Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 22/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca:Services de gardiennage

2023/S 98-306114  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Roumanie-Cluj-Napoca: Services de gardiennage 2023/S 098-306114 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA Numéro national d'identification: RO2882425 Adresse postale: Strada: Traian Vuia, nr. 149 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400397 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Achizitii Birou Courriel: achizitii.publice@airportcluj.ro Téléphone: +40 264307500 Fax: +40 264416712 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.airportcluj.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166233 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Activités aéroportuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de paz? ?i protec?ie pentru obiectivul Aeroportul Interna?ional Avram Iancu Cluj R.A. Numéro de référence: 22
II.1.2) Code CPV principal 79713000 Services de gardiennage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectul achizi?iei este de "Servicii de paz? ?i protec?ie pentru obiectivul Aeroportul Interna?ional Avram Iancu Cluj R.A." la Aeroportul Interna?ional Avram Iancu R.A. Descrierea serviciilor este disponibil? în sec?iunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documenta?ii de atribuire.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 700 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79714000 Services de surveillance 79715000 Services de patrouille
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Aeroportul Interna?ional Avram Iancu Cluj RA, str. Traian Vuia nr. 149, Cod Postal 400397, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul achizi?iei este de "Servicii de paz? ?i protec?ie pentru obiectivul Aeroportul Interna?ional Avram Iancu Cluj R.A." la Aeroportul Interna?ional Avram Iancu R.A. Descrierea serviciilor este disponibil? în sec?iunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documenta?ii de atribuire. Termenul limita pân? la care se pot solicita clarificari la documenta?ia de atribuire: 14 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, solicitarile de clarificari vor fi transmise în SEAP. Autoritatea Contractant? a stabilit dou? termene limit? în care va r?spunde tuturor solicitarilor de clarificare dup? cum urmeaz?: primul termen - limit? este în a 22-a zi inainte de data limit? stabilit? pentru depunerea ofertelor; al doilea termen - limit? este în a 11-a zi înainte de data limit? stabilit? pentru depunerea ofertelor. Cele dou? termene de r?spuns la clarific?ri nu afecteaz? dreptul operatorilor economici de a adresa solicit?ri de clarific?ri pe parcursul întregii perioade care curge de la momentul public?rii Anun?ului de participare ?i pân? la termenul limit? cu 14 zile înainte de data limit? de depunere a ofertelor stabilit? de Autoritatea Contractanta. În func?ie de complexitatea solicit?rilor de clarific?ri adresate de operatorii economici, pentru care r?spunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, Autoritatea Contractant? ?i-a rezervat dreptul de a publica r?spunsurile la clarific?ri respectiv la al doilea termen stabilit în Documenta?ia de atribuire.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Experien?a ?i calificarea ?efului de tur? / Pondération: 15 Prix - Pondération: 85
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Of au oblig prez la data limita de dep a of DUAE (Doc unic de achizitie european), care consta intr-o decl pe propria rasp actualizata, ca dovada preliminara in locul certif eliberate de catre aut publice/de catre terti care confirma ca op ec in cauza indepl urmat cond: Decl privind neîncadrarea în prev art.177, 178, 180 din Legea nr.99/2016 Cond de calif: Orice op ec care a depus of în mod individual sau în asociere, ter?ii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in sit prev la art.177, art.178 si art. 180, din L.99/2016 Mod de indeplinire (cerinte oblig): se va completa DUAE de catre op ec participanti la proced de atrib cu info af situatiei lor. Cf art.205 alin.(2) din L.99/2016, înainte de atribuirea ctr, AC, în termen de o zi lucr?toare de la momentul stab of i clasat pe primul loc dup? aplic criteriului de atrib, solicit acestuia s? prezinte doc justif actualizate prin care s? demonstreze îndepl tuturor crit de calif ?i selec?ie, în cf cu info cuprinse în DUAE, acordând of pân? la 7 zile lucr?toare pt a r?spunde la solicit de clarif, sub sanc?iunea respingerii of ca inacceptabil?. Acest termen poate fi prelungit la solicit justif a of, cu cel mult 3 zile lucr?toare. Pt respectarea prev alin.(2), în etapa prev la art.205 alin.(2), op econ prezint? pt sediul principal doc valabile la mom prezent?rii, din care s? reias? neîncadrarea în prev art.178 alin.(1), iar pt sediile secundare/punctele de lucru, o decl pe propria r?sp privind îndepl oblig de plat? a impozitelor, taxelor sau contrib la bugetul general consolidat datorate. Se vor prez doc justif care probeaza indepl celor asumate prin DUAE: a.Certif de atestare fiscala -op econ vor prez pt sediul principal certif valabile la momentul prezent?rii, din care sa reiasa neincadrarea in prev art.178 alin.(1) din L.99/2016, iar pt sediile secundare/punctele de lucru, vor prez o decl pe propria rasp privind indepl oblig de plata a impozitelor, taxelor sau contrib la bugetul general consolid datorate; b.Cazier judiciar al op ec si al membrilor organului de administr, de conducere sau de supraveghere al respectivului op econ, sau a celor ce au putere de reprez, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certif constat emis de ONRC/actul constitutiv; c.Certif de cazier fiscal elib de ANAF; d.Dupa caz doc prin care se demonstreaza faptul ca op econ poate benef de derogarile prev la art.179, alin.(2), art.180, alin.(2), art.184 din L.99/2016; e.Alte doc edif dupa caz. Evitarea conflict de interese Cond de calif: Decl privind neîncadrarea în sit prev la art.73 din L.99/2016 Mod de indeplinire (cerinte obligatorii): se va completa DUAE de catre fiecare of/of asociat/tert sustinator/subcontractant participanti la proced de atrib cu info af situatiei lor. CF art.205 alin.(2) din L.99/2016, înainte de atrib ctr sectorial, AC, în termen de o zi lucr?toare de la momentul stab of clasat pe primul loc dup? aplic criteriului de atrib, solicit? acestuia s? prez doc justif actualizate prin care s? demonstreze îndepl tuturor crit de calif ?i selec?ie, în cf cu info cuprinse în DUAE, acordând un termen de pân? la 7 zile lucr?toare pt a r?spunde la solicit de clarif, sub sanc?iunea respingerii of ca inacceptabil?. Acest termen poate fi prelungit la solicit justif a of, cu cel mult 3 zile lucr?toare. Se vor prez doc justif ce prob indepl celor asumate prin DUAE: Decl privind neincadrarea in sit prev la art.73 din L.99/2016, (completare For 4). Decl va fi completat? de c?tre toti particip la proced, respectiv of/of asociat/subcontractant/tert sustinator. În sensul prev art.73 din L.99/2016 pers din cadrul AC ce de?in func?ii de decizie în ceea ce priv organizarea, derularea ?i finaliz proc în sensul art men?ionat sunt: Federiga Viorel - Consiliul de Administratie, Popa Irimie Emil -Consiliul de Administratie, Avram Mircea Constantin - Consiliul de Administratie, Lupa? Mirela - Consiliul de Administratie, Ciotl?u? Paul - Consiliul de Administratie, Pop Leopold Ovidiu -Consiliul de Administratie, Tat Ioan Cristian - Consiliul de Administratie, Ciceo David Ioan - Director General, Florian Corina Paula - Director Economic, Cre?u Ana-Maria - Director Tehnic, Fechete Nicolae - Director Securitate, Lupoaei Tudorel -Director Operational, N?sui Gabriel Adrian - Director Executiv Juridic ?i Achizi?ii, Bobo? Raluca-Bianca-Sef Birou Achizi?ii Publice, Roxana ?ane -Expert Achizi?ii Publice -Birou Achizi?ii Publice, Carla - Ioana Szanto - Expert Achizitii Publice - Birou Achizitii Publice, Bogdan Rus -?ef Tur? Securitate -Departamentul de Securitate Aeroportuar?, Paul Peter -?ef Birou Paz? Perimetral? -Departamentul de Securitate Aeroportuar?, Florin Todor -?ef Serviciu Securitate Aeroportuar? - Departamentul de Securitate Aeroportuar?, Vancea Raluca -Referent de specialitate - Serviciul Financiar; Ioana Rus -?ef Birou Contracte; Ioana L?z?rescu -?ef Birou Juridic, Stoia C?lina -Referent de specialitate -Compartiment Control Financiar Preventiv Control Financiar de Gestiune. NOTA 1:Pt pers jurid str?ine, Op.ec. va prezenta orice doc edif, elib de aut competente din tara in care sunt rezidenti, prin care sa dov indepl oblig restante cu privire la plata impozitelor si asig sociale, la momentul prezentarii acestora. Doc vor fi prez prin trad aut in lb RO. NOTA 2:În cz în care în ?ara de orig sau în ?ara în care este stab of nu exist? prev legale ref la decl pe propria r?sp, se accept? o decl autentic? dat? în fa?a unui notar, a unei autorit admin/judiciare sau a unei asocia?ii profes care are competen?e în acest sens. NOTA 3:Pers fizice sau jur straine si RO care desfasoara activ în strainatate trebuie sa prezinte doc edif pt dovedirea eligibilitatii si a oblig exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat în cf cu cerintele solicitate de AC. Se vor accepta - certif - echivalent, - cazier juridic - echivalent, - decl pe propria rasp date în fata unui notar, autorit administrative sau judiciare sau asociatii profes. NOTA 4:Cert priv plata taxelor ?i impozitelor c?tre bugetul de stat -elib de ANAF valabile la mom prez, ?i Certif eliberat de Aut Pb Locale, din care s? reias? lipsa datoriilor restante cu priv la plata impozitelor, taxelor sau a contrib la bugetul general consolidat, scanate in format lizibil, cu men?iunea "conform cu originalul". Pt sediile secundare/punctele de lucru, o decl pe propria r?sp privind îndepl oblig de plat? a impozitelor, taxelor sau contrib la bugetul general consolid datorate. NOTA 5:Dc exist? incertitudini ref la situa?ia unui op econ, AC are dreptul s? solicite info direct de la aut comp. NOTA 6:Decl solicit trebuie completate atat de tertii care asig sustinerea, cat si de catre subcontractanti. În cazul unei "Asocieri" decl prez trebuie indepl de fiecare asociat. Pt pers jur RO doc se prezint? scanate in format lizibil, cu men?iunea "conform cu originalul",pt pers jur str?ine doc se prezint? scanate in format lizibil, cu men?iunea "conform cu originalul" ?i vor fi înso?ite de trad autorizat?. Cerinta nr.1 (obligatorie): Doc edificatoare care dovedesc forma de inreg ca pers fizica sau jur. Op econ ce depun oferta trebuie sa dov o forma de inreg in cond legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca op econ este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre sit de anulare a constituirii precum si faptul ca are cap profes de a realiza activ care fac obiectul ctr. Mod de indeplinire (cerinte obligatorii): se va completa DUAE de catre op economici participanti la procedura cu info aferente situatiei lor. Cf art.205 alin.(2) din Legea nr.99/2016, înainte de atribuirea contractului, AC, în termen de o zi lucr?toare de la momentul stabilirii ofertantului clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atrib, solicit? acestuia s? prezinte doc justificative actualizate prin care s? demonstreze îndepl tuturor criteriilor de calif ?i selec?ie, în cf cu info cuprinse în DUAE, acordând ofertantului un termen de pân? la 7 zile lucr?toare pt a r?spunde la solicit de clarificare, sub sanc?iunea respingerii of ca inacceptabil?. Acest termen poate fi prelungit la solicit justificat? a ofertantului, cu cel mult 3 zile lucr?toare. Se vor prez doc justif care probeaza indepl celor asumate prin DUAE: -pt pers jur/fizice RO Certif constatator de la ONRC de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ob de activitate al ofertantului. Ofertantul isi va asuma rasp cu privire la faptul ca info cuprinse in acest doc trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Ob contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certif constat emis de ONRC. -pt pers jur/fizice straine Doc care dov o forma de inreg in cf cu prev legale din tara in care ofertantul este rezident (se va verif prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do) -se va anexa trad autoriz in lb RO. Prezentarea Certif de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o decl, valabile pt anul in curs. Dc exista incertitudini sau neclaritati priv anumite doc prezentate, AC isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor detalii, precizari sau confirmari supl atat de la of in cauza, cat si de la autorit competente care pot furniza info in acest sens. Nota 1:Toate certif/atestatele se vor prez scanate in format lizibil, cu men?iunea "conform cu originalul". Op econ nerezidenti (straini): vor prez doc care dovedesc o forma de inreg/atestare ori apartenenta din pct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea pers jur/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul ctr, in cf cu tara de origine/tara in care op econ este stabilit. Doc se vor prez insotite de trad aut a acestora in lb RO. Nota 2:Decl prezentate mai sus trebuie sa fie completate si de catre subcontract of. De asemenea, in cazul "Asocierii" mai multor pers jur, cerintele trebuie sa fie indepl de fiecare asociat in parte pt partea din ctr pe care o realizeaza. Nota 3:Info cuprinse in Certif Constatator, trebuie sa fie valab la momentul prezentarii acestora. http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatAutoritatea contractant? potrivit art. 191 si art. 192, lit. b), din Legea nr. 99/2016 solicit? ca ofertantul s? fac? proba prest?rii unor servicii similare în ultimii 3 ani, pân? la data-limit? de depunere a ofertelor, în cadrul a maxim 3 contracte, în valoare cumulat? de minim
   3. 700.000,00 lei, exclusiv TVA. Prin servicii similare, se în?elege f?r? a se limita la: servicii de paz? ?i servicii de supraveghere, servicii de patrulare ?i interven?ie rapid?. Ultimii 3 (trei) ani se raporteaz? la termenul limit? de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunz?toare a Instruc?iunii ANAP nr. 2/2017 (art.13). Proportia de subcontractare2.1. Se vor prezenta informa?ii referitoare la lista cuprinzând subcontractan?ii cu specializarea acestora (semnat? ?i ?tampilat? de c?tre ofertant precum ?i de fiecare subcontractant în parte al acestuia). Se solicit? datele de identificare ale subcontracta?ilor. Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCerinta nr. 1 Informatii privind standardele de asigurare a calitatii (obligatorie)1.1. Autoritatea solicit? conform art. 195 din Legea nr. 99/2016 dovada implement?rii unui sistema de mnagement al calit??ii în conformitate cu cerin?ele SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea principala care face obiectul contractului prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditatea sau alte probe care confirm? asigurarea unui nivel corespunz?tor al calit??ii. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

   1. 1. Se va completa DUAE Conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, înainte de atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractanta in termen de o zi lucratoare de la momentul stabilirii ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire solicita acestuia sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, acordand ofertantului un termen de pana la 7 zile lucratoare pentru a raspunde la solicitarea de clarificare, sub sanctiunea respingarii ofertei ca inacceptabila. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificat? a ofertantului/candidatului, cu cel mult 3 zile lucr?toare. Operatorii economici vor prezenta DUAE completat de ofertant/candidat, ter? sus?in?tor ?i subcontractant, dup? caz, cu informa?ii relevante si va enumera documentele care atesta indeplinirea cerintei in ultimii 3 ani, impliniti la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele prestate în trecut, care sa ateste faptul ca serviciile au fost executate si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: num?rul ?i data contractului invocat pentru indeplinirea cerintei, beneficiarul acestuia ?i datele sale de contact, data ?i num?rul documentului de recep?ie, precum ?i ponderea ?i/sau activit??ile pentru care a fost responsabil, împreun? cu valoarea acestora. Operatorul economic va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE: - prestarea de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente (copii dupa partile din contract pe care le-a indeplinit sau copie a procesului verbal de receptie sau documente constatatoare sau recomandari sau alte documente similare) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Contractul se va prezenta doar insotit de cel putin unul dintre documentele prezentate mai sus, individual el nefacand dovada ca prestarea serviciilor a fost dusa la bun sfarsit. Din aceste certificate/documente trebuie sa rezulte îndeplinirea cerintei respectiv trebuie sa indice: a) obiectul serviciului astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei; b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; c) valoarea in lei fara TVA; d) perioada (mai exact intervalul periodic - data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul. Ofertantul va face dovada ca a dus la bun sfarsit serviciile prin orice documente/certificate pe care le considera relevante. Nu vor fi acceptate decat documentele enumerate la nivelul DUAE prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei. Cerin?a va fi considerat? îndeplinit? ?i în cazul in care operatorul economic prezint? contracte ce au ca obiect atât proiectarea cât ?i execu?ia de lucr?ri, cu condi?ia s? poat? fi verificat? îndeplinirea cerin?ei în mod distinct. NOTA 1: De asemenea se vor prezenta informatii privind partea din contractul sectorial pe care ofertantul are eventual, intentia sa o subcontracteze. NOTA 2: Daca valorile contractelor de natura similar? sunt în alt? moned? decât leu, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referin?? publicat de BNR pentru anul/anii îndeplinirii contractului/contractelor, disponibil pe adresa www.bnr.ro. NOTA 3: In conformitate cu art.199 din Legea 99/2016, in cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
   2. 1. Se va completa DUAE Acordul de subcontractare va fi depus in SEAP odata cu DUAE. Conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractanta in termen de o zi lucratoare de la momentul stabilirii ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire solicita acestuia sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, acordand ofertantului un termen de pana la 7 zile lucratoare pentru a raspunde la solicitarea de clarificare, sub sanctiunea respingarii ofertei ca inacceptabila. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificat? a ofertantului/candidatului, cu cel mult 3 zile lucr?toare. Nota 1: Fiecare subcontractant va completa DUAE separat care s? cuprind? informa?iile solicitate in formular. Nota 2: In cazul subcontractarii ofertantul trebuie sa prezinte Acordul de subcontractare in care se va preciza datele de identificare ale partilor, valoarea si partile din contract subcontractate, dupa caz, precum ?i denumirea Serviciilor/lucrarilor ce vor fi prestate/executate de acesta, precum si procentul din serviciile/lucrarile prestate/executate de subcontractant. Nota 3: Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada prestarii serviciilor/lucrarilor fara acordul scris al autoritatii contractante. Nota 4: Solicitarea pentru acceptarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa autoritatii contractante inainte de data programata pentru inceperea serviciilor/lucrarilor de catre subcontractant. Solicitarea trebuie transmisa autoritatii contractante impreuna cu: - Documentele care descriu activitatile subcontractante, calendarul/graficul de prestare/executare si valoarea acestora; - Documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului de a presta/executa serviciile/lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele autoritatii contractante; - Documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si pregatirea profesionala ale acestora. Nota 5: Autoritatea contractanta poate refuza acceptarea subcontractantului daca documentele si informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile/serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate. Nota 6: In cazul in care se accepta un subcontractant, ofertantul este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a contractului si ramane singurul raspunzator in fata autoritatii contractante. Nota 7: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara una dintre situatiile mai sus enumerate operatorul economic va completa aceasta situatie la nivelul DUAE. Se va completa DUAE. Conform art.205 alin. (2) din Legea nr.99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Comisia de evaluare va acorda ofertantului/candidatului un termen de pân? la 7 zile lucr?toare pentru a r?spunde la solicitarea de clarificare, sub sanc?iunea respingerii ofertei ca inacceptabil?. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificat? a ofertantului/candidatului, cu cel mult 3 zile lucr?toare. Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma îndeplinirea celor asumate prin DUAE. NOTA: Se solicita pentru ofertantul unic sau in cazul unei asocieri, pentru fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentul se va prezenta scanat in format lizibil, cu men?iunea "conform cu originalul" si va fi valabil la momentul prezent?rii. www.bnr.ro
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
GP este de 35.000,00 lei conf art. 164 din L. nr. 99/2016. Per de valab a GP este de 4 luni de la data limita de primire a ofertei. GP se constit. cf Legii nr. 99/2016 cu modif. si compl ult, fie prin instrum. de garantare emis de o instit de credit bancare sau de IFN din RO / din alt stat sau asig. de garan?ii (Form 1), fie prin virament bancar (OP, Foaie de varsamant)in contul AC:RO12BTRL01301202919844XXRON/RO58BTRL01304202919844XXEURO deschis la BT Cluj cu condi? confirmarii de catre banca(semnatura si stampila) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si cu mentiunea "GP la procedura prin licita?ie deschis? cu anuntul de particip nr..".GP se va transmite scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa in SEAP cel mai tarziu la data si ora limita de depunere oferte. Se va respecta Anexa
   1.  În cazul depunerii de oferte în asociere, GP se constituie în numele asoc cu mentiunea ca acopera în mod solidar toti mb grupului de oper. eco. GP emisa în alta lb. decât ro va fi prezentata in SEAP însotita de trad autoriz în lb ro. Cuantumul GBE este conf cu art. 164 din Legea nr.99/2016, 10% din val fara TVA a contract si se constit conf art. 164 din Legea nr.99/2016 cu modif. si compl ult prin virament bancar sau printr-un instrum. de garantare emis de o instit de credit bancare sau de IFN din RO sau din alt stat / asig de garan?ii, care devine anexa la contract. GBE se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pt facturi partiale.In cz in care garantia va fi constituita prin scrisoare de GBE, aceasta se va prezenta in original, in cuantumul si in perioada convenita a ctr si cf Form
   2.  Scrisoarea de GBE in alta lb decat RO va fi prezentata in original insotita de trad autoriz in lb.ro. Se va respecta Anexa
   2. GBE se va constitui în 5 zile lucr?toare de la data semn?rii ctr, care poate fi prelungit la solicit justif a contractantului, f?r? a dep??i 15 zile de la data semn?rii CTR sectorial.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016 - Formularul 3
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchère électronique:
Elementele ofertei care urmeaz? s? fac? obiectul procesului repetitiv de ofertare: pre?ul total exprimat în lei, Experien?a ?i calificarea ?efului de tur?. Nu exist? limite ale valorilor pân? la care elementul ofertei care urmeaz? s? fac? obiectul procesului de reofertare poate fi îmbun?t??it. Sistemul informatic va pune la dispozi?ia participan?ilor la procesul repetitiv de reofertare informa?ii referitoare la: cea mai bun? ofert? ?i num?rul participan?ilor la licita?ia electronic?. Nu se utilizeaz? pasul de licitare. În cadrul licita?iei electronice ofertan?ii participan?i nu pot decât s? îmbun?t??easc? ultima ofert? depus?. Num?rul de runde ale licita?iei electronice:
   1.  Durata unei runde: 1 zi. În cazul în care ofertantul î?i îmbun?t??e?te oferta, acesta va transmite în SEAP, Formularele de ofert? actualizate împreuna cu Anexele aferente acestora.
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/06/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 22/10/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/06/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Criteriu de departajare conform Art.145 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016: În urma evalu?rii ofertelor se întocmeste un clasament, în ordinea descresc?toare a punctajului total. Oferta cu cel mai mare num?r de puncte, respectiv oferta de pe locul 1, este considerat? cea mai avantajoasa din punct de vedere al criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pret. În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare, în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, entitatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
   2.  Operatorul economic va preciza lista documentelor din oferta care sunt confiden?iale, protejate de un drept de proprietate intelectuala sau secret comercial - Formular 10. Lipsa acestei liste presupune c? documentele nu sunt confiden?iale.
   3.  Specifica?iile tehnice care indica o anumita origine, surs?, produc?ie, un procedeu special, o marc? de fabric? sau de comer?, un brevet de inven?ie, o licen?? de fabrica?ie, sunt men?ionate doar pentru identificarea cu u?urin?? a tipului de produs/ serviciu/ lucrare ?i nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/ servicii/ lucr?ri, aceste specifica?ii vor fi considerate ca având men?iunea de "SAU ECHIVALENT".
   4.  Operatorul economic va completa - Formularul 11 Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal precum ?i a dispozi?iilor legale în vigoare.
   5.  Pentru completarea formularului electronic DUAE se va avea în vedere urm?toarele: DUAE este configurat de c?tre autoritatea contractant? direct în SEAP la definirea documenta?iei de atribuire. R?spunsurile la DUAE ale operatorilor economici care particip? la procedur? vor fi completate în SEAP în mod direct, dup? autentificare, de c?tre fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE ve?i reg?si, dup? autentificarea în sistem, în sec?iunea "Informa?ii DUAE" - Ghid de completare DUAE. Atât autorit??ile contractante, cât ?i operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/ importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tip?rirea acestuia, direct din aplica?ie.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Persoana v?t?mat? poate sesiza CNSC în vederea anul?rii actului ?i/ sau recunoa?terii dreptului pretins ori a interesului legitim în conditiile de la art. 8 din Legea 101/2016
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Aeroportul Interna?ional Avram Iancu Cluj R.A. - Biroul Juridic Adresse postale: str. Traian Vuia, nr. 149 Ville: Cluj-Napoca Code postal: 400397 Pays: Roumanie Courriel: office@airportcluj.ro Téléphone: +40 264416702 Fax: +40 264416712 Adresse internet: www.airportcluj.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023 Servicii de paz? ?i protec?ie pentru obiectivul Aeroportul Interna?ional Avram Iancu Cluj R.A. 22/06/2023 23/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
79713000 - Services de gardiennage 
79714000 - Services de surveillance 
79715000 - Services de patrouille