Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 11/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca: Services de conseil en intégration de logiciels

2022/S 10-022209  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Roumanie-Cluj-Napoca: Services de conseil en intégration de logiciels 2022/S 010-022209 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DISTRIBU?IE ENERGIE ELECTRIC ROMANIA S.A.
Numéro national d'identification: RO14476722 Adresse postale: Strada: M?celaru Ilie, nr. 28A Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400380 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ADA PINTICAN Courriel: mariana.corneanu@distributie-energie.ro Téléphone: +40 0264205426 Fax: +40 0264205998 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.distributie-energie.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100134959 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de consultanta tehnica si consultanta in administrarea contractelor de finantare aferente proiectelor finantate din fonduri europene Numéro de référence: 14476722/2021/SFO
II.1.2) Code CPV principal 72227000 Services de conseil en intégration de logiciels
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Asigurarea serviciilor de consultanta tehnica si consultanta in administrarea contractelor de finantare aferent proiectelor finantate prin fonduri europene prin intermediul Axei Prioritare 6 - Promovarea energiei curate ?i eficien?ei energetice în vederea sus?inerii unei economii cu emisii sc?zute de carbon, Obiectivul Specific
   6. 3. Reducerea consumului mediu de energie electric la nivelul locuin?elor.conform Caietelor de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clauza suspensiva .......... Obiectul 3 al Caietului de sarcini pentru Lot 1 - "Implementare functionalitati SAP AMI si modificare SAP IS-U" din cadrul proiectului "Modernizare si consolidare infrastructura hardware si software sistem SAP [SAP-DEER]" este sub inciden?a prezentei clauze suspensive, în sensul c implementarea acestuia este conditionata de aprobarea finantarii din fonduri europene de catre Autoritatea de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (AM POIM) si semnarea contractelor de finantare aferente celor trei proiecte depuse, pentru cei trei Solicitanti (DEER TN, DEER TS, DEER MN). În cazul în care, indiferent de motive, fondurile europene nu vor fi alocate, pe o perioada de 9 luni de la data aprobarii raportului procedurii, Obiectul 3 din Caietul de sarcini pentru Lot 1 al procedurii de atribuire se va anula de drept, în condi?iile în care nu exist o alt surs de finan?are, în conformitate cu prevederile art. 225 alin. (1) lit.c) din Legea 99/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, implementarea Obiectului 3 al Caietului de sarcini pentru Lot 1 din contractul de achizi?ie public devine caduc?. Ofertantul în?elege c Entitatea Contractant nu poate fi considerat r?spunz?toare pentru vreun prejudiciu în cazul anul?rii Obiectului 3 din Caietul de sarcini pentru Lot 1 al procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia ?i indiferent dac Entitatea Contractant a fost notificat asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertantul accept utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-?i întreaga r?spundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situa?ia descris?. Perioada maxima pentru care opereaz clauza suspensiva este de 9 luni, astfel încât, in cazul in care condi?ia semn?rii contractului de finan?are nu este îndeplinita, Obiectul 3 din Caietul de sarcini pentru Lot 1 al procedurii de atribuire este anulat.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 8 326 915.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 1 - Servicii de consultanta tehnica pentru implementarea sistemului de management al activelor retelei de distribu?ie a energiei electrice [AMS]
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72227000 Services de conseil en intégration de logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
DEER S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Asigurarea serviciilor de consultanta tehnica in vederea implementarii sistemului AMS, conform Caietului de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Prezentarea aspectelor considerate de c?tre ofertant ca fiind esen?iale pentru atingerea obiectivelor, ob?inerea rezultatelor ?i îndeplinirea tuturor obliga?iilor în cadrul contractului, înso?ite de comentarii relevante. Subfactorul de evaluare urm?re?te în?elegerea aspectelor considerate relevante de c?tre ofertant ?i modul în care alege s le trateze în implementare în contextul rezultatelor solicitate în proiect. / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Se va puncta experien?a profesional specific a lucrului în comun pentru echipa de exper?i propus si modalitatea de realizare a proiectului, de catre echipa. / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Expert integrare sisteme / Expert date / Expert testare - factorul urm?re?te aprecierea experien?ei profesionale specifice prin raportare la rolul, atribu?iile ?i responsabilit??ile pe care le va avea în cadrul prezentului contract, detaliate în oferta tehnic?. Se va puncta Experien? profesional specifica si descrierea modalitatii de implementare a proiectului. / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Expert AMS - factorul urm?re?te aprecierea experien?ei profesionale specifice a exper?ilor AMS prin raportare la rolul, atribu?iile ?i responsabilit??ile pe care le vor avea în cadrul prezentului contract, detaliate în oferta tehnic?. Se va puncta Experien?a profesional specific si rolul s?u in implementarea proiectului. / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Manager de proiect - factorul urm?re?te aprecierea experien?ei profesionale specifice a managerului de proiect prin raportare la rolul, atribu?iile ?i responsabilit??ile pe care le va avea în cadrul prezentului contract, detaliate în oferta tehnic?. Se va puncta Experien? profesional specific?. / Pondération: 15 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 235 654.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 3 - Servicii de consultanta tehnica pentru implementarea sistemului Enterprise Service Bus [ESB]
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72227000 Services de conseil en intégration de logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
DEER S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Asigurarea serviciilor de consultanta tehnica in vederea implementarii sistemului Enterprise Service Bus [ESB], conform Caietului de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Se va puncta experien?a profesional specific a lucrului în comun pentru echipa de exper?i propus si modalitatea de realizare a proiectului, de catre echipa. / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Manager de proiect - factorul urm?re?te aprecierea experien?ei profesionale specifice a managerului de proiect prin raportare la rolul, atribu?iile ?i responsabilit??ile pe care le va avea în cadrul prezentului contract, detaliate în oferta tehnic?. Se va puncta Experien? profesional specific?. / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Prezentarea aspectelor considerate de c?tre ofertant ca fiind esen?iale pentru atingerea obiectivelor, ob?inerea rezultatelor ?i îndeplinirea tuturor obliga?iilor în cadrul contractului, înso?ite de comentarii relevante. Subfactorul de evaluare urm?re?te în?elegerea aspectelor considerate relevante de c?tre ofertant ?i modul în care alege s le trateze în implementare în contextul rezultatelor solicitate în proiect. / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Expert integrare sisteme / Expert date / Expert testare - factorul urm?re?te aprecierea experien?ei profesionale specifice prin raportare la rolul, atribu?iile ?i responsabilit??ile pe care le va avea în cadrul prezentului contract, detaliate în oferta tehnic?. Se va puncta Experien? profesional specifica si descrierea modalitatii de implementare a proiectului. / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Expert ESB- factorul urm?re?te aprecierea experien?ei profesionale specifice a exper?ilor ESB prin raportare la rolul, atribu?iile ?i responsabilit??ile pe care le vor avea în cadrul prezentului contract, detaliate în oferta tehnic?. Se va puncta Experien?a profesional specific si rolul s?u in implementarea proiectului. / Pondération: 15 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 091 233.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 4 - Servicii de adminstrare a contractelor de finantare pentru proiecte finantate din fonduri europene prin Programul Opera?ional Infrastructur Mare
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72227000 Services de conseil en intégration de logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
DEER S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Asigurarea serviciilor de adminstrare a contractelor de finantare pentru proiecte finantate din fonduri europene prin Programul Opera?ional Infrastructur Mare, conform Caietului de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Experien?a exper?ilor principali, concretizat în num?rul de proiecte similare în care respectivii exper?i au îndeplinit acela?i tip de activit??i ca cele pe care urmeaz s le îndeplineasc în viitorul contract / Pondération: 18 Critère de qualité - Nom: Experien?a personal pentru fiecare manager de proiect desemnat pentru cele dou pozi?ii de manager de proiect / Pondération: 16 Critère de qualité - Nom: Descrierea modului de realizare a activit??ilor contractului . / Pondération: 14 Critère de qualité - Nom: Descrierea atribu?iilor membrilor echipei în implementarea activit??ilor contractului / Pondération: 12 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 4 764 374.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 2 - Servicii de consultanta tehnica pentru implementarea platformei integrate MDM/MDC
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72227000 Services de conseil en intégration de logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
DEER S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Asigurarea serviciilor de consultanta tehnica in vederea implementarii platformei integrate MDM/MDC, conform Caietului de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Prezentarea aspectelor considerate de c?tre ofertant ca fiind esen?iale pentru atingerea obiectivelor, ob?inerea rezultatelor ?i îndeplinirea tuturor obliga?iilor în cadrul contractului, înso?ite de comentarii relevante. Subfactorul de evaluare urm?re?te în?elegerea aspectelor considerate relevante de c?tre ofertant ?i modul în care alege s le trateze în implementare în contextul rezultatelor solicitate în proiect. / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Se va puncta experien?a profesional specific a lucrului în comun pentru echipa de exper?i propus si modalitatea de realizare a proiectului, de catre echipa. / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Expert MDM - factorul urm?re?te aprecierea experien?ei profesionale specifice a exper?ilor MDM prin raportare la rolul, atribu?iile ?i responsabilit??ile pe care le vor avea în cadrul prezentului contract, detaliate în oferta tehnic?. Se va puncta Experien?a profesional specific si rolul s?u in implementarea proiectului. / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Expert integrare sisteme / Expert date / Expert testare - factorul urm?re?te aprecierea experien?ei profesionale specifice prin raportare la rolul, atribu?iile ?i responsabilit??ile pe care le va avea în cadrul prezentului contract, detaliate în oferta tehnic?. Se va puncta Experien? profesional specifica si descrierea modalitatii de implementare a proiectului. / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Manager de proiect - factorul urm?re?te aprecierea experien?ei profesionale specifice a managerului de proiect prin raportare la rolul, atribu?iile ?i responsabilit??ile pe care le va avea în cadrul prezentului contract, detaliate în oferta tehnic?. Se va puncta Experien? profesional specific?. / Pondération: 15 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 235 654.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 177 din Legea 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator.
   2.  Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator.
   3.  Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 din Legea 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator. Nota* cerinta 1,2, si 3: Documentele justificative care fac dovada neincadrarii in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea 99/2016 urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (ne referim la cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de lege; certificate constatatoare privind LIPSA DATORIILOR RESTANTE cu plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, (buget local, buget de stat, etc), LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA, dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale; alte documente edificatoare, dupa caz.
   4.  Declaratii conf. art. 73 din Legea 99/2016, care vor fi prezentate de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator) odata cu depunerea DUAE. Persoanele din cadrul Entitatii Contractante cu functii de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Niculae Havrilet - Director General, Raluca Florentina Dumitriu - Director Div. Financiara, Ovidiu Ardelean-Director SROR Zalau, Mirela Tatulescu-Manager Dep. Managementul Proiectelor MN, Paul Anghel- Specialist Serv. Aplicatii Tehnologice, Istvan Fodor- Manager Dep. Guvernanta Datelor, Monica Radulescu - Director Operatiuni Achizitii, Horia Mioscu - Sef Serv. Guvernanta IT&C, Abrudan Lumini?a Andreea - Manager Dep. Zonal TN Juridic, Ursu Alina - ?ef Birou Preturi, Tarife & Disciplin Contractual TN, Mihaiela Oltean - Manager Dep. Zonal TN Achizitii si Logistica, Adela Ordean- Manager Dep. Strategie Retea TN, Florin Nicorut-Sef Birou Integrare, Crina Calugar, Ada Pintican - Dep. Achizitii si Logistica TN. Nota**: Ofertantii straini vor prezenta initial DUAE, urmand ca la solicitarea Entitatii contractante, ofertantul strain clasat pe primul loc in clasamentul intermediar sa prezinte documente doveditoare. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana. Modalitatea de îndeplinire: Completare DUAE si Completare Formular Declaratie privind conflictul de interese conf. art. 73 din Legea 99/2016 actualizata. Certificarea capacit??ii de exercitare a activit??ilor profesionale se face prin prezentarea documentelor care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului în raza c?ruia este situat sediul operatorului economic din care s rezulte cel pu?in informa?iile legate de: structura ac?ionarilor ?i a reprezentan?ilor legali, obiectul de activitate, modul de organizare ?i func?ionare al operatorului economic, împrejurarea dac societatea se afl în stare de dizolvare, lichidare sau insolven??. Certificatul constatator trebuie s con?in date actuale ?i reale la momentul prezent?rii. Pân la termenul limit stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participan?i vor completa DUAE (Documentul Unic de Achizi?ie European), conform Art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, în mod corespunz?tor de c?tre fiecare entitate participant în parte (dup caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat, ter sus?in?tor), în scopul de a face dovada preliminar a îndeplinirii cerin?elor men?ionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizi?ie sectorial?, Entitatea contractanta va solicita Ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, dup aplicarea criteriului de atribuire, s prezinte documentele justificative prin care confirm îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerin?ele stabilite prin DUAE ?i prin documenta?ia de atribuire, valabile la momentul depunerii acestora. Operatorii economici nereziden?i (str?ini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o form de înregistrare/ atestare ori apartenen? din punct de vedere profesional în condi?iile legii din ?ara de reziden??, din care s rezulte c operatorul economic este adecvat constituit, c nu se afl în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii ?i c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerin?ele mai sus men?ionate ?i reglement?rile aplicabile în ?ara de origine/?ara în care operatorul economic este stabilit. În cazul particip?rii la procedur cu ofert comun ?i/sau în situa?ia în care Ofertantul inten?ioneaz s subcontracteze p?r?i din contract, cerin?ele aferente acestui criteriu de calificare pot fi îndeplinite în condi?iile Art. 58 din H.G. nr. 394/2016.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Loturile: 4Specificati cifra de afaceri medie anualaÎn conformitate cu legisla?ia valabil prin Art. 188, alin. (2), lit. a) din Legea 99/2016, operatorul economic trebuie s fac dovada ca a realizat în ultimii trei (3) ani (2018,2019,2020), o cifra de afaceri medie cel pu?in egal cu
   2. 500.000 lei. Loturile: 1,2,3Specificati cifra de afaceri medie anualaÎn conformitate cu legisla?ia valabil prin Art. 188, alin. (2), lit. a) din Legea 99/2016, operatorul economic trebuie s fac dovada ca a realizat în ultimii trei (3) ani (2018,2019,2020), o cifra de afaceri medie cel pu?in egal cu de doua ori valoarea estimat a contractului ce urmeaz s fie atribuit, respectiv:Lotul 1:
   2. 471.308 lei, Lotul 2:
   2. 471.308 lei,Lotul 3 :
   2. 182.466 lei. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Pân la termenul limit stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participan?i vor completa DUAE (Documentul Unic de Achizi?ie European), conform Art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, în mod corespunz?tor de c?tre fiecare entitate participant în parte (dup caz, ofertant, ofertant asociat, ter sus?in?tor), în scopul de a face dovada preliminar a îndeplinirii cerin?elor men?ionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizi?ie sectorial?, entit??ile contractante vor solicita Ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, dup aplicarea criteriului de atribuire, s prezinte documentele justificative prin care confirm îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerin?ele stabilite prin DUAE ?i prin documenta?ia de atribuire. Capacitatea economic ?i financiar a operatorilor economici se face prin prezentarea documentelor care s probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilan?uri/ balan?e contabile din care rezult cifra de afaceri global?, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societ??i specializate, scrisori de bonitate din partea b?ncilor sau alte documente edificatoare, cu condi?ia ca acestea s con?in informa?iile relevante prin care operatorul economic s fac dovada c de?ine capacitatea economico-financiar solicitat?. Pân la termenul limit stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participan?i vor completa DUAE (Documentul Unic de Achizi?ie European), conform Art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, în mod corespunz?tor de c?tre fiecare entitate participant în parte (dup caz, ofertant, ofertant asociat, ter sus?in?tor), în scopul de a face dovada preliminar a îndeplinirii cerin?elor men?ionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizi?ie sectorial?, entit??ile contractante vor solicita Ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, dup aplicarea criteriului de atribuire, s prezinte documentele justificative prin care confirm îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerin?ele stabilite prin DUAE ?i prin documenta?ia de atribuire. Capacitatea economic ?i financiar a operatorilor economici se face prin prezentarea documentelor care s probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilan?uri/ balan?e contabile din care rezult cifra de afaceri global?, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societ??i specializate, scrisori de bonitate din partea b?ncilor sau alte documente edificatoare, cu condi?ia ca acestea s con?in informa?iile relevante prin care operatorul economic s fac dovada c de?ine capacitatea economico-financiar solicitat?.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Loturile: 4 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare cu obiectul contractului în sectorul energiei (energie electric?, energie termic?, gaze naturale), în valoare cumulat de minim
   1. 250.000 lei, la nivelul a maximum 3 contracte privind proiecte de investi?ii în infrastructur energetic?. Prin "activit??i/servicii duse la bun sfâr?it" se în?elege: - activit??i/servicii recep?ionate par?ial, cu condi?ia ca specificul contractului/activit??ilor ce reprezint experien? similar s permit elaborarea unui livrabil care s poat fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; - activit??i/servicii recep?ionate la sfâr?itul prest?rii; Sunt considerate similare serviciile de asisten? tehnic în managementul proiectului/implementarea proiectului pentru proiecte finan?ate din fonduri UE. Experienta similara se confirma prin prezentarea de contracte / certificari/ documente de buna executie/ procese verbale, semnate de beneficiari, din care sa rezulte: valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari publici sau privati. Pentru echivalen? se va ?ine cont de cursul mediu anual lei/valut comunicat de BNR. Pentru calculul valorii contractelor exprimate în lei sau în alte monede se va folosi cursul mediu comunicat de c?tre Banca Na?ional a României pentru cei 3 ani coresponden?i, anteriori anului 2021, respectiv anul 2020 - 1 EUR = 4,8371 lei, 1 USD = 4,2440 lei, 2019 - 1 EUR = 4,7452 lei, 1 USD = 4,2379 lei; pentru anul 2018 - 1 EUR = 4,6535 lei, 1 USD = 3,9416 lei. Dac un grup de operatori depune o ofert comun?, atunci aceast cerin? privind experien?a similar va fi îndeplinit prin cumul de c?tre operatorii participan?i. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerin?ei minime se va lua în calcul numai cota de participare a ofertantului la contractul respectiv ?i numai serviciile similare. Cota de participare a ofertantului reprezint propor?ia din valoarea total a contractului corespunz?toare particip?rii acestuia la contractul respectiv ?i numai pentru serviciile asociate acestui contract. Entitatea contractant poate solicita ofertan?ilor s depun toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovad a informa?iilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desf??ur?rii unei p... Loturile: 4 Proportia de subcontractare În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract se va prezenta Acordul de subcontractare in vederea participarii la procedura de achizitie. Ofertantul va specifica: numele societatii subcontractante (daca este cazul) partile din contract indeplinite de subcontractanti (daca este cazul). Acordul de subcontractare se va prezenta odata cu depunerea DUAE. DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul asocierii cnf. art. 66/L99_2016: Odata cu DUAE se va prezenta acordul de asociere in vederea participarii la procedura de achizitie. În cazul ofertei comune se solicita legalizarea asociatiei la încheierea contractului. DUAE include si informatiile solicitate cu privire la asociati. În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert: In conformitate cu art.55 HG 394/ 2016 operatorul economic va prezenta odata cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator pe toata durata de executie a contractului (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise ofertantului de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Angajamentul ferm prezentat de ofertantul clasat pe primul loc face parte integranta din contractul de achizitie publica. DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator. Operatorii economici participani la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Loturile: 1,2,3 Proportia de subcontractare În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract se va prezenta Acordul de subcontractare in vederea participarii la procedura de achizitie. Ofertantul va specifica: numele societatii subcontractante (daca este cazul) partile din contract indeplinite de subcontractanti (daca este cazul). Acordul de subcontractare se va prezenta odata cu depunerea DUAE. DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul asocierii cnf. art. 66/L99_2016: Odata cu DUAE se va prezenta acordul de asociere in vederea participarii la procedura de achizitie. În cazul ofertei comune se solicita legalizarea asociatiei la încheierea contractului. DUAE include si informatiile solicitate cu privire la asociati. În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert: In conformitate cu art.55 HG 394/ 2016 operatorul economic va prezenta odata cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator pe toata durata de executie a contractului (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise ofertantului de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Angajamentul ferm prezentat de ofertantul clasat pe primul loc face parte integranta din contractul de achizitie publica. DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator. Operatorii economici participani la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare cu obiectul contractului în sectorul energiei (en. electrica, en. termic?, gaze naturale), în valoare cumulat de min. val. estimata a contractului ( Lot1 -
   1. 235.654 lei, Lot 2 -
   1. 235.654 lei, Lot 3 -1.091.233 lei), la nivelul a max. 3 contracte de consultanta pentru implementare proiecte în infrastructur energetic?, în cadrul carora au fost prestate una sau mai multe activit??i similare, astfel cum sunt definite mai jos: Prin activit??i similare se în?eleg servicii de consultan? care au cuprins: elaborare plan de implementare detaliat, suport în implementare, implementare ?i asisten? post-implementare pentru sisteme informatice complexe având beneficiar final o companie de utilit??i din domeniul energiei (energie electric?, energie termic?, gaze naturale) care deserve?te minim 1 milion de consumatori. Prin servicii duse la bun sfâr?it în cadrul perioadei men?ionate se intelege: - servicii recep?ionate la sfâr?itul prest?rii (sfâr?itul prest?rii nu presupune expirarea perioadei de garan?ie); - servicii recep?ionate par?ial cu condi?ia ca specificul contractului/activit??ilor ce reprezint experien? similar s permit elaborarea unui livrabil, stabilit de comun acord cu Entitatea Contractanta, care s poat fi utilizat ca rezultat independent. Exp. similara se confirma prin prezentarea de contracte / certificari/ documente de buna executie/ procese verbale, semnate de beneficiari, din care sa rezulte: val., perioada si locul prestarii serviciilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari publici sau privati. Pt. echivalen? se va ?ine cont de cursul mediu anual lei/valut comunicat de BNR. Pt. calculul val. contractelor exprimate în lei sau în alte monede se va folosi cursul mediu comunicat de c?tre BNR pentru cei 3 ani coresponden?i, anteriori anului 2021, resp. anul 2020 - 1 EUR = 4,8371 lei, 1 USD = 4,2440 lei, 2019 - 1 EUR = 4,7452 lei, 1 USD = 4,2379 lei; 2018 - 1 EUR = 4,6535 lei, 1 USD = 3,9416 lei. Dac un grup de operatori depune o ofert comun?, atunci aceast cerin? privind experien?a similar va fi îndeplinit prin cumul de c?tre operatorii participan?i. Pt. demonstrarea îndeplinirii cerin?ei minime se va lua în calcul numai cota de participare a ofe... Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin completarea DUAE sunt: certificari/documente, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, care sa cuprinda valori, perioada prestarii serviciilor, modul de indeplinire a obligatiilor. Operatorii economici participani la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici participani la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentelejustificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatiicontractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin completarea DUAE sunt: certificari/documente, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, care sa cuprinda valori, perioada prestarii serviciilor, modul de indeplinire a obligatiilor.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare in cuantum de : 12.300 lei lei pentru Lot 1; 12.300 lei pentru Lotul 2; 10.900 lei pentru Lotul 3; 47.600 lei pentru Lotul
   4.  Garan?ia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, în condi?iile legii, si va avea valabilitate pe toata durata de valabilitate a ofertei de 4 luni de la data limita de primire a ofertelor. Contul de constituire a garantiei de participare este RO07 BTRL 0130 1202 8915 30XX, deschis la Banca Transilvania Sucursala Cluj Napoca.
   2.  Garantia se va depune in SEAP pana la termenul limita de depunere a ofertelor, avand in vedere ca procedura este online.
   3.  Conform art. 43, alin. (1), lit a), c) din Hotararea Guvernului nr. 394/2016, entitatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare, atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilit câ?tig?toare, nu constituie garan?ia de bun execu?ie; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial in perioada de valabilitate a ofertei.
   4.  Restituirea garantiei de participare se face conform art. 44 din Hotararea Guvernului nr. 394/2016. Garantia de buna executie este 10% din pretul contractului fara TVA. Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului:
   1.  prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, în condi?iile legii, care devin anexa la contract; valabilitatea acestora va fi pana la data platii facturii finale;
   2.  prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banc... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/02/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 11/06/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/02/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Durata de prestare este cea impusa de Entitatea contractanta prin documentatia de atribuire din considerente de eficienta a utilizarii fondurilor.
   2.  Pentru clauzele modelului de contract se pot depune amendamente odata cu depunerea solicitarilor de clarificari, in timpul acordat pentru depunerea acestora. Amendamentele depuse ulterior datei limita de depunere a solicitarilor de clarificari sau depuse in cadrul ofertei nu vor mai fi luate in considerare; Ca si conditie de acceptare a ofertei, se va prezenta la depunerea ofertei o declaratie de acceptare a contractului sau contractul semnat insusit la varianta finala a acestuia conform clarificarilor.
   3.  Ofertantul nu are dreptul de a retrage oferta sau/si documentele care o insotesc, în perioada de valabilitate a acesteia, sub sanctiunea pierderii garantiei de participare constituita.
   4.  Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant.
   5.  Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea "Documentatie si Clarificari" din cadrul anuntului de participare, Entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr.99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea "Intrebari". Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea "Intrebari"), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
   6.  In cazul ofertelor cu punctaje egale situate pe primul loc, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare, în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, Entitatea contractant are dreptul s solicite noi propuneri financiare ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat cea cu propunerea financiar cea mai mic?.
   7.  In cazul unei asocieri desemnate castigatoare a procedurii, aceasta se va legaliza la notariat pana la semnarea contractului.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
In conformitate cu Art. 8, alin. (1), lit. a) din Legea 101/2016: 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal. Data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei de atribuire in SICAP.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/01/2022 Roumanie-Cluj-Napoca: Services de conseil en intégration de logicielsType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 11/02/2022 14/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
72227000 - Services de conseil en intégration de logiciels