropriere lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire Stei, aferent Etapei I-Centura Beius" 21/06/2023 23/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
71354300 - Services cadastraux 
79419000 - Services de conseil et d'évaluation