Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca: Services de configuration de logiciels

2021/S 37-093684  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Roumanie-Cluj-Napoca: Services de configuration de logiciels 2021/S 037-093684 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Societatea de Distribu?ie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. Numéro national d'identification: RO14476722 Adresse postale: Str. Ilie M?celaru nr. 28A, jude Cluj Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400380 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ioana Mihaiela Oltean Courriel: mihaiela.oltean@distributie-energie.ro Téléphone: +40 264205435 Fax: +40 264205425 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.edtn.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Societatea de Distribu?ie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. Numéro national d'identification: RO 14506181 Adresse postale: Str. M?r??e?ti nr. 44, jude Prahova Ville: Ploie?ti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100024 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mariana Corneanu Courriel: Mariana.Corneanu@distributie-energie.ro Téléphone: +40 244405350 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mnd.distributie-energie.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Societatea de Distribu?ie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. Numéro national d'identification: RO14493260 Adresse postale: Str. Pictor ?tefan Luchian nr. 25 Ville: Bra?ov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500193 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Manica Vochin Courriel: manica.vochin@distributie-energie.ro Téléphone: +40 268305320 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sdeets.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sistem informatic pentru managementul accesului la re?ea (SIMAR) Numéro de référence: 14476722/2019-8-SI
II.1.2) Code CPV principal 72265000 Services de configuration de logiciels
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Scopul achizitiei este implementarea unui sistem de management a accesului la retea [SIMAR] avand urmatoarele componente: - aplicatia de acces la retea sau modululul SAP cu functionalitati BPM denumita in continuare ACR; - sistemul de management a documentelor continand arhiva electronica pentru documente aferente procesului de acces la retea; - portalul internet pentru depunere solicitari de racordare/amplasament online. Nota: numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, cf. OUG 107/2017.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 6 187 895.83 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lotul 3 Tablete pentru SIMAR
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213200 Ordinateur tablette
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO ROMANIA Lieu principal d'exécution:
Sediile SDEE Transilvania Nord, SDEE Transilvania Sud, SDEE Muntenia Nord
II.2.4) Description des prestations:
Tablete pentru SIMAR conform caietului de sarcini Valoarea estimata a acordului cadru este: minim 197.308 RON si maxim 363.462 lei Cant. minima estimata a acordului cadru: 76 buc, Cant. maxima estimata a acordului cadru: 140 buc. Cant. minima estimata a unui contract subsecvent: 64 buc. Cant. maxima estimata a unui contract subsecvent: 76 buc. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 197.308lei.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOTUL 1- Sistem informatic pentru Managementul Accesului la Retea(SIMAR)
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72265000 Services de configuration de logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO ROMANIA Lieu principal d'exécution:
Sediile SDEE Transilvania Nord, SDEe Transilvania Sud, SDEE Muntenia Nord
II.2.4) Description des prestations:
Cuprinde serviciile de implementare a SIMAR, licente si servicii suport post-implementare conform caietului de sarcini. Valoarea estimata a acordului cadru este: minim
   4. 138.740 RON si maxim
   7. 111.720 lei Cant. minima estimata a acordului cadru: serviciile de implementare a SIMAR, 300 buc. licente, serviciile suport post-implementare Cant. maxima estimata a acordului cadru: serviciile de implementare a SIMAR, 674 buc. licente, serviciile suport post-implementare Cant. minima estimata a unui contract subsecvent: serviciile post pimplementare Cant. maxima estimata a unui contract subsecvent: 374 licente Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este:
   2. 397.340 RON.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Functionalitatile din Anexa P12 (corespunzatoare capitolului
   3. 1 din Caietul de sarcini) corespund unor cerinte tehnice obligatorii care trebuie demonstrate prin parcurgerea unui flux de lucru redus definit la cap
   3. 1. din Caietul de sarcini. / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Platforma tb. sa permita flexibilitate max. pt. adaptarea acesteia la nevoile Entitatii Contr. si a rezulta un sist. la cheie. Pt. a se putea realiza eficient aceasta adaptare si pt. a permite dezv. ulterioare cu training min. al personalului propriu, plaforma tb. sa aiba nativ cat mai multe din functionalitatile solicitate sau daca nu exista nativ cel putin acestea sa se obtina prin configurarea platformei. Satisfacerea acestor cerinte de functionalitati prin module software aditionale sau prin dezvoltari specifice este acceptata, dar obtine punctaj mai mic fata de alternativele de functionalitati native sau obtinute prin configurare, deoarece presupun mentinera variantei add-on compatibila cu softul caruia ii este asociat, ceea ce implica costuri aditionale in caz de upgrade. Cel mai mic punctaj se obtine in cazul unor dezvoltari specifice deoarece acestea presupun o anumita dependenta de dezvoltatorul de cod in cazul unor modificari sau in caz de upgrade. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lotul 2 - Scanere pentru SIMAR
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30216110 Scanners informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO ROMANIA Lieu principal d'exécution:
Sediile SDEE Transilvania Nord, SDEE Transilvania Sud, SDEE Muntenia Nord
II.2.4) Description des prestations:
Scanere pentru SIMAR conform caietului de sarcini Valoarea estimata a acordului cadru este: minim 655.289 RON si maxim 913.956 lei Cant. minima estimata a acordului cadru: 76 buc, Cant. maxima estimata a acordului cadru: 106 buc. Cant. minima estimata a unui contract subsecvent: 30 buc. Cant. maxima estimata a unui contract subsecvent: 76 buc. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 655.289 RON.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 189-460939
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3356
Lot nº: 1 Intitulé:
LOTUL 1- Sistem informatic pentru Managementul Accesului la Retea(SIMAR)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S & T ROMANIA Numéro national d'identification: RO 5175054 Adresse postale: Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010442 Pays: Roumanie Courriel: snt@snt.ro Téléphone: +40 212085800 Fax: +40 212085801 Adresse internet: www.snt.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 22 936.25 RON Valeur totale du marché/du lot: 22 936.25 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 311
Lot nº: 1 Intitulé:
LOTUL 1- Sistem informatic pentru Managementul Accesului la Retea(SIMAR)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S & T ROMANIA Numéro national d'identification: RO 5175054 Adresse postale: Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010442 Pays: Roumanie Courriel: snt@snt.ro Téléphone: +40 212085800 Fax: +40 212085801 Adresse internet: www.snt.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 488 958.60 RON Valeur totale du marché/du lot: 488 958.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: R4762
Lot nº: 3 Intitulé:
Lotul 3 Tablete pentru SIMAR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S & T ROMANIA Numéro national d'identification: RO 5175054 Adresse postale: Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010442 Pays: Roumanie Courriel: snt@snt.ro Téléphone: +40 212085800 Fax: +40 212085801 Adresse internet: www.snt.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 75 181.92 RON Valeur totale du marché/du lot: 75 181.92 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1743
Lot nº: 1 Intitulé:
LOTUL 1- Sistem informatic pentru Managementul Accesului la Retea(SIMAR)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S & T ROMANIA Numéro national d'identification: RO 5175054 Adresse postale: Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010442 Pays: Roumanie Courriel: snt@snt.ro Téléphone: +40 212085800 Fax: +40 212085801 Adresse internet: www.snt.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 116 597.82 RON Valeur totale du marché/du lot: 116 597.82 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 23316
Lot nº: 2 Intitulé:
Lotul 2 - Scanere pentru SIMAR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S & T ROMANIA Numéro national d'identification: RO 5175054 Adresse postale: Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010442 Pays: Roumanie Courriel: snt@snt.ro Téléphone: +40 212085800 Fax: +40 212085801 Adresse internet: www.snt.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 210 137.75 RON Valeur totale du marché/du lot: 210 137.76 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: R691
Lot nº: 2 Intitulé:
Lotul 2 - Scanere pentru SIMAR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S & T ROMANIA Numéro national d'identification: RO 5175054 Adresse postale: Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010442 Pays: Roumanie Courriel: snt@snt.ro Téléphone: +40 212085800 Fax: +40 212085801 Adresse internet: www.snt.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 264 617.91 RON Valeur totale du marché/du lot: 264 617.91 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 293
Lot nº: 1 Intitulé:
LOTUL 1- Sistem informatic pentru Managementul Accesului la Retea(SIMAR)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S & T ROMANIA Numéro national d'identification: RO 5175054 Adresse postale: Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010442 Pays: Roumanie Courriel: snt@snt.ro Téléphone: +40 212085800 Fax: +40 212085801 Adresse internet: www.snt.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 778 006.26 RON Valeur totale du marché/du lot: 778 006.26 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: C26542
Lot nº: 1 Intitulé:
LOTUL 1- Sistem informatic pentru Managementul Accesului la Retea(SIMAR)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S & T ROMANIA Numéro national d'identification: RO 5175054 Adresse postale: Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010442 Pays: Roumanie Courriel: snt@snt.ro Téléphone: +40 212085800 Fax: +40 212085801 Adresse internet: www.snt.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 619 685.92 RON Valeur totale du marché/du lot: 619 685.92 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1285
Lot nº: 1 Intitulé:
LOTUL 1- Sistem informatic pentru Managementul Accesului la Retea(SIMAR)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S & T ROMANIA Numéro national d'identification: RO 5175054 Adresse postale: Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010442 Pays: Roumanie Courriel: snt@snt.ro Téléphone: +40 212085800 Fax: +40 212085801 Adresse internet: www.snt.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 552 232.83 RON Valeur totale du marché/du lot: 552 232.83 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1230
Lot nº: 1 Intitulé:
LOTUL 1- Sistem informatic pentru Managementul Accesului la Retea(SIMAR)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S & T ROMANIA Numéro national d'identification: RO 5175054 Adresse postale: Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010442 Pays: Roumanie Courriel: snt@snt.ro Téléphone: +40 212085800 Fax: +40 212085801 Adresse internet: www.snt.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 111 720.00 RON Offre la plus basse: 6 304 027.74 RON / Offre la plus élevée: 6 304 027.74 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1342
Lot nº: 3 Intitulé:
Lotul 3 Tablete pentru SIMAR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S & T ROMANIA Numéro national d'identification: RO 5175054 Adresse postale: Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010442 Pays: Roumanie Courriel: snt@snt.ro Téléphone: +40 212085800 Fax: +40 212085801 Adresse internet: www.snt.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 363 462.00 RON Offre la plus basse: 219 281.24 RON / Offre la plus élevée: 219 281.24 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1341
Lot nº: 2 Intitulé:
Lotul 2 - Scanere pentru SIMAR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S & T ROMANIA Numéro national d'identification: RO 5175054 Adresse postale: Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010442 Pays: Roumanie Courriel: snt@snt.ro Téléphone: +40 212085800 Fax: +40 212085801 Adresse internet: www.snt.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 913 956.00 RON Offre la plus basse: 824 985.24 RON / Offre la plus élevée: 824 985.24 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: MN-R 921
Lot nº: 1 Intitulé:
LOTUL 1- Sistem informatic pentru Managementul Accesului la Retea(SIMAR)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S & T ROMANIA Numéro national d'identification: RO 5175054 Adresse postale: Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010442 Pays: Roumanie Courriel: snt@snt.ro Téléphone: +40 212085800 Fax: +40 212085801 Adresse internet: www.snt.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 571 775.31 RON Valeur totale du marché/du lot: 571 775.31 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1266
Lot nº: 1 Intitulé:
LOTUL 1- Sistem informatic pentru Managementul Accesului la Retea(SIMAR)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S & T ROMANIA Numéro national d'identification: RO 5175054 Adresse postale: Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010442 Pays: Roumanie Courriel: snt@snt.ro Téléphone: +40 212085800 Fax: +40 212085801 Adresse internet: www.snt.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 421 256.64 RON Valeur totale du marché/du lot: 421 256.64 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1231
Lot nº: 3 Intitulé:
Lotul 3 Tablete pentru SIMAR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S & T ROMANIA Numéro national d'identification: RO 5175054 Adresse postale: Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010442 Pays: Roumanie Courriel: snt@snt.ro Téléphone: +40 212085800 Fax: +40 212085801 Adresse internet: www.snt.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 76 748.21 RON Valeur totale du marché/du lot: 76 748.21 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7000
Lot nº: 1 Intitulé:
LOTUL 1- Sistem informatic pentru Managementul Accesului la Retea(SIMAR)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S & T ROMANIA Numéro national d'identification: RO 5175054 Adresse postale: Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010442 Pays: Roumanie Courriel: snt@snt.ro Téléphone: +40 212085800 Fax: +40 212085801 Adresse internet: www.snt.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 840 156.28 RON Valeur totale du marché/du lot: 840 156.28 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1230
Lot nº: 2 Intitulé:
Lotul 2 - Scanere pentru SIMAR
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S & T ROMANIA Numéro national d'identification: RO 5175054 Adresse postale: Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010442 Pays: Roumanie Courriel: snt@snt.ro Téléphone: +40 212085800 Fax: +40 212085801 Adresse internet: www.snt.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 350 229.58 RON Valeur totale du marché/du lot: 350 229.58 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: R1832
Lot nº: 1 Intitulé:
LOTUL 1- Sistem informatic pentru Managementul Accesului la Retea(SIMAR)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S & T ROMANIA Numéro national d'identification: RO 5175054 Adresse postale: Strada Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010442 Pays: Roumanie Courriel: snt@snt.ro Téléphone: +40 212085800 Fax: +40 212085801 Adresse internet: www.snt.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 799 374.54 RON Valeur totale du marché/du lot: 799 374.54 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departamentul achizi?ii ?i logistic Adresse postale: Str. Ilie M?celaru nr. 28A Ville: Cluj-Napoca Code postal: 400380 Pays: Roumanie Courriel: mihaiela.oltean@distributie-energie.ro Téléphone: +40 264205435 Fax: +40 264205425 Adresse internet: www.edtn.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30213200 - Ordinateur tablette 
30216110 - Scanners informatiques 
72265000 - Services de configuration de logiciels